พระบรมราโชวาท

kronkanok profile image kronkanok
 . . .ด้วยเจตนาดีของท่านและโดยกุศลเจตนาทุกอย่างที่ท่านทำและปฏิบัติทางใจ ขอให้เป็นกำลังเป็นพรให้ทุกคนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีจิตใจเข้มแข็ง สำเร็จในความคิด สำเร็จในการงานที่ตนทำ โดยเฉพาะในเรื่องที่จะให้หลักธรรมะที่ดีที่งามของแต่ละศาสนา ขอให้ประสบชัยชนะ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อที่จะให้ส่วนรวมคือสังคมของคนไทยและประเทศไทยยั่งยืน มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองทั้งทางวัตถุทั้งทางจิตใจ ให้ได้ชื่อว่าประเทศไทยนี้เป็น ที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่ เป็นที่มีชื่อเสียงว่าเป็นประเทศที่รักสงบ และในเวลาเดียวกัน ก็หวงแหนความเรียบร้อยความสงบนี้. . .
พระบรมราโชวาท
ในโอกาสที่สถาบันและองค์การที่เกี่ยวกับศาสนา
เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้า ฯ ถวายสิ่งของ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาผกาภิรมย์
วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๑
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 1,608 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 811 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 671 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 588 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 441 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 520 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 453 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 431 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 622 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 607 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 1,355 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 619 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 608 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 463 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 497 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา