[ข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย 2556] ข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ชุดที่ 2

sheetram
[ข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย 2556] ข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ชุดที่ 2
ข้อสอบท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น,อยากได้ข้อสอบท้องถิ่น,รวม แนวข้อสอบท้องถิ่น,โหลดแนวข้อสอบท้องถิ่น สอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,เตรียม สอบ กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น,คู่มือ เตรียม สอบ ภาค ก,สอบภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,ผล สอบ กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น,กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ,ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครอง
[ข้อสอบท้องถิ่น 2556] ข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ชุดที่ 2,ติวข้อสอบท้องถิ่น,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,รวม ติวข้อสอบท้องถิ่น,ติวข้อสอบท้องถิ่น,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ปี 2556,ข้อสอบเทศบาล,ข้อสอบ อบต,ข้อสอบ อบจ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่เท่าไร
ก. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542      ข. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549
ค. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552       ง. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552
 
ตอบ ค. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
 
2. พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. 3 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. 7 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
3. พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ฉบับนี้ไม่ได้ยกเลิกกฎหมายใด
ก. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498
ข. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499
ค. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 93 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515
ง. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
 
ตอบ ง. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498
(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499
(3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499
(4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2506
(5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2509
(6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2510
(7) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2511
(8) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2511
(9) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 93 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515
(10) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2521
(11) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2523
 
4. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น”
ก. เทศบาล                       ข. สุขาภิบาล
ค. กรุงเทพมหานคร           ง. ทุกข้อรวมกัน
 
ตอบ ง. ทุกข้อรวมกัน
"ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น" หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น นอกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
5. หมวด 1 ใน พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 นี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร
ก. บททั่วไป                  ข. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. การกำกับดูแล           ง. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
ตอบ ก. บททั่วไป
หมวด 1 บททั่วไป
 
6. ในจังหวัดหนึ่งให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง
ก. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ข. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์การบริหารส่วนตำบล
ค. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. องค์การบริหารส่วนตำบล, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
ตอบ ค. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 7 ในจังหวัดหนึ่งให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 
7. จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกิน 500,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกี่คน
ก. 12 คน               ข. 24 คน
ค. 26 คน               ง. 32 คน
 
ตอบ ข. 24 คน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเกณฑ์จำนวนราษฎรแต่ละจังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกินห้าแสนคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ยี่สิบสี่คน จังหวัดใดมีราษฎรเกินห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล้านคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบหกคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล้านห้าแสนคนแต่ไม่เกินสองล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สี่สิบสองคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองล้านคนขึ้นไป ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สี่สิบแปดคน
 
8. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่ค
ก. 24 คน             ข. 26 คน
ค. 30 คน             ง. 32 คน
 
ตอบ ค. 30 คน
คำอธิบายดังข้อข้างต้น
 
9. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,000,000 คน แต่ไม่เกิน 1,500,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
ก. 30 คน             ข. 32 คน
ค. 36 คน             ง. 40 คน
 
ตอบ ค. 36 คน
คำอธิบายดังข้อข้างต้น
 
10. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
ก. 32 คน           ข. 36 คน
ค. 40 คน           ง. 42 คน
 
ตอบ ง. 42 คน
คำอธิบายดังข้อข้างต้น
 
ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบภาค ก กรมส่งเสิมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่ม !!
 
 
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ราคา 249 บาท
จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ  
 
 
ทัข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ปวช ปวส ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ป.ตรี ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ป.โทแน
ข้อสอบเก่าท้องถิ่น,แนวข้อสอบ ก ท้องถิ่น,ข้อสอบ ท้องถิ่น 2555,ข้อสอบคนท้องถิ่น,ชุมชนคนของท้องถิ่น,สอบงานท้องถิ่น,ชุมชนรวมคนท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย
,แนวข้อสอบท้องถิ่น 56,แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2556,แนวข้อสอบท้องถิ่น 55,แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2555,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก 56,คลัง ข้อสอบ อบต
266204_index_3.jpg
Banner Ads
ความคิดเห็น