NEW !! รวมข้อสอบ 900 ข้ออธิบายคำตอบ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงาน ปปง. (อ.ชวิส)

guest profile image guest
NEW !! รวมข้อสอบ 900 ข้ออธิบายคำตอบ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงาน ปปง. (อ.ชวิส)

รวมข้อสอบ 900 ข้ออธิบายคำตอบ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงาน ปปง. (อ.ชวิส)
CW039
ราคาพิเศษ 220 บาท
     
รวมข้อสอบ 900 ข้ออธิบายคำตอบ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงาน ปปง. 
สารบัญ
พระ ราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖ (จำนวน 137 ข้อ)   โจทย์ข้อสอบวิชาพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (จำนวน 37 ข้อ)   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (จำนวน 349 ข้อ)                            
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ. ๒๕๔๔ (จำนวน 69 ข้อ) 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (จำนวน53 ข้อ)    
ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ(จำนวน 206 ข้อ)   
ความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและสำนักงานปปง. (จำนวน 59 ข้อ)         
จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์     

สั่งซื้อ :  http://sheetram.com/products-v-7642-a-รวมข้อสอบ-900-ข้ออธิบายคำตอบ-นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ-สำนักงาน-ป.htmlความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน