รวบรวม แนวข้อสอบ สํานักงาน ก.ก. กทม. กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2556

jackieza

รวบรวม แนวข้อสอบ สํานักงาน ก.ก. กทม. กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2556

จำหน่ายไฟล์เอกสาร แนวข้อสอบ คัดสรร ทุกอย่างที่มีสอบ 
ส่งเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทาง E-mail เนื้อหาครอบคลุม 
มีแนวตัวอย่างข้อสอบ เฉลย พร้อมสรุปรายระเอียดให้ครบถ้วน 
สามารถอ่านติว ก่อนสอบได้สบาย 

******ในราคาไฟล์ PDF เพียง 399 บาท******** 
******ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ + VCD ราคา 999 บาท******* เจ้าพนักงานธุรการ 
1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
3. ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ 
-แนวข้อสอบการปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน 
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
-แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร 
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ 
-แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ 
-แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ 
- สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ _สูตรและเทคนิคการจำ 
- แนวข้อสอบ กทม.ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
3. ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ 
-แนวข้อสอบการปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน 
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
-แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร 
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ 
-แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
-แนวข้อสอบ กทม.ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2530 
-แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ 
- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องรถราชการ พ.ศ.2529 
- แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538 
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง 
- แนวข้อสอบระเบียบ กทม.ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ – รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ 2533 

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 
1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
3. ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ 
-แนวข้อสอบการปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน 
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
-แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร 
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ 
-แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
-ความรู้เบื้องต้นและนิยามอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม 
-แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ 
- ถาม-ตอบ แนวข้อสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- แนวข้อสอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
- แนวข้อสอบข่าว สังคม การเมือง เศรษฐกิจและเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2556 

เจ้าหน้าที่สำงานรักษาความสะอาด 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
- ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ 
แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน การปกครองท้องถิ่น 
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร 
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ 
แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ 
แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ 
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
- ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- คำถามเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
230321_กรุงเทพ.JPG
Adsense
ความคิดเห็น