ศึกมวยไทย 7 สี อาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556

perjer profile image perjer

มวยหูดำชุมพร กิโล 30

ซี้ตัวเล่นทุกคู่ ทุกตัว วิเคาะห์ วิจารณ์มวยขณะกำลังต่อย

บอกบรรยากาศหน้าเวที และหน้าตู้ใหญ่ กระแสตัวเงินเล่นใคร

ใครมาดี มาไม่ดีเรารู้ ราคารวดเร็วทันใจ ระบบเสียงชัดเจน 100%ความคิดเห็น
perjer profile image perjer
ศึกมวยไทย 7 สี  อาทิตยที่ 2 มิ.ย. 56     คูที่ 1 จาวอินทรีย์  เกียรติเจริญชัย (พญาอินทรีย ธนภัทรคาไม) 108 ป.
ชนะคะแนน วุฒิเดช ท.พราน49 พฤ.16 กพ.55 รดน.102
ชนะคะแนน เพชรรภา ศิษยเจรภาคาเกษตร 11 เม.ย.55 รดน.102
ชนะน็อก1 เมืองเอก ทนายมิเชล จ.ตรัง
ชนะคะแนน ชายสอง เทศบาลเมืองตรัง จ.ตรัง
ชนะน็อก4 หยกเพชร ส.รวมพล 22 ธ.ค.55วิถีไทย108
ชนะคะแนน ลมหวน ลูกไทวา6 3 ก.พ.56 ชอง7สี107
แพคะแนน แสงมรกต ศักดิ์ปลายพระยา 14 เม.ย.56ชอง7สี109

     พิทักษชัย ช.เกตุวีณา (ร.ร.กีฬากรุงเทพฯ) 108 ป.
ชนะคะแนน โชคนําชัย เพชรพญาไท 12 ส.ค.55 ชอง7สี
ชนะน็อก3 ตลาดแขก น.ศรีรัตน13 ต.ค.55 ทีจีเอ็น
แพคะแนน วีครอส ช.โควยูฮะอีซูซุ8 ธ.ค.55 ทีจีเอ็น109
ชนะคะแนน ธงทอง ส.เชาวลิต 16 ก.พ.56 ทีจีเอ็น109
ชนะน็อก3 แสนไกรเล็ก ศิษยแสนไกร 16 มี.ค.56 ออมนอย11
...................................................     คูที่ 2 เดนพิชิต ดาบแปงนครบาล (ศักดิ์บุรีรัมย) 117 ป.
ชนะน็อก4 น้ําเตาทอง ส.ก.สุไหงยิม 28 ต.ค.55 ชอง7สี116
แพคะแนน เฉียบคม ศิษยจากัน 18 พ.ย.55 ชอง7สี115
แพคะแนน นองใหมทีเด็ด99 ศุกร14 ธ.ค.55 ลพน.116
แพคะแนน เพชรสยาม จิตรเมืองนนท21 ธ.ค.55 จ.บุรีรัมย
ชนะคะแนน เพชรดําเนิน ท.เทพสุทิน 24 มี.ค.56 ชอง7สี117
แพคะแนน ตลาดแขก ศักดิ์สัมฤทธิ์21 ม.ย.56 ชอง7สี116
 
     จงรักษ  ฝนจางชลบุรี (ส.บุญครอง) มวยกาฬสินธ 117
ชนะน็อก3 เพชรลําภูศิษยอิติสุคโต 16 ต.ค.55 ลพน.116
แพคะแนน เพชรดําเนิน โฮคิทเชน 25 พ.ย.55 ชอง7สี116
ชนะน็อก4 น้ําเตาทอง ส.ก.สุไหงยิม 21 ธ.ค.55 ลพน.117/116
แพน็อก3 เสือเทพเกียรติเจริญชัย 13 ม.ค.56 ชอง7สี117
ชนะทีเคโอ3 ปราบปราม เกียรติอาวุธ 1 มี.ค.56 บุรีรัมย
ชนะน็อก2 ดินเนื้อทอง ธ.พรานทักษิณ 18 เม.ย.56 สุราษฏร
....................................................     คูที่ 3 แสนเกง กีลาสปอรต (พี.เค.พี.สปอรต) 119
ชนะคะแนน สิงหดํา ศักดิ์รังสิต 2 ก.ย.55 ชอง7สี119
แพคะแนน ทวน ก.กัมปนาท 30 ก.ย.55 ชอง7 สี121
แพคะแนน สะทานฟา ซากามิ4 พ.ย.55 ชอง7สี118
แพน็อก5 เมืองหนึ่ง พุมพันธมวง 15 ธ.ค.55 จ.ขอนแกน
ชนะคะแนน เดชฤทธิ์ศ.เพ็ญประภา 15 ม.ค.56 ลพน.119
แพคะแนน ปนเงิน ส.กิจโชคชัย 2 มี.ค.56 ชอง7สี120
แพคะแนน ศรทอง ส.ยิ่งเจริญการชาง 12 เม.ย.56 ลพน.119
 
     ไพโรจน  ศักดิ์รังสิต (กฤษณะเล็ก ว.รุงนิรันดร) 119
แพน็อก4 แอดดํา ทีเด็ด99 อาทิตย22 ก.ค.55 ชอง7สี117
ชนะน็อก5 ยอดภพ อีมิเนนทแอร 30 ก.ย.55ชอง7สี117
ชนะน็อก4 ลายเสือ ว.การชาง 17 พ.ย.55 วิถีไทย119
ชนะน็อก4 สิงหทอง ส.ยิ่งเจริญการชาง 5 ธ.ค.55 ประจวบคิรีขันธ
ชนะทีเคโอ2 หาญศึกเล็ก ศิษยจากุง 1 ม.ค.56 ลุมพินี119
ชนะคะแนน สินสมุทร ป.เตละกุล 1 มี.ค.56 หาดใหญ
แพคะแนน มะเฟองเล็ก ช.โรจนสุรางค23 มี.ค.56 จ.กระบี่
....................................................     คูที่ 4  ฟาสั่ง ส.กิจโชคชัย (ส.ตะวันรุง,เพชรเจาพระยา) 130
แพคะแนน ตวนเป  เกียรติคมสิงห26 ส.ค.55 ชอง7สี132
ชนะคะแนน ไขมุกขาว วัชรชัยยิม 16 ต.ค.55 ลพน.130
แพคะแนน หยกวิทยา เพชรสี่หมื่น 21 ธ.ค.55 ลพน.127 
ชนะคะแนน ชาติชายนอย ส.ประสพโชค 1 มี.ค.56 หาดใหญ
แพคะแนน ตวนเป  เกียรติคมสิงห26 มี.ค.56 ลพน.130
 
     ตวนเป  เกียรติคมสิงห  (ศิษยอบต.เล็ก) 130 
ชนะคะแนน ฟาสั่ง ส.โชคกิจชัย 26 ส.ค.55 ชอง7สี130
ชนะคะแนน ลมแรง อ.ขวัญเมือง 8 ก.ย.55 กําแพงเพชร
ชนะคะแนน แสนศักดิ์นอย อ.ขวัญเมือง 23 ก.ย.55 ยโสธร
เสมอ สิงหพยัคฆม.ราชภัฏจอมบึง 21 ต.ค.55 ชอง7สี131 
ชนะคะแนน เดอะสตารเช็งซิมอิ๊วยิม 11 พ.ย.55 ปตตานี
แพน็อก2 สิงหพยัคฆม.ราชภัฎจอมบึง 2 ธ.ค.55 จ.สงขลา132
ชนะคะแนน ลมแรง ส.นาแค 15 ธ.ค.55 จ.สุโขทัย
ชนะคะแนน พงษศิริป.ศิริพงษ24 ธ.ค.55 อุบล
ชนะคะแนน สิงหพยัคฆม.ราชภัฏจอมบึง 27 ม.ค.56 ชอง7สี130
ชนะคะแนน ฟาสั่ง ส.โชคกิจชัย 26 มี.ค.56 ลพน.13จ
เสมอ สิงหพยัคฆ ม.ราชภัฎหมูบานจอมบึง 1 พ.ค.56 จ.ศีรสะเกษ
แพคะแนน พลังทิพย น.ศรีผึ้ง 10 พ.ค.56 จ.อุบล
............................     คูที่ 5 กิตติ  ศักดิ์รังสิต
แพคะแนน เกง ส.โชคนิตยา 8 ก.ย.55 ทีจีเอ็น41
ชนะคะแนน ไทเกอรเล็ก ส.สมพร 9 ธ.ค.55 ชอง7สี43
ชนะน็อก2 ซีอุย จิตรเมืองนนท3 ก.พ.56 ชอง7สี44
แพคะแนน ฉลามสิงหช.เที่ยงธรรม 31 มี.ค.56 จ.ระยอง
 
     สิงหโตทอง วังหมื่นหาดาว
ชนะคะแนน ยอดเพชร บ.จงเจริญ 14 ก.ค.55 ทีจีเอ็น100
ชนะคะแนน เพชรแทส.ซันโย 15 ก.ย.55 รอยเอ็ด
ชนะคะแนน ยอดเพชร ศิษยเจกร อังคาร 16 ต.ค.55 ลพน.37กก.
ชนะคะแนน เริงนอย บานแคน2003 อา.4 พ.ย.55 หนองบัวลําภู
แพน็อก4 ภูมิสิทธิ์ภ.ศรีสุขกาญจน12 กพ.56 ลพน.38.กก
.………………………………

ข้อมูลจากท่าน กอบ หทับราษฎ์
perjer profile image perjer
แล้วท่านรักใครชอบใครกันบ้างครับ 
pharkornjoe profile image pharkornjoe


ผมชอบทุกตัวเลยครับ
perjer profile image perjer
น้ำหนัก ศึกมวยไทย 7 สีจ้าวอินทรีย์ เกียรติเจริญชัย 108............108.9 -.9
   พิทักษ์ชัย ช.เกตุวีณา .......................108ป.


2 เด่นพิชิต ดาบแป้งนครบาล 117............117.7 -.7
   จงรักษ์ ฝนจางชลบุรี .........................117.5 -.5


แสนเก่ง กีล่าสปอร์ต 119....................119.5 -.5
   ไพโรจน์ ศักดิ์รังสิต ...........................119.5 -.5


ต๋วนเป๋ เกียรติคมสิงห์ 130...................130
   ฟ้าสั่ง ส.โชคกิจชัย ...........................130.2 -.2
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
KHUNPON Icon มวยไทย7สี อาทิตย์ ที่ 29-06-57_by_ขุนพล 1 อ่าน 1,152 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา