ประกาศเรือนจำกลางนครราชสีมา เรื่อง การเยี่ยมวันพบญาติใกล้ชิด

copnakr


ประกาศเรือนจำกลางนครราชสีมา
เรื่อง   การเยี่ยมผู้ต้องขังในโอกาส “ วันพบญาติใกล้ชิด ” ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๖
.................................................
                          เรือนจำกลางนครราชสีมา  ได้กำหนดให้จัด “ วันพบญาติใกล้ชิด ” ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ ขึ้น  ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์  โดยจัดให้มีการเยี่ยมผู้ต้องขังในกรณีพิเศษ  เป็นการเปิดโอกาสให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังภายในเรือนจำฯโดยใกล้ชิด  ไม่มีสิ่งกีดขวางการสนทนาและมีโอกาสร่วมรับประทานอาหารกับญาติ  อันเป็นการสร้าง ความเข้าใจอันดีในครอบครัวและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขัง  รวมทั้ง  คลายความกังวลใจที่มีต่อกัน ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖  รวม  ๕  วัน   โดยมีข้อกำหนดดังนี้
๑. เปิดให้ญาติ จอง วัน เวลา  ในการพบญาติแบบใกล้ชิด  ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  

๒. ผู้ต้องขัง ที่ได้รับการเยี่ยมในโอกาส  “ วันพบญาติใกล้ชิด ”  จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                ๒.๑  ผู้ต้องขังชั้นกลาง  เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์เป็นที่ไว้ใจได้  ไม่เคยกระทำผิดหลักปฏิบัติในการเยี่ยมญาติในงานวันพบญาติครั้งที่ผ่านมา  ภายใต้เงื่อนไข  ดังนี้
ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษา  ไม่เกิน  ๑๐  ปี
กระทำความผิดครั้งแรกคดีเดียว
ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาลงโทษทางวินัย

                 ๒.๒  ผู้ต้องขังตั้งแต่ชั้นดีขึ้นไป  จะต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย  หรืออยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย ผู้ต้องขังที่เข้าหลักเกณฑ์การเยี่ยม จะมีสิทธิได้รับการเยี่ยม  คนละ  ๑  ครั้งเท่านั้น

๓. สำหรับญาติที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง  จะต้องมีความเกี่ยวพันกับผู้ต้องขังทางสายเลือดหรือทางกฎหมาย  คือ  บิดา – มารดา  คู่สมรส         บุตร  ปู่ – ย่า – ตา – ยาย  ลุง – ป้า – น้า – อา  พี่ – น้อง  รวมทั้งบิดา – มารดา ของคู่สมรส  ของผู้ต้องขัง

๔. จำนวนญาติที่อนุญาตให้เข้าเยี่ยม  ผู้ต้องขัง  ๑  คน ต่อญาติ  ไม่เกิน  ๑๐  คน ( ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ )
          
๕. เงื่อนไขที่ญาติต้องถือปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง   มีดังนี้

         ๕.๑  ต้องยื่นความจำนงต่อเจ้าหน้าที่ไว้ล่วงหน้าด้วยตนเอง  ณ  เรือนจำกลางนครราชสีมา  ตั้งแต่วันที่  ๑ - ๓๑  พฤษภาคม   ๒๕๕๖  ( ยกเว้นวันหยุดราชการ
         ๕.๒  ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้  ( มีรูปถ่ายติดบัตรด้วย )  และสำเนาทะเบียนบ้าน  สำหรับบุตรของผู้ต้องขังที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน  ให้นำสูติบัตร   มาแสดงด้วย
         ๕.๓  ต้องแต่งกายสุภาพ  ห้ามใส่กางเกงขาสั้น สวมเสื้อเกาะอก เสื้อสายเดี่ยวหรือสวมหมวก 
         ๕.๔  ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่เรือนจำฯ  ตรวจค้นร่างกายและสิ่งของต่างๆ ตามระเบียบของเรือนจำฯ  หากนำสิ่งของต้องห้ามหรือซุกซ่อนเข้าไปภายในเรือนจำฯ  จะถูกตัดสิทธิการเยี่ยมและถูกจับกุม           ส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย  ซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับแล้วแต่กรณี
         ๕.๕  ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของสัมภาระติดตัวเข้าไปภายในเรือนจำฯและงดบริการรับฝากสิ่งของสัมภาระ  ญาติที่จะเข้าเยี่ยมญาติต้องจัดหาผู้ดูแลทรัพย์สินของท่านเอง
         ๕.๖  ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้าภายในเรือนจำฯ   เนื่องจากเป็นมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย  ทางเรือนจำฯได้จัดอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิดไว้บริการภายในเรือนจำฯแล้ว  โดยญาติจะต้องซื้อคูปองที่ทางเรือนจำฯ  มีบริการจำหน่ายจากภายนอกซึ่งสามารถแลกคืนได้วันต่อวัน 

                               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  และขอให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายโดยเคร่งครัด 

                                                
                                                ประกาศ  ณ  วันที่       เมษายน   พ.ศ.๒๕๕๖


( นางสุดสวาท  สรรเสริญ )
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา


197886_visit2556.pdf
Adsense
ความคิดเห็น
guest
การตรวจสอบรายชื่อนักโทษที่มีโอกาสในวันเยี่ยมญาติใก้ลชิดจะมีประกาศรายชื่อทางเว็บหรือเปล่า ขอบคุณค่ะ
guest
อยากจองเยี่ยมจังค่ะ  เป็นแค่แฟน ไม่สามารถทำการจองเยี่ยมได้เลยหรอคะ t_t
copnakr
ตอบ : คุณ koy 
รายชื่อผู้ต้องขังไม่สามารถนำเผยแพร่ทางเว๊บไซด์ได้ครับ
เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
เป็นผมเองถ้ามีญาติต้องโทษอยู่ก็คงไม่อยากให้มีชื่อ นามสกุล อยู่ในเว๊ปไซด์ เนื่องจากเป็นเว๊ปเปิดใคร ๆ ก็สามารถเข้ามาดูได้  มีกรณีตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ถูกฟ้องร้องฐานละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทำให้ญาติพี่น้องต้องได้อายว่ามีญาติต้องโทษอยู่  กรมราชทัณฑ์ได้สั่งกำชับในเนื่องนี้มาก หวังว่าคงเข้าใจนะครับ
ตอบ : คุณ Nootcharee  การเยี่ยมญาติใกล้ชิด เป็นระเบียบที่กรมราชทัณฑ์ ได้วางแนวทางไว้ และได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกันทุกเรือนจำครับ  

guest
แล้วจะทราบได้อย่างไรคะว่า ผู้ต้องขังคนไหนสามารถเข้าเยี่ยมญาติใกล้ชิดได้คะ

ต้องสอบถามจากทางไหนได้คะ
copnakr
โทรสอบถามได้ที่ฝ่ายทัณฑปฏิบัติครับ  044 242 029  

99999
ถ้าจะโทรสอบถามว่านักโทษคนไหนมีสิทธิ์ได้เยี่ยมญาติ สามารถโทรสอบถามได้เลยหรือเปล่า เพราะทางบ้านไม่เคยไปยื่อเรื่อง มีแต่ตัวดิฉันเองที่เป็นคนดำเนินเรื่องทั้งหมด ปีนี้น่าจะเป็นคนทางบ้านของดิฉันไปแต่ก็กลัวเข้าจะหาชื่อไม่ได้และทำไม่ถูก
copnakr
ตามประกาศข้อ

 

๒. ผู้ต้องขัง ที่ได้รับการเยี่ยมในโอกาส  “ วันพบญาติใกล้ชิด ”  จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                ๒.๑  ผู้ต้องขังชั้นกลาง  เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์เป็นที่ไว้ใจได้  ไม่เคยกระทำผิดหลักปฏิบัติในการเยี่ยมญาติในงานวันพบญาติครั้งที่ผ่านมา  ภายใต้เงื่อนไข  ดังนี้
ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษา  ไม่เกิน  ๑๐  ปี
กระทำความผิดครั้งแรกคดีเดียว
ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาลงโทษทางวินัย

เป็นคุณสมบัติของผู้ต้องขังที่ได้รับโอกาสให้เยี่ยมในวันพบญาติใกล้ชิด  ถ้าท่านรู้ข้อมูลเกี่ยวกับของญาติก็น่าจะพอทราบว่า ญาติของท่านได้รับสิทธิในการเยี่ยมหรือไม่ครับ 

cindydah
มื่อสักครู่ (10.30 น.) โทรไปเบอร์

  044 242 029    คนรับสายเสียงคนสูงอายุ ผู้ชาย ตอบคำถามได้แย่มาก แล้วโวยวายวางหูใส่ ทั้งถามดีๆ และไม่เข้าใจ 

คือ ดิฉันสงสัย ต้องนำเอกสารอะไรมาบ้าง เพราะพี่สาวไปถามทางเรือนจำบอกว่าให้นำทะเบียนบ้านตัวจริงมาจอง แต่ดิฉันยังสงสัยอยู่ จึงโทรไปถาม
ถามว่า : ต้องเอาเอกสารของคนจองไปคนเดียวหรือว่าคนเยี่ยมทั้ง    10 คนที่จะไป
คนรับตอบ  : ไม่ต้องเอาไป เลยถามต่อว่า แล้วเอกสารของคนเยี่ยมที่เหลือต้องเอาไปให้เมื่อไหร่คะ
คนรับตอบ : ก็เอามาวันนั้นเลย แค่บัตรปรชาชนอย่างเดียว
เลยสงสัยตามประกาศบอกว่าต้องเป็นญาติทางสายเลือด 
ถามว่า : แล้วดูแต่บัตรประชาชนจะทราบหรอคะว่าเป็นญาติทางสายเลือดรึเปล่า
คนรับตอบ : ใครก็มาเยี่ยมได้ทั้งนั้นแหละ และทำเ
สียงหงุดหงิดๆ และรำคาญ  ว่า "วุ้ยย "  และวางหูไปเลย

ที่ดิฉันถามเพราะไม่อยากไปให้เสียเที่ยวค่ะ เพราะมาจากกรุงเทพฯ มันไกลนะคะ อยากไปทำเรื่องรอบเดียวให้เสร็จเลย  ไม่ใช่ว่าดิฉันไปถึงวันเยี่ยมกันแล้่วปรากฏว่าเข้าไม่ได้ เพราะเอกสารไม่เรียบร้อย
เพราะยื่นไม่ครบทุกคน ตั้งแต่แรก  แต่การโทรไปกลับได้รับการบริการแบบนี้
   แล้วจะติดต่อใครได้คะ เพราะโทรไปก็ไม่ค่อยมีคนรับสายเลยค่ะ


copnakr
อ้างอิงความเห็นที่ 584215 จากคุณ cindydah เมื่อ 23/4/2556 10:46:00 IP:58.11.49.76

มื่อสักครู่ (10.30 น.) โทรไปเบอร์

  044 242 029    คนรับสายเสียงคนสูงอายุ ผู้ชาย ตอบคำถามได้แย่มาก แล้วโวยวายวางหูใส่ ทั้งถามดีๆ และไม่เข้าใจ 

คือ ดิฉันสงสัย ต้องนำเอกสารอะไรมาบ้าง เพราะพี่สาวไปถามทางเรือนจำบอกว่าให้นำทะเบียนบ้านตัวจริงมาจอง แต่ดิฉันยังสงสัยอยู่ จึงโทรไปถาม
ถามว่า : ต้องเอาเอกสารของคนจองไปคนเดียวหรือว่าคนเยี่ยมทั้ง    10 คนที่จะไป
คนรับตอบ  : ไม่ต้องเอาไป เลยถามต่อว่า แล้วเอกสารของคนเยี่ยมที่เหลือต้องเอาไปให้เมื่อไหร่คะ
คนรับตอบ : ก็เอามาวันนั้นเลย แค่บัตรปรชาชนอย่างเดียว
เลยสงสัยตามประกาศบอกว่าต้องเป็นญาติทางสายเลือด 
ถามว่า : แล้วดูแต่บัตรประชาชนจะทราบหรอคะว่าเป็นญาติทางสายเลือดรึเปล่า
คนรับตอบ : ใครก็มาเยี่ยมได้ทั้งนั้นแหละ และทำเ
สียงหงุดหงิดๆ และรำคาญ  ว่า "วุ้ยย "  และวางหูไปเลย

ที่ดิฉันถามเพราะไม่อยากไปให้เสียเที่ยวค่ะ เพราะมาจากกรุงเทพฯ มันไกลนะคะ อยากไปทำเรื่องรอบเดียวให้เสร็จเลย  ไม่ใช่ว่าดิฉันไปถึงวันเยี่ยมกันแล้่วปรากฏว่าเข้าไม่ได้ เพราะเอกสารไม่เรียบร้อย
เพราะยื่นไม่ครบทุกคน ตั้งแต่แรก  แต่การโทรไปกลับได้รับการบริการแบบนี้
   แล้วจะติดต่อใครได้คะ เพราะโทรไปก็ไม่ค่อยมีคนรับสายเลยค่ะตอบคุณซินดี้  การจองเยี่ยมญาติใกล้ชิดให้ผู้จองนำบัตรประชาชนมาจองด้วยตนเองที่เรือนจำ ใช้เฉพาะบัตรผู้จองเท่านั้น ให้ผู้จองแจ้งรายชื่อ-นามสกุลญาติที่จะเข้าเยี่ยมรวมไม่เกิน ๑๐ คน วันที่ได้เข้าเยี่ยมญาติใกล้ชิดให้ญาติที่มาทั้งหมด(ไม่เกิน๑๐คน)นำบัตรประชาชนมาด้วยและทุกคนมาติดต่อจุดลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบความเป็นญาติและเอกสารรวมถึงชื่อ-สกุล ว่าตรงกับที่เคยแจ้งไว้หรือไม่//หากมีข้อสงสัยถามที่เวบบอร์ดได้ค่ะ
copnakr
อ้างอิงความเห็นที่ 564056 จากคุณ koy(ไม่ใช่สมาชิก) เมื่อ 4/4/2556 16:27:00 IP:125.24.31.205

การตรวจสอบรายชื่อนักโทษที่มีโอกาสในวันเยี่ยมญาติใก้ลชิดจะมีประกาศรายชื่อทางเว็บหรือเปล่า ขอบคุณค่ะ
ไม่มีประกาศรายชื่อทางเวบ รายชื่อผตข.ถือเป็นความลับของกรมราชทัณฑ์ ไม่ให้เผยแพร่

copnakr
แอดมินจะเข้ามาตอบอีกครั้งในช่วงบ่ายนะคะ
ท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการเยี่ยมญาติให้โพสท์คำถามไว้เลยนะคะ
guest
ขอบคุณค่ะคุณแอดมิน ^^
รบกวนถามอีกข้อนะคะ

1. สามารถกำหนดชื่อผู้เข้าเยี่ยมเพิ่มเติม ภายหลังได้หรือไม่คะ (หากยังไม่ครบ 10คน)
2. สามารถแจ้งเปลี่ยนวันเข้าเยี่ยมภายหลังได้หรือไม่คะ 

ขอบคุณค่ะ
chanchira
อ้างอิงความเห็นที่ 584512 จากคุณ cindydah(ไม่ใช่สมาชิก) เมื่อ 23/4/2556 12:58:00 IP:110.168.140.184

ขอบคุณค่ะคุณแอดมิน ^^
รบกวนถามอีกข้อนะคะ

1. สามารถกำหนดชื่อผู้เข้าเยี่ยมเพิ่มเติม ภายหลังได้หรือไม่คะ (หากยังไม่ครบ 10คน)
2. สามารถแจ้งเปลี่ยนวันเข้าเยี่ยมภายหลังได้หรือไม่คะ 

ขอบคุณค่ะ
แอดมินค่ะ::ข้อ ๑.ได้ค่ะ ๒.ไม่ได้ค่ะ การเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังมีการประสานกับทางฝ่ายควบคุมผู้ต้องขัง จากนั้นจะประกาศให้ผตข.ทราบว่าได้รับเยี่ยมวันไหน ขั้นตอนมีหลายขั้น หากเปลี่ยนวันเยี่ยมได้ตามความต้องการของญาติ. ระบบจะรวนไปหมด จึงขอให้ญาติตกลงกันให้แน่นอนว่าพร้อมที่จะเยี่ยมได้วันไหน
 
guest
ขอบคุณค่ะคุณแอดมิน ^^
รบกวนถามอีกข้อนะคะ

1. สามารถกำหนดชื่อผู้เข้าเยี่ยมเพิ่มเติม ภายหลังได้หรือไม่คะ (หากยังไม่ครบ 10คน)
2. สามารถแจ้งเปลี่ยนวันเข้าเยี่ยมภายหลังได้หรือไม่คะ 

ขอบคุณค่ะ
guest
ขอบคุณค่ะคุณแอดมิน ^^
รบกวนถามอีกข้อนะคะ

1. สามารถกำหนดชื่อผู้เข้าเยี่ยมเพิ่มเติม ภายหลังได้หรือไม่คะ (หากยังไม่ครบ 10คน)
2. สามารถแจ้งเปลี่ยนวันเข้าเยี่ยมภายหลังได้หรือไม่คะ 

ขอบคุณค่ะ
99999


ถ้าญาติไปจองวันเยี่ยมญาติผิด สามารถเปลี่ยนวันได้หรือเปล่าค่ะ
Seiksan
อ้างอิงความเห็นที่ 584512 จากคุณ cindydah(ไม่ใช่สมาชิก) เมื่อ 23/4/2556 12:58:00 IP:110.168.140.184

ขอบคุณค่ะคุณแอดมิน ^^
รบกวนถามอีกข้อนะคะ

1. สามารถกำหนดชื่อผู้เข้าเยี่ยมเพิ่มเติม ภายหลังได้หรือไม่คะ (หากยังไม่ครบ 10คน)
2. สามารถแจ้งเปลี่ยนวันเข้าเยี่ยมภายหลังได้หรือไม่คะ 

ขอบคุณค่ะ

กระผมเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางนครราชสีมา ขอให้ความคิดเห็นว่า เมื่อเราจองไว้แล้ว  การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ สำหรับการพบญาติใกล้ชิดครั้งนี้ ก็ควรที่จะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับจองฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้ก่อนวันที่ 31 พ.ค.นี้ครับ
อย่างไรก็โทร.สอบถามได้ที่ 044242029 ต่อ 14 หรือ 17 ครับSeiksan
อ้างอิงความเห็นที่ 607046 จากคุณ 99999 เมื่อ 13/5/2556 10:26:00 IP:101.108.78.113ถ้าญาติไปจองวันเยี่ยมญาติผิด สามารถเปลี่ยนวันได้หรือเปล่าค่ะ

กระผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่ฯ รับจองเยี่ยมญาติแล้ว ตอบว่า ไม่สามารถเปลี่ยนวันได้  แต่อย่างไรก็ดีขอให้ท่านมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่รับจองเยี่ยมญาติอีกครั้ง หากท่านมีกิจธุระจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อปรึกษาเรื่องเปลี่ยนวันฯ ให้ต่อไป


99999


เมื่อวานญาติไปเยี่ยมนักโทษ ญาตินักโทษด้วยกันบอกว่าถ้าเยี่ยมญาติวันศุกร์รอบบ่ายจะได้เยี่ยมนานกว่ารอบอื่น ๆ จริงหรือเปล่าค่ะช่วยตอบด้วยค่ะ ถ้าจริงวันนั้นเป็นวันพิเศษอะไร
Seiksan
อ้างอิงความเห็นที่ 609844 จากคุณ 99999 เมื่อ 15/5/2556 9:07:00 IP:180.180.232.83เมื่อวานญาติไปเยี่ยมนักโทษ ญาตินักโทษด้วยกันบอกว่าถ้าเยี่ยมญาติวันศุกร์รอบบ่ายจะได้เยี่ยมนานกว่ารอบอื่น ๆ จริงหรือเปล่าค่ะช่วยตอบด้วยค่ะ ถ้าจริงวันนั้นเป็นวันพิเศษอะไร

การพบญาติใกล้ชิดทุกครั้งจะกำหนดวันเวลาที่แน่นอน และแต่ละรอบจะมีระยะเวลาเท่ากันหมดทุกรอบครับ ไม่เป็นความจริงว่าในวันศุกร์รอบบ่ายจะได้เยี่ยมนานกว่าวันอื่นๆ ครับ ขอทำความเข้าใจกับญาติทุกๆ ท่านด้วย ด้วยความปราถนาดีจากเจ้าหน้าที่เรือนจำทุกท่าน ขอบคุณมากครับ


Seiksan
อ้างอิงความเห็นที่ 609844 จากคุณ 99999 เมื่อ 15/5/2556 9:07:00 IP:180.180.232.83เมื่อวานญาติไปเยี่ยมนักโทษ ญาตินักโทษด้วยกันบอกว่าถ้าเยี่ยมญาติวันศุกร์รอบบ่ายจะได้เยี่ยมนานกว่ารอบอื่น ๆ จริงหรือเปล่าค่ะช่วยตอบด้วยค่ะ ถ้าจริงวันนั้นเป็นวันพิเศษอะไร

การพบญาติใกล้ชิดทุกครั้งจะกำหนดวันเวลาที่แน่นอน และแต่ละรอบจะมีระยะเวลาเท่ากันหมดทุกรอบครับ ไม่เป็นความจริงว่าในวันศุกร์รอบบ่ายจะได้เยี่ยมนานกว่าวันอื่นๆ ครับ ขอทำความเข้าใจกับญาติทุกๆ ท่านด้วย ด้วยความปราถนาดีจากเจ้าหน้าที่เรือนจำทุกท่าน ขอบคุณมากครับ


99999

ขอบคุณมากนะค่ะคุณเสกสรร สำหรับคำตอบ