พระราชดำรัส

guest profile image guest

 "กฎหมายทั้งปวงนั้น เราบัญญัติขึ้นเพื่อใช้เป็นปัจจัยสำหรับรักษาความยุติธรรม กล่าวโดยสรุปคือ ใช้เป็นแบบแผนแห่งความประพฤติปฏิบัติของมหาชนส่วนหนึ่ง กับใช้เป็นแม่บทในการพิจารณาตัดสินความประพฤติปฏิบัตินั้น ๆ ให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงตรงอีกสถานหนึ่ง" 
 

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
guest Icon พระราชดำรัส อ่าน 242 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
guest Icon พระราชดำรัส อ่าน 183 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
guest Icon พระราชดำรัส อ่าน 179 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
guest Icon พระราชดำรัส อ่าน 185 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
guest Icon พระราชดำรัส อ่าน 185 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
guest Icon พระราชดำรัส อ่าน 189 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
guest Icon พระราชดำรัส อ่าน 192 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
guest Icon พระราชดำรัส อ่าน 191 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
guest Icon พระราชดำรัส อ่าน 194 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
guest Icon พระราชดำรัส อ่าน 192 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
guest Icon พระราชดำรัส อ่าน 171 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
prateepintarungsee Icon พระราชดำรัส อ่าน 180 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
prateepintarungsee Icon พระราชดำรัส อ่าน 216 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
prateepintarungsee Icon พระราชดำรัส อ่าน 183 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
guest Icon พระราชดำรัส อ่าน 220 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา