คำนำ

suchanun
                   คำนำ

              จุดประสงค์ของการจัดทำแฟ้มผลงานวิชาชีพครู เพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ประสบการณ์การทำงาน  ผลงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ที่สะท้อนให้เห็นความเชี่ยวชาญด้านการสอน   ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

               เนื้อหาสาระภายในแฟ้มผลงานวิชาชีพครู มี   ๖  ตอน มีการประเมินคุณภาพของแฟ้มผลงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพแฟ้ม   ข้อมูลส่วนตัวที่แสดงแนวคิด  ปรัชญาในการทำงานและวิสัยทัศน์ ประสบการณ์และความสำเร็จของงานในปีการศึกษาปัจจุบัน

               ขอขอบคุณคุณแม่มาลี  พุ่มมะลิ คุณพ่อประสิทธิ์ ภู่เจริญ  พี่ชาย และเพื่อนๆ   ที่คอยเป็นกำลังใจให้เสมอและ เพื่อนครู ที่คอยเป็นกำลังใจ และให้คำปรึกษาในทุกๆด้าน  ในการปฏิบัติงานครู  

                                    ขอขอบคุณค่ะ


25954_IMG_0002.jpg
Adsense
ความคิดเห็น