ส่งงาน เทคโนโลยีถ่ายภาพ เลือกเสรี 2/2560

ส่งงาน วิชาถ่ายภาพ เลือกเสรี 2/2560

ส่งงาน วิชาถ่ายภาพ เลือกเสรี 1/2560

ส่งงาน วิชาถ่ายภาพ เลือกเสรี 1/2560

ถ่ายภาพ วิชาเลือกเสรี 2/2559

วิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพ เลือกเสรี

วิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพ (103223) : รุ่น 55 , 1/2556

ส่งงาน ปี 2 (หมู่ 1 และหมู่ 2)

วิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพ 2 : รุ่น 53 1/2555

ส่งงาน ปี 2 หมู่ 1 / หมู่ 2

วิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพ 1 : รุ่น 54 2/2554

ส่งงาน ปี 1 หมู่ 1 และหมู่ 2

วิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพ 1 : รุ่น 53 2/2553

ส่งงาน : วิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพ 1

บอร์ดโชว์ภาพ / พูดคุยทั่วไป

มีภาพมาโชว์ / สอบถามปัญหา / พูดคุยทั่วไป