เทิดไท้องค์ราชัน

tahanpranying46
พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก
264629_2011_12_02_1322803507_4574259833947368.gif
Adsense
ความคิดเห็น
tahanpranying46
1.พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก
tahanpranying46
1.พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก
tahanpranying46
3. " เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มีความผาสุข มั่นคงยั่งยืนสืบไป
tahanpranying46
3. " เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มีความผาสุข มั่นคงยั่งยืนสืบไป
tahanpranying46
4. ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
tahanpranying46
5. ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย
tahanpranying46
6. บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครอง ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
tahanpranying46
7. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
tahanpranying46
8. หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน
tahanpranying46
9. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
tahanpranying46
10. หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะร้องว่าอย่างไร
tahanpranying46
11. เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว
tahanpranying46
12.ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดมิได้ ขอจงทรงพระเจริญ
tahanpranying46
13.ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
tahanpranying46
14.ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม
tahanpranying46
15.พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
tahanpranying46
16.ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง
tahanpranying46
17.ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย
tahanpranying46
18.ในหลวงทรงนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดิน
tahanpranying46
19.พระบารมีพ่อแผ่ไกลทุกแห่งหน
tahanpranying46
20.ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน
tahanpranying46
21.บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ
tahanpranying46
22.ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล
tahanpranying46
23.ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา
tahanpranying46
24.น้ำพระทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี
tahanpranying46
25.จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า
tahanpranying46
26.บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์
tahanpranying46
27.เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย
tahanpranying46
28.อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล
tahanpranying46
29.พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
thanomsak

จากพุทธ…ปรัชญา…นำมาใช้
มอบแด่ปวง…ชนชาวไทย…ไปทั่วหล้า
“เศรษฐกิจพอเพียง” เด่นชัด…เป็นปรัชญา
แนวคิดทรง…คุณค่า…พาก้าวไกล

ขอให้พระองค์ทรงจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ  กรมรบพิเศษที่ ๒