ดาวน์โหลดสื่อการสอนภาษาไทย

kroowut profile image kroowut

ขอเชิญดาวน์โหลดสือการสอนภาษาไทยได้ที่นี่ครับ 
 ดาวน์โหลดวีดีทัศน์ฝึกอ่านภาษาไทยครับ 


ดาวน์โหลดแผนการสอน(รถไฟป.๑)
 
 
 ดาวน์โหลดแบบฝึกทักษะคัดลายมือสวยๆ
 ดาวน์โหลดวีดีทัศน์ฝึกอ่านสระครับ 


ดาวน์โหลดแบบฝึกทักษะชั้นอนุบาล ถึงป.๑  


 
ความคิดเห็น
guest profile image guest
guest profile image guest
สวดยวด
guest profile image guest
ขอบพระคุณมากค่ะที่นำสิ่งดีๆ  มาช่วยเด็กๆ ของประเทศเรา
อาราธนาสิ่งศักดิ์จงดลบันดาลสิ่งต่างๆที่ดีๆสำหรับคุณ พรอันใดว่าเลิศขอให้คุณได้พรนั้นสมปรารถนา  สาธุ
guest profile image guest
ขอบคุณค่ะ
guest profile image guest
ขอบคุณค่ะสำหรับสือการสอนดีๆ  จะขอนำไปสอนลูกต่อไปค่ะ
kroowut profile image kroowut
 • วันนี้ครูเตี้ยนำแบบฝึกภาษาไทยซึ่งเป็นผลงานของครุ คศ.๓ มาฝากครับ เครดิตตามรายการข้างล่างนะครับ พร้อมใช้งาน เป็นแบบฝึกที่ดีมากๆครับ 
 • การจัดการเรียนรู้สาระภาษาไทย เรื่อง พัฒนาการอ่าน – เขียนสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑จัดทำโดย นางจารุวรรณ อรุณธัญญา โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด
  ]
 • หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด “เรียนรู้สระประสม”กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑  จัดทำโดย นางชูสิน ศรีเวช โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ จัดทำโดย นางจริยา ฤทธิพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด
  ]
 • แบบฝึกทักษะการสอนอ่านวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดทำโดย นางสาวฐิติวรรณ วัฒนรังษี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกการเขียนสะกดคำที่มีตัวการันต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดย นางอุษา ทรายทอง โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓จัดทำโดย นางเพ็ชรินทร์ ทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑[ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราแม่ กก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒จัดทำโดย นางอัมพร เนียมละออง โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ จัดทำโดย นางอัญชลี พูลเจริญโรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จัดทำโดย นางสาวนงลักษณ์ คำรอต โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนคำควบกลํ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จัดทำโดย นางปัทมา สฤษฎ์ิศิริ โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๒ จัดทำโดย นางวิไลวรรณ บุญศรี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกด กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓จัดทำโดย นางสาวบุษบา ผลพืช โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สระน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ จัดทำโดย นางณัฏฐ์กชพร ปรีดิพาอิงครัต โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]

kroowut profile image kroowut
 • วันนี้ครูเตี้ยนำแบบฝึกภาษาไทยซึ่งเป็นผลงานของครุ คศ.๓ มาฝากครับ เครดิตตามรายการข้างล่างนะครับ พร้อมใช้งาน เป็นแบบฝึกที่ดีมากๆครับ 
 • การจัดการเรียนรู้สาระภาษาไทย เรื่อง พัฒนาการอ่าน – เขียนสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑จัดทำโดย นางจารุวรรณ อรุณธัญญา โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด
  ]
 • หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด “เรียนรู้สระประสม”กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑  จัดทำโดย นางชูสิน ศรีเวช โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ จัดทำโดย นางจริยา ฤทธิพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด
  ]
 • แบบฝึกทักษะการสอนอ่านวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดทำโดย นางสาวฐิติวรรณ วัฒนรังษี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกการเขียนสะกดคำที่มีตัวการันต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดย นางอุษา ทรายทอง โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓จัดทำโดย นางเพ็ชรินทร์ ทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑[ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราแม่ กก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒จัดทำโดย นางอัมพร เนียมละออง โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ จัดทำโดย นางอัญชลี พูลเจริญโรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จัดทำโดย นางสาวนงลักษณ์ คำรอต โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนคำควบกลํ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จัดทำโดย นางปัทมา สฤษฎ์ิศิริ โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๒ จัดทำโดย นางวิไลวรรณ บุญศรี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกด กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓จัดทำโดย นางสาวบุษบา ผลพืช โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สระน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ จัดทำโดย นางณัฏฐ์กชพร ปรีดิพาอิงครัต โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]

guest profile image guest
  หนังสือเสริม รวมทั้งสื่อ ดีมากๆๆ ค่ะ เป็นประโยชน์มาก
ครูอุ๋ย
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
kroowut Icon เรียนภาษาไทยออนไลน์ 1 อ่าน 27,721 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon อักษรไทยและการผันวรรณยุกต์ อ่าน 6,151 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon พยัญชนะ และสระในภาษาไทย อ่าน 8,411 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon ดาวน์โหลดสื่อการสอนภาษาไทย 8 อ่าน 87,162 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon เรียน กอไก่ จากภาพ 1 อ่าน 5,012 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon คำสันธาน 1 อ่าน 3,902 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon คำซ้ำ อ่าน 2,554 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon คำสมาส อ่าน 3,100 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon คำวิเศษณ์ อ่าน 2,877 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon คำกริยา 1 อ่าน 5,081 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon คำสรรพนาม 2 อ่าน 3,894 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon คำนาม อ่าน 3,324 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา