แนวข้อสอบสภาการพยาบาล

pongsakbooks profile image pongsakbooks
แนวข้อสอบสภาการพยาบาล(จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ)

1. ข้อใดเป็นลักษณะของกฎหมาย 

ก. บังคับใช้กับบางกลุ่มโดยเฉพาะเจาะจง 

ข. เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐบาล 

ค. มีการบังคับที่เป็นกิจจะลักษณะ 

ง. ต้องบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

2. กฎหมายกลุ่มใดจัดอยู่ในประเภทกฎหมายมหาชน 

ก. กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ 

ข. กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายวิชาชีพ 

ค. กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายวิชาชีพ 

ง. กฎหมายวิชาชีพ กฎหมายจราจร กฎหมายผู้บริโรค 

3. กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีความสำคัญต่อการประกอบวิชาชีพ ท่านคิดว่าข้อใดถูกต้องที่สุด 

     1. เป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพของการบริการพยาบาล 

     2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการมารับบริการ 

     3. เป็นความต้องการของผู้ซื้อบริการ 

     4. เป็นความต้องการของผู้รับบริการ 

ก. 1,2,3 

ข. 2,3,4 

ค. 3,4,1 

ง. 1,2,4 

4. จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึงข้อใด 

ก. กฎหมายที่วิชาชีพต่าง ๆ กำหนดขึ้นเป็นข้อปฏิบัติ 

ข. ข้อกำหนดสำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพต่าง ๆ 

ค. ข้อกำหนดที่สังคมต้องการให้วิชาชีพต่าง ๆ ปฏิบัติ 

ง. กฎหมายที่บ้านเมืองกำหนดขึ้นให้วิชาชีพต่าง ๆ ปฏิบัติ 

5. การป้องกันและการแก้ปัญหาด้านจริยธรรมสำหรับพยาบาล ควรปฏิบัติอย่างไร 

ก. การให้ความรู้แก่นักศึกษาและครูต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่าง 

ข. การสร้างให้เกิดในจิตใจของแต่ละบุคคล 

ค. การสร้างกฎระเบียบต่าง ๆ ให้บุคคลปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

ง. การให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม 

6. การปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีมาตรฐานและดีที่สุดไม่เลือกปฏิบัติเป็นจรรยาบรรณที่มีต่อ 

ก. เพื่อนร่วมงาน 

ข. สถาบัน 

ค. วิชาชีพพยาบาล 

ง. ผู้รับบริการ 

7. เพื่อเป็นการรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของตนเอง สิ่งที่ควรคำนึงถึงอยู่เสมอคือ 

ก. จริยธรรม 

ข. ศีลธรรม 

ค. วินัย 

ง. ระเบียบและคำสั่ง 

8. ปัจจัยใดที่เป็นเหตุส่งเสริมให้เกิดปัญหาทางจริยธรรมทางการพยาบาลมากที่สุด 

ก. ความคาดหวังของผู้รับบริการ 

ข. ความต้องการของผู้ซื้อบริการ 

ค. ประชาชนมีความรู้ความต้องการสูง 

ง. องค์กรวิชาชีพมีความคาดหวังมากขึ้น 

9. ข้อใดแสดงถึงการให้บริการอย่างได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงของพยาบาล 

ก. นางสาวศิรินาถ ให้การพยาบาลเฉพาะรายที่ตนเองได้รับผิดชอบเท่านั้น 

ข. นางสาวศิริโฉม ให้การพยาบาลผู้ป่วยและพูดจาไพเราะกับทุกคน 

ค. นางสาวศิรินภา ให้การพยาบาลผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เพราะผู้สูงอายุไม่ทำตามคำสั่ง 

ง. นางสาวศิริสุดา มักเดินไปสอบถามอาการและให้บริการกับผู้ป่วยที่พูดเก่ง ไพเราะและมีของฝากจากญาติเสมอ 

10. พยาบาลห้องคลอดเวรดึก ได้มอบหมายให้น้องนักศึกษาพยาบาลทำคลอดและอาบน้ำเด็ก หลังจากนั้น 1 ชม. เด็กมีผื่นและบวมแดงที่ขาทั้ง 2 ข้าง เมื่อสอบสวนพบว่าเกิดจากน้ำร้อนเกินไป ทำให้ต้องรักษาต่อจนหายจึงจะกลับบ้านได้ ในกรณีนี้มารดาของเด็กมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในทางกฎหมายได้หรือไม่ อย่างไร 

ก. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้คือค่ารักษาพยาบาล 

ข. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้คือค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียโอกาส 

ค. มีสิทธิแต่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ เพราะเด็กได้ยกเว้นค่ารักษาพยาบาล 

ง. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้จากทางโรงพยาบาลได้

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ สภาการพยาบาล  ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยๆมากกว่า 3000 ข้อ 
ประกอบด้วย
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผดุงครรภ์
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลมารดาและทารก
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้ใหญ่
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลจิตเวช
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลอนามัยชุมชน
-แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
-เทคนิคการทำข้อสอบสภาการพยาบาล

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี 
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875 

ส่งเป็นหนังสือ 679 บาท รวมค่าส่ง EMSความคิดเห็น
pongsakbooks profile image pongsakbooks
1.เนื้อเยื่อที่หุ้มของเหลวของเอมบริโอ คือ
   ก.Funis                 ค. Chorion 
   ข. Amnion                ง. Yolk sac
2.การทำงานที่สำคัญของโปรเจสเตอโรน คือ
   ก. กระตุ้นการสร้างรังไข่
   ข. พัฒนาเพศหญิง
   ค. เตรียมมดลูกสำหรับปรับการฝังตัวของรังไข่
   ง. การแยกลักษณะทางเพศระดับทุติยภูมิในเพศชาย
3. ระหว่างกระบวนการ gametogenosis เซลล์เพศชายและหญิงจะแบ่งตัวแต่ละเซลล์เพประกอบด้วย
   ก. 22 คู่ของ autosomes ในนิวเคลียส
   ข. 46 คู่ของ Chomosomes ในนิวเคลียส
   ค. A diploid number ของ Chomosomes ในนิวเคลียส
   ง. A hiploid number ของ Chomosomes ในนิวเคลียส
4. อะไรไม่ใช่สิ่งที่รกสร้างขึ้น
   ก. Somatotropis 
   ข. Chorionic gonadotropin
   ค. Follicle stimulating Hormone 
   ง. Progesterone precursor substances
5. การพัฒนาเซลล์ที่เรียกว่า Fetus
   ก. หัวใจของการสร้าง คือ การได้ยิน 
   ข. อายุ 8 สัปดาห์
   ค. การฝังตัวของไข่ 
   ง.ปลายสัปดาห์ที่ 2 ของการคลอด
6.ระหว่างการตั้งครรภ์ ปริมาตร tidal air เพิ่มขึ้นเพราะ
   ก.มีการเพิ่มขึ้นของปริมาตรเลือดทั้งหมด
   ข.มีการเพิ่มขยายของ ribs ด้านล่าง
   ค.มีการเพิ่มของกระบังลม
   ง.มีการเพิ่มขยายของ ribs ด้านบนสูง
7.มดลูกสูงขึ้นจากช่องเชิงกราน และมาบริเวรช่องท้อง คะเนอายุครรภ์ได้เท่าใด
    ก. 10 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์      ค. 12 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์
    ข. 8 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์        ง. 18 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์
8.การเคลื่อนไหวของทารกครั้งแรกที่มารดารับรู้คือ
   ก. Lightening                ค. Ballottement
   ข. Quickening                ง. Engagement
9.ทารกน้ำหนักมากที่สุดช่วงที่มีพัฒนาการทารกในครรภ์ในระยะใด
   ก. ไตรมาสที่ 1             ค. ไตรมาสที่ 3 
   ข. ไตรมาสที่ 2                ง. ช่วงฝังตัว
10. 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ estrogen และprogesterone สร้างมาจากที่ใด
   ก.Placenta                 ค.Corpus luteum
   ข.Adrenal cortex             ง.Anteriorhypophysis
11.การไหลเวียนเลือดของ fetal ปริมาณออกซิเจนสูงสุดในที่ใด
   ก. Umbical artery             ข. Ductus venosus
   ค. Pulmonary artery             ง. Ductus arteriosus
12.วันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย คือ 22กรกฎาคม กำหนดคลอดคือวันใด
   ก. 5 พฤษภาคม             ข. 17 เมษายน
   ค. 10 มีนาคม                 ง. 10 เมษายน
13.ประจำเดือนครั้งสุดท้ายเริ่มวันที่ 10 มิถุนายน ตามกฎของ Nagele จะคลอดเมื่อไร
   ก. 17 มีนาคม                 ข. 17 เมษายน
   ค. 10 มีนาคม                 ง. 10 เมษายน
14.ไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์มารดาควรรู้เรื่องอะไร
   ก.การคลอด
   ข.อาการแสดงขอภาวะแทรกซ้อน
   ค. บทบาทของการเป็นแม่พ่อ
    ง.เหตุผลการเปลี่ยนแปลงของกายภาพของหญิงตั้งครรภ์
15.เส้นผ่าศูนย์กลางของสะโพกเป็นส่วนสำคัญในการใช้วัดอะไร
   ก.Conjugate vera             ข.Diagonal Conjugate
   ค.Transverse diameter             ง.Transverse Conjugate
16.ระหว่างการตั้งครรภ์กล้ามเนื้อมดลูกขยายตามขนาดของ fetus สิ่งที่ขยายคือ
ก.โดยกล้ามเนื้อมดลูก กระตุ้นมาหดรัดตัวของมดลูกจนกระทั่ง Oxytocin กระตุ้นกระบวนการเกิด
ข.ป้องกันการกระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก โดยประมาณ estogen สูงสุดระหว่างตั้งครรภ์
ค.กระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกโดยการทำงานร่วมกันระหว่าง estrogen และprogesterone
ง.กระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก แต่ป้องกันระดับ progesterone ระหว่างตั้งครรภ์
17.ข้อใดคือการเปลี่ยนแปลงระบบเลือดในไตรมาสที่ 2 ของการตั้งครรภ์
    ก.WBC ลดลง                 ข.HCT เพิ่มขึ้น
    ค.ปริมาณเลือดเพิ่มขึ้น                 ง.อัตราการตกตะกอนลดลง
18.การเปลี่ยนแปลงของ vaginal mucucosa ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงใด
   ก.Ladin’s sign                 ข.Hegar’s sign
   ค.Goodell’s sign                 ง.Chadwick’s sign
19.การคุมกำเนิดด้วยยาเม็ดคุมกำเนิด ชนิดฮอรฮโมนรวม estrogen และ progesteroneในผู้รับบริการหญิง พยาบาลควรให้คำแนะนำผู้มารับบริการเกี่ยวกับยาที่ได้รับในเรื่องใด
   ก.ตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกสองเดือน
   ข.รับประทามแคลเซียมเพิ่มขึ้น
   ค.จำกัดการมีเพศสัมพันธ์
   ง.สังเกตการมีเลือดออกทางช่องคลอดที่ผิดปกติ
20.ระหว่างมีการ Salinisationของการทำแท้ง พยาบาลควรบอกให้ระวังอาการาข้างเคียงของภาวะโซเดียมในโลหิตมากเกินไป(Hypernatremia)ในข้อใด
   ก. Edema                     ค. Head ache
   ข.Oligulia                     ง.Bradycardia
21.ขั้นตอนของการ Salinisation สำหรับการแท้งอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ ผู้รับบริการบอกว่าการตั้งครรภ์นั้นน่าจะเริ่มตั้งแต่เมื่อใด
   ก. 2 ชั่วโมงหลังจากการทำ       ค. 8-24 ชั่วโมงหลังจากการทำ
   ข. 4 ชั่วโมงระหว่างการทำ        ง. หลายนาทีระหว่างการทำ
22.คู้สมรสที่ไม่ต้องการมีบุตรอีก ภรรยาต้องการทำหมัน ก่อนทำการผ่าตัดควรแนะนำเรื่องใด
   ก.ครอบครัวของคุณสามารถกลับบ้านได้ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังการผ่าตัด
   ข.คุณจะต้องคุมกำเนิดจนกระทั่งกลับมาตรวจอีกใน 6สัปดาห์
   ค.คุณตั้งหลีกเลี่ยงการยกของหนักและการออกกำลังกายที่หักโหมใน 2-3 สัปดาห์
   ง.ถ้าคุณต้องการมีบุตรอีก การผ่าตัดสามารถแก้ไขได้โดยง่าย
23.วันหนึ่งในคลินิกของการวางแผนครอบครัวที่ยุ่งยากมาก supervisor ถามพยาบาลจากคลินิกกุมารเวช ผู้ที่เห็นด้วยจากการควบคุมการเกิดด้วยวิธีทาง chemical หรือ mechanical ของคลินิกการวางแผนครอบครัวผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เกิดความคิดว่าพยาบาลจะตอบว่าอย่างไร
   ก.ฉันจะไปแต่มนตรงกันข้ามกับความเชื่อของฉัน
   ข.ฉันจะไม่ทำหมัน ฉันไม่เชื่อในการควบคุม
   ค.มีสิ่งอื่นที่มอบหมายโดยตรงกันข้ามกับความเชื่อของฉันไหม
   ง.ฉันการเสริมกำลังด้วยวิธีที่เลือก
24.การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงใดที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้
   ก.ครึ่งระยะรอบเดือน
   ข.ทันทีหลังจากประจำเดือนหมด
   ค.14 วันก่อนระยะการมีประจำเดือนครั้งต่อไป
   ง.14 วันหลังจากเริ่มมีประจำเดือน
25.ปัจจัยในการมีบุตรยาก บางทีสัมพันธ์กับค่า pH ของช่องคลอด ยาใดที่จะได้รับเพื่อเปลี่ยนแปลงค่า pHของช่องคลอด
   ก. Estrogen therapy (การรักษาด้วยเอสโตเจน)
   ข.Sulfur insufflations(การพ่นด้วยกำมะถัน)
   ค.latic acid douches(การสวนล้างด้วยกรดแลคติค)
   ง.Sodium bicarbonate douches(การสวนล้างด้วยโซเดียมไบคาร์บอนเนต)
26.การวินิจฉัยการมีบุตรด้วยการทำ postcoital testในช่วงเวลาใดดีที่สุด
   ก.1 สัปดาห์หลังการตกไข่
   ข. ทันทีหลังการมีประจำเดือน
   ค.ก่อนระยะของการมีประจำเดือนครั้งต่อไป
   ง.ใน 1 ถึง 2 วันของการตกไข่
27. การทำ tubal insufflations testจะตัดสินใจทำหรือไม่เมื่อเกิดการอุดตันของท่อนำไข่ภาวะมีบุตรยากมีสาเหตุจากการแตกของท่อนำไข่ จะสัมพันธ์กำสิ่งใดมากที่สุด
   ก.การติดเชื้อในอดีต
   ข.เนื้องอกชนิดเส้นใย(Fibroid tumor)
   ค.ความผิดปกติแต่กำเนิด
   ง.การบาดเจ็บที่ผ่านมาของท่อนำไข่
28.คู่สมรสที่มีปัญหาที่มีบุตรยาก พยาบาลควรทราบเกี่ยวกับอะไร
   ก.ภาวะมีบุตรยากเป็นปกติในทางจิตวิทยา
   ข.ภาวะมีบุตรยากและการเป็นหมันเป็นปัญหาเดียวกัน
   ค.คู่สมรสไม่สามารถมีบุตรหลังการทดลองใน 1 ปี
   ง.คนใดคนหนึ่งมีปัญหาทำให้ไม่สามารถมีบุตรได้
29.ความเข้าข้นสูงของเอสโตรเจนในเลือดมีผลอย่างไร
   ก.สาเหตุของการตกไข่ 
   ข.กระตุ้นการหลั่งของน้ำนม
   ค.ยับยั่งการหลั่งFHS
   ง.เป็นสาเหตุหนึ่งของ osteoporosis
30.การทดสอบใดใช้ในการตัดสินความสามารถในการเคลื่อนไหวของสเปิร์ม
   ก.Rubin test                 ค.Friedman test 
   ข.Postcoital test            ง.Papanicolaou test
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
6 เดือนที่ผ่านมา
6 เดือนที่ผ่านมา
pongsakbooks Icon แนวข้อสอบกรมทางหลวง 2560 อ่าน 58 6 เดือนที่ผ่านมา
6 เดือนที่ผ่านมา
pongsakbooks Icon แนวข้อสอบสภาการพยาบาล 2 อ่าน 6,603 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา