------------ ศึกมวยไทย 7 สี อาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556

perjer profile image perjer

มวยหูดำชุมพร กิโล 30

ซี้ตัวเล่นทุกคู่ ทุกตัว วิเคาะห์ วิจารณ์มวยขณะกำลังต่อย

บอกบรรยากาศหน้าเวที และหน้าตู้ใหญ่ กระแสตัวเงินเล่นใคร

ใครมาดี มาไม่ดีเรารู้ ราคารวดเร็วทันใจ ระบบเสียงชัดเจน 100%ความคิดเห็น
perjer profile image perjer
ศึกมวยไทย 7 สี อาทิตย 9 มิ.ย. 56
คูรอบรองชนะเลิศ มวยรอบปูนเสือ ครั้งที่13
     คูที่ 1 สะทานฟา บอสวิคารออดิโอ (ก.กิตติพงษ,ป.เตละกุล) 118
ชนะคะแนน เหนือธรณีว.วรรณทวี 23 ธ.ค.55 ชอง7สี116
แพคะแนน บุญหลาย ศิษยนายกจง 27 ม.ค.56 ชอง7สี116
ชนะคะแนน พัฒนา นิธิพัฒนทนายความ 24 ก.พ.56 ชอง7สี116
ชนะคะแนน ศักดิ์ชัยนอย เอ็มยุเด็น 31 มี.ค.56 ชอง7สี118
แพคะแนน ยอดกฤษดา ลูกเหนือปฐพี28 เม.ย.56 ชอง7สี118

     เพชรพยัคฆ  ศิษยสารวัตรเสือ (ศิริโชค ศิษยอานุภาพ) 118
ชนะคะแนน สกุลชัย เอ็กซิดิคอลยิม 9 ธ.ค.55 ชอง7สี116
แพคะแนน รุงเพชร เพชรเจริญ 13 ม.ค.56 ชอง7สี116
ชนะคะแนน สกุลชัยเล็ก เอ็กซิดิคอลยิม 2 มี.ค.56 ชอง7สี116
แพคะแนน ยอดกฤษดา ลูกเหนือปฐพี31 มี.ค.56 ชอง7สี118
ชนะคะแนน ศักดิ์ชัยนอย เอ็มยุเด็น 28 เม.ย.56 ชอง7สี118
............................
คูรอบรองชนะเลิศ มวยรอบปูนเสือ ครั้งที่13
     คูที่ 2 หนึ่งพิชิต  ส.สมศักดิ์ชัย (เกียรติชูไทย) 118 
ชนะน็อก3 สรยุทธ แครี่บอย 2 ธ.ค.55 ชอง7สี116
ชนะคะแนน ยอดกฤษดา ลูกเหนือปฐพี6 ม.ค.56 ชอง7สี116 
ชนะคะแนน สิงหพรชัย ส.สริญญา 7 เม.ย.56 ชอง7สี(ไดนับยก1)118 
แพคะแนน รุงเพชร เพชรเจริญ 5 พ.ค.56 ชอง7สี118 

     สิงหพรชัย ส.สริญญา (สิงหสมัย) 118
ชนะคะแนน มณีเจ็ดแสง ส.เทียนโพธิ์ 16 ธ.ค.55 ชอง7สี116 
แพน็อก3 ศักดิ์ชัยนอย เอ็มยุเด็น 20 ม.ค.56 ชอง7สี116
ชนะคะแนน เพชรน้ํางาม ส.มีอุดร 10 มี.ค.56 ชอง7สี116
แพคะแนน หนึ่งพิชิต ส.ศักดิ์มีชัย 7 เม.ย.56 ชอง7สี(โดนนับยก1)118
ชนะคะแนน สิงหทอง ส.ยิ่งเจริญการชาง 5 พ.ค.56 ชอง7สี118
............................     คูที่ 3 คิงส  เกียรติเจริญชัย (ต.สรรชัย,ว.วัยภักดิ์,ป.วีระพันธ) 126
มวยฝมือเปนรอง จองจะเขาอยางเดียว ยืนระยะมั่นคงดีกวา
แพคะแนน ฉลองชัย เกียรติเจริญชัย 7 ก.ค.55 พัทลุง
ชนะคะแนน โอโรโนอีมิเนนทแอร26 ส.ค.55 สงขลา
แพะคะแนน ฉลองชัย เกียรติเจริญชัย 23 ก.ย.55 ชอง7สี
แพคะแนน ชายเล็ก ควายทองยิม 28 ธ.ค.55 สงขลา
แพคะแนน ขวัญ ส.เพลินจิต 7 เม.ย.56 ชอง7สี124

     สายลับ จิตรเมืองนนท  126
แพน็อก3 ศรทอง ส.ยิ่งเจริญการชาง 19 ส.ค.55 ชอง7สี117
แพคะแนน ฟาสยาม ดาบรันสารคาม 7 ต.ค.55 ชอง7สี118 
ชนะคะแนน เดชพิทักษส.รัตนกุล 9 พ.ย.55 สกลนคร
ชนะคะแนน เพชรกังวาน ราชานนท3 ก.พ.56 ชอง7สี123 
ชนะคะแนน จอมโว ส.สมพงษ27 มี.ค.56 นครพนม
ชนะน็อก2 นองบีศิษยสารวัตรจี12 พ.ค.56 ชอง7สี126 
............................ชิงแชมปที่วาง รุนซุปเปอรฟลายเวต 115 ปอนด ชอง 7สี
     คูที่ 4 วันฉลอง ศิษยซอนอง (ช.ชื่นกมล,วินดี้สปอรต) 115
ชนะน็อก4 เปนไท สิงหปาตอง 6 พ.ย.55 ลพน.114/113
ชนะคะแนน เพชรบานแขก ส.สมหมาย 6 ธ.ค.55 รดน.115
ชนะคะแนน ซุปเปอรเล็ก ว.สังขประไพ 4 ม.ค.56 ลพน.115
แพคะแนน หยกเพชร สมพงษมาบตาพุด 8 มี.ค.56ลพน.
แพคะแนน เกงกลา ส.โชคกิจชัย 7 พ.ค.56 ลพน.115 (ตอ 2 ป.)

     เกงกลา ส.โชคกิจชัย (แปงเย็นไอโอเดิม) 115
แพคะแนน พลกฤต ช.ชื่นกมล 27 พ.ย.55 ลพน.115.2-0.2
เสมอ เมืองไทย ส.บุญเยี่ยม 21 ธ.ค.55 ลพน.115
ชนะคะแนน เพชรบานแขก ส.สมหมาย 9 ก.พ.56 นครศรีธรรมราช
ชนะคะแนน จอมโหด ซากามิ10 มี.ค.56 ชอง7สี115
แพคะแนน วันชนะ อ.บุญชวย 9 เม.ย.56 ลพน.115
ชนะคะแนน วันฉลอง ศิษยซอนอง 7 พ.ค.56 ลพน.117 (ได 2ป.)
........................     คูที่ 5 หวานเจี๊ยบ เกียรติวินัย 103
ชนะคะแนน พยัคฆเล็ก ส.เทียนโพธิ์19 ส.ค.55 ชอง7สี42
ชนะน็อก3 เพชรมณีศ.ลพายิม 10 ก.ย.55 ชลบุรี
แพน็อก3 พยัคฆเล็ก ส.เทียนโพธิ์16 ต.ค.55 ลพน.43.2กก.
ชนะน็อก2 หาญศึก อั๋นสุขุมวิท 30 มี.ค.56 ทีจีเอ็น 102
แพคะแนน วุฒิชัย อั๋นสุขุมวิท 13 เม.ย.56 จ.ฉะเชิงเทรา
ชนะนอก1 นองใหมเพชรเกรียงไกร 4 พ.ค.56 วิถีไทย 103
 
     หงอคง  ซากามิ  (อิมิเนนแอร) 103
ชนะคะแนน สําลีทอง ป.มนตชัย 28 ต.ค.55 ชอง7สี
แพคะแนน เพชรไชยา ศิษยผูพันตู22 ธ.ค.55 วิถีไทย100
แพน็อก4 ดีเลิศ ขุนพลแดนใต12 ม.ค.56 ทีจีเอ็น109
ชนะน็อก3 คนองเมฆ ศิษยสารวัตรจีระพงษ16 ก.พ.56 ทีจีเอ็น102
แพคะแนน สิงหทอง เจตศักดิ์ดา 2 มี.ค.56 ชอง7สี104
แพน็อก3 สุทธิศักดิ์ ศิษยเจกอน 13 เม.ย.56 ทีจีเอ็น103

............................

ข้อมูลจากท่าน กอบ หทับราษฎ์
perjer profile image perjer
มุมมองมวยรอบก่อนชก

คู่ที่ 1  สะทานฟา บอสวิคารออดิโอ ประทะ  เพชรพยัคฆ  ศิษยสารวัตรเสือ  คู่นี้ผมว่าน่าจับตามองกันทั้งคู่
เปิดหัวด้วยความมัน สุดสนุกกันอย่างแน่นอน มาพูดถึงฟอร์มการชกของทั้งคู่กันบ้าง


"สะทานฟา บอสวิคารออดิโอ" เป็นมวยสูงยาว เข่าแทงแหลม ขวางหน้าดันแทง อยู่วงนอก ก็ดักแตะสวย 
วางเข็งแย่งชิงออกอาวุธก่อน ยิ่งช่วงหลังๆผมมองว่ายิ่งต่อยยิ่งเก่ง การยืนระยะหายห่วง มีลูกฮึดให้เห็นตลอด

"เพชรพยัคฆ  ศิษยสารวัตรเสือ" เป็นมวยแตะต่อยสวย ดักรอจังหวะบวกสวยงามมาก พลาดเป็นโดน มีขวางแทง
จับในดีตีเจ็บ ดันแล้วแทง เหลี่ยมหักเหลี่ยมเทดี การยืนระยะดี

ทัศนะส่วนตัว ......?  เอาไว้โทรมาฟังกันที่เบอร์เรต 081-0771967

perjer profile image perjer
มุมมองมวยรอบก่อนชกคู่ที่ 2 หนึ่งพิชิต  ส.สมศักดิ์ชัย ประทะ สิงหพรชัย ส.สริญญา คู่นี้มวยใต้เจอกับมวยอีสาน แล้วถ้าใครชนะ
จะได้ไปชิงแชมป์กับคนชนะของคู่แรก และเป็นคู่ที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคู่


"หนึ่งพิชิต  ส.สมศักดิ์ชัย" เป็นมวยแตะหนัก ต่อยหนัก (ลุ้นนับน๊อคได้) โดยเฉพาะลูกเขี่ยขาล่าง เก่งมาก
คู่ต่อสู้ยืนไม่ดีรับรองล้มทั้งยืนแน่นอน แต่ครั้งหลังสุด ที่ชกกับ รุ้งเพรช แทบจะไม่ได้เห็นลูกเขี่ยขาล่างเลย
แล้วผมมองว่าชกผิดฟอร์มไปมาก ดูว่าการยืนระยะปลายๆ ไม่สู้ดีสักเท่าไหร่ ส่วนวงใน จับดันแทงสวย"สิงหพรชัย ส.สริญญา" เป็นมวยถนัดเข่า ปล้ำในดี ไล่แขนดีแทงสวยแทงเจ็บ เดินเข้าปล้ำรัดจนยกห้า
แต่การเข้ามวยผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ เดินไปคว้าคอแบบไม่มีตา ไม่มีอาวุธนำไปก่อน ยิ่งพออยู่วงนอก
ดูว่าเสียเปรียบ การออกอาวุธช้า ดีไม่ดีเดินเข้าไปโดนหมัด ถึงนับแน่นอน แต่ถ้าแก้เกมส์มาดีๆ รับรองว่า
ก็มี " เฮ....! ได้เหมือนกัน


ทัศนะส่วนตัว ......?  เอาไว้โทรมาฟังกันที่เบอร์เรต 081-0771967

jarernpon profile image jarernpon
มวยรอบน๊อคเอ้าท์ ใครแพ้ม้วนเสื่อ เก็บกระเป่ากลับบ้าน
ทรรศนะจากผมครับ
คู่แรก หากดูตามทรงมวยแล้ว เพชรพยัคฆ์ แกร่งกว่าเยอะ คู่นี้มุมมอง ต้องเข้า เพชรพยัคฆ์ก่อน ราคาดีบังทุน ซื้อขาย กว่าสะท้านฟ้า จะออกลูกเน้นๆ หรือจับในตีเข่าก็มีราคาให้ออกตัวกันได้แล้ว
คุ่สอง มุมมองยังชอบ หนึ่งพิชิต มาไฟต์นี้ ไม่น่าจะทำให้คนทางอุบลผิดหวัง ฝีมือ หักจับใน เขี่ยขาหน้า หมุนแล้วตี เหลี่ยมนี้ สิงห์พรชัยยังแก้ไม่ตก ยิ่งเป็นมวยที่พอดดนแล้วจะแกว่งให้เห็น มีการยุบการย่อให้เห็น แต่หัวใจสู้ไม่ถอย ปลายๆ หนึ่งพิชิตใช่ว่าจะดีนัก ระยะหลังอาการบาดเจ็บของข้อเท้า มีให้เห็นมา 2 ครั้งติด แสดงว่ามีปัญหาตรงข้อเท้า เขี่ยขา ปัดขา อาจเท้าพลิกได้ ต้องใช้ สาตาสังเกตุเอาครับ ถอยกลางยกเมื่อไหร่ แสดงว่าอาการเริ่มจะออก 
ส่วนคู่เอก ใส่กันมันหยดแน่ วันฉลอง ซ้อมดีครับแต่ปลายๆไม่แน่ใจว่าหมก่อนหรือเปล่า ส่วนตัวแล้ว เก่งกล้า ซ้อมดีมาตลอด ครั้งก่อน ฟ้าสั่งมาทำทางเป็นบรรไดลิงให้ไต่แล้ว ครั้งนี้ถ้าวัดระยะกัน เล่น เก่งกล้า บู้สู้ในแกร่ง ส่วนวันฉลองยกต้นๆกดไม่หล่นน้องกินแน่นอน ฟันธงไม่ฟันทิ้ง
เงินทองของนอกกาย มิตรภาพยั่งยืน คริๆๆ
perjer profile image perjer
น้ำหนัก ศึกมวยไทย 7 อาทิตย์ 9 มิถุนายน 2556 

 
สะท้านฟ้า บอสวิคคาร์ออดิโอ 118---------118
   เพชรพยัคฆ์ ศิษย์สารวัตรเสือ--------------118.4-.4 

ยอดนิยม พุ่มพันธ์ม่วง 121----------------121
  สิงห์พรชัย ส.สริญญา---------------------121
 
คิงส์ เกียรติเจริญชัย 125-----------------125.7-.7
  สายลับ จิตรเมืองนนท์-------------------- 125
 
วันฉลอง ศิษย์ซ้อน้อง 115---------------115.3-.3 
   เก่งกล้า ส.โชคกิจชัย--------------------115.1-.1
 
หวานเจี๊ยบ เกียรติวินัย 103---------------104-1
   หงอคง ซากามี -------------------------103.4-.4
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
KHUNPON Icon มวยไทย7สี อาทิตย์ ที่ 29-06-57_by_ขุนพล 1 อ่าน 1,152 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา