____________ คู่มวยและ ฟอร์มหลัง ศึกมวยไทย 7 สี อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556

perjer

มวยหูดำชุมพร กิโล 30

ซี้ตัวเล่นทุกคู่ ทุกตัว วิเคาะห์ วิจารณ์มวยขณะกำลังต่อย

บอกบรรยากาศหน้าเวที และหน้าตู้ใหญ่ กระแสตัวเงินเล่นใคร

ใครมาดี มาไม่ดีเรารู้ ราคารวดเร็วทันใจ ระบบเสียงชัดเจน 100%

223580_252660_316171828475755_987060544_n.jpg
Adsense
ความคิดเห็น
perjer

ศึกมวยไทย 7 สี  อาทิตย 12 พ.ค. 56     คูที่ 1 ปนกลไฟ ว.จักรพันธ  (เล็กนครศรี,เอกปตตานี) 109
ชนะคะแนน เมสซี่ป.ประเสริฐยิม 21 พ.ค.55 รดน98
เสมอ ปนกล ต.สุรัตน28 มิ.ย.55 ราชดําเนิน98
แพน็อก3 ปนกล ต.สุรัตน19 ก.ค.55 รดน99
แพคะแนน ตี๋เล็ก 91รุงโรจน6 ก.ย.55 รดน.100
ชนะคะแนน เดชฤทธิ์ส.ประสพโชค 7 ต.ค.55 อัศวินดํา105-106
แพคะแนน เจริญทรัพยเพชรศิริยิม 30 ธ.ค.55 ชอง7สี108
ชนะน็อก3 สายสืบ ดาบแปงนครบาล 22 มี.ค.56 ลพน.107
 
     มหาชน  เพชรประชา 109
ชนะน็อก2 ไซ เอฟ.เอ.กรุป 4 ส.ค.55 ทีจีเอ็น102
แพคะแนน ลูกทอย เอฟ.เอ.กรูป. 9 ก.ย.55 นครราชสีมา
ชนะทีเคโอ4 สิงหภูพาน ว.วิวัฒนานนท13 ต.ค.55 ทีจีเอ็น105
แพคะแนน สายสืบ แปะมีนบุรี11 พ.ย.55 ชอง7สี105
แพคะแนน สรรเพชร ก.เวหล จ.ชัยภูมิ
ชนะคะแนน ยอดเพชร ดาบแปงนครบาล 12 ม.ค.56 ทีจีเอ็น108
แพคะแนน สายสืบ ดาบแปงนครบาล 12 กพ.56 ลพน.106
ชนะน็อก4 มังกรหยก ศิษยเพชรดํา 6 เม.ย.56 วิถีไทย (ฉะเชิงเทรา)108
.………………………………………     คูที่ 2 เนรัญนิด บอสวิคคารออรดิโอ (จิ้งหรีดทอง เพชรพญาไท) 113
ชนะน็อก4 อังกอรแสนพลังชัย 13 ม.ค.55 ลุมพินี108
ชนะคะแนน จําปาทอง ส.สมบูรณ10 ก.พ.55 ลุมพินี113
ชนะคะแนน เสือคิม ศิษยเจแตว 18 มี.ค.55 ชอง7สี109
แพน็อก3 เมืองไทย ส.บุญเยี่ยม 20 เม.ย.55 ลุมพินี110-109
แพคะแนน ตลาดแขก ศักดิ์สัมฤทธิ์1 มิ.ย.55 ลุมพินี112
แพคะแนน เพชรกะรัต จิตรเมืองนนท22 มิ.ย.55 ลุมพินี113
ชนะคะแนน เสือคิม ศิษยเจแตว 25 ส.ค.55 ออมนอย114
แพน็อก4 เพชรกะรัต จิตรเมืองนนท5 ต.ค.55 ลพน.112
ชนะคะแนน อภิสิทธิ์ ฝนจางชลบุรี9 ก.พ.56 ออมนอย114
แพคะแนน อภิสิทธิ์ ฝนจางชลบุรี5 มี.ค.56 ลุมพินี113
ชนะคะแนน นองโดม จายุทธกองสืบ 5 เม.ย.56 ลพน.113
 
     รุงเรืองศักดิ์  ลูกรมเกลา (เจเลย) 113 
ชนะคะแนน เมืองเพชร เอฟ.เอ.กรุป 29 มิ.ย.55 ลุมพินี107
แพคะแนน สามดีเพชรยินดีอคาเดมี่7 ส.ค.55 ลพน107
แพคะแนน นองยศ ศิษยเจกานต2 ต.ค.55 ลพน.109
ชนะน็อก4 ชายนอย วรวุฒิ23 พ.ย.55 ลพน.109
แพคะแนน กุมารทอง จิตรเมืองนนท15 ธ.ค.55 วิถีไทย109
แพคะแนน กุมารทอง จิตรเมืองนนท22 ม.ค.56 ลพน.109
แพคะแนน ใบคาน ว.แสงเทพ 22 กพ.56 ลพน.109
ชนะคะแนน ชาญเดช วีระพลยิม 2 เม.ย.56 ลพน.110
.………………………………………     คูที่ 3 นองบี  ศิษยสารวัตรจีระพงษ (เพชรปฐมชัย ศิษยสารวัตจี, เอกซินดิคอนยิม) 126
แพน็อก5 ชายเล็ก ส.กิจรุงโรจน18 ม.ค.55 รดน.126
ชนะน็อก3 อัมพวา บานพี่อุมเรือนพี่ตอง 25 เม.ย.55 รดน126
แพคะแนน ปราบหมด สุวิทยยิมส28 พ.ค.55 ราชดําเนิน123
ชนะคะแนน มงคลเดช ว.วิเชียร นนทบุรี
ชนะคะแนน หนึ่งสยาม ศักดิ์รังสิต 25 ส.ค.55 วิถีไทย124
ชนะน็อก3 ชายใหญศิษยพรสวรรค21 ก.ย.55 ลพน.132
ชนะคะแนน พิชิตชัย ร.ร.กีฬาโคราช 11 พ.ย.55 ชอง7สี124 
แพน็อก2 โอโรโน อีมิเนนทแอร 6 ม.ค.56 ชอง7สี126 
ชนะคะแนน ดาวอังคาร ป.บริรักษ 14 เม.ย.56ชอง7สี
 
     สายลับ จิตรเมืองนนท (กองพิภพ ป.วันทนีย,ต.ชูชีพ) 126
แพคะแนน รุงเพชร ป.รุงสุรีย20 มีนาคม 55 ลุมพินี119
ชนะน็อก2 แจมวาทีช.เที่ยงธรรม 20 พ.ค.55 ชลบุรี
ชนะคะแนน กวางเงิน ม.ราชภัฏจอมบึง 14 ก.ค.55 วิถีไทย118
แพน็อก3 ศรทอง ส.ยิ่งเจริญการชาง 19 ส.ค.55 ชอง7สี117
แพคะแนน ฟาสยาม ดาบรันสารคาม 7 ต.ค.55 ชอง7สี118 
ชนะคะแนน เดชพิทักษส.รัตนกุล 9 พ.ย.55 สกลนคร
ชนะคะแนน เพชรกังวาน ราชานนท3 ก.พ.56 ชอง7สี123 
ชนะคะแนน จอมโว ส.สมพงษ27 มี.ค.56 นครพนม
.....................................


     คูที่ 4  ฉลามทอง ศิษยปานนท 130
แพคะแนน เพชรทวีศักดิ์ เกียรติเจริญชัย 23 ก.ย.55 ชุมพร
เสมอ กรังปรีซนอย พิทักษปาผาแดง 28 ต.ค.55 ชอง7สี132/130
แพคะแนน กรังดปรีซนอย พิทักษปาผาแดง 10 พ.ย.55 ชลบุรี
ชนะน็อก3 กรังดปรีซนอย พิทักษปาผาแดง 26 พ.ย.55 จ.สุราษฏร
ชนะคะแนน เดอะสตารเช็งซิมอิ๊วยิม 16 ธ.ค.55 ชอง7สี131
แพคะแนน รถเหล็ก เจาทะเลทอง 2 ม.ค.56 สุราษฏรฯ
แพคะแนน เจนณรงคต.ทักษิณ 2 ก.พ.56 สุราษฯ
แพคะแนน เพชรทวีศักดิ์เกรียติเจริญชัย 3 มี.ค.56 สงขลา
ชนะคะแนน สตารบอย เซ็งซิมอิ๊วยิม 24 มี.ค.56 ชอง7สี131.2-1.2
 
     ยอดบัวงาม  เอส.บี.พี.คารเน็ตเวิรค (แปงเย็นไอโอเดิรม) 130
แพคะแนน วิษณุพร ซูจีบะหมี่เกี๊ยว 24 มี.ค.55 ออมนอย122
แพคะแนน มงคลแกว ส.สมหมาย 28 เม.ย.55 ออมนอย122
ชนะคะแนน มังกรทอง ภูเก็ตเกียรติธนโชติ14 มิ.ย.55 ภูเก็ต
ชนะน็อก3 สงขลาเล็ก ศ.ชัยเจริญ 13 ก.ค.55 นราธิวาส
ชนะน็อก3 เพชรอนุชา ท.มโนธรรมรักษา 25 ส.ค.55 วิถีไทย126
ชนะน็อก3 ยิ้มสยาม อูดดอนเมือง 14 ต.ค.55 ชอง7สี126
ชนะน็อก3 มาเฟยดํา ธ.พรานทักษิณ 9 ธ.ค.55 ชอง7สี130 
เสมอ ยอดสยาม ส.โชคอํานวย 20 ม.ค.56 ชอง7สี130
ชนะคะแนน เจนณรงค ต.ทักษิณ 1 มี.ค.56 หาดใหญ
ชนะคะแนน รถเหล็ก จาวทะเลทอง 29 มี.ค.56 สุราษฏรฯ
.………………………………………

ข้อมูลจากท่าน กอบ หทัยราษฎ์


tk1234
https://www.facebook.com/CabThangLekh
เลขเค้าสุดยอดจริงๆไปดูกันนะครับ
perjer
น้ำหนัก ศึกมวยไทย 7 สี อาทิตย์ 12 พฤษภาคม 2556 

 
ปืนกลไฟ เล็กนครศรี 109 ----------------109.1-.1
   มหาชน เพชรประชา ---------------------109.6-.6
 
2 เนรัญนิด บอสวิคคาร์ออร์ดิโอ 113 -------- 114.7-1.7
   เจเล่ ราชานนท์ --------------------------114.3-1.3 

น้องบี ศิษย์สารวัตรจีระพงษ์ 126 --------- 126.6-.6
   สายลับ จิตรเมืองนนท์ --------------------126.3-.3
 
ฉลามทอง ศิษย์ป๋านนท์ 130 ------------ 131.1-1.1
   ยอดบัวงาม เอส.บี.พี.คาร์เน็ตเวิรค์ --------130.6-.6
perjer
สำหรับท่านที่ไม่ได้ใช้บริการมวยหู
เอาไปฟังกันฟรีๆๆ
081-0771967