รูป ภาพซึ้งๆพร้อมข้อคิดจาก...ในหลวง

g3barmy46 profile image g3barmy46
ภาพซึ้งๆพร้อมข้อคิดจาก...ในหลวง


ความคิดเห็น
g3barmy46 profile image g3barmy46
“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาทดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

g3barmy46 profile image g3barmy46
ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน  “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการ กอบกู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

g3barmy46 profile image g3barmy46
 การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้นแต่เป็นการรักษา

g3barmy46 profile image g3barmy46
 เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

g3barmy46 profile image g3barmy46
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป          

g3barmy46 profile image g3barmy46
 พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม  

g3barmy46 profile image g3barmy46
เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

g3barmy46 profile image g3barmy46
ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริ ในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

g3barmy46 profile image g3barmy46
พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระมั่นคงและสมบูรณ์

g3barmy46 profile image g3barmy46
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

g3barmy46 profile image g3barmy46
 เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเป็น  เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

g3barmy46 profile image g3barmy46
 ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

g3barmy46 profile image g3barmy46
ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด

g3barmy46 profile image g3barmy46
เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้  ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี

g3barmy46 profile image g3barmy46
หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้

g3barmy46 profile image g3barmy46
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

g3barmy46 profile image g3barmy46
จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

g3barmy46 profile image g3barmy46
ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้  มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย

g3barmy46 profile image g3barmy46
ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

g3barmy46 profile image g3barmy46
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสน์  กษัตริย์เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท

g3barmy46 profile image g3barmy46
หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ

g3barmy46 profile image g3barmy46
พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

g3barmy46 profile image g3barmy46
ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

g3barmy46 profile image g3barmy46
ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรมย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

g3barmy46 profile image g3barmy46
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน  ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

g3barmy46 profile image g3barmy46
เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

g3barmy46 profile image g3barmy46
พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณา

g3barmy46 profile image g3barmy46
เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์

g3barmy46 profile image g3barmy46
พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

g3barmy46 profile image g3barmy46
 ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใดมีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี

g3barmy46 profile image g3barmy46
ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
g3barmy46 profile image g3barmy46
ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย
g3barmy46 profile image g3barmy46
บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน
g3barmy46 profile image g3barmy46
 ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ
g3barmy46 profile image g3barmy46
บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา
g3barmy46 profile image g3barmy46
รักพ่อหลวงเกินสิ่งอื่นใด
g3barmy46 profile image g3barmy46
ทรงจัดตั้งโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
g3barmy46 profile image g3barmy46
 แนะแนวทางในการสร้างทางด่วนเพื่อลดปัญหารถติด
g3barmy46 profile image g3barmy46
ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยแหนหวงยิ่งดั่งดวงชีวี
g3barmy46 profile image g3barmy46
 ข้าพเจ้าจะทำความดีให้กับประเทศชาติ
g3barmy46 profile image g3barmy46
ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
g3barmy46 profile image g3barmy46
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง
g3barmy46 profile image g3barmy46
ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย
g3barmy46 profile image g3barmy46
พ่อหลวงของประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
g3barmy46 profile image g3barmy46
ในหลวงคือพ่อของปวงประชา
g3barmy46 profile image g3barmy46
พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
g3barmy46 profile image g3barmy46
 เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของแผ่นดิน
g3barmy46 profile image g3barmy46
ทรงติดตามสถานการณ์ภาคใต้อย่างใกล้ชิด
g3barmy46 profile image g3barmy46
ข้าพเจ้าจะทำความดีให้กับประเทศชาติ
g3barmy46 profile image g3barmy46
ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
g3barmy46 profile image g3barmy46
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง
g3barmy46 profile image g3barmy46
ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย
g3barmy46 profile image g3barmy46
พ่อหลวงของประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
g3barmy46 profile image g3barmy46
ในหลวงมทรงได้นำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดินได้ดี
g3barmy46 profile image g3barmy46
 ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย
g3barmy46 profile image g3barmy46
บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน
g3barmy46 profile image g3barmy46
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
g3barmy46 profile image g3barmy46
ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ
g3barmy46 profile image g3barmy46
บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา
g3barmy46 profile image g3barmy46
 ประเทศชาติจะพ้นวิกฤตเมื่อ คนไทยหันหน้าเข้าหากัน ร่วมสร้างความสมานฉันท์
g3barmy46 profile image g3barmy46
ทรงงานอย่างหนักในถิ่นทุรกันดาร ทั้งเหนื่อย แต่ก็เพื่อประชาชนของพระองค์ร่วมในกันทำความดีถวายพระองค์ท่าน
g3barmy46 profile image g3barmy46
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ
g3barmy46 profile image g3barmy46
รักเมืองไทยต้องสามัคคีรวมพลังกัน เพื่อประเทศไทยก้าวหน้า
g3barmy46 profile image g3barmy46
จะเกิดชาติไหนเราก็ไทยด้วยกัน
g3barmy46 profile image g3barmy46
รักสถาบันชาติ ศรัทธาสถาบันศาสนา เคารพซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
g3barmy46 profile image g3barmy46
เพื่อชาติ เพื่อประเทศ เพื่อตัวเราเอง ร่วมสร้างความสามัคคี ณ บัดนี้ก่อนจะสายเกินไป
g3barmy46 profile image g3barmy46
อุทิศทั้งกาย และใจ ไว้ซึ่ง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
g3barmy46 profile image g3barmy46
 ยืนบนผืนแผ่นดินไทย รักกันไว้เถิด
g3barmy46 profile image g3barmy46
ประชาชนไทยต้องสามัคคีกันไว้ เพื่อประเทศไทยเจริญ
g3barmy46 profile image g3barmy46
พระผู้ทรงธรรมคือ ในหลวงของเรา
g3barmy46 profile image g3barmy46
ความสามัคคีคือพลังอันยิ่งใหญ่ จะนำประเทศไทยไปสู่ความเจริญ
g3barmy46 profile image g3barmy46
ขวานไทย ใจหนึ่งเดียว
g3barmy46 profile image g3barmy46
 หันหน้าเข้าหากัน คนไทยรักกัน
g3barmy46 profile image g3barmy46
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
g3barmy46 profile image g3barmy46
ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินสยาม
g3barmy46 profile image g3barmy46
ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน ทำความดีเพื่อพ่อหลวงและร่วมกันสร้างความสามัคคีเพื่อนำพาประเทศก้าวไกลอย่างมั่นคง
g3barmy46 profile image g3barmy46
อย่าแตกแยกกันเลยขวานไทยใจหนึ่งเดียวรักพ่อหลวงหยุดทะเลาะกัน
g3barmy46 profile image g3barmy46
ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวาเป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพี
g3barmy46 profile image g3barmy46
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
g3barmy46 profile image g3barmy46
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรมทรงอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อประเทศชาติ
g3barmy46 profile image g3barmy46
เกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนดินไทย เทิดทูนไว้องค์เหนือหัว
g3barmy46 profile image g3barmy46
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
g3barmy46 profile image g3barmy46
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
g3barmy46 profile image g3barmy46
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
g3barmy46 profile image g3barmy46
 ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
g3barmy46 profile image g3barmy46
รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
g3barmy46 profile image g3barmy46
ขอให้พระองทรงพระเชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่กับชาวไทยตลอดไป
g3barmy46 profile image g3barmy46
 ข้าพระพุทธเจ้าขอรับใช้ใต้พระบาทตลอดกาลนาน
g3barmy46 profile image g3barmy46
ในหลวงทรงเป็นที่พึ่งของคนไทยทั้งชาติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
g3barmy46 profile image g3barmy46
พระมหากษัตริย์คือพระเจ้าของแผ่นดิน ทรงอยู่คู่บ้านคู่เมือง ตลอดกาล
g3barmy46 profile image g3barmy46
ในหลวงทรงเป็นในหลวงของคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ทำงานอะไรนับถือศาสนาใด
g3barmy46 profile image g3barmy46
หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
g3barmy46 profile image g3barmy46
 ในหลวงทรงเป็นที่พึ่งของคนไทยทั้งชาติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
g3barmy46 profile image g3barmy46
พระมหากษัตริย์คือพระเจ้าของแผ่นดิน ทรงอยู่คู่บ้านคู่เมือง ตลอดกาล
g3barmy46 profile image g3barmy46
ในหลวงทรงเป็นในหลวงของคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ทำงานอะไรนับถือศาสนาใด
g3barmy46 profile image g3barmy46
 หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
g3barmy46 profile image g3barmy46
เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง
g3barmy46 profile image g3barmy46
ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
g3barmy46 profile image g3barmy46
จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
g3barmy46 profile image g3barmy46
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง 
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
g3barmy46 Icon การเดินทางของปริญญาบัตร 106 อ่าน 6,936 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
g3barmy46 Icon ความลับในหลวง ที่ชาวไทยอยากรู้ 206 อ่าน 7,003 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
g3barmy46 Icon พม่าก็รักนายหลวง 257 อ่าน 7,623 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
g3barmy46 Icon พระปรีชาสามารถทางการทูตComments (0) 500 อ่าน 5,232 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา