โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง

jayaey
การศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและการให้การศึกษาไปพร้อม ๆ กัน เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งรวมถึงการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี (ไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น) เพื่อให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยจัดประสบการณ์การเล่น และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมและอย่างต่อเนื่อง จัดประสบการณ์สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้ คือ เด็กได้ลงมือกระทำ เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เคลื่อนไหว สำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องได้รับความร่วมมือทั้งชุมชนและผู้ปกครองของเด็ก  ซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้อง ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง

เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย  มีคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์  คือ  ให้มีความสุข  รู้จักการทำบุญ รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับเด็กและผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลตำบลม่วงน้อย  จึงได้จัดทำโครงการพาน้องท่องโลกกว้าง ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553โดยทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และนำเด็กพร้อมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลม่วงน้อย  จำนวน  84  คน  พร้อมเจ้าหน้าที่  จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 94 คน เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  1  วัน

นายสมาน   ปันวารี  นากเทศมนตรีตำบลม่วงน้อย นำสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เด็กและผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงน้อย ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
 
Adsense
ความคิดเห็น
jayaey

นายสมาน  ปันวารี  นายกเทศมนตรีตำบลม่วงน้อย กล่าวเปิดโครงการฯ


jayaey

นายสมาน  ปันวารี  นำเด็ก ผู้ปกครอง พนักงานเทศบาล ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์


jayaey

 


jayaey

 


jayaey

 


jayaey

jayaey