[ฟรี !! ข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย 2556] ข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ข้อสอบท้องถิ่น 56 ชุดที่ 4

sheetram profile image sheetram
[ฟรี !! ข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย 2556] ข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ข้อสอบท้องถิ่น 56 ชุดที่ 4ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น พร้อมเฉลย,ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 3,ข้อสอบ ภาค ก ส่วนท้องถิ่น,ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น 56,สอบ ภาค ข ท้องถิ่น,ภาค ก ท้องถิ่น ,ข้อสอบ ภาค ก อบ ต,สอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,เตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,คู่มือ เตรียม สอบ ภาค ก,สอบภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
[ฟรี !! ข้อสอบท้องถิ่น 2556] ข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ข้อสอบท้องถิ่น 56 ชุดที่ 4 ติวข้อสอบท้องถิ่น,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,รวม ติวข้อสอบท้องถิ่น,ติวข้อสอบท้องถิ่น,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ปี 2556,ข้อสอบเทศบาล,ข้อสอบ อบต,ข้อสอบ อบจ
แนวข้อสอบ ข้อสอบเก่า ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
1. สมัยประชุมสามัญมีกำหนดขึ้นภายในกี่วัน
ก. 15 วัน                          ข. 30 วัน
ค. 45 วัน                          ง. 60 วัน
 
ตอบ ค. 45 วัน คำอธิบายดังข้อข้างต้น
 
2. กรณีมีเหตุจำเป็น ประธานสภาสามารถสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกครั้งละไม่เกินกี่วัน
ก. 15 วัน                               ข. 30 วัน
ค. 45 วัน                               ง. 60 วัน
 
ตอบ ก. 15 วัน
 
3. ผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดและปิดสมัยประชุมคือใคร
ก. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด           ข. นายกเทศมนตรี
ค. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด                     ง. คณะรัฐมนตรี
 
ตอบ ก. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 24 ภายใต้บังคับมาตรา 22 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดและปิดการประชุมในกรณีที่ไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดและปิดการประชุม
 
4. จากข้อข้างต้น ในกรณีไม่มีบุคคลดังกล่าว ให้ผู้ใดเป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดและปิดการ
ประชุม
ก. นายกรัฐมนตรี                            ข. รัฐมนตรี
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด                     ง. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
ตอบ ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
คำอธิบายดังข้อข้างต้น
 
5. ผู้ใดสามารถเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด
ก. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด          ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด           ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 25 เมื่อเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสมัยวิสามัญก็ได้ หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ อาจทำคำร้องยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอให้เปิดการประชุมสมัยวิสามัญได้ ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำคำร้องขอให้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญให้มีกำหนดเจ็ดวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ และให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินเจ็ดวัน
 
6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสมัยวิสามัญ
ก. ให้มีกำหนดเจ็ดวัน
ข. ขยายเวลาต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาด้วยเสียงสองในสาม
ค. ถ้าต้องการขยายออกไปได้ไม่เกินเจ็ดวัน
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 
ตอบ ข. ขยายเวลาต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาด้วยเสียงสองในสาม
คำอธิบายดังข้อข้างต้น
 
7. ข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบที่ใครกำหนด
ก. กระทรวงกลาโหม                    ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงยุติธรรม                     ง. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 
ตอบ ข. กระทรวงมหาดไทย
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 26 ข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
 
8. ในการประชุมลับของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ย่อมมีได้เมื่อจำนวนสมาชิกร้องขอมาไม่น้อยกว่าเท่าใด
ก. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3                 ข. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 2
ค. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3                  ง. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
 
ตอบ ก. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 30 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่จะได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ การประชุมลับย่อมมีได้เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้องขอ หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมกันมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมาประชุมร้องขอ
 
9. ผู้ว่าราชการจังหวัดย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบคำถามด้วยเหตุผลใด
ก. เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ                ข. เกี่ยวกับนโยบายการบริหารราชการส่วนกลาง
ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม            ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.
 
ตอบ ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 32 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเสนอข้อสอบถามต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใด ๆ อันเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนภูมิภาคและให้หัวหน้าหน่วยงานราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใด ๆ อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการดังกล่าวชี้แจงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเวลาอันสมควรก็ได้
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบคำถามเมื่อเห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติหรือเกี่ยวกับนโยบายของการบริหารราชการส่วนกลางที่ยังไม่สมควรเปิดเผย
 
10. บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารจังหวัดต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายใด
ก. กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ข. กฎหมายเลือกตั้งสภาท้องถิ่น
ค. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ก. กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 35/1 บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
(3) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการหรือที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญา หรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
 
ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบภาค ก กรมส่งเสิมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่ม !!
 
 
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ราคา 249 บาท
จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ  
 
 
ทัข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ปวช ปวส ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ป.ตรี ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ป.โทแน
 ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น พร้อม เฉลย,ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 3,ข้อสอบ ภาค ก ส่วนท้องถิ่น,ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น 56,สอบ ภาค ข ท้องถิ่น,ภาค ก ท้องถิ่น ,ข้อสอบ ภาค ก อบ ต,สอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,เตรียม สอบ กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น,คู่มือ เตรียม สอบ ภาค ก,สอบภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,ผล สอบ กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น,กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ,ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,ข้อสอบเก่าท้องถิ่น,แนว ข้อสอบ ก ท้องถิ่น,ข้อสอบ ท้องถิ่น 2555,ข้อสอบคนท้องถิ่น,ชุมชนคนของท้องถิ่น,สอบงานท้องถิ่น,ชุมชนรวมคนท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น 56,แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2556,แนวข้อสอบท้องถิ่น 55,แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2555,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก 56,คลัง ข้อสอบ อบ ต,สอบท้องถิ่น,สอบท้องถิ่น 55,สอบท้องถิ่น ภาค ก 2555,สอบท้องถิ่น 56,หนังสือสอบท้องถิ่น,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดสอบ,สอบท้องถิ่น ภาค ก

 สนใจลงโฆษณา ติดต่อ webmaster@bkk.social
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน