ฉลองแม่พระบังเกิด...ประวัติแม่พระบังเกิด."จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่านเถิด"

caicomputer profile image caicomputer

แม่พระบังเกิด  (8  กันยายน)

จากหนังสือ   : พระนางมารีอา

การฉลอง  "แม่พระบังเกิด" เป็นพระสันตะปาปาจิอุสที่ 1  เป็นพระสันตะปาปาที่มีเชื้อสายทางพระศาสนจักรตะวันออก  ได้เป็นผู้นำเข้าสู่พระศาสนจักรลาติน   ในปลายศตวรรษที่  7 เดิมทีเดียวการฉลองในวันนี้เป็นวันฉลอง  "คล้ายวันเสกวิหารนักบุญอันนาที่กรุงเยรูซาเล็ม" ตามคำบอกเล่าที่สืบทอดต่อกันมา  ก็บอกว่าเป็นสถานที่นี้เองที่เป็นที่พำนักอาศัยของนักบุญยออากิม  และนักบุญอันนาซึ่งมีเชื้อสายจากกษัตริย์ดาวิด  ท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของพระนางมารีอา

พระเป็นเจ้าโปรดให้แม่พระเปี่ยมด้วยพระหรรษทานอย่างล้นเหลือ  เมื่อแม่พระทรงบังเกิดและแม่พระทรงร่วมมือกับพระหรรษทานนี้  อย่างซื่อสัตย์ตลอดไป  แม่พระเกิดมาเยี่ยงนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ แต่เราจะเข้าใจว่าแม่พระศักดิ์สิทธิ์เพียงใดเมื่อเราเข้าใจเหตุผล 2  ประการคือ

1.เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่เพียงไรที่แม่พระได้รับพระหรรษทานอันเต็มเปี่ยมจากพระเป็นเจ้า

2.แม่พระทรงตอบสนองแผนการของพระเป็นเจ้าทันที  ด้วยความซื่อสัตย์

วิญญาณของแม่พระ  เป็นดวงวิญญาณที่สวยที่สุดที่พระเป็นเจ้าทรงสร้างมา เพื่อให้สมกับที่แม่พระจะทรงนำองค์ความรอดมาสู่โลก นักบุญเปโตรดาเนียนกล่าวว่า "นี่เป็นงานซึ่งพระเป็นเจ้าเองทรงบันดาลให้บรรลุผล"  และเมื่อพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระก่อนที่จะบังเกิด นักบุญวินเซนต์แฟร์เรอ  กล่าวว่า  "พระนางพรหมจารีเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งกว่าบรรดานักบุญและเทวดาตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดา" แม่พระได้รับพระหรรษทานมากมายตามความคิดเห็นของบรรดานักเทวศาสตร์ว่า 

ประการหนึ่ง พระเป็นเจ้าทรงเลือกแม่พระเป็นพิเศษ  ให้เป็นมารดาของพระเจ้า  ดังนั้นบุญราศีเดนิส แห่งคณะคาร์ทูเซียนกล่าวว่า แม่พระได้รับเลือกให้เป็นผู้สูงสุดในบรรดาสิ่งสร้าง  ด้วยเหตุนี้เองชีวิตเริ่มต้นของเธอจึงได้รับทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าและดีกว่า เรียกว่าพิเศษกว่าบรรดาสรรพสิ่ง
ความจริงแล้วไม่ควรจะมีข้อสงสัยใดๆ  เมื่อพระเป็นเจ้าทรงมีแผนการจะให้พระบุตรเสด็จลงมาบังเกิดจากพระนางตามธรรมชาติของมนุษย์แล้ว  พระองค์ก็ย่อมจะมีวิธีการให้แม่ของพระองค์มีอะไรพิเศษกว่าสิ่งสร้างใดๆ

นักบุญโทมัสสอนว่า  พระเป็นเจ้าทรงประทานพระหรรษทานแก่ทุกคนตามัดส่วนและเต็มเปี่ยมตามฐานะของแต่ละคน

นักบุญเปาโลสอนเรื่องนี้มาก่อนแล้วว่า "พระเป็นเจ้าทรงประทานพระพรและความสามารถให้แต่ละคนตามพันธสัญญาใหม่  (2คร.3:6) ทั้งนี้หมายความอัครสาวกก็ได้รับพระพรตามสัดส่วนสำหรับแต่ละคนให้ทำงานด้วยดีตามที่ตนได้รับเลือก

นักบุญเบอร์นาดีนกล่าวเพิ่มเติมว่า  "ความจริงในวิชาเทวศาสตร์กล่าวว่าเมื่อบุคคลใดได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ใดเขาย่อมจะได้รับไม่เพียงแต่คุณภาพ แต่เขาย่อมจะได้รับพระหรรษทานโดยเฉพาะเมื่อเขาจะได้ทำหน้าที่อย่างดีโดยสมบูรณ์ 

ด้วยเหตุนี้  แม่พระผู้เป็นมารดาของพระเจ้าก็ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่โดยเฉพาะ เธอจึงควรจะไดรับสิ่งต้องการเป็นพิเศษนับตั้งแต่เธอเกิดมา  คือพระหรรษทานและพระคุณที่มากกว่าบรรดานักบุญและเทวดารวมกัน เพื่อว่าเธอจะได้ทำหน้าที่อย่างดีและสมศักดิ์ศรี

นักเทวศาสตร์ทุกๆ คนต่างลงความเห็นพ้องต้องกัน  เช่นเดียวกับนักบุญโทมัสกล่าวว่า "พระนางพรหมจารีได้รับเลือกให้เป็นมารดาของพระเจ้า ดังนั้นเราไม่ต้องสงสัยเลยว่า พระเป็นเจ้าย่อมให้พระหรรษทานพิเศษแก่เธอ  เพื่อทำหน้าที่อันเหมาะสมนี้"  ท่านได้เห็นว่าก่อนที่แม่พระจะได้เป็นพระมารดาของพระเจ้า  เธอได้รับการตกแต่งด้วยความศักดิ์สิทธิ์ และสมบูรณ์ยิ่งเพื่อจะเหมาะสมกับศักดิ์ศรีที่ได้รับ

บรรดานักปราชญ์ของพระศาสนจักรกล่าวว่า "ในตัวของแม่พระ มีความครบครันที่ได้จัดเตรียมไว้ให้เธอได้เป็นมารดาของพระเจ้า  และเหมาะสมที่จะมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างครบครัน"

ก่อนที่จะกล่าวรวบยอด ก็ขอนำความคิดเห็นของนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักรที่กล่าวว่า  แม่พระทรงเปี่ยมด้วยพระหรรษทานแต่มิใช่เป็นจุดสุดยอด เพราะเธอมิได้เป็นเจ้าของพระหรรษทานทั้งหมดทุกระดับ

ประการที่สอง แม่พระศักดิ์สิทธิ์กว่าบรรดานักบุญรวมกัน  นับแต่วินาทีแรกที่พระนางมีตัวตน รับหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเป็นเจ้า

แม่พระผู้เป็นมารดาขององค์พระผู้ไถ่ทรงรับหน้าที่  เป็นคนกลางของมวลมนุษย์  และนักบุญทั้งหลายตั้งแต่ต้น จึงจำเป็นตั้งแต่แรก  แม่พระจะต้องได้รับพระหรรษทานทุกประการเพื่อเป็นผู้เสนอ

แม่พระเพียบพร้อมด้วยฤทธิ์กุศล  ก็เพราะเธอเป็นต้นแบบฉบับของบรรดานักบุญ  ด้วยเหตุว่าเธอเป็นมารดาแห่งความรัก  ความกล้าหาญ สติปัญญา ความรู้และความหวังอันศักดิ์สิทธิ์ โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของเธอ เราย่อมจะได้รับความรัก แสงสว่าง และความไว้วางใจอันศักดิ์สิทธิ์ของเธอ
พระบุตรที่เสด็จจากสวรรค์เป็นกลางของโลก และพระมารดาของพระผู้ไถ่ย่อมได้รับพระหรรษทานตั้งแต่แรกเริ่ม มากกว่านักบุญทั้งหลายเอามารวมกัน
ดังนั้นช่างเป็นภาพที่สวยงามและน่าชื่นชมยินดีมากพียงใดที่สวรรค์และแผ่นดินมีแม่พระบังเกิดในโลก ในสายพระเนตรของพระเป็นเจ้า   เธอก็เป็นยอดรักของพระองค์ในบรรดาสิ่งสร้าง  หรือแม้จะกล่าวว่า "เมื่อดิฉันยังเล็กอยู่ ดิฉันเป็นที่พอพระทัยของพระผู้สูงสุดอยู่แล้ว"

แม่พระเองเป็นผู้ที่รักพระเป็นเจ้ามากกว่าผู้ใด  เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพอแม่พระบังเกิดและทันทีที่ลืมตาดูโลกเธอก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรมากกว่าเทวดา  และนักบุญทังหลายรวมกัน  แม่พระทรงร่วมงานกับพระหรรษของทานพระเป็นเจ้าอย่างซื่อสัตย์

นักบุญโทมัสเขียนไว้ว่า   แม่พระทรงเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน  3 วิธีคือ

1.วิญญาณเธอเต็มเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน  เพราะเธอเป็นวิญญาณแรกที่สวยสด ความที่เป็นของพระเจ้าทั้งหมด

2.ร่างกายของเธอเต็มเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน  เพราะเธอเป็นที่พำนักของพระบุตรที่ทรงบังเกิดด้วยร่างกายที่บริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุด

3.เธอเต็มเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน  เพื่อผลบุญของมวลมนุษย์  ดังนั้นทุกคนจึงมีส่วนร่วมในพระหรรษทานนี้

นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักรกล่าวว่า "ถ้าผู้ใดรับพระหรรษทานเพียงพอสำหรับทุกคน แต่พระเยซูเจ้าและแม่พระทรงมีพระหรรษทานสำหรับความรอดของของทุกๆ  คน

Refer to http://www.catholic.or.th/spiritual/article/article051/arti043.htmlความคิดเห็น
caicomputer profile image caicomputer

Mary -Mother of God
มารีย์ มารดาพระเจ้า

การฉลอง " แม่พระบังเกิด "มีต้นกำเนิดอยู่ในประเทศซีเรียหรือปาเลสไตน์ในต้นศตวรรษที่ 6 และอีกประมาณ 100 ปี พระสันตะปาปาจิอุสที่ 1 ซึ่งเป็นพระสันตะปาปาที่มีเชื้อสายทางพระศาสนจักรตะวันออก ได้เป็นผู้นำเข้าสู่พระศาสนจักรลาติน ในปลายศตวรรษที่ 7 เดิมทีเดียวการฉลองในวันนี้เป็นการฉลอง " คล้ายวันเสกวิหารของนักบุญอันนาซึ่งมีเชื้อสายจากกษัตริย์ดาวิด ท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของพระนางมารีอา พระเป็นเจ้าโปรดให้แม่พระเปี่ยมด้วยพระหรรษทานอย่างล้นเหลือ เมื่อแม่พระทรงบังเกิดและแม่พระทรงร่วมมือกับพระหรรษทานนี้ อย่างซื่อสัตย์ตลอดไป แม่พระเกิดมาเยี่ยงนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ แต่เราจะเข้าใจว่าแม่พระศักดิ์สิทธิ์เพียงใด เมื่อเราเข้าใจเหตุผลสองประการ คือ - เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่เพียงไรที่แม่พระได้รับพระหรรษทานอันเต็มเปี่ยมจากพระเป็นเจ้า - แม่พระทรงตอบสนองแผนการของพระเป็นเจ้าทันทีด้วยความซื่อสัตย์ แม่พระได้รับพระหรรษทานมากมายตามความคิดของนักเทวศาสตร์ กล่าวคือ ประการที่หนึ่งพระเป็นเจ้าทรงเลือกแม่พระเป็นพิเศษ ให้เป็นมารดาของพระเจ้า ดังนั้นบุญราศีเดนิสแห่งคณะทูเซียนกล่าวว่า แม่พระได้รับเลือกสูงสุดในบรรดาสิ่งสร้าง ด้วยเหตุนี้เองชีวิตเริ่มต้นของเธอจึงได้รับทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าและดีกว่า เรียกว่าพิเศษกว่าบรรดาสรรพสิ่ง นักบุญโทมาสเขียนไว้ว่า แม่พระทรงเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน 3 วิธีคือ 1. วิญญาณเธอเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน เพราะเธอเป็นวิญญาณแรกที่สวยสด ความที่เป็นของ ของพระเจ้าทั้งหมด 2. ร่างกายเธอเต็มเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน เพราะเธอเป็นที่พำนักของพระบุตรที่ทรงบังเกิดด้วยร่างกาย ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุด 3. เธอเปี่ยมไปด้วยพระหรรษทาน เพื่อผลบุญของมวลมนุษย์ ดังนั้นทุกคนจึงมีส่วนร่วมในพระหรรษทานนี้ นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักรกล่าวว่า นักบุญบางองค์ได้รับพระหรรษทานเพื่อคนอื่นๆ ด้วย แต่มิใช่สำหรับทุกคน แต่พระเยซูเจ้าและแม่พระทรงมีพระหรรษทานสำหรับความรอดของทุกๆ คน นักบุญโทมาสกล่าวว่า " ถ้าผู้ใดได้รับพระหรรษทานเพียงพอสำหรับทุกๆ คน ก็คงจะเป็นพระหรรษทานจากพระคริสตเจ้าและแม่พระ " นักบุญยอห์นกล่าวถึงพระเยซูคริสตเจ้าว่า " เราทั้งหลายได้รับพระคุณอันไพบูลย์ของพระองค์เป็นพระคุณซ้อนพระคุณ " ( ยน. 1, 16 ) ซึ่งหมายถึงจากแม่พระ นักบุญอัลฟอนโซแห่งลิโกวรี เขียนไว้ว่า " พระนางได้รับการกำหนดให้เป็นมารดาแห่งพระวจนาตถ์นิรันดร พระนางอุดมไปด้วยพระหรรษทานอันยิ่งใหญ่ เหนือเทวดาและนักบุญทั้งหลายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พระนางเกิดเป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่ วิญญาณของพระนางมารีย์เป็นวิญญาณที่งดงามที่สุด" จากหนังสือแม่พระยุคใหม่ฉบับที่ 140 ปีที่ 25 มีนาคม-เมษายน 2005/2548 และเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
http://catholic.egat.co.th/people/sep08mary.htm
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
5 ปีที่ผ่านมา
guest Icon สอนร้องเพลง 5 อ่าน 1,739 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
caicomputer Icon โชคดี ตรุษจีน ปีกระต่ายทอง อ่าน 689 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา