คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ หนังสือ E-BOOK ครู กทม. จาก SHEETRAM.COM

sheetram profile image sheetram
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ หนังสือ E-BOOK ครู กทม. จาก SHEETRAM.COM

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ หนังสือ E-BOOK ครู กทม.  จาก SHEETRAM.COM
ข้อส

ดูรายละเอียด : http://www.sheetram.com/products-p-13-1-35-คู่มือสอบ-ข้อสอบ-ติว-ข้อสอบครูผู้ช่วย-ข้อสอบครูสพฐ-ครูสพฐ-ครูกทม-เทศบาล-อ-จีระ.html

ข้อสอบครู กทม,แนวข้อสอบครู กทม,ข้อสอบครู กทม56,สอบครูกรุงเทพมหานคร,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กทม,ข้อสอบ กทม,สอบครู กทม 2556,ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครู กทม,สอบครู กทม 2556,สมัครสอบครู กทม

 

   ข้อสอบครู กทม คู่มือสอบบครู กทมแนวข้อสอบครู กทม ข้อสอบครู กทม

คู่มือเตรียมสอบ ข้อสอบ  แนวข้อสอบ หนังสือ E-BOOK ครู กทม. จาก SHEETRAM.COM
 

1. E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ วิชาความรู้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ใหม่ ปี 56 ราคา 249 บาท

สารบัญ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11                          
     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559)           
     เศรษฐกิจพอเพียง                                                               
     สังคม                                                                           
     การเมือง                                                                        
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                 
     วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย                                 
     ประเพณี                                                                        
     ความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย                                     
     วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น                                                           
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ                                                   
     พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                             
     พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม          พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546                                    
     พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
     พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546                                                       
     พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551                                    
     สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                               
     สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการครู พ.ศ. 2523                      
     สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546    
ตัวอย่างแนวข้อสอบ  
จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
 
 2. E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ใหม่ ปี 56 ราคา 249 บาท
สารบัญ
+ ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
1) อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ                                                                               
- วิธีบวก                                                                                                       
- วิธีลบ                                                                                                             
- วิธีคูณ                                                                                                         
- วิธียกกำลัง                                                                                            
- วิธีหาร                                                                                                           
- เงื่อนไขภาษา                                                                                               
2) อุปมาอุปไมย                                                                                             
- ความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งหนึ่ง                                        
- ความสัมพันธ์ในลักษณะมีความหมายเหมือนกัน / ตรงข้าม                                     
- ความสัมพันธ์ในลักษณะหน้าที่                                                                 
- ความสัมพันธ์ในลักษณะสิ่งของประเภทเดียวกัน                                         
- ความสัมพันธ์ในลักษณะสถานที่                                                               
- ความสัมพันธ์ในเรื่องของลักษณะนาม                                                       
3) เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                      
4) แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                     
5) แนวข้อสอบ เรื่องอนุกรม                                                                             
6) แนวข้อสอบ เรื่องอุปมาอุปไมย                                                                      
7) คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                                       
- การหาผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกัน                                                         
- การหาอัตราส่วนและร้อยละ                                                                               
- ดอกเบี้ย                                                                                               
- การคำนวณระยะห่างระหว่างเสา                                                              
- การแจกบัตรอวยพรและการสัมผัสมือ                                                        
- การแปรผันตรงและการแปรผกผัน                                                            
- การแก้สมการ                                                                                        
- การคำนวณเกี่ยวกับขาและหัวของสัตว์                                                     
- ค่าเฉลี่ย                                                                                                
- การหา ครน. และหรม.                                                                            
- ความสามารถทางด้านเหตุผล                                                                   
- การคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร                                                               
- การวิเคราะห์สรุปเหตุผลทางโอเปอร์เรต                                                     
- ตาราง กราฟและแผนภูมิ                                                                         
- แบบทดสอบการอ่านข้อมูลจากตาราง                                                       
+ ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย
1) การใช้คำ                                                                                                  
2) การใช้คำราชาศัพท์                                                                                            
3) การสรุปใจความ                                                                                         
4) สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                                                   
5) การเขียนสะกดการันต์                                                                                 
6) ประโยค                                                                                                   
7) ลักษณะภาษา                                                                                            
8) การใช้ภาษา                                                                                                      
9) คำเป็นคำตาย                                                                                             
10) คำเชื่อม                                                                                                   
11) การสะกดคำ                                                                                                     
12) การเขียนภาษาให้ถูกต้อง                                                                                  
13) การเรียงประโยค                                                                                        
14) แบบทดสอบการเรียงข้อความและเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา               
15) บทความสั้น                                                                                                     
16) บทความยาว                                                                                                    
17) แนวข้อสอบภาษาไทย   
จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
 
3. คู่มือเตรียมสอบ ครู กทม. ครูผู้ช่วย ภาค ก. ความรอบรู้ ราคา 280 บาท
สารบัญ
นโยบายของรัฐบาล
วัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย
กฏหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้อง
     - กฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
          - แนวข้อสอบ
     - กฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
     - กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
          - แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
          - แนวข้อสอบ กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
     - กฏหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
          - แนวข้อสอบ
     - กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          - แนวข้อสอบ
     - กฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
     - แนวข้อสอบ
     จัดทำโดย... สถาบัน The Best Center
 
4. รวมข้อสอบ ภาค ก. 500 ข้ออธิบายคำตอบ ครูกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2556 ราคา 169 บาท
สารบัญ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ 
รวมข้อสอบ 500 ข้อ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
  ส่วนที่ 1 ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)
1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
2. นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
3. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
4. กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 4.1 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ                                            
 4.2 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 4.3 กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.4 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.5 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  
 4.6 พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
  ส่วนที่ 2 ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
1. ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ  
2. ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษาการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์ 
3. ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย
  ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)
1. วินัยและการรักษาวินัย  
2. คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  
3. มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
4. จรรยาบรรณวิชาชีพครู  
5. สมรรถนะวิชาชีพครู
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ
 
ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบครู กทม ครูผู้ช่วย ปี 2556 เพิ่ม !!
 
สมัครเป็น Fanpage รับข่าวสารงานราชการและหนังสือออกใหม่ที่ : http://www.facebook.com/sheetram
สั่งซื้อได้ที่  http://www.SheetRam.com หรือ โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080

085-9993722,085-9993740,081-2312242 Fax:0-2718-6528 (ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. –21.15),ข้อสอบครู กทม,แนวข้อสอบครู กทม,ข้อสอบครู กทม56,สอบครูกรุงเทพมหานคร,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กทม,ข้อสอบ กทม,สอบครู กทม 2556,ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครู กทม,สอบครู กทม 2556,สมัครสอบครู กทมสนใจลงโฆษณา ติดต่อ webmaster@bkk.social
ความคิดเห็น