พระบรมราโชวาท

kronkanok profile image kronkanok
. . .สรรพสิ่งทั้งหลายดำรงอยู่พร้อมกับเจริญยั่งยืนไปได้ เพราะมีความสมดุลย์ในตัวเอง อย่างชีวิตมนุษย์เรานี้ดำรงอยู่ได้เพราะมีออกซิเจน ไฮโดรเจน และคาร์บอน อันเป็นส่วนประกอบสำคัญของชีวิต ได้สัดส่วนกัน. เมื่อใด ส่วนประกอบอันเป็นแก่นแกนของชีวิต ส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่องขาดหายไป ไม่อาจแก้ไขให้คงคืนสมดุลย์ได้ เมื่อนั้น ชีวิตก็เสื่อมโทรมแตกดับ. ธรรมชาติอื่นๆ ตลอดจนสิ่งที่มนุษย์ปรุงแต่งสรรค์สร้างขึ้น เช่น เครื่องจักร โรงงาน อาคาร บ้านเรือน แม้กระทั่งเศรษฐกิจ กฎหมาย และทฤษฎีต่างๆ ก็เหมือนกัน ล้วนต้องมีส่วนประกอบที่สมดุลย์ทั้งสิ้น. . .
พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทาลัยมหิดล
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๓๔
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 1,604 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 810 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 670 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 587 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 440 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 519 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 452 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 430 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 620 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 606 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 1,352 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 617 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 605 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 459 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 496 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา