แนวข้อสอบ Quiz วิชา EA745

medphrae
ครั้งที่ 1
คำถามสอบไปวันที่ 31 สิงหาคม 2553
นักศึกษาคิดว่า จุดอ่อน และจุดแข็ง ของการนำเสนอของแพร่มีเรื่องใดบ้าง
Adsense
ความคิดเห็น
medphrae
ครั้งที่ 2
คำถาม อาจารย์ให้ส่งวันที่ 2 กันยายน 2553 ก่อนเวลา 18.00 น.
จงอธิบายบทบาทของผู้บริหารกับแผนปฏิบัติการประจำปี ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1    การเตรียมการ
ขั้นตอนที่ 2    การวางแผน
ขั้นตอนที่ 3    การดำเนินการตามแผน
ขั้นตอนที่ 4    การประเมินผล
ให้เขียนว่าแสดงบทบาทอย่างไรในแต่ละขั้นตอนนะ
medphrae
แผนคืออะไร
มีกี่ชนิด  กี่ประเภท  แสดง โดยแจกแจงคำตอบ
ออกมาเป็นคำกลอนนะ
medphrae
ซุนวู ได้กล่าวถึงการวางแผนไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้
"ยิ่งวางแผนมากเท่าใด           ก็ยิ่งมีโอกาสชนะมากเท่านั้น
 ยิ่งวางแผนน้อยเท่าใด           ก็จะมีโอกาสชนะน้อยครั้งเท่านั้น"
       นักศึกษามีความคิดเห็นกับข้อความข้างต้นนี้อย่างไรบ้าง  อภิปรายให้เห็นจริงเป็นรูปธรรม
guest
ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้สิ่งดีๆจะนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปครับ
guest
ขอบคุณสำหรับแนวข้อสอบที่รุ่นพี่กรุณา