พระบรมราโชวาท

kronkanok profile image kronkanok
. . .บ้านเมืองของเราถูกกระทบกระแทกจากความผันผวนและเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลก เป็นเหตุทำให้คนส่วนหนึ่งปรับตัวไม่ทัน กลับกลายเป็นคนที่คิดเห็นแต่แก่ความอยู่รอดและประโยชน์เฉพาะตนเอง โดยไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมและประโยชน์ของผู้อื่น จึงพากันก่ออาชญากรรมและความไม่สงบ รวมทั้งการละเมิดและเบียดบังผู้อื่น ด้วยอาการและวิธีการต่างๆ อย่างคาดคิดไม่ถึง. . .
พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด
จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๐
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๒๑
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 1,608 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 811 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 671 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 588 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 441 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 520 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 453 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 431 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 622 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 607 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 1,355 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 619 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 608 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 463 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 497 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา