ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

saranybo11 profile image saranybo11
                                                                ปัญหาที่พบบ่อย...

                                         "ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ"
                                   Q                                                                    A                                    
1. ข้าราชการบรรจุใหม่  ยังไม่ผ่านการทดลองงาน สามารถ
    เดินทางไปราชการได้หรือไม่  และเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง
    ไปราชการได้หรือไม่

    1. หากได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา อนุญาตให้เดินทาง
        ไปราชการก็ย่อมเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ 
        ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
        ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
        เดินทางไปราชการ 
 

 
 2.  ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว  ในกรณีเดินทางไปราชการประจำ
      ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
      เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 กำหนดให้เบิกจ่ายในลักษณะ
     เหมาจ่ายได้ อยากทราบว่าต้องใช้หลักฐานอะไรมาประกอบ
     ในการเบิกจ่าย
           

                                
     2. ไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่าย เนื่องจาก
          เป็นการเหมาจ่าย

 3.  ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่พิมพ์ออกจากเครื่องอัตโนมัติ
      ของปั้มน้ำมันต่างๆ ที่ให้บริการจะใช้เป็นหลักฐานทางราชการได้หรือไม่            
                              
                      

           
                     
                    

                  
      3.  ใช้เป็นหลักฐานทางราชการได้ ถ้าตรวจสอบแล้วว่าใน
         ใบเสร็จรับเงินนั้นมีสาระสำคัญครบทั้ง 5 รายการ
         ได้แก่ 1 .ชื่อสถานที่ที่อยู่ผู้รับเงิน
                  2. วัน เดือน ปี
                  3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าค่าอะไร
                  4. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
                  5. ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
         สามารถใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบ
         การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงิน
         ส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 41            

                       

                    
                    
           
 4. กรณีที่ข้าราชการเดินทางไปร่วมประชุมหรือเยี่ยมเยือน
     ในต่างประเทศ และมีของขวัญเพื่อไปมอบให้
     ชาวต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุหรือไม่
                 
                                 
                 
    4. ต้องดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
       ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. กรณีข้าราชการได้รับคำสั่งย้ายไปราชการประจำสำนักงานต่างสังกัด
ซึ่งมีค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว จะเบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว
จากต้นสังกัดเดิมหรือสังกัดใหม่              
                                5. เบิกค่าขนย้ายได้จากต้นสังกัดใหม่  
           

 6. การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับคัดเลือก สามารถเบิก
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้หรือไม่
           

     6. เบิกได้ หากได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา แต่ห้ามเบิก
        ค่าพาหนะรับจ้างในการเดินทางไปและกลับ ระหว่าง
        สถานที่อยู่ที่พักกับสถานที่ทำการคัดเลือกในระหว่างวันที่
        สอบคัดเลือก(มาตรา 22) 7. นาย ข เดินทางไปราชการชั่วคราว แล้วเกิดเจ็บป่วยระหว่าง
     เดินทาง  นาย ข จะสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่า
     ที่พักได้หรือไม่
                     
    7.นาย ข. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักได้ แต่ต้องมี
      ใบรับรองแพทย์ประกอบการเบิกจ่าย หากนาย ข ต้อง
      เข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาล ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก
      เว้นแต่กรณีที่จำเป็น และต้องชี้แจงเหตุผลต่อหัวหน้า
      ราชการด้วย                   
  8. การเดินทางไปราชการในช่วยเดือนกันยายนคาบเกี่ยวถึง
     เดือนตุลาคม จะขอยืมเงินงบประมาณปัจจุบันได้หรือไม่              8. สามารถขอยืมเงินงบประมาณปีปัจจุบันได้ โดยถือว่าเป็น
       รายจ่ายของปีงบประมาณปัจจุบันและให้ใช้จ่ายได้ไม่
       เกิน 90 วัน นับแต่วันที่เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่


 9. การเดินทางไปราชการ หากต้องจ่ายค่าเช่าที่พักสุงกว่า
    อัตราที่ระเบียบกำหนด จะสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่

            9. ได้ หากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ กำหนดเป็น
      ท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูง และอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก
      สูงกว่าอัตราที่กำหนดในบัญชีหมายเลข 3 ตามระเบียบฯ 
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
      ไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า
           

 10. กรณีข้าราชการได้เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม
      สัมมนาตามวันเวลาที่กำหนดจากส่วนกลาง ต่อมามี
      การเลื่อนการประชุมดังกล่าว แต่ได้ซื้อบัตรโดยสาร
      เครื่องบินชนิดไม่สามารถคืนได้ จะนำค่าใช้จ่าย
     ในการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินดังกล่าวมาเบิก
      จากทางราชการได้หรือไม่
                         
    10. การเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย
         ในการเดินทางไปราชการ เนื่องจากทางราชการเป็นเหตุ
         จึงถือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ
         เจ้าของงบประมาณใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่าย
         ได้เท่าที่จ่ายจริงตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทาง
         ราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยค่าใช้่จ่ายใน
          การบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2549
           


ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
saranybo11 Icon บำเหน็จบำนาญ อ่าน 2,604 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
saranybo11 Icon GFMIS อ่าน 2,160 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
saranybo11 Icon พัสดุ อ่าน 1,340 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
saranybo11 Icon ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ อ่าน 2,179 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
saranybo11 Icon ค่ารักษาพยาบาล อ่าน 4,336 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
saranybo11 Icon ค่าเช่าบ้าน อ่าน 1,972 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา