แต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร 164 อัตรา

tank16 profile image tank16
1. พ.อ.มนัส จันดี เป็น รอง ผอ.กปช.ทภ.1
2. พ.อ.นฤดล ท้าวฤทธิ์ เป็น รอง ผอ.กขว.ทภ.1
3. พ.อ.วีระพงษ์ ศรีรัตน์ เป็น รอง ผบ.ป.1 รอ.
4. พ.ท.นิมิตต์ สุวรรณรัฐ เป็น เสธ.ป.1 รอ.
5. พ.ท.กิตติศักดิ์ วัฒนเดช เป็น ผบ.ป.พัน.9
6. พ.อ.สัญญลักขณ์ ทั่งศิริ เป็น รอง ผอ.กขว.ทน.1
7. พ.ท.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ เป็น ผบ.กรม ทพ.14
8. พ.ท.จีระเดช มั่งไธสง เป็น หน.ฝกบ.พล.ร.9
9. พ.อ.รวิศ รัชตะวรรณ เป็น รอง ผอ.กยก.ทน.1
10. พ.อ.ปริญญ รื่นภาควุฒิ เป็น รอง ผบ.ร.1 รอ.
11. พ.ท.ไพบูลย์ จุลภาคี เป็น เสธ. ร.1 รอ.
12. พ.ต.ณัฎฐพงศ์ อัศวินวงศ์ เป็น ผบ.ร.1 พัน.1 รอ.
13. พ.อ.ชาลี ไกรอาบ เป็น รอง ผบ.ร.2 รอ.
14. พ.ท.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ เป็น เสธ.ร.2 รอ.
15. พ.ท.จิรสิทธิ์ จันทรมี เป็น ผบ.ร.2 พัน.3 รอ.
16. พ.อ.ธราพงษ์ มะละคำ เป็น รอง ผบ.ร.12 รอ.    
17. พ.ท.เกรียงศักดิ์ นันทโพธิ์เดช เป็น     เสธ.ร.12 รอ.
18. พ.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ เป็น ผบ.ร.12 พัน.2 รอ.
19. พ.อ.ศิรช์ณรงค์ หลวงเทพนิมิต เป็น รอง ผอ.กกร.ทน.1
20. พ.ท.จักรพงศ์ ศรีสุวรรณ เป็น หก.กกร.มทบ.11
21. พ.ท.กฤษณ์ สุนสะธรรม เป็น ผบ.ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
22. พ.อ.สมจิตร คำประพันธ์ เป็น รอง ผบ.ร.9
23. พ.อ.ฐกัด หลอดศิริ เป็น รอง ผบ.กรม สน.พล.ร.9
24. พ.ท.กานต์นาท นิกรยานนท์ เป็น เสธ.ร.19
25. พ.ท.พิเชษฐ์ หัสดีผง เป็น ผบ.ร.29 พัน.2
26. พ.ท.วุทธยา จันทมาศ เป็น หน. ฝยก.พล.ร.9
27. พ.ต.สถาพร เตี๊ยะเพชรดี เป็น รอง ผบ.กรม ทพ.14
28. พ.อ.ยุทธพงศ์ คงนิล เป็น รอง ผบ.ร.9
29. พ.อ.วุฒิชัย นาควานิช เป็น รอง ผบ.กรม สน.พล.ร.9
30. พ.อ.อิทธิพล สุวรรณรัฐ เป็น รอง ผบ.ร.29
31. พ.ท.ศักดิ์วุฒิ วงศ์วานิช เป็น รอง เสธ.พล.ร.9
32. พ.ท.ฐนิตพัฒน์ อุทะนุตนันท์ เป็น ผบ.ร.29 พัน.3
33. พ.อ.มานะวุฒิ ศรีนคร เป็น ผบ.พัน. สพ.กระสุน 21 บชร.1
34. พ.อ.อภิชาติ มีธัญญากร เป็น ผบ.พัน.สบร.21 บชร.1
35. พ.อ.วิทยา พรจรรยา เป็น รอง ผอ.กยก.ทภ.2    
36. พ.ท.พงศ์กฤษฎ์ รุจิโยธิน เป็น ฝยก.ทภ.2
37. พ.ท.ยุทธศาสตร์ เศรษฐชัย เป็น ผบ.ป.พัน.103
38. พ.อ.ปราโมทย์ นาคจันทึก เป็น รอง ผบ.ร.3
39. พ.อ.สัญชัย รุ่งศรีทอง เป็น รอง เสธ.พล.ร.3
40. พ.อ.ทักษภณ ศิริรักษ์ เป็น เสธ.ร.3
41. พ.ท.ธงชาติ โล่งจิตร เป็น เสธ.จทบ.ส.น.
42. พ.ท.สุคนธรัตน์ ชาวพงษ์ เป็น ผบ.ร.3 พัน.1
43. พ.อ.พิชิต วันทา เป็น รอง ผบ.ร.6
44. พ.อ.ประเวศสุทธิ สุทธิประภา เป็น เสธ.ร.6
45. พ.ท.ทัศน์พล สุพีสุนทร เป็น เสธ. จทบ.ส.ร.
46. พ.ท.จิรัฎฐ์ ช่วงฉ่ำ เป็น ผบ.ร.23 พัน.3
47. พ.อ.เฉลิมพล จินารัตน์ เป็น รอง ผบ.ร.6
48. พ.อ.สรชัช สุทธิสนธิ์ เป็น รอง เสธ.พล.ร.6
49. พ.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ เป็น เสธ.ร.16
50. พ.ท.จิตรกร จันทร์สว่าง เป็น ผบ.ร.16 พัน.1
51. พ.อ.สาธิต เกิดโภค เป็น รอง ผบ.ร.16
52. พ.ท.ทฤษฎี คงชนะ เป็น รอง เสธ.พล.ร.6
53. พ.ท.โถมวัฒน์ สว่างวิทย์ เป็น ผบ.ร.16 พัน.2
54. พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เป็น รอง ผบ.ร.16   
55. พ.อ.ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ เป็น ผบ.กรม ทพ.23
56. พ.อ.สามารถ จินตสมิทธิ์ เป็น หน.ฝ่าย สรรพกำลัง มทบ.21
57. พ.อ.วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ เป็น รอง ผอ.กขว.ทภ.2
58. พ.ท.โฆสิตพงษ์ นิลเอก เป็น ฝอ.2 ทภ.2
59. พ.ท.ยุทธนา มหาวัน เป็น ผบ.ร.13 พัน.3
60. พ.อ.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย เป็น รอง ผบ.ร. 23
61. พ.ท.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ เป็น      เสธ.ร.23
62. พ.ท.บุญเสริม บุญบำรุง เป็น ผบ.ร.16 พัน.3
63. พ.อ.อดุลย์ แนบสนิท เป็น รอง เสธ. มทบ.21
 64. พ.อ.สรชัช กลั่นการดี เป็น รอง ผอ.   กกบ.ทภ.2
65. พ.อ.ชวลิต เอี่ยมสอาด เป็น หก.กบร. บชร.2
66. พ.อ.ศราวุธ มาศิริ เป็น เสธ. จทบ.บ.ร.
67. พ.ท.วิทยา สระแกทอง เป็น หก.กขว.มทบ.21
68. พ.ท.วันชนะ กลั่นพรมสุวรรณ เป็น ผบ.ป.พัน.16
69. พ.อ.ปิยวัฒน์ สุประการ เป็น ประจำ มทบ.21
70. พ.ท.ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง เป็น เสธ.ม.6
71. พ.ท.ณัฎฐาภูมิ นิกร เป็น ผบ.ม.พัน.6
72. พ.ต.นิสิต สมานมิตร เป็น ผบ.ม.พัน.14
73. พ.อ.พศิน แสงคำ เป็น รอง   เสธ.พล.ม.1    
74. พ.ท.กิดากร จันทรา เป็น ผบ.ส่วนแยก บชร.3
75. พ.ท.สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน เป็น หน. ฝขว.พล.ม.1
76. พ.ท.เทพฤทธิ์ เรือนคำ เป็น หน.ฝกร.พล.ม.1
77. พ.ท.ทศพล ผ่องศรีสุข เป็น ผบ.ม.พัน.15
78. พ.อ.กิตติพงศ์ ชื่นใจชน เป็น รอง ผอ.กขว.ทน.3
79. พ.อ.วรเทพ บุญญะ เป็น เสธ.ร.7
80. พ.อ.คชาชาต บุญดี เป็น ผบ.กรม ทพ.36
81. พ.อ.ยงยุทธ เหล่าเขตร์การ เป็น รอง ผบ.ม.3
82. พ.อ. สามารถ มโนรถมงคล เป็น รอง ผบ.ม.2
83. พ.อ.ฐาวิรัตน์ ยังน้อย เป็น รอง ผบ.ม.3
84. พ.ท.ปฐวี ศรีสุข เป็น เสธ.ม.3
85. พ.อ.จรัส ปัญญาดี เป็น รอง เสธ.บชร.3
86. พ.อ.วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง เป็น ผบ.กรม ทพ.31
87. พ.อ.มีชัย นิลศาสตร์ เป็น เสธ.ม.2
88. พ.ท.สุวัฒน์ เฉลิมเกียรติ เป็น ผบ.ม.พัน.12
89. พ.ต.จิตรกร แก้วลาย เป็น รอง ผบ.กรม ทพ.32
90. พ.อ.มงคล ปาคำมา เป็น รอง ผบ. ป.21
91. พ.อ.แสวง ปากันทะ เป็น เสธ. ป.21
92. พ.ท.เรืองเดช ฟูปินวงศ์ เป็น นายทหารฝ่ายปืนใหญ่ ทภ.3    
93. พ.ต.กิตติศักดิ์ ยิ้มศิริวัฒนะ เป็น ผบ.ป.พัน.30
94. พ.อ.สุรจิตร สุขีเมฆ เป็น รอง เสธ. มทบ.31
95. พ.อ.อดุลย์ ชมเย็น เป็น ผบ.ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.31
96. พ.อ.เฉลิม สีเจริญ เป็น หก.ยุทธการ มทบ.31
97. พ.อ.นภัทร ศรีธนโชติ เป็น หก.กขว.มทบ. 31
98. พ.ท.อภิเดช ผลทวี เป็น หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.31
99. พ.ท.วรพงษ์ รอตภัย เป็น ผบ.ป.พัน.4
100. พ.อ.ยศทอง อัคราธรรม เป็น ฝสพ.ทภ.3
101. พ.อ.วราวุธ ปุยสำลี เป็น ผบ.พัน.สพ. กระสุน 23 บชร.3
102. พ.อ.อุทิศ อนันตนานนท์ เป็น รอง ผอ.กขว.ทภ.4
103. พ.ท.ยุทธนาม เพชรม่วง เป็น ผบ.กรม ทพ.47
104. พ.ท.พิเชษฐ์ ชุติเดโช เป็น ผบ. ร.5 พัน.3
105. พ.ท.กำธร ศรีเกตุ เป็น หน.ฝกม.พล. ร.5
106. พ.ท.จรูญ จตุรงค์ เป็น รอง เสธ.ร.25
107. พ.ท.ฐิติพงษ์ อินวะษา เป็น ผบ.ร.25 พัน.3
108. พ.ต.ต่อพงศ์ วรรณจันทร์ เป็น รอง ผบ.ร.15 พัน.1
109. พ.อ.เฉลิมพร ขำเขียว เป็น ผบ.ร.25 พัน.2
110. พ.อ.ศานติ ศกุนตนาค เป็น ผบ.กรม ทพ.43
111. พ.อ.ธีรวิทย์ เจริญศิลป์ เป็น รอง เสธ.บชร.4
112. พ.อ.กิตติ จันทร์เอียด เป็น รอง เสธ.พล.ร.5   
113. พ.อ.เสนีย์ ศรีหิรัญ เป็น รอง ผบ.ร.5
114. พ.อ.เปรียว ติณสูลานนท์ เป็น เสธ.ร.25
115. พ.อ.ทิม เรือนโต เป็น ผบ.ร.15 พัน.1
116. พ.อ.    รัชชพล บุญวัฒนะกุล เป็น รอง เสธ.พล.ร.15
117. พ.ท.ขจรศักดิ์ อินทร์ทอง เป็น รอง ผบ.ร.152
118. พ.ท.รุ่งโรจน์ อนันตโท เป็น เสธ.ร.151
119. พ.ท.ชัยนรินท์ เกษมโชติธนพัฒน์ เป็น ผบ.ร.151 พัน.1
120. พ.ท.ปรีชา จันทคณางกูร เป็น ผช.ผปยส.ป.5
121. พ.ท.วิชาญ สาริกะพันธ์ เป็น รองผบ.กรม ทพ.44
122. พ.ท.วัชระ ฉ่ำแสง เป็น ฝสธ. ประจำผู้บังคับบัญชา
123. พ.ท.อภิเศรษฐ์ คุณารักษ์ เป็น ผบ.ม.พัน. 16
124. พ.อ.วัลภเทพ ทิพยกะลิน เป็น รองผอ.กขว.นสศ.
125. พ.อ.ทนงศักดิ์ ตันนารัตน์ เป็น รอง ผบ.รพศ.3
126. พ.อ.เธียรทรรศน์ ศุภประเสริฐ เป็น เสธ.รพศ.3
127. พ.อ.วีระพล ติยะโคตร เป็น รอง เสธ. ศสพ.
128. พ.อ.ศักดา เพ็ชรจินดา เป็น รอง ผอ.กอง รร.สพศ.ศสพ.
129. พ.ท.คมกฤช พรศิริศักดิ์ เป็น หน.รร.สพศ.ศสพ.
130. พ.ท.พิษณุ สารถี เป็น ผบ.รพศ.1 พัน.2
131. พ.อ.อดุลย์ จันทร์มา เป็น รองผบ.รพศ.5    
132. พ.ท.อัศวิน อินทนนท์ เป็น เสธ.รพศ.5
133. พ.ท.เรวัต สายศร เป็น ผบ. รพศ.5 พัน.1
134. พ.อ.ธัญญากรณ์ เตียตระกูล เป็น รองผบ.ม.5 รอ.
135. พ.อ.สุวิทย์ เกตุศรี เป็น รองผบ.ม.1 รอ.
136. พ.อ.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เป็น รองผบ.ม.5 รอ.
137. พ.ท.นพสิทธิ์ สิทธิพงศ์โสภณ เป็น เสธ.ม.1 รอ.
138. พ.ท.วชร นันท์ กองศรี เป็น ผบ.ม.พัน.3 รอ.
139. พ.ท.บดีศร จิตต์บุญเหลือ เป็น ผบ.ม.พัน.1 รอ.
140. พ.ท.บรรจบ แข็งขัน เป็น ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา
141. พ.ท.พยุงศักดิ์ กรีเงิน เป็น ผบ. ร.111พัน.1
142. พ.อ.นวกร สงวนศักดิ์โยธิน เป็น รอง ผบ.ปตอ.1
143. พ.อ.เกรียงศักดิ์ เสนาะพิน เป็น รอง ผบ.ปตอ.2
144. พ.อ.ดำรัส ผ่องพลีศาล เป็น รอง ผบ. ศปภอ.ทบ.4
145. พ.ท.โกศล โกศลยุทธสาร เป็น นสบ. นปอ.
146. พ.ท.กำธร เกิดท่าไม้ เป็น ผบ. ปตอ.พัน.4
147. พ.ท.อภิชาติ กุลรวิวรรณ เป็น ฝสธ.ประจำผู้บัญชาการ
148. พ.ท.โอม ปัจจักขะภัติ เป็น ผบ.ปตอ.พัน.7
149. พ.อ.ประวิทย์ กิตติสุบรรณ เป็น รอง เสธ.พล.ป.
150. พ.อ.ณัฐพงศ์ วานิกร เป็น รอง ผบ.ป.71   
151. พ.อ.สราวุธ ประเสริฐชีวะ เป็น เสธ. ป.71
152. พ.ท.อัชฌา ศิริวัฒนกุล เป็น ผช.รอง ผปยส.พล.ป.
153. พ.ท.ชวเมธ มละโยธา เป็น ผบ.ป.พัน.711
154. พ.อ.วัชระ แก้วดวงเทียน เป็น รอง ผบ.ป.71
155. พ.ท.ยุทธภูมิ สิทธิกลม เป็น ผบ.ม.พัน.31
156. พ.ท.ตวงทิพย์ ติณเวส เป็น รอง ผอ.กอง กช.
157. พ.ท.วีระชัย ไพบูลย์ เป็น รอง ผบ.พัน. ช.คมศ.
158. พ.ท.อภิจุลย์ ธะนะชัย เป็น หน. รร.ส.สส.
159. พ.ท.นิธินันท์ ฤทธิ์ชัยทิพย์ เป็น ผบ.ส.พัน.12.รอ.
160. พ.ท.ยุทธนา ไชยสมบัติ เป็น หน.สพ.ทบ.
161. พ.ท.องอาจ แสงจันทร์ เป็น ผบ. พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
162. พ.อ.อนุรักษ์ ชั้นโรจน์ เป็น ผอ.รง. ศอ.สพ.ทบ.
163. พ.ท.วรินทร์ธนิน พัฒนเจริญ เป็น หน.สพ.ทบ.
164. พ.ท.เพชรวุธ กองนิล เป็น ผบ.พัน.ซบร.กรม สน.พล. ม.2 รอ.

คำสั่ง ทบ.ที่ 263/2553  ลง  12 พ.ย.53

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผบ.ทบ.
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
2 ปีที่ผ่านมา
thawanrat21636 Icon ถวายพระพรพระราชินี อ่าน 745 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
tank16 Icon เรารักพระเจ้าอยู่หัว 6 อ่าน 1,427 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
tank16 Icon ในหลวงของเรา 4 อ่าน 14,511 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
tank16 Icon โครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน 2 อ่าน 768 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
tank16 Icon ช่วยเหลือภัยแล้ง อ่าน 505 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
guest Icon โพสต์ข้อความเฉลิมพระเกียรติฯ 7 อ่าน 997 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
guest Icon โพสต์ข้อความเฉลิมพระเกียรติฯ 2 อ่าน 551 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
guest Icon ทำเนียบผู้บังคับบัญชา อ่าน 735 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
guest Icon โพสต์ข้อความเฉลิมพระเกียรติฯ 2 อ่าน 562 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
guest Icon ข้อความเทิดพระเกียรติฯ 3 อ่าน 810 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา