กรอบอัตรากำลังสพป.

guest
ไม่เห็นมีรายละเอียดกรอบอัตรากำลังของสพป. เลย  มีแต่ของสพป.กทม
เท่านั้น
Adsense
ความคิดเห็น
guest
กรอบที่ใช้ได้จริงๆ ของ สพป.(ทั่วไป) อยู่ตรงไหนกันหนา เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจถูก ว่าจะเดินทางไปทางไหนดี อยู่กระทรวงศึกษาธิการแท้ๆ แต่ยังไม่มีอะไรแน่นอนเลยกะชีวิต(เจ้าหน้าที่) แล้วจะเอาอะไรไปพัฒนาเด็กนักเรียน
guest
นั่นดิ อยู่ไหนหว่า กรอบ สพป.
guest
กรอบอัตรากำลัง ของ สพป.อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลและศึกษา ปัจจัยที่จะขอกำหนดตำแหน่งเพิ่ม(นักวิเทศสัมพันธ์) ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฎิบัติในการ จดบันทึกการประชุม ร่างวาระการประชุม ร่างสัญญา (MOU) ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทรัพยากรเพื่อการมีส่วนร่วมจากภาพเอกชน NGO องค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรทางการศึกษาท่มความด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในด้านคุณภาพการศึกษาสู่สากล และสู่สังคมอาเซี่ยน การศึกษาสังคมเศรษฐกิจและแห่งภูมิปัญญา (ปัญญาที่จับต้องได้และขายได้) ซึ่งตำแหน่งนี้ใน สพฐ.ก็มีข้าราชการพลเรือนอยู่ ประมาณ 11 คน  การเพิ่มตำแหน่งนี้ เป็นสร้างบุคลากรมืออาชีพ
**ส่วนกรอบแนวคิด จะใช้อ้างอิง กรอบอัตราของ สพป.กทม.(65 อัตรา) แต่ใช้ตัวแปรด้านผู้รับบริการคือ จำนวนเด็กนักเรียน/โรงเรียน/ข้าราชการครูและลูกจ้างฯ  หลักการ ไม่เพิ่มจำนวนคน และอัตราลดลง เหลืออยู่ที่  70 % จากที่โอนไป สพม.30% แต่จากที่ คณะทำงานได้ศึกษาข้อมูลตัวแปรและกับภาระงานที่ สพป.ปฎิบัติอยู่ในปัจจุบันเมือเทียบกับอำนาจหน้าที่ที่กฏหมายกำหนดแล้ว ยังไม่บรรลเป้าหมายทั้ง ด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ด้านอำนาจหน้าที่ พรบ.กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ,พรบ.ข้าราชการครู 47 ,พรบ.สภาครู 46 ปัจจัยทั้งหมดจะอยู่ที่ การแบ่งโครงสร้าง และอัตรากำลัง และอำนาจ หน้าที่ และความต้องการของผู้เรียนมีความซับซ้อนลึกซึ้งมากขึ้น ปัจจัยทั้งไม่มีความสมดุลกัน "และผู้มีอำนาจ"ที่มีส่วนกำหนดนโยบาย การขับเคลือน ล้วนมีมุมมองอยู่ที่ผลประโยชน์ ตำแหน่ง ไม่ได้มองถึงผลผลิตที่ได้ดำเนินการแล้วว่าจะมีความเสร็จ หรือผลออกมาแล้วจะสร้างปัญหาให้กับสังคมมากน้อยเท่าใด 
**นายกวิศร์ ได้เสนอที่ประชุม ก.ค.ศ. เพื่อคราวมีมติอนุมัติกรอบอัตราของ สพม.(จำวันที่ไม่ได้)ให้ สำนักงาน ก.ค.ศ.ไปทบทวนกรอบอัตราของ สพป.ภายใน เดือน เม.ย54 นี้ให้เสร็จ
** และทุกเรื่องนี้ คณะทำงานโดยมีทีมของสมาคมฯทุกภาคได้มีส่วนร่วมกันคิดและผลักดัน และได้ประสานกับทีมการเมือง กฤษฎีกา ก.พ. สพฐ.โดยตลอดเวลา
**** ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้แจ้งข่าวความก้าวหน้าให้พวกเราทราบ  สมาคมฯไม่ได้นิ่งนอนใจ พวกเราช่วยกันทำงานเพื่อความก้าวในอาชีพของเรา และเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับลูกหลานเราทุกคนคะ