เทิดไท้องค์ราชัน

guest profile image guest
พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงธรรมอย่างแท้จริงเพื่อแผ่นดินชาวสยาม=====ร.อ.ธีรชัย ชัยสิน
ความคิดเห็น
guest profile image guest
พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงธรรมอย่างแท้จริงเพื่อแผ่นดินชาวสยาม
guest profile image guest
ในหลวงคือผู้สร้างอาชีพให้กับคนไทย และสร้างหลายๆอย่างให้กับคนไทย ท่านทรงทุ่มเทแรงกายแรงใจ
guest profile image guest

  ก่อนอื่นที่เราจะถามว่าเรารักในหลวงเช่นไรนั้น เราควรถามใจเราก่อนว่า นายหัวของเรานั้นรักษาแค่ไหน ท่านทรงรักและห่วงใยประชาชนทุกคนที่ดำรงอยู่ในประเทศไทย ที่ไหนมีปัญหา ท่านทรงให้ความช่วยเหลือทุกอย่าง แม้ท่านจะไปช่วยเหลือด้วยตนเองไม่ได้ ก็ยังทรงให้ลูกหรือตั้งมูลนิธิไปช่วย เช่น มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นต้น

                ดังนั้นเราควรรักท่านให้มาก ดังที่ว่า “รู้ รัก สามัคคี” แค่นี้ท่านก็ดีใจแล้ว

guest profile image guest
ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
guest profile image guest

กระผมได้รับการบรรยายแล้วรู้สึกว่าพ่อของแผ่นดินเหนื่อยกับการแก้ปัญหาของราษฎร และพ่อไม่เคยทิ้งที่จะมาช่วย และท่านลำบากแค่ไหนท่านก็มา ผมดีใจที่พ่อรักแผ่นดินไทย ผมอยากบอกว่าผมรัก

guest profile image guest
รวมใจภักดี รัก ในหลวง
guest profile image guest
ผู้หนักแน่น ในสัจจะ จะพูดอย่างไรทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำคือ พูดจริง ทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด


พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2540)
guest profile image guest

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

guest profile image guest

หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน 
ในหลวงทรงมีพระเมตตากับปวงชนชาวไทยยิ่งนัก 
 ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยพระเมตตา
จาก ส่วนการศึกษา ศฝ.นศท.มทบ.22


guest profile image guest

ใน1ชีวิตคน จะมีใครรักแผ่นดินได้มากเท่านี้บ้าง

guest profile image guest
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
sdatg15 profile image sdatg15
คือ จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา นราศัย
รอยพระบาท สร้างชีวิต สร้างจิตใจ พระกรณียกิจ น้ำพระทัย ชัยพัฒนา
ศุภวาร ๖๐ ปี ที่ครองราชย์ นานาชาติ เทิดพระเกียรติ ไปทั่วหล้า
ถวายนาม “องค์กษัตริย์ นักพัฒนา” สมสมญา ภูมิพลังสร้างแผ่นดิน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
regement153 Icon ข้อความเทิดพระเกียรติ 1 อ่าน 138 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
cvr24th Icon ข้อความเทิดทูนสถาบัน อ่าน 139 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
cvr24th Icon ข้อความเทิดทูนสถาบัน อ่าน 120 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
cvr24th Icon ข้อความเทิดทูนสถาบัน อ่าน 154 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก ทพ32 อ่าน 359 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก ทพ32 อ่าน 310 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก ทพ32 อ่าน 260 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก ทพ32 อ่าน 238 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 251 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 275 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 257 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 258 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 250 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 293 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา