ค่าวิทยากรในการฝึกอบรม

guest profile image guest

เรียน  ท่านคลังจังหวัดขอนแก่น
         ในกรณีเบิกค่าตอบแทนวิทยากร วิทยากรเป็นผู้บริหารโครงการ สามารถเบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้หรือไม่

ความคิดเห็น
guest profile image guest
เป็นวิทยากรต้องได้ค่าตอบแทนวิทยากรครับ