(ร่าง) กรอบอัตรากำลัง บคศ.38ค(2) ที่จะเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 14 กันยายน 2553 ที่ไม่เป็นธรรม

guest profile image guest
เพื่อนพี่น้องชาว บคศ.38 ค(2) ขอร่วมกันประชาพิจารณ์ ร่างกรอบที่ กำลังจะถูกส่งให้ ก.ค.ศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ระหว่าง ร่างกรอบอัตรากำลัง ของ สพม. กับ สพป. ว่า ผู้ร่างให้ความเป็นธรรม กับพวกเรา ชาว บคศ. 38 ค(2) ที่จะทำงานใน สพป. หรือไม่ หากพวกเราว่าไม่มีความเป็นธรรม ขอให้ช่วยกันเรียกร้อง ให้จัดทำร่างกรอบอัตรากำลังของ สพป. ให้สามารถเติบดตได้เท่าเทียมกับ พวก สพม. เพราะเท่าที่ผ่านมาร 11 ปี แล้ว ที่พวกเราไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่ได้มีการเติบโต เท่าเทียมกับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผบ. ศน.) ทั้งๆ ที่เรา ก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน นอกจากนี้ ยังให้เรา ต้องอาศัย กฎและหรือระเบียบบางฉบับ ของ ก.พ. โดยอนุโลม
ขอทุกท่านช่วยกันพิจารณาให้ละเอียด

และขอถาม ก.ค.ศ. ทุกท่าน- คุณสุธีฯ - คุณบุญช่วย พันธ์งาม ว่า เมื่อทำกรอบ ของ สพป. ทำไมไม่ทำให้เหมือนกับกรอบ สพม. เพราะเรา ก็ คือ เขตพื้นที่การศึกษา ที่สังกัด สพฐ. เดียวกัน ทำไม่ ต้องมีขีดจำกัด หรือมีการแบ่งชั้นวรรณะ กันด้วย

ขอเรียกร้องให้ ร่าง กรอบอัตรากำลัง สพป. ใช้กรอบเดียวกับ ร่างกรอบอัตรากำลังของ สพม. ถึงจะเพิ่มกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนให้เรารับผิดชอบ ด้วยก็ไม่เป็นไร เพราะท่านเชื่อว่าเราทำได้ดีกว่า สพม

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา บคศ.38 ค(2) แบ่งเป็น
1.กลุ่มงานอำนวยการ 10 คน โตเท่าเดิม
2.กลุ่มงานบริหารบุคคล 16 คน โตเท่าเดิม
3.กลุ่มงานนโยบายและแผน 11 คน โตเท่าเดิม
4.กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 คน โตเท่าเดิม
5.กลุ่มงานนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 3 คน โตเท่าเดิม
6.กลุ่มงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 5 คน โตเท่าเดิม
7.กลุ่มงานบริหารการเงินและทรัพย์สิน 9 คน โตเท่าเดิม
.................................................................................
สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา บคศ.38 ค (2) แบ่งเป็น
1.กลุ่มงานอำนวยการ 7 คน โตมากๆ
2.กลุ่มงานบริหารบุคคล 9 คน โตมากๆ
3.กลุ่มงานนโยบายและแผน 8 คน โตมากๆ
4.กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 คน โตมากๆ
5.กลุ่มงานนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 1 ค คน เหมือนเดม
6.กลุ่มงานบริหารการเงินและทรัพย์สิน 9 คน โตมากๆ

สพป. ถึงจะมีคนมาก กว่า สพม. แต่ เมื่อแบ่งงานแบ่งคนไป ทำไม ไม่ให้ใช้ กรอบอัตรากำลังที่เหมือนกัน เราชาว บคศ. 38 ค (2) สพป. ก็อยากโตเช่นเดียวกับ สพม. จัดกรอบให้เราเท่ากัน ทำงานแข่งขันกัน พัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กแต่ละระดับ เนื้องานก็ไม่ต่างจากกัน ใช้กฎหมายตัวเดียวกัน แล้วทำไมไม่ให้กรอบอัตรากำลังเหมือนกัน ทำไมต้องแบ่งแยก กัน โต

เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนที่จะให้บอร์ด ก.ค.ศ. พิจารณา ขอให้ความเป็นธรรมแก่พวกเรา ชาว สพป. เหมือนเช่นเดียวกัน กับ ชาว สพม. ด้วย

และวอน ก.ค.ศ. ทุกท่าน ที่จะเข้าร่วมประชุมกันในวันที่ 14 กันยายน 2553 ก่อนที่ท่านจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ได้โปรดพิจารณา ร่างกรอบอัตรากำลังให้เหมือนกันด้วย ขออย่าได้โปรด ทำให้พวกเรา ชาว สพป.ต้องได้รับความน้อยเนื้อต่ำใจ ความอยุธรรม อีก 11 ปีท่ผ่านมา พวกเราก็ได้รับคงวามบอบช้ำมามากพอแล้ว พวกเราเรียกร้องขอความเป็นธรรม และขอเติบโตมานานมากแล้ว พอท่านพิจารณาให้ความเห็นชอบแบ่งเขตพื้นที่ใหม่ สพป. 183 สพม.บ42 ก็เกิดรอยร้าวแล้ว ทำให้หลายฝ่ายมอล พวก สพป. เป็นชนชั้นวรรณะที่ต่ำ ชาว สพม. เป็นชนชั้นวรรณะที่สูง อย่างนี้ท่านไม่มองเห็นพวกเราเป็นลูกหลานที่ต้องช่วยกันพัฒนาการศึกษา ที่ท่านจะต้องให้ความรัก ความเอาใจใส่ มันเป็นการปกครองแบบสองบมาตรฐาน ที่เห็นได้ชัดเจน
ชาว บคศ.38 ค (2) ที่รักทุกท่าน โปรด ช่วยกันพิจารณา ร่างกรอบอัตรากำลัง ของ สพป. กับ สพม. ที่จะนำเข้าสู่การพิจารณา ในวันที่ 14 กันยายน 2553 นี้ให้ดี ให้ละเอียด

ลิงค์ ร่างกรอบอัตรากำภลัง สพม./สพม.
http://123.242.164.132/chiangrai1/crdownload/data/P1cvsh74U94833ThuSep2010.pdf
สนใจลงโฆษณา ติดต่อ webmaster@bkk.social
ความคิดเห็น
guest profile image guest
ขอบคุณที่เผยแพร่ให้พี่น้องเรารับทราบ ทางสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจกำลังหาแนวทางให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด
guest profile image guest
อยากร้องเรียนขอความเป็นธรรม และเพื่อขวัญกำลังใจได้ที่ไหนช่วยบอกหน่อยค่ะ ( สพป.กลุ่ม 2 มีเอกชน ) งานเยอะมากกก ไม่ได้พักเหมือนคนอื่นๆ เหนื่อยมาก เห็นใจงานการเงินที่สุด แล่้วผู้ใหญ่เห็นใจกันบ้างหรือเปล่าคะท่าน ??
1.ขอชำนาญการพิเศษให้ นักวิชาการพัสดุ
2.ขอชำนาญการพิเศษให้ นักวิชาการเงินและบัญชี อีกซัก 1 ตำแหน่ง
3.ขอเจ้าพนักงานพัสดุอีก 1 ตำแหน่ง
4.มีงานธุรการเพิ่มด้วยในกลุ่ม ก็เลยขอ เจ้าพนักงานธุรการด้วยเหมือนกลุ่มอื่นที่เขามี่กันทุกกลุ่ม
เจ้าประคุ้น ขอให้ได้ทั้ง 4 ข้อด้วยเถิด ขอที่ไหนกันล่ะ ???? ถ้าได้คงมีความสุขในการทำงานมากที่สุดเลย
guest profile image guest
ให้ความเป็นธรรม เพื่อให้มีขวัญกำลังใจ  ดังนี้
การจัดกรอบอัตรากำลัง น่าจะเอื้อให้กับข้าราชการที่ผ่านการสอบคัดเลือกในระดับ 3 เมื่อปี 2552 ให้ได้รับการบรรจุในการจัดกรอบครั้งนี้ด้วย อย่างน้อยเขาก๊ผ่านการสอบมาแล้ว  ไม่เหมือนกับการจัดกรอบครั้งที่ผ่านมา ที่ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการคัดเลือกคนเข้าตำแหน่ง   
guest profile image guest
คห.ที่ 3 น่าเห็นใจผู้ที่สอบคัดเลือกในระดับ 3 เพราะมีตั้งหลายสพป.ที่ไม่ได้เรียกท่านไปบรรจุแต่กลับสอบขึ้นบัญชีเอง(ประกาศสอบบรรจุบุคคลทั่วไป) ซึ่งไม่เป็นธรรมสำหรับพวกเราบางสพป.เราอาจจะไปบรรจุก็ได้เพราะเป็นบ้านเกิด/ใกล้บ้านของเราก็มี  แต่เรียกบรรจุใหม่ ก.ค.ศ./สพฐ.เองก็ไม่มีนโยบายแจ้งทุกสพป.ให้เรียกคนกลุ่มนี้ก่อน กลับเห็นดีเห็นงามให้ สพป.เปิดสอบบรรจุทำให้พวกเราเสียสิทธิที่จะปรับเลื่อนไปเป็นตำแหน่งอื่น กว่าจะแจ้งให้แต่ละสพป.แจ้งตำแหน่งว่างไป เขาก็บรรจุไปหลายครั้งแล้ว(ล่าช้าทำให้เสียการ) 
guest profile image guest
พวกเราชาวสพป.ทำงานมาช้านานเคยเรียกร้องให้จัดทำกรอบอัตรากำลังในแนวราบเหมือนข้าราชการครู  เพราะพวกเราทำงานทุกวันนี้ ไม่ได้ผ่านงานหัวหน้างานเหมือน สปจ.เดิม จะผ่านงานเฉพาะผอ.กลุ่ม เสนอ รอง ผอ.สพท. แล้วนำเสนอ ผอ.สพท.เป็นผู้พิจารณา การทำงานเหมือนกันกับตำแหน่งที่กรอบกำหนดเป็น
ชกพ.  ก.ค.ศ.ควรกำหนดกรอบเป็นแนวราบเหมือนข้าราชการครู ใครมีผลงาน มีคุณภาพงาน มีปริมาณงานที่เหมาะสมสมควรจะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเป็นระดับตำแหน่งสูงขึ้น  ก็ควรอนุมัติได้เลยเพราะปัจจุบันนี้ แม้ได้รับการเลื่อนเป็น ชกพ. เงินเดือนก็ไม่ได้ปรับเลื่อนตามเนื่องจากเป็นเงินเดือนแบบช่วง จึงไม่มีผลกระทบต่อเงินเดือนเลย ทุกคนก็มีความพอใจในตำแหน่งที่ตนนั่งครองอยู่  ไม่ต้องแก่งแย่งเก้าอี้กัน แย่งกันทำงานเพื่อจะได้ผลงานในการปรับตำแหน่งจะไม่ดีกว่าหรือเมื่อแย่งกันทำงานแล้วใครจะเป็นผู้ได้ประโยชน์ ถ้าไม่ใช่องคฺ์กรและประเทศชาติ และพวกเราทุกคนก็จะมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ขออย่าได้ยึดติดกับตำแหน่งหัวหน้างานเลย เพราะที่ปฏิบัติงานกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มีหัวหน้างานเหมือน ก.พ.หรอกนะทุกคนทำงานเท่าเทียมกัน (เดิมมีแต่คนแย่งเก้าอี้กันทำให้ผู้ปฏิบัติงานดี/เก่ง แต่ขาดคนสนับสนุน(ชเลียไม่เก่ง) ก็ไม่ได้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น คนกลุ่มนี้จึงไม่ค่อยจะทำงานกันเท่าไหร่มัก/ชอบหาแต่ผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่บางเขตผอ.เขตไม่กล้าแตะเพราะชอบร้องเรียนผอ.เขตเมื่อไปขัดผลประโยชน์ของเขา) จึงใคร่ขอฝากท่าน ก.ค.ศ.ทุกท่านได้โปรดคิดทวบทวนการจัดทำกรอบอัตรากำลังใหม่เพื่อความก้าวหน้าของพวกเราทุกคน(ไม่ไปใช้กรอบอัตรากำลังตามสพฐ.จะได้ไหม เพราะสพฐ.เป็น ก.พ. สพป.เป็นบุคลากรอื่นฯ ควรใช้มาตรฐานเช่นเดียวกันกับครูจึงจะเหมาะสม  และจะได้ช่วยกันยกย่องสรรเสริญท่านทั้งหลายที่มองเห็นความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา
guest profile image guest
กลุ่มอำนวยการเอางานสวัสดิการ สวัสดิภาพมาจากกลุ่มส่งเสริมแล้ว คนเท่าเดิม   งานมากขึ้น ส่วนกลุ่มส่งเสริมงานลดคนเท่าเดิม 

เป็นธรรม ฤ 

เปลี่ยนชื่อตำแหน่งจากนักจัดการงานทั่วไปเป็นนักวิชาการศึกษาด้วยซิ เพราะทำงานเหมือนส่งเสริมแล้ว
guest profile image guest
เห็นร่างกรอบ บคศ.38ค.(2)  แล้วหมดกำลังใจ  ผู้ที่ไปร่วมจัดทำกรอบอัตรากำลัง  หมดทางที่จะหาความก้าวหน้าให้พี่น้องเราจริงหรือ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลที่ไปร่วมจัดทำกรอบก็เอาแต่ประโยชน์ของตัวเอง  กำหนดชำนาญการพิเศษไว้ที่กลุ่มบุคคลถึง8  อัตรา  กลุ่มอื่นเฉาไปตาม ๆ  กัน 
guest profile image guest
เห็นร่างกรอบ บคศ.38ค.(2)  แล้วหมดกำลังใจ  ผู้ที่ไปร่วมจัดทำกรอบอัตรากำลัง  หมดทางที่จะหาความก้าวหน้าให้พี่น้องเราจริงหรือ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลที่ไปร่วมจัดทำกรอบก็เอาแต่ประโยชน์ของตัวเอง  กำหนดชำนาญการพิเศษไว้ที่กลุ่มบุคคลถึง8  อัตรา  กลุ่มอื่นเฉาไปตาม ๆ  กัน แล้วอย่างนี้จะหวังพึ่งอะไรได้
guest profile image guest
เห็นร่างกรอบ บคศ38 ค.(2)แล้วไม่มีกำลังใจทำงานเลย เจ้าพนักงานธุรการ ก็ยังเป็นเจ้าพนักงานฯ เหมือนเดิม ทั้งที่สพฐ.เปิดสอบระดับ 3 หวังว่ากรอบใหม่จะขยายตำแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่ม เพื่อจะได้เติบโตบ้าง แต่ก็ยังเหมือนเดิม บางกลุ่มคนน้อยลง แต่ได้รับงานเพิ่มเช่นกลุ่มอำนวยการ ที่แยกใหม่ ให้โอกาสผู้อาวุโสเป็นหัวหน้ากลุ่ม แต่ตัดตำแหน่ง จพง.เหลือน้อยลง แล้วจะไปอยู่ไหน ตำแหน่งระดับสูงก็เข้าไม่ได้ เฮ้อ เหนื่อยใจ จัง
guest profile image guest
เห็นร่างกรอบ บคศ38 ค.(2)แล้วไม่มีกำลังใจทำงานเลย เจ้าพนักงานธุรการ ก็ยังเป็นเจ้าพนักงานฯ เหมือนเดิม ทั้งที่สพฐ.เปิดสอบระดับ 3 หวังว่ากรอบใหม่จะขยายตำแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่ม เพื่อจะได้เติบโตบ้าง แต่ก็ยังเหมือนเดิม บางกลุ่มคนน้อยลง แต่ได้รับงานเพิ่มเช่นกลุ่มอำนวยการ ที่แยกใหม่ ให้โอกาสผู้อาวุโสเป็นหัวหน้ากลุ่ม แต่ตัดตำแหน่ง จพง.เหลือน้อยลง แล้วจะไปอยู่ไหน ตำแหน่งระดับสูงก็เข้าไม่ได้ เฮ้อ เหนื่อยใจ จัง
guest profile image guest
เห็นกรอบอัตรากำลังฉบับร่าง แล้วเห็นใจบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) ไม่รู้เป็นข้าราชการประเภทไหน  จะทำแบบไหนก็เสียเปรียบ ไม่เป็น ก.พ. เหมือน สพฐ.  ข้าราชการครูก็ไม่ใช่  กรอบอัตรากำลัง (ฉบับร่าง) ก็ไม่โตขึ้น  ข้าราชการที่ผ่านการสอบคัดเลือกระดับ 3 ก็ไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง  ฝากท่านคณะกรรมการ  ก.ค.ศ.ที่เป็นผู้อนุมัติการจัดกรอบอัตรากำลัง  ได้โปรดให้ความเป็นธรรมแก่พวกเราบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)  โดยเฉพาะให้เห็นใจแก่ข้าราชการชั้นผู้น้อยที่รับราชการมานาน  ความสามารถก็เยอะแต่ไม่สามารถโตขึ้นได้ 
guest profile image guest
เราก็ว่าอย่างนั้นแหละ เป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกระดับ 3 เช่นกัน  ไม่เห็นได้อะไรกับเขาเลย  งานก็เยอะกว่า พวก ชก., ชพ. ทำงานไม่ได้หยุด  เอกสารก็สุมหัว  ใครอยากเห็นบ้า'เดี๋ยวจะส่งคลิปมาให้ดู  ผู้ใหญ่ก็ไม่เห็นหัว
guest profile image guest
 ก้อผู้ใหญ่มันชอบชะเลีย ไง ใครมีผลประโยชน์ให้(เงินน่ะมีไหม) ได้ดีตลอด
เลือกพรรค เลือกพวก เวลาความดีความชอบ
guest profile image guest
ท่าน ๆ ทั้งหลาย ที่ร่วมกันทำกรอบ ไม่น่าจะมีตำแหน่ง จพง. แล้ว ทำให้เป็นตำแหน่งนักวิชาการ, นักจัดการ,  นัก ๆ  ทั้งหมดทั้งปวงแล้วไม่ต้องกลัวว่าไม่มีใครจะทำหน้าที่ธุรการของแต่ละกลุ่ม  เราพวก จพง.นี่แหละ จะทำงานธุรการเอง  แต่ขอให้เราเปลี่ยนตำแหน่งด้วยเถิด เพื่อจะได้เติบโตกับเขาได้บ้าง เพราะเรามีบุญวาสนาน้อย ไม่มีโอกาสเหมือนกับ จพง.รุ่น ที่ได้ลงกรอบรอบก่อน  คิดแล้วกลุ้ม?  ขอให้ท่านทบทวน แล้วคิดว่าหากท่านเป็นเหมือนพวกเรา ท่านก็ต้องนึกน้อยใจบ้าง
guest profile image guest
เห็นร่างกรอบอัตรากำลังแล้ว  เห็นใจเจ้าพนักงานฯ  ที่ทำงานมานานแต่ไม่ได้เติบโต  เพราะคนระดับผู้บริหารไม่ได้เห็นใจข้าราชการระดับล่าง สอบผ่านระดับ 3 ก็ไม่ได้รับการบรรจุ  การ่จัดกรอบอัตรากำลังครั้งนี้   น่าจะเปิดโอกาสให้ข้าราชการระดับล่าง ได้เติบโตด้วย พวกเขาจะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไป  เพราะเขาก็มีความสามารถแต่ขาดโอกาสสนับสนุนจากข้างบน  ขอความกรุณาให้ความเห็นใจต่อพวกเขาด้วย  เพราะเขาก็คือบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานเหมือนพวกท่าน  แต่ไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น  บางคนทำงานมาเกือบ 20  ปี  ครั้งนี้เป็นโอกาสดี ที่ท่านจะได้ให้โอกาสพวกเขา  ผลบุญจะส่งให้ท่านต่อไป  แต่ถ้าครั้งนี้ยังไม่ได้เติบโตอีก  พวกเขาคงหมดหวังและจะหวังให้การทำงานเกิดความสามัคคีได้อย่างไร  ในเมื่อพวกท่านทำลายโอกาสเสียเอง
guest profile image guest

ขอเพิ่มความคิดเห็นบ้างปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่การเงินอยู่ที่ เขต 1 ตอนยุบรวมกว่าจะก่อเป็นรูปเป็นร่างเดียวกันก็แทบแย่พอมีนโยบายทำงานด้าน GFMIS ก็แทบตาย ปัจจุบันเจอ SP2 บ้างคนก็ต้องเลิกกับครอบครัวเพราะไม่มีเวลาดูแลครอบครัว คนจัดกรอบจะรู้บางไหมว่าคนเขต 1 ต้องปฏิบัติงานแทนกระทรวงศึกษาธิการ แทนสพฐ. แทนหน่วยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัด แทนสำนักงานจังหวัด ปีนี้เพิ่มงานกลุ่มจังหวัดอีก พอเห็นกรอบแล้วทำให้คิดได้ว่าคนที่คิดกรอบนี้ไม่มีใครอยู่เขต 1 (แต่คนเขต 2 ขึ้นไปเค้าก็มีความสามารถที่จะทำงานเหมือนกันแต่ทั้งหลายทั้งปวงผู้ใหญ่ต้องมอบงานให้กับเขต 1 อยู่ร่ำไป เขตอื่นเป็นเพียงผู้ร่วมเท่านั้นแต่เนื้องานทั้งหมดอยู่ที่เขต 1 แต่ให้อัตรากำลังเท่ากัน(คนแก่เซ็ง)

ถึงท่านผู้ใหญ่ทั้งหลาย ช่วยนึกถึงงาน ภาระกิจที่ได้รับมอบหมายของเจ้าหน้าที่เขต 1 หน่อยนะ(เบื่อจะแย่ถ้าไม่ติดว่ามีบ้านอยู่ในอำเภอเมืองก็จะขอย้ายตัวเองไปทำงานเขตอื่นในจังหวัดดีกว่าทำงานแต่ในเขตของตัวเอง)

guest profile image guest
แล้วตรวจสอบภายใน สพป. มีโอกาสเพิ่มคนขึ้นหรือไม่คะ
guest profile image guest
เรียนท่านผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในการจัดทำกรอบ  โปรดเหลียวแลข้าราชการประเภททั่วไป  เจ้าพนักงานการเงิน  ธุรการ  พัสดุ   ที่ทำงานมานาน  แต่ไม่มีโอกาสโต  ทำงานเกือบ 20 ปี  ก็เป็นได้แค่เจ้าพนักงานชำนาญงาน  ทั้ง่ที่มีคุณสมบัติครบทุกอย่าง  วอนขอความเห็นใจแก่พวกเราบ้าง  ไหน ๆ ก็แยกประถม  มัธยม  อัตรากำลังก็เปลี่ยนแปลง  โปรดเมตตาพวกเราด้วยเถิด
guest profile image guest
ชาวพัสดุ ทำงานรับผิดชอบแทบตาย โปรดเหลียวแลกันบ้าง เห็นเป็นแค่บุคลากรทางการศึกษา แถมคราวนี้ยังตัดตำแหน่งพัสดุ ไปอีกตำแหน่งหนึ่ง เจ้ากระทรวงทำอะไรให้คิดถึงกันบ้าง การทำงานให้มีประสิทธิภาพทั้งระบบ ต้องดูแลกันทั้งระบบ ไม่ใช่ว่าดูแลเฉพาะส่วน รับผิดชอบไม่ให้งบประมาณตกหล่น ก็พัสดุ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีก็พัสดุ  คิดแล้วถ้าย้ายกลุ่มไปกลุ่มที่ขอกำหนดตำแหน่งได้เองก็จะไป ถ้าไม่ดูแลพัสดุกันให้ดีขึ้นเท่ากับกลุ่มอื่น แล้วจะมีใครที่ไหนทำงานพัสดุอีกล่ะ
guest profile image guest
กลุ่มอำนวยการ งานได้เพิ่มมาอีกหนึ่งงานจากส่งเสริมการจัดการศึกษา ควรจะ
1.เพิ่มคน
2.เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นนักวิชาการศึกษาเพราะทำงานแทนกลุ่มส่งเสริม แล้ว ที่ขอเพราะนักจัดการงานทั่วไป ไปได้แค่ชำนาญการพิเศษ และเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้กำหนดให้ได้เงินประจำตำแหน่งเพียงชื่อตำแหน่งเดียวในเขตพื้นที่ แล้วกลุ่มการเงิน แยกไป ยังได้เป็นนักวิชาการเงินที่ไปได้ถึงเชี่ยวชาญ น่าน้อยใจจริงๆ
3.ในกรอบงานมีงานที่ไม่ระบุเปนของกลุ่มใด ให้ปฏิบัติอีกด้วย งานจึงยุ่งยากซับซ้อน

อย่าดูแลเฉพาะกลุ่มบริหารงานบุคคลเลย มีชนพ มากกว่ากลุ่มใดๆในเขต
guest profile image guest
ผู้ใหญ่ไม่เคยเห็นความสำคัญของการตรวจสอบภายใน
เพราะกลัว่ตรวจกันได้ปริมาณมาก  จะพบทุจริตในการโกงกิน   เดี๋ยวประเทศชาติจะเจริญ  เลยให้ตรวจสอบน้อยคน
ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
guest profile image guest
เรียนท่านที่จะเข้าพิจารณา ประชุม ก.ค.ศ. ในวันที่ 23 ก.ย. 53  โปรดให้การเหลียวแลข้าราชการระดับล่างบ้าง  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เอาครั้งก่อนมาเป็นบทเรียน  เวลาทำงานก็ทำเหมือนกัน แต่ผลประโยชน์ตกกับข้าราชการบางกลุ่ม
guest profile image guest
กลุ่ม สช.  กรอบงานมีน้อยมาก  แต่งานที่ทำทุกวันมากมาย
งานกองทุนและสวัสดิการ  มีการบริการที่ครูสช.มายื่นขอ เดี๋ยวขอหนังสือรับรองเช้าที่บ่ายที ต้องหาเอกสารหลักฐานมาประกอบ
เรื่อง ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ  แต่คนที่จัดกรอบกลับมองไม่เห็น  เขียน
งาน 2 - 3 งาน  งานสำคัญไม่ใส่ให้เลย  ถ้าไม่ไห้ทำในกลุ่ม สช.
น่าจะหยิบไปวางตรงงานอื่นให้เห็นชัดเจนบ้า ง  คนร่างไม่รู้ว่าอยู่ในกลุ่ม สช. หรือไม่ ถึงไม่เห็นหน้าที่การงานที่ทำเลย
guest profile image guest
มีแต่คนคิดให้กลุ่มอำนวยการเอางานเพิ่มจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนโยบายและแผน  แต่คนไม่เพิ่ม แถมบางเขต คนที่เกษียณก่อนกำหนดก็ถูกตัดตำแหน่ง  ก็น่าจะเปลี่ยนให้เป็นนักวิชาการการศึกษา เหมือนกับที่เคยให้ยาหอมเอาไว้ แต่ดูๆ แล้ว ยาหอมมันก็ระเหยไปในอากาศแล้วมันก็จางหายไป
guest profile image guest
เห็นกรอบอัตรากำลังแล้ว   คนร่างกรอบมาเห็นสภาพจริงของการทำงานหรือ สพป.,กล่มส่งเสริม มีชำนาญการพิเศษน้อยกว่า มัธยม 
ซี่งเพิ่งเกิดใหม่ แต่ทำคนร่างกรอบถึงรู้ปริมาณงานแล้ว
 มีความเป็นธรรมให้ทั่วถึงหน่อย   สังคมเมืองไทยจะได้
ไม่แบ่งพวกใครพวกมัน  และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็กไทย
การศึกษาสอนให้คนมีคุณธรรม นี่หรือผู้ใหญ่ ผู้มีคุณธรรม
ในวงการศึกษา
toomthong profile image toomthong
ขอความเป็นธรรมให้คนเขียนกรอบมองให้ทั่ว
มองภาพให้เหมือนกัน
ทุกกลุ่มงาน ทุกคน ทุก สพป. สำนักมัธยม
guest profile image guest
  โอ้ย..ปวดหัว..การศึกษาไทยเดินถอยหลัง..เพราะนโยบายผิดพลาด..หรือใครว่าไม่จริงครับ..??
guest profile image guest
ขอเด็กที่มีบรรจุไกลบ้านไกลครอบครัวขอได้พิจารณาให้ตำแหน่งกลับบ้านกันถ้วนหน้าด้วยค่ะ
guest profile image guest

เห็นด้วยว่าตำแหน่งเจ้าพนักงานทั้งหลายไม่ควรจะมีแล้ว  เพราะทำงานกันมานาน บางคน 20 กว่าปีด้วยซ้ำ  และพัฒนาตัวเองโดยการเรียนต่อจบปริญญาโทกันมาก็หลายคน  สอบระดับ 3  ก็สอบกันแล้ว  แต่ไม่มีความคืบหน้าในการเปลี่ยนตำแหน่งเลย   งานก็เยอะ  อยากให้ดูแลเปลี่ยนตำแหน่งให้พวกเราบ้าง เพื่อขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

guest profile image guest
จพง.ที่พัฒนาตนเองจนจบการศึกษาสูงเกินกว่าจะทำงานในตำแหน่ง จพง. ผมว่าน่าจะสอบเปลี่ยนตำแหน่งและเปลี่ยนบทบาทในการทำงานน่าจะดีกว่านะ
เพราะ....ตำแหน่ง จพง.เป็นตำแหน่งที่มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งนั้น...
ส่วน...คนที่พัฒนาเกินตำแหน่งนั้น...ก็ต้องเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนบทบาทการทำงานถึงจะถูก
ไม่ใช่...เปลี่ยนตำแหน่งและทำงานในบทบาทเดิม

ลองนึกถึงร่างกายซิครับ..ถ้ามีแต่มันสมองแต่ไม่มีแขนขาแล้วจะประคองชีวิตต่อไปเพื่ออะไร  ด้วยความเป็นห่วงครับ...ในฐานะที่เป็นคนจบการศึกษาด้านทรัพยากรบุคคล...อยากให้มองเห็นภาพเป็นแบบนี้จริง ๆ
guest profile image guest
เห็นด้วยว่าตำแหน่งเจ้าพนักงานทั้งหลายไม่ควรจะมีแล้ว  เพราะทำงานกันมานาน บางคน 20 กว่าปีด้วยซ้ำ  และพัฒนาตัวเองโดยการเรียนต่อจบปริญญาโท หรือไม่ก็จัดคนลงกรอบเหมือนตอนที่ เป็น สพท.ทุกคนที่มีคุณสมบัติก็ลงตำแหน่งในสายวิชาการได้ ควรมีโปรโมชั่นเหมือนตอนตั้งเขตใหม่ๆ ใครจะนั่งตรงไหนก็ได้แต่พอมาวันนี้กลับแบ่งเป็นสองมาตราฐานต้องสอบ ไม่ยุติธรรมสำหรับตำแหน่งต่ำๆอย่างเรานะ ไม่ทราบว่าตอนนั้นคิดได้อย่างไรแต่ตอนนี้กลับคิดไม่ได้ ไม่ให้กำลังใจกันบ้างเลยทำงานก็เหมือนกันบางคนทำมากกว่าตำแหน่งวิชาการ
guest profile image guest
เห็นด้วยว่าตำแหน่งเจ้าพนักงานทั้งหลายไม่ควรจะมีแล้ว  เพราะทำงานกันมานาน บางคน 20 กว่าปีด้วยซ้ำ  และพัฒนาตัวเองโดยการเรียนต่อจบปริญญาโท หรือไม่ก็จัดคนลงกรอบเหมือนตอนที่ เป็น สพท.ทุกคนที่มีคุณสมบัติก็ลงตำแหน่งในสายวิชาการได้ ควรมีโปรโมชั่นเหมือนตอนตั้งเขตใหม่ๆ ใครจะนั่งตรงไหนก็ได้แต่พอมาวันนี้กลับแบ่งเป็นสองมาตราฐานต้องสอบ ไม่ยุติธรรมสำหรับตำแหน่งต่ำๆอย่างเรานะ  ไม่ให้กำลังใจกันบ้างเลยทำงานก็เหมือนกันบางคนทำมากกว่าตำแหน่งวิชาการ
guest profile image guest

ใช่ ๆ ...ตำแหน่งจพง.ควรจะยกเลิก แล้วปรับเปลี่ยนเป็นตำแหน่งวิชาการได้แล้ว  ดูคุณสมบัติของ จพง. เชื่อว่าหลายคนได้พัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น  งานที่รับผิดชอบก็ไม่น้อย  จัดกรอบใหม่คราวนี้ไม่ควรมีตำแหน่ง จพง.แล้ว เพื่อขวัญและกำลังใจในการทำงาน  ขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่มองให้ทั่ว  ๆ    ด้วยเถิด.

guest profile image guest
ตอนที่เข้ามาตราการจูงใจ ได้เป็นเจ้าพนักงานธุรการมีคุณสมบัติครบทุกอย่างที่จะได้เข้าในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป แต่เนื่องจากมีการให้เด็กใครและเด็กใครเท่านั้น ทำให้ไม่ได้เข้าในตำแหน่งดังกล่าว  ปัจุบันจะให้สอบในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปก็ต้องอยู่ในระดับปฎิบัติการแต่เงินเดือนเลยขั้นสูงไปแล้ว และจะให้ทำอย่างไรจะให้อยู่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานชำนาญงาน ทั้งที่จะต้องได้ตำแหน่งทีสูงกว่านี้ แต่ในกรอบอัตรากำลังไม่มี จพง.อาวุโส แล้วจะทำอย่างไร คุณสมบัติครบ การทำงานระดับ 7 ทำงานควบคุ่กับนักจัดการงานทั่วไปแล้ว มีความเป็นธรรมให้ระดับข้าราชการชั้นผู้น้อยได้ไหม อย่างน้อยก็มีการเยี่ยวยา ที่เคยทำกับรองผอ.เขต ที่มีการเยียวยาได้ไหมค่ะ ท่านระดับใหญ่ทั้งหลาย
guest profile image guest
ถ้าสอบได้ และมีตำแหน่งให้แต่งตั้ง จะอยู่ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 ปี เงินเดือนเท่าเดิม ได้รับในส่วนที่เป็นเปอร์เซ็นต์เต็มขั้น เช่น 2 หรือ 4 (คงจะไม่ได้ 6) ต่อไปหากมีตำแหน่งในระดับชำนาญการ ก็สามารถแต่งตั้งในระดับชำนาญการต่อได้ มีความรู้แค่นี้ ลองไปปรึกษากับฝ่ายบุคคลดู จะมีความชัดเจนมากกว่านี้
guest profile image guest

จพง.ทั้งหลายที่ได้พัฒนาตนเองจนมีคุณสมบัติเข้าสู่สายงานวิชาการ  น่าจะได้รับการพิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานบ้าง  เพราะงานที่ทำ  ความรับผิดชอบก็มีมากมาย ผู้ใหญ่เหลียวหลังกลับมาดูบ้างเถอะ  เพื่อขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

guest profile image guest
จงตั้งสติพิจารณา "ร่างกรอบอัตรากำลัง" ด้วยเหตุและผล รู้ไว้ก็เป็นการดี "ว่าเขาคิดอย่างไร" แล้วกลับมาทบทวนหาช่องทางแก้ไข "คนคิดเขามีที่มา เราแก้ตรงหลักคิดของเขา ด้วยข้อมูล ที่ได้จัดทำมาตั้งแต่เป็น สพท..... คุณภาพงาน ความยุ่งยาก ปริมาณงาน..เมื่อแยกมัธยมออกไปตัวแปรตัวที่นำมาใช้ในการคำนวณกรอบอัตรากำลัง ตัวไหน มันเปลี่ยนไป
**ยังไม่เป็นที่ยุติ" ต้องผ่าน อ.ก.ค.ศ.วิระบบ และ ก.ค.ศ.ยังมีเวลาช่วยกันวิเคราะห์ภาระงาน ใครทำงานอะไรบ้าง แต่ละพื้นทีมีบริบทไม่เหมือนกัน ภูมิศาสตร์ (ป่า ภูเขา แม่น้ำ ห้วย เกาะ การเดินทาง เขตกันดาร ) วัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ ภาษาท้องถิ่น**ใครทำงาน หรือกิจกรรมอะไรไว้ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา  ก็บอกกล่าวมา
**อำนาจ หน้าของ สพท.ที่ปฎิบัติกันอยู่ทุกวันนี้ ไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือเจตนารมณ์ ของ ระเบียบ กฏหมาย และความต้องการของผู้บริการ ก็เพราะคนมีอำนาจ วาสนา ไม่เคยเข้าใจ โครงสร้างองค์กร ระบบงาน กระบวนการทำงาน ไม่เคยคิด/มองเชิงระบบ  มองหาอย่างเดียว ผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ คนอื่นจะเป็นอย่างไร ? ...มัน ..นี่แหละหนทางที่นำไปสู่ความหายนะ หรือความล้มเหลวของการศึกษา และคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ " การศึกษาสร้างคน พัฒนาคน" ปัญญาสร้างจิตและวิญญาณ และหนทางแห่งความอยู่รอดของมวลมนุษย์ชาติ
guest profile image guest
วอนผู้ใหญ่ีใจดีทุกท่าน หากจะเห็นใจกันบ้างสักนิด..ช่วยพิจารณาหน่อย เหตุใด ตำแหน่ง....ปฏิบัติงานจึงไม่สามารถปรับขึ้นไปเป็นปฏิบัติการได้ ถึงแม้ว่าเค้าจะมีวุฒิการศึกษา ป.ตรี ป.โท ก็ไม่สามารถปรับได้ ทั้งๆที่เค้าทำงานมาเป็นเวลานานแล้ว มันเหมือนกับเป็นการขีดเส้นใต้เอาไว้ว่า คุณอย่าขึ้นมาเทียบกับฉัน ยังไงยังงั้น แล้วนี่ที่เค้าเปิดสอบ บคศ. 38 ค.(2) กัน ไปสำรวจได้เลย ว่าตำแหน่งที่ เป็นปฏิบัติการ จำมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในระดับปฏิบัติงานเยอะมาก..คิดได้ว่าน่าจะประมาณ 40% จากยอดผู้สมัครเลยทีเดียว อยากให้ช่วย ตรวจ ผลักดันให้สามารถข้ามเส้นตรงนั้นหน่อยจะขอบพระคุณยิ่ง
guest profile image guest
เห็นด้วยกับคุณ บคศ. ปฏิบัติงาน ไม่รู้เพราะอะไร กคศ.ของเราๆ จึงกำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ว่า ระดับปฏิบัติการต้องมาจากการสอบเท่านั้น ก็เพราะไอ้คำนี้แหละเราถึงปรับขึ้นไม่ได้เลย...คิดมาแล้วเศร้า ท่าน กคศ. ทั้งหลายช่วยแก้ไขหลักเกณฑ์ข้อนี้ด้วยได้มั๊ย..เราจะได้ปรับขึ้นสักทีไม่ต้องไปสอบแข่งขันกับใครอีก เพราะกว่าจะสอบมาได้เลือดตาแทบกระเด็น  (เราคิดว่ามีเยอะมากที่เป็นแบบเรา)
guest profile image guest

ข่าวคราวในบอร์ดเงียบนะครับ...ช่วย ๆ แจ้งข่าวคราวหน่อยครับวงใน

guest profile image guest

ขวัญกำลังใจอยู่ไหน.... การจัดคนลงกรอบกับมาตรฐานผู้บริหาร ที่หยิบยื่นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในภูมิภาค ด้วยเหตุผลที่ว่า .......ยุติธรรม/เหมาะสมกว่า...คับข้องใจจริง ๆ /ขวัญกำลังใจไม่มีเหลือ...ผู้บริหารให้โอกาสผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 4 ปีคัดเลือกให้เป็น ผอ.กลุ่ม(อ.31) โดยจัดลงกรอบ ก.ย. 54 หมาด ๆ ทั้งที่เติบโตจากสายงานเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด/ธุรการ ซี 1 -ก้าวสู่การเงิน-สู่บริหารงานทั่วไป ซี 7 แล้วเข้าสู่มาตรการจูงใจ ปรับจาก จบท 7 เป็นนักวิชาการศึกษา 7ว. และ ,8ว. ได้ภายในปีเดียวกันงงจริง ๆ จบ ป.ตรี/ป.โท การเงินและบริหารธุรกิจ.....แล้วที่สุด...ผู้บริหารมาตัดโอกาสความก้าวหน้านักวิชาการศึกษา 8 ว.ที่ดำรงตำแหน่งสายตรงนักวิชาการศึกษามาถึง 28 ปี เริ่มเป็นนักวิชาการศึกษาซี 4 จนถึง 8 ว.มาโดยตลอด(อาวุโสกว่านับตั้งแต่อายุตัว/อายุราชการ/เงินเดือน/การเข้าสู่ตำแหน่งทุกตำแหน่ง) จบ ป.ตรี/ป.โท ด้านการศึกษา..กระบวนการคัดเลือกทำตามระเบียบทุกอย่าง..ในรูปคณะกรรมการ..สร้างเกณฑ์คัดเลือกเข้าหาธงที่ปักไว้...ขอถาม ศธ. : ระบบอาวุโส/ขัวญกำลังใจ..ของ ศธ. คงจะเป็นแค่คำสวยหรูให้สาธารณชนรับรู้เท่านั้น...ใช่หรือไม่...ผู้มีอำนาจคือผู้ที่ถูกต้อง...ใช่หรือไม่...พิทักษ์คุณธรรม/ยุติธรรม/โปร่งใสของระบบราชการ(ศธ) ..คืออะไร...ผู้ใหญ่สร้างได้แต่ไม่ทำ..สร้างความคับข้องใจ...จนต้องร้องขอความเป็นธรรม..ใช่หรือไม่...

guest profile image guest

ขวัญกำลังใจอยู่ไหน.... การจัดคนลงกรอบกับมาตรฐานผู้บริหาร ที่หยิบยื่นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในภูมิภาค ด้วยเหตุผลที่ว่า .......ยุติธรรม/เหมาะสมกว่า...คับข้องใจจริง ๆ /ขวัญกำลังใจไม่มีเหลือ...ผู้บริหารให้โอกาสผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 4 ปีคัดเลือกให้เป็น ผอ.กลุ่ม(อ.31) โดยจัดลงกรอบ ก.ย. 54 หมาด ๆ ทั้งที่เติบโตจากสายงานเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด/ธุรการ ซี 1 -ก้าวสู่การเงิน-สู่บริหารงานทั่วไป ซี 7 แล้วเข้าสู่มาตรการจูงใจ ปรับจาก จบท 7 เป็นนักวิชาการศึกษา 7ว. และ ,8ว. ได้ภายในปีเดียวกันงงจริง ๆ จบ ป.ตรี/ป.โท การเงินและบริหารธุรกิจ.....แล้วที่สุด...ผู้บริหารมาตัดโอกาสความก้าวหน้านักวิชาการศึกษา 8 ว.ที่ดำรงตำแหน่งสายตรงนักวิชาการศึกษามาถึง 28 ปี เริ่มเป็นนักวิชาการศึกษาซี 4 จนถึง 8 ว.มาโดยตลอด(อาวุโสกว่านับตั้งแต่อายุตัว/อายุราชการ/เงินเดือน/การเข้าสู่ตำแหน่งทุกตำแหน่ง) จบ ป.ตรี/ป.โท ด้านการศึกษา..กระบวนการคัดเลือกทำตามระเบียบทุกอย่าง..ในรูปคณะกรรมการ..สร้างเกณฑ์คัดเลือกเข้าหาธงที่ปักไว้...ขอถาม ศธ. : ระบบอาวุโส/ขัวญกำลังใจ..ของ ศธ. คงจะเป็นแค่คำสวยหรูให้สาธารณชนรับรู้เท่านั้น...ใช่หรือไม่...ผู้มีอำนาจคือผู้ที่ถูกต้อง...ใช่หรือไม่...พิทักษ์คุณธรรม/ยุติธรรม/โปร่งใสของระบบราชการ(ศธ) ..คืออะไร...ผู้ใหญ่สร้างได้แต่ไม่ทำ..สร้างความคับข้องใจ...จนต้องร้องขอความเป็นธรรม..ใช่หรือไม่...

guest profile image guest
โดนใจมากๆๆ  เข้าสู่ฤดูกาลแย่งชิงตำแหน่งกันอีกแล้ว เริ่มปวดใจกันอีกเขตอื่นๆ ก็เตรียมตัวเตรียมใจได้เลย กรณีนี้จะเกิดขึ้นอีกเยอะ ใน ศธ นี่แหล่ะ
guest profile image guest
ตอบ คุณ 38ค(2) ค่ะ ? มีคนใน สำนักงานก.ค.ศ.คนหนึ่งเขาพูดว่า "คนหน้าด้านได้ดีทุกคน สพท." ฟังดูแล้วความถูกต้อง ความยุติธรรมมันไม่เหลือแล้วจริง ๆ  ไม่รู้ว่าเขาใช้หลักเกณฑ์และวิธีการอะไรแต่งตั้งให้ 7วเป็น 8ว ในปีเดียวกัน งง เขาทำได้งัย? 
guest profile image guest
เหตุการณ์แบบนี้ก็กำลังจะเกิดในหลายเขตพื้นที่ ที่ผอ.เขตขาดวิจารณญาณ คิดให้รอบคอบ( .ผู้มีอำนาจคือผู้ที่ถูกต้อง...ใช่หรือไม่...พิทักษ์คุณธรรม/ยุติธรรม/โปร่งใสของระบบราชการ(ศธ) ..คืออะไร...ผู้ใหญ่สร้างได้แต่ไม่ทำ..สร้างความคับข้องใจ...จนต้องร้องขอความเป็นธรรม..ใช่หรือไม่...)ก็เป็นเช่นเดียวกัน  ย้ายผอ.กลุ่มหนึ่งที่ไม่มีประสบการณในการปฏิบัติงานในกลุ่มนั้นเลยมาตลอดชีวิต ให้เข้ามาทำงานวัตุประสงค์คือ เพื่อแก้ปัญหา ในเมื่อไม่เคยทำงานเลยแล้วจะไปแก้ปัญหาได้อย่างไร จะทำให้มีปัญหาเพิ่มมากขึ้นไปมากกว่านะ 8 ว.ก็ไม่มีสิทธิเติบโต ทั้งที่มีประสบการณ์ในงานนั้น 20 ปี  ในเมื่อท่านได้คิดเช่นนี้แล้วขอให้อย่าได้ย้ายในปี 2 ปี นี้เลยรอดูความหายนะของเขตก่อนค่อยไปนะ สาธุ
guest profile image guest

แยกออกจากบ้านไปแล้วไม่ว่า ยังมารื้อเสาบ้านไปอีกหลายต้น บ้าหรือเปล่า...

guest profile image guest
กลุ่มงานบริหารบุคคล มีกระบองกายาสิทธิ์ เชื่อแล้ว  เขต 3 เพชรบูรณ์ โยกย้านสับเปลี่ยน...เฉพาะคนของตัวเอง.... ยกตัวอย่าง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สอบ ผู้อำนวยการบริหารการเงินและสินทรัพย์  ทั้งๆ มี นักวิชาการการเงินและบัญชี (8) นั่งอยู่ แต่ไม่ได้เป็น ถูกบีบให้ย้ายไปอยู่ที่อื่น  เด็กเส้นก็เลยได้เป็น ผู้อำนวยการบริหารการเงินและสินทรัยพ์..ถ้าตรวจสอบกันจริงๆ คุณสมบัติไม่ตรง...   ก.ค.ศ. ทบทวนบ้าง
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
doungnoi Icon เส้นทางบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) อ่าน 1,575 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
guest Icon 38ค(2)ถูกลอยแพ 1 อ่าน 1,808 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
guest Icon กรอบใหม่ สพม. อ่าน 1,832 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
guest Icon ประชาสัมพันธ์ facebook 38ค อ่าน 1,953 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเลื่อนระดับชำนาญการ อ่าน 2,619 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเลื่อนเงินเดือนอัตโนมัติ 47 อ่าน 24,950 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา