ลงนามถวายพระพร

guest profile image guest
ทรงพระเจริญ
ความคิดเห็น
guest profile image guest
ขอให้พระองค์หายจากพระประชวร
ทรงมีพลานามัยแข็งแรง อายุยืนนาน
เป็นยิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป
..ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า..
guest profile image guest
ขอให้พระองค์หายจากพระประชวร
สุขภาพแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
ของปวงชนชาวไทย
guest profile image guest
ทรงพระเจริญ
guest profile image guest
ทรงพระอายุยิ่งยืนนาน พระเกษมสำราญ
พระพลานามัยสมบูรณ์แผ่ไพศาล
สถิตเป็นร่มฉัตรแก้ว ปกเกล้าปกกระหม่อมทวยราษฎร์
ตราบนานเท่านานเทอญ
guest profile image guest

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยืนยาน
เพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมือง และพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวง

guest profile image guest

ขอถวายพระพร ให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของประชาชนชาวไทยตลอดไป

guest profile image guest

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของพระพุทธเจ้า
และพสกนิกรไทยทั้งปวงตลอดกาลนานเทอญ

guest profile image guest

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชน พระองค์ทรงสละหยาดเหงื่อ แรงงาน และพระทัยในการที่จะทำให้ปวงชนชาวไทยมีความสุข และสวัสดิภาพที่ดีตลอดมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พระชนมุชนยิ่งยืนนานตลอดไป อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ

guest profile image guest

ข้าพระเจ้าขอเป็นหนึ่งในพสกนิกรชาวไทยที่ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระเจ้าจะไม่ละทิ้งพระองค์ ในวันมหามงคลนี้ ข้าพระเจ้า ขอให้พระทรงมีชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ขอพสกนิกรตลอดไป

guest profile image guest

ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติตน ปฏิบัติดี
และเสริมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน
โดยยึดมั่นคุณประโยชน์และหลักธรรมตลอดไป

guest profile image guest

ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติตน ปฏิบัติดี
และเสริมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน
โดยยึดมั่นคุณประโยชน์และหลักธรรมตลอดไป

guest profile image guest

ขอให้สัตย์ปฏิญาณว่า จะทำตัวเป็นคนดี
ประพฤติตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งยืนนาน

guest profile image guest

ลูกขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และขอให้พระองค์เป็นต้นไม้ใหญ่ที่ร่มเย็น เพื่อปกป้องคุ้มครองพวกเราตลอดไป

guest profile image guest
ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติตนตามคำสอนขอพระองค์
เพื่อให้สมได้ว่ามีโอกาสเป็นพสกนิกรขอพระองค์จนว่าชีวิตจะหาไม่
guest profile image guest

ขอขอบพระคุณที่ท่านเป็นอย่างดั่งแรงบันดาลใจ
ให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นงานแบบใด
ถ้าได้ตั้งอกตั้งใจทำงานอย่างเต็มที มีความพยายาม
อย่างเต็มที ไม่ว่างานยากลำบากสักแค่ไหน
มีอุปสรรคเพียงใด เราจะลุล่วงผ่านง่ายเหล่านั้น
ไปได้อย่างดี

guest profile image guest

ขอพระพุทธเจ้าและครอบครัวของปฏิญาณตนว่า
เราจะทำหน้าทีให้ดีที่สุด เห็นส่วนร่วมมากกว่าส่วนตัว
ใช้สติปัญญาเพื่อให้พระองค์ท่านมีความสุข

guest profile image guest

ขอให้พระองค์สุขเกษมสำราญ มีพระชนมายุยืนนาน

guest profile image guest

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดไป

guest profile image guest

พวกเราชาวไทยพอเห็นรอยยิ้มของพระองค์ท่าน
พวกเราก็มีความสุขกันมาก และก็อยากให้คนไทย
รักและสามัคคี เพื่อเป็นของขวัญที่ดีให้กับพ่อของเรา

guest profile image guest

อยากให้คนไทยทุกคนที่เกิดมาแผ่นดินไทยรักกัน
อยากแตกแยกกัน ถวายเป็นของขวัญให้กับพ่อของเราทุกๆคน

guest profile image guest

ขอพระองค์สุขเกษมสำราญ สุขภาพพลามัยแข็งแรง

guest profile image guest

ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติดี
               และเสริมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน
               โดยยึดมั่นคุณธรรม ความถูกต้อง ตลอดไป

guest profile image guest

ขออาราณาบุญบารมีพระศรีรัตนตรัย
                                      จงดลบันดาลในนายหลวงของพวกเรา
                                      มีสุขภาพแข็งแรง
                                      ทรงมีชนมายุยิ่งยืนนาน ตลอดไป

guest profile image guest

อยากจะบอกองค์พ่อหลวงว่า จวบจนวินาทีสุดท้าย
ลูกโชคดีที่ได้เกิดเป็นคนหนึ่ง และท่านถวายงานพระองค์ท่าน และ Royal Family ทุกองค์ จวบจนวินาทีสุดท้ายของลมหายใจ
ลูกยินดีรับใช้ ถวายชีวิตและงานแก่พระองค์ท่าน

guest profile image guest

ขอให้สัตย์ปฏิญาณว่า จะทำตัวเป็นคนดี
                          ประพฤติตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคม
                          ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
                          พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งยืนมาก

guest profile image guest

อยากเห็นสังคมมีความสุข
ความเห็นความรัก ความสามัคคี เราเริ่มตรงต้นทำให้พระองค์มีความสุข ด้วยตัวเรา คิดดี ทำดี พูดดีและเดินรอยตาม
พระราชดำรัสรวมไปถึงคำสอนของพ่อ ซึ่งทำให้พ่อมีความสุข
และรอยยิ้มของพ่ออีกครั้งหนึ่ง

guest profile image guest
ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ยิ่งยืนนาน
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า 
guest profile image guest

ขอถวายพระพร ขอให้พ่อหลวง
มีพระอาการดีขึ้น อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย
ปวงชนชาวไทยทุกคน ซาบซึ้นบารมีพระองค์ท่าน

guest profile image guest

ขอถวายกำลังกาย กำลังจิต และกำลังใจที่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นพลเมืองของประเทศไทย ในการทำงานของข้าพเจ้า
โดยการปลูกจิตสำนึกของคนไทยทุกรุ่นให้มีความรักและ
มีความภาคภูมิไทยในความเป็นไทย และมีความรักสามัคคีซึ่งกันและกัน ตลอดจนทำความดีเพื่อตอบแทนผลคุณของแผ่นดิน
ทั้งนี้และทั้งนั้เพื่อประเทศชาติของเรา ประเทศชาติของเรา
ได้เจริญพัฒนาก้าวหน้าขั้นตลอดกาลนานเทอญ.

guest profile image guest

ขอขอบพระคุณที่ท่านเป็นดั่งแรงบันดาลใจ
ให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เชื่อว่า ไม่ว่าจะทำงานแบบใด
ถ้าได้ตั้งอกตั้งใจทำงานอย่างเต็มที
มีความพยายามทำงานอย่างเต็มที
ไม่ว่ามันจะยากลำบากขนาดไหน
มีอุปสรรคเพียงใด เราก็จะลุล่วงผ่านง่ายเหล่านั้น
ไปได้ด้วยดี

guest profile image guest

ขอถวายสัตย์ปฎิญาณว่า จะประพฤติตนเป็นคนดี
และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีวรกายแข็งแรง และมีชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
แก่พระสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ

guest profile image guest
ขอให้พระองค์พระเจริญ ขอให้พระองค์อยู่เคียงคู่กับพี่น้อง
ชาวไทย แผ่นดินไทย ไปชั่วนิจ นิรันดร รักพ่อหลวงนะครับguest profile image guest

ขอให้ทรงสุขภาพแข็งแรง และอยู่กับเรานานๆ
ทรงพระเจริญคะ

guest profile image guest

ข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนดี ให้สมกับเป็นคนไทย
และเป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนคนรุ่นหลังตลอดไป

guest profile image guest

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งสากลโลก
จงดลบันดาลให้พระองค์ท่าน มีแต่สุขเกษมสำราญ
ทุกทิวาราตรีพระขอให้มีพระชนต์ชีพ ยั่งยืนนานนับหมื่นปี

guest profile image guest

ลูกคนนี้ขอสัญญาว่า จะเป็นลูกที่ดี เป็นคนดีของสังคม
และจะทำหน้าที่ของตนเองให้ที่ดีที่สุด
เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี ให้พ่อชื่นใจ

guest profile image guest

ในวโรวาสวันเฉลิมพระชนต์พรรษาปีนี้ ขอพระพุทธเจ้าอาราธนา
สิ่งศักดิ์สิทธิในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ฝ่าละอองธุรีพระบาท
มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป

guest profile image guest
พระราชทานพระบรมราชวโรวาส น้อมเกล้า
น้อมกระหม่อม ถวายพระชัยมงคล
ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
พระบารมีแห่งพระองค์พระสยามเทวธิราช
พระบรมเดชานุภาพแห่ง สมเด็จพระบรมบูรมหากษัตริย์
ยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลให้
ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาททรงพระเกษมสำราญ
พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตย์เป็นมิ่งขวัญปวงข้าพระพุทธเจ้า
ตราบนิรันตร์กาลนานเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
 

guest profile image guest

ขอปฏิญาณตนว่า
จะเป็นคนไทยที่จะตอบแทนแผ่นดินให้มากที่สุด
ตามศักยภาพที่ข้าพระพุทธเจ้าพอจะทำได้
ให้สมพอกับคนไทย
ทีอยู่ใต้ร่มพระโพธิสมภารของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงเหน็ดเหนื่อย
และตรากตรำทำงานเพื่อประชาชนของพระองค์
ท่านเสมอมา

guest profile image guest

ขอถวายปฏิญาณว่า จะประพฤติตน
ปฏิบัติดี และเสริมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน
โดยยึดมั่นในหลักกรรมและความถูกต้องตลอดไป

guest profile image guest

อยากขอให้ประชาชนคนไทยทุกคน
เดินตามในหลวงพระองค์ท่าน
ได้ตรัสไว้ทุกๆเรื่อง อยากจะใช้ความสามารถส่วนบุคคล
ในแต่ละคนเพื่อเป็นประโยชน์ในความร่วม และประเทศชาติ

guest profile image guest
ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติตนตามคำสอนของพระองค์
เพื่อให้สมกับที่มีโอกาสเป็นพสกนิกรของพระองค์จนว่าชีวิตจะหาไม่
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
 
guest profile image guest

ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัว ขอถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่า
เราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เห็นส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
ใช้สติปัญญาเพื่อให้พระองค์ท่านมีความสุข
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า 

guest profile image guest

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หายจากพระประชวรโดยเร็ว
และฝากให้ชาวไทยทุกคนให้คนดีเพื่อถวายในหลวงของเรา

guest profile image guest
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยืนนาน
เพื่อประโยชน์สุขต่อชาติบ้านเมือง
และพระพสกนิกรปวงชนชาวไทย
guest profile image guest

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ
พระพลานามัยสมบูรณ์ พระกิตติคุณแผ่ไพศาล
สถิตเป็นร่มฉัตรแก้ว ปกเกล้าปกกระหม่อมทวยราษฎร์
ตราบกาลนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า 

guest profile image guest
ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมขอกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล
และแสดงความจงรักภักดี ทรงพระเกษมสำราญ
และทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวราษฎร์ด้วยกาลนานเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
ขอถวายสัตย์ปฎิญาณว่าจะเป็นคนดี
สร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน
โดยจะยึดมั่นคุณงามความดี
คุณธรรมและหลักธรรมตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
ขอใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงพระเจริญ
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
ข้าขอปฏิญาณตนว่า จะเป็นคนไทยตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทย
ให้มากที่สุด ตามศักยภาพที่ข้าพระพุทธเจ้าพอทำได้
ให้สมกับเป็นคนไทย ที่อยู่ใต้ร่มพระโพธิ์สมภาชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทำงานเหน็ดเหนื่อย และตรากตรำ
เพื่อประชาชนของท่านเสมอมา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
ขอให้พระองค์หายจากพระประชวร
ทรงมีพลานามัยแข็งแรง อายุยืนนาน
เป็นยิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest

ทรงพระเจริญ ขอบพระคุณที่ท่านเป็นอย่าง
ดั่งแรงบันดาลใจ ให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เชื่อว่า
ไม่ว่าจะเป็นงานแบบใด
ถ้าได้ตั้งอกตั้งใจทำงานอย่างเต็มที
มีความพยายามอย่างเต็มที
ไม่ว่างานยากลำบากสักแค่ไหน
มีอุปสรรคเพียงใด
เราจะลุล่วงผ่านง่ายเหล่านั้นไปได้อย่างดี
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

guest profile image guest
ทรงพระเจริญขอให้พระองค์หายจากพระประชวร
ทรงมีพลานามัยแข็งแรงอายุยืนนานเป็นยิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest

ขอถวายพระพร ขอให้พ่อหลวง พระอาการดีขึ้น
อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ปวงชนชาวไทยทุกคน
ซาบชึ้งพระบารมีพระองค์ท่าน
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

guest profile image guest

ขอพระราชทานพระบรมราชวโชวาส น้อมเกล้า น้อมกระหม่อม
พระพรชัยมงคล ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีพระองค์พระสยามเทวาธิราช พระบรมเดชานุภาพแห่งพระองค์พระบรมกษัตริย์ยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดบันดาลให้ ใต่ฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตย์เป็นมิ่งขวัญปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบนิรันตร์กาล 
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

guest profile image guest
ทรงพระเจริญ ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช
โปรดปกป้องอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ทรงเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแห่งปวงชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
ขอถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่า จะเป็นคนดี
ประพฤติตัวเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
ข้าพระเจ้าขอเป็นหนึ่งในพสกนิกรชาวไทย
ที่ขอถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่า ข้าพเจ้าจะไม่ละทิ้งพระองค์
ในวันมหามลคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอให้พระองค์ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร กับพสกนิกรตลอดไป
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
ทรงพระเจริญ ขอให้ประชาชนทุกคน เดินทางแนวทางที่ในหลวงท่านได้ตรัสไว้ทุกๆ เรื่อง อยากจะให้ใช้ความสามารถส่วนบุคคล
ในแต่ละคนที่มีอยู่เป็นประโยชน์ส่วนร่วมและประเทศชาติ
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงพระเจริญ
ขอให้พระองค์หายจากพระประชวร
ทรงมีพลานามัยแข็งแรง อายุยืนนานตลอดไป
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
ขอถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่าจะเป็นคนดี
สร้างคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน 
โดยจะยึดมั่นคุณความดี
คุณธรรมและความถูกต้องตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
ขอถวายพระพร ขอให้พ่อหลวง มีพระอาการดีขึ้น
อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ปวงชนชาวไทย
ซาบซึ้งบุญบารมีพระองค์ท่าน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์หายจากพระประชวร
ทรงมีพลานามัยแข็งแรงอายุยืนนาน เป็นยิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest

ขอถวายพระพร ขอให้พ่อหลวง พระอาการดีขึ้น
อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ปวงชนชาวไทยทุกคนซาบชึ้งพระบารมีพระองค์ท่าน
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

guest profile image guest
ทรงพระเจริญขอให้พระองค์หายจากพระประชวร
ทรงมีพลานามัยแข็งแรงอายุยืนนานเป็นยิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
ขอพระพุทธเจ้าและครอบครัวของปฏิญาณตนว่า
เราจะทำหน้าทีให้ดีที่สุด เห็นส่วนร่วมมากกว่าส่วนตัว
ใช้สติปัญญาเพื่อให้พระองค์ท่านมีความสุข
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
HM King Bhumibol Adulyadej  of Thialand.
guest profile image guest
ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ แด่ปวงชนชาวไทย และขอให้ชาวไทยปรองดองกัน เพื่อพระมหากษัตริย์ของเรา พระองค์จะได้มีความสุข เมื่อพระองค์มีความสุข เราชาวไทยก็จะได้มีความสุข มีความร่มเย็น และกลับมาเป็นปึกแผ่นเหมือนเดิม มาร่วมกันทำเพื่อประเทศไทย เพื่อพระมหากษัตริย์ของเรา ให้มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแด่ชาวไทยตลอดกาลนาน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
guest profile image guest
พระราชกรณียกิจในหลวง
"เศรษฐกิจพอเพียง" จะสำเร็จได้ด้วย "ความพอดีของตน"
1. พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้าง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน 2-3 ต้น
พอที่จะมีไว้กินเองในครัวเรือน เหลือจึงขายไป
2. พออยู่พอใช้ ทำให้บ้านน่าอยู่ ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น
ใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาติ
(ใช้จุลินทรีย์ผสมน้ำถูพื้นบ้าน จะสะอาดกว่าใช้น้ำยาเคมี)
 รายจ่ายลดลง สุขภาพจะดีขึ้น (ประหยัดค่ารักษาพยาบาล)
3. พออกพอใจ เราต้องรู้จักพอ รู้จักประมาณตน
 ไม่ใคร่อยากใคร่มีเช่นผู้อื่น เพราะเราจะหลงติดกับวัตถุ
   ปัญญาจะไม่เกิด         
   การจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกิน และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน
หมายความว่า "อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง "
guest profile image guest
ขอถวายพระพร ขอให้พ่อหลวง พระอาการดีขึ้น
อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ปวงชนชาวไทยทุกคนซาบชึ้งพระบารมีพระองค์ท่าน
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
ทรงพระเจริญขอให้พระองค์หายจากพระประชวร
ทรงมีพลานามัยแข็งแรงอายุยืนนานเป็นยิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

guest profile image guest
"LONG LIVE THE KING"
ข้าขอปฏิญาณตนว่า จะเป็นคนไทยตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทย
ให้มากที่สุด ตามศักยภาพที่ข้าพระพุทธเจ้าพอทำได้
ให้สมกับเป็นคนไทย ที่อยู่ใต้ร่มพระโพธิ์สมภาชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทำงานเหน็ดเหนื่อย
และตรากตรำ เพื่อประชาชนของท่านเสมอมา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest

ขอขอบพระคุณที่ท่านเป็นอย่างดั่งแรงบันดาลใจ
ให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นงานแบบใด
ถ้าได้ตั้งอกตั้งใจทำงานอย่างเต็มที มีความพยายาม
อย่างเต็มที ไม่ว่างานยากลำบากสักแค่ไหน
มีอุปสรรคเพียงใด เราจะลุล่วงผ่านง่ายเหล่านั้น
ไปได้อย่างดี


ลูกคนนี้ขอสัญญาว่า จะเป็นลูกที่ดี เป็นคนดีของสังคม
และจะทำหน้าที่ของตนเองให้ที่ดีที่สุด
เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี ให้พ่อชื่นใจ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
ทรงพระเจริญขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร
ทรงพลานามัยแข็งแรงอายุยืนนานเป็นมิ่งขวัญประชาชนตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร
ลูกขอถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่า จะเป็นคนดี
ประพฤติตัวเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร
ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแกร่งเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทย ตลอดไป
guest profile image guest
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท
ลูกขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร
ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อายุยืนนานตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
ลูกขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร
ถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่า จะเป็นคนดี
ประพฤติตัวเพื่อประโยชน์ต่อสังคมครับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร
ทรงมีพลานามัยสมบูร์แข็งแรง อายุยืนนานตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

นศท. กรีเทพ ทิมกิจจะ ชั้นปีที่ 1 เลขที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต2

นฝ. นศท. จทบ. ชพ
guest profile image guest
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระวรกายแข็งแรง ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

นศท. เกริกฤทธิ์ นวลลำภู  ชั้นปีที่ 1 เลขที่ 5 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต2

นฝ. นศท. จทบ. ชพ
guest profile image guest
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระวรกายแข็งแรง ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

นศท. เกริกฤทธิ์ นวลลำภู  ชั้นปีที่ 1 เลขที่ 6 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต2

นฝ. นศท. จทบ. ชพ
guest profile image guest
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงงานทั่วทุกสารทิศ เพื่อให้ประชาชนของพระมีความสุข ตามปฐมบรมราชโองการ เนื่องในวโรกาสที่พระองค์จะมีพระชนม์พรรษาครบ 7 รอบ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
guest profile image guest
กระผมปฏิญาณตนว่า จะเป็นคนไทยตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทย
ให้มากที่สุด ตามศักยภาพที่ข้าพระพุทธเจ้าพอทำได้
ให้สมกับเป็นคนไทย ที่อยู่ใต้ร่มพระโพธิ์สมภาชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทำงานเหน็ดเหนื่อย
และตรากตรำ เพื่อประชาชนของท่านเสมอมา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระวรกายแข็งแรง 
ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ
พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงงานทั่วทุกสารทิศ
เพื่อให้ประชาชนของพระมีความสุข
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
พระองค์ทรงพระเจริญ ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท
ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร
มีพระวรกายแข็งแรง พระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย
เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข 
ของปวงชนชาวไทย
ตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร
พระวรกายแข็งแรง ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
กระผมขอให้พระองค์ มีพระวรกายแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรของประชาชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
แม้ในยามประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจ
พระองค์ก็ได้พระราชทานแนวทางดำรงชีพแบบ
 “เศรษฐกิจพอเพียง” 
ให้ราษฎรได้พึ่งตนเอง ใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประกอบอาชีพอยู่กินตามอัตภาพซึ่งราษฎร์ได้
ยึดถือปฏิบัติเป็นผลดีอยู่ในปัจจุบัน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
ข้าพระเจ้าขอเป็นหนึ่งในพสกนิกรช่าวไทย ที่ขอถวายสัตย์ปฏิญาณ
ว่า ข้าพระเจ้าจะไม่ละทิ้งพระองค์ ในวันมหามงคลนี้
ข้าพระเจ้า ขอให้พระทรงมีชนมายุยิ่งยืนนาน
ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร พระวรกายแข็งแรง
ทรงเป็นศูนย์รวมคนไทยทั้งชาติ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest

ทรงพระเจริญ ขอให้ในหลวง ทรงเป็นพ่อของคนไทยทุกคน
เป็นผู้เสียสละ ประเสริฐกว่าราชาองค์ใดในโลกนี้
ในหลวงทรงรักเมตตาและห่วงใยเหล่าพสกนิกร
ไม่ว่าจะจนหรือรวย พระองค์ไม่ถือพระองค์
แบ่งแยกชนชั้นกั้นระหว่างราชากับประชาชน
เพราะพระองค์ ถือว่า ทุกคน คือลูกของพระองค์
ในฐานะลูกที่พร้อมจะรับใช้เบื้องใต้ฝ่าธุลีพระบาท
พร้อมจะรับใช้แผ่นดินในข้าของพระองค์
ขอพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาก
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

guest profile image guest
ทรงพระเจริญ
guest profile image guest
ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร
ทรงพลานามัยแข็งแรงอายุยืนนานเป็นมิ่งขวัญประชาชนตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
ทรงพระเจริญ ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท
ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
guest profile image guest
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
guest profile image guest
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
ข้าพเจ้าขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร
ทรงมีพลานามัยแข็งแรงอายุยืนนานเป็นมิ่งขวัญประชาชนตลอดไป   
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
guest profile image guest
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
...ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งนาน
พระองค์เสียสละเพื่อแผ่นดินไทย ทรงทำทุกอย่างเพื่อแผ่นดินไทย
ในหลวงพระองค์ทรงนาน หนักและเหนื่อย
เพื่อราษฏรณ์ของพระองค์มีความสุข
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย
ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษ์ตริย์
พระองค์ทรงเป็นผู้นำแนวพระราชดำริ
ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุขปกครองประเทศ
มาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมคนไทยทั้งชาติ...
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
guest profile image guest
เราเรารักพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ปวงชนชาวไทยร่วมกันส่ง แรงใจถวายพระพรให้พระองค์ท่านมีสุขภาพแข็งแรง
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
guest Icon เทิดทูนสถาบันกษัตริย์ 35 อ่าน 1,703 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
guest Icon เทิดทูน 7 อ่าน 595 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
guest Icon เทิดทูน 4 อ่าน 570 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
guest Icon เทิดทูนสถาบัน กกล.เทพสตรี 14 อ่าน 1,035 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
guest Icon เทิดทูนสถาบัน กกล.เทพสตรี 5 อ่าน 717 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
guest Icon เทิดทูนสถาบัน กกล.เทพสตรี 14 อ่าน 1,108 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
guest Icon เทิดทูนสถาบัน กกล.เทพสตรี 8 อ่าน 743 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
guest Icon เทิดทูนสถาบัน กกล.เทพสตรี 9 อ่าน 796 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
guest Icon เทิดทูนสถาบัน กกล.เทพสตรี 8 อ่าน 682 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
guest Icon เทิดทูนสถาบัน กกล.เทพสตรี 5 อ่าน 582 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา