การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

nernsuanoiy profile image nernsuanoiy

 

   วิจัยในชั้นเรียน

 

เรื่อง 

การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    โดยใช้เกมการศึกษา

 

 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

ผู้วิจัย

นายปัญญาวุธ  บุญสินชัย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2553

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1


 

 

 

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    โดยใช้เกมการศึกษา

ปัญหาและสาเหตุ 

            จากการสอนวิชาคอมพิวเตอร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  พบว่า มีนักเรียนจำนวน14 คน ขาดทักษะการปฏิบัติงานในแต่ละเนื้อหาที่ถูกต้องและบางคนไม่สามารถปฏิบัติได้เลย เป็นผลทำให้นักเรียนเกิความกลัวต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์

            จากปัญหาที่พบ  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะแก้ไขปัญหาโดยการนำเกมการศึกษามาให้นักเรียนไก้ฝึกเล่นเพื่อสร้างความคุ้นเคยสนุกสนาน   และได้ให้ฝึกปฏิบัติบ่อยๆ  จากเกมที่มีความง่ายไปยากและเพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้คำสั่งซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับสูงต่อไป

 

วัตถุประสงค์

                1.  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียนให้ถูกต้องตามวิธีการและขั้นตอนยิ่งขึ้น

             2.  เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคอมพิวเติอร์

วิธีการวิจัย

                1.  กลุ่มเป้าหมาย                
                                  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553
จำนวน 14 คน

                2.  วิธีการดำเนินการหรือนวัตกรรมที่ใช้

                                1.  กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  255-    จำนวน  14  คน

            2.  ตัวแปรที่ศึกษา

                        2.1  ตัวแปรต้น  ได้แก่  เกมส์การศึกษา

                        2.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความสามารถทางการเรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้น

       ประถมศึกษาปีที่  1

            3.  วิธีการนำไปใช้  ใช้เกมส์ประกอบการเรียนในการฝึก  2  ภาคเรียน  ปีการศึกษา  2553

            4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูล/ผลที่จะเก็บ

วิธีการ

เครื่องมือ

จำนวนครั้ง/ ระยะเวลาที่เก็บ

คะแนนความสามารถในการเรียนคอมพิวเตอร์

การทดสอบภาคปฏิบัติ

สังเกตการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์

สังเกต 5  ครั้ง (ทุกวันที่ สอน)

 

 

  ช่วงเวลาในการดำเนินการ

                                ดำเนินการระหว่างวันที่  17  ถึง 21 มกราคม 2554  

                                จำนวน.............5...............ครั้ง  ครั้งละ..........1...........ชั่วโมง

 

  ผลการวิจัย

                 ภายหลังการพัฒนาความสามารถทางการเรียนคอมพิวเตอร์  สำหรับเด็กนักเรียนมีความสามารถในการเรียนคอมพิวเตอร์อ่อนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1   โดยใช้เกมส์ประกอบการเรียน ปรากฏว่านักเรียนมีการพัฒนาความสามารถทางการเรียนดีขึ้นทุกคน

สรุปและสะท้อนผล

     โดยภาพรวมมีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดีถึงดีมากทุกคน  มีพฤติกรรมการแสดงออกดีขึ้น การปฏิบบัติต่อคอมพิวเตอร์ถูกต้อง ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้มากขึ้นกว่าเดิม

 

 

                                                                                                (ลงชื่อ)............................................................ผู้วิจัย

                                                                                                                       (นายปัญญาวุธ บุญสินชัย)

                                                                                                                .............../...................../....................

                                                                                                (ลงชื่อ)............................................................ผู้อำนวยการ

                                                                                                                      (นายพิทักษ์  เวชศิลปคอง)

                                                                                                                .............../...................../....................

 

 

 

 


ความคิดเห็น
guest profile image guest
ขอบคุณสำหรับงานวิจัยขออนุญาตนำไปเป็นแบบในงานวิจัยค่ะ
guest profile image guest
ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการสอนคอมพิวเตอร์ ป.1-ป.6 หน่อยค่ะ
guest profile image guest
ขอบคุณค่ะ ขออนุญาตนำไปปรับใช้นะคะ
guest profile image guest
ขอบคุณสำหรับงานวิจัยดีๆๆนะคะ

guest profile image guest

ขอบคุณนะคะ