การเบิกค่าเช่าบ้าน

guest
ในกรณีที่สัญญาเช่าบ้านสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า แล้วผู้ขอเบิกได้ต่อสัญญาเช่า โดยบ้านเช่าหลังเดิม  ถามว่าต้องทำเรื่องขอรับเงินค่าเช่าบ้านใหม่และต้องตั้งกรรมการตรวจสภาพบ้านใหม่หรือไม่

Adsense
ความคิดเห็น
guest
เป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญา จึงต้องทำแบบ 6005 ใหม่
guest
แล้วต้องตรวจสภาพใหม่หรือเปล่่าคะ
guest
แล้วต้องตรวจสภาพใหม่หรือเปล่่าคะ
guest
เริ่มยื่นแบบ 6005 ใหม่ ก็ต้องทำตามขั้นตอนทั้งหมดครับ