[ฟรี!! ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมเฉลย] แนวข้อนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุค

sheetram profile image sheetram
[ฟรี!! ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมเฉลย] แนวข้อนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ ชุดที่ 1,จำหน่ายแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ กรมการต่างประเทศ,ความรู้เกี่ยวกับกรมการต่างประเทศ ,แนวข้อสอบวิชาภาษษอังกฤษ กระทรวงต่างประเทศ
ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมเฉลย ปี 2556
1. การบริหารงานบุคคล (PPM) และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) แตกต่างกันอย่างไร
(1) PPM เน้นคนเป็นทรัพยากรการผลิต HRM เน้นกระบวนการบริหาร
(2) PPM เน้นกระบวนการบริหาร HRM เน้นคนตั้งแต่เกิดจนตาย
(3) PPM เน้นองค์กรปิด HRM เน้นองค์กรเปิด
(4) PPM เน้นในองค์กรของรัฐ HRM เน้นในองค์การเอกชน
(5) ถูกทุกข้อ
,ข้อสอบกระทรวงต่างประเทศ,แนวข้อสอบกระทรวงต่างประเทศ
ตอบ  2 ความแตกต่างของการบริหารงานบุคคล (PPM) กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) คือ PPM จะเน้นกระบวนการบริหารตั้งแต่เริ่มรับคนเข้าสู่องค์การจนถึงออกจากองค์การ หรือเน้นเฉพาะช่วงที่เข้าทำงาน (Work – Life) แต่ HRM นั้นจะเน้นคนตั้งแต่เกิดจนถึงตาย หรือเป็นการพัฒนาตลอดชีวิต (Long – Life) นั่นเอง
,สมัครสอบกระทรวงต่างประเทศ,สอบนักทรัพยากรบุคคล 
2. แนวคิดซึ่งเน้นว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรการผลิตที่สำคัญที่สุดเริ่มขึ้นเมื่อใด (โดยประมาณ)
(1) ค.ศ. 1800           (2) ค.ศ. 1900         (3) ค.ศ. 1910
(4) ค.ศ. 1940           (5) ค.ศ. 1970
จำหน่ายแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ กรมการต่างประเทศ
ตอบ  5 ในปี ค.ศ. 1970 นั้น แนวความคิดทางการบริหารเริ่มมีแนวโน้มหันไปสนใจในตัวบุคคลว่าเป็นทรัพยากรการผลิตที่สำคัญในแง่ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์การได้
 
3. แนวคิดด้านการจัดการเกี่ยวกับบุคคลโดยอิงหลักเหตุผลนั้นมีจุดเริ่มต้นเมื่อใด (โดยประมาณ)
(1) ค.ศ. 1800           (2) ค.ศ. 1900         (3) ค.ศ. 1910
(4) ค.ศ. 1940           (5) ค.ศ. 1970
ความรู้เกี่ยวกับกรมการต่างประเทศ ,แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ตอบ  2 ในปี ค.ศ. 1900 นักบริหารได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโดยอิงหลักเหตุผล ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดได้
 
4. การปฏิรูประบบราชการไทยมีเหตุผลความจำเป็นอย่างไร
(1) สังคม เศรษฐกิจประสบปัญหา
(2) ความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจโลก
(3) ระบบราชการไม่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
(4) ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ (5) ถูกทุกข้อ
 
ตอบ  5 การปฏิรูประบบราชการไทยมีสาเหตุมาจาก 1.ขนาดของข้าราชการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  2. มีปัญหาด้านการให้บริการ  3. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจโลก  4. ระบบ ราชการไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  5. ปัญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
 
5. ตามทฤษฎีสองปัจจัยแห่งการจูงใจอะไรคือปัจจัยจูงใจ
(1) ความสำเร็จของงาน       (2) ลักษณะงาน          (3) เงินเดือน
(4) ข้อ 1 และ 2 ถูก             (5) ข้อ 1, 2 และ 3 ถูก
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ตอบ  4 ปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจในงานหรือปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) ได้แก่ ความสำเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน  ความรับผิดชอบ  และความก้าวหน้า   ส่วนปัจจัยที่สร้างความไม่พึงพอใจในงานหรือปัจจัยอนามัย   (Hygiene Factor)    ได้แก่ นโยบาย  วิธีการปกครองบังคับบัญชา เงินเดือน การบังคับบัญชา และสภาพการทำงาน
 
6. “วินัยในเชิงบวก” ได้แก่
(1) การพร่ำสอน            (2) การลงโทษ
(3) การขู่ให้กลัว            (4) ข้อ 1, 2 และ 3 ถูก         (5) ไม่มีข้อใดถูก
 
ตอบ  1 การดำเนินการทางวินัยในเชิงบวกจะใช้วิธีการพร่ำสอนและอธิบายโดยมีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง  และให้เป็นคนสร้างสรรค์ผลงาน  รู้จักรับผิดชอบงานมากขึ้น
 
7. การออกจากหน่วยงานก่อนเกษียณอายุราชการมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
(1) ประสิทธิภาพ          
(2) การลดขนาดราชการ        
(3) การประหยัด
(4) การส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ
(5) ไม่มีข้อใดถูก
 
ตอบ  2 การเกษียณก่อนอายุราชการ (Early Retirement) ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสัดส่วนและลดขนาดกำลังคนภาครัฐให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด แต่มีประสิทธิภาพสูง
 
8. ข้อใดเป็นแนวทางการปฏิรูประบบราชการ
(1) ระบบราชการที่มีชุมชนเป็นเจ้าของ
(2) ระบบราชการที่ยึดกระบวนการและขั้นตอนเป็นหลัก
(3) ระบบราชการที่เป็นผู้สนับสนุนมากกว่าการควบคุม
(4) ข้อ 1 และ 3 ถูก (5) ข้อ 1, 2 และ 3 ถูก
 
ตอบ 4 แนวทางการปฏิรูประบบราชการมีดังนี้  1. ระบบราชการที่เป็นผู้สนับสนุนมากกว่าผู้ควบคุม  2. ระบบราชการที่มีชุมชนเป็นเจ้าของ  3. ระบบราชการที่มุ่งภารกิจมากกว่ากระบวนการและขั้นตอนของระบบ  4. ระบบราชการที่มุ่งเน้นให้เกิดผลงาน  5. ระบบราชการที่มุ่งเน้นลูกค้าหรือผู้รับบริการ  6. ระบบราชการที่มุ่งมองไปสู่อนาคต ฯลฯ
 
9. ข้าราชการที่พึงประสงค์ในสังคมยุคใหม่คือข้อใด
(1) การยอมรับการเปลี่ยนแปลง         (2) การมีวิสัยทัศน์
(3) การอุทิศตัว                                 (4) ข้อ 1 และ 2 ถูก
(5) ข้อ 1, 2 และ 3 ถูก
 
ตอบ  5  ในสังคมยุคใหม่ข้าราชการต้องมีลักษณะดังนี้  1. การตรวจซ้ำและตรวจสอบซึ่งกันและกัน  2. มีความรับผิดชอบและตรวจนับได้  3. การอุทิศตัว  4. การยืนยันความมั่นใจและยอมรับ  5. มีวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขององค์การ  6. การมุ่งมองไปข้างหน้าหรือมีวิสัยทัศน์  7. ยอมรับต่อการเปลี่ยน-แปลงที่เกิดขึ้น
 
10. การจะใช้แนวความคิดในการสรรหาแบบใหม่ (New Recruitment) หรือแบบเก่า (Traditional Recruitment) ขึ้นอยู่กับค่านิยมของสังคม (Value of Social) หมายถึง
(1) ขึ้นอยู่กับว่าในสังคมเขานิยมงานกับบริษัทใด
(2) ขึ้นอยู่กับว่าในสังคมเขานิยมงานกับกระทรวงใด
(3) ขึ้นอยู่กับว่าในสังคมเขานิยมงานกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
(4) ขึ้นอยู่กับว่าในขณะนั้นตลาดแรงงานเป็นของนายจ้างหรือลูกจ้าง
(5) ข้อ 2 และ 3 ถูก 
 
ตอบ 3 การพิจารณาว่าจะใช้การสรรหาแบบใหม่หรือแบบเก่า ขึ้นอยู่กับ  1. ค่านิยมของสังคม โดยพิจารณาว่าเขานิยมทำงานในภาครัฐหรือภาคเอกชน  2. ค่านิยมในงาน โดยพิจารณาว่าเขานิยมทำงานในกระทรวงใด  3. ระดับตำแหน่งงาน  4. สภาพตลาดแรงงาน โดยพิจารณาว่าในขณะนั้นตลาดแรงงานเป็นของนายจ้างหรือลูกจ้าง
 
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
 
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ‏ ใหม่ ปี 56 ราคา 249 บาท  จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ  
 
 
ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ  ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ 2556 คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ
 
ข้อสอบกระทรวงต่างประเทศ,แนวข้อสอบกระทรวงต่างประเทศ,สมัครสอบกระทรวงต่างประเทศ,สอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ,ข้อสอบนักบริหารทรัพยากรบุคคล,แนวข้อสอบนักบริหารทรัพยากรบุคคล,ข้อสอบความรู้เกี่ยว กับกระทรวงการต่างประเทศ,ติวสอบกระทรวงการต่างประเทศ,กระทรวงการต่างประเทศ สอบภาค ข,แนวข้อสอบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการแนวข้อสอบกระทรวงต่างประเทศ,จำหน่ายแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ กรมการต่างประเทศ,ความรู้เกี่ยวกับกรมการต่างประเทศ ,แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ กระทรวงต่างประเทศ,แนวคิดหลักการการบริหารทรัพยากรบุคคล,การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์,แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์,แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

 

เปิดดูรายละเอียด :-
เว็บไซต์ติดต่อ :http://www.sheetram.com/products-p-174-1-229-คู่มือ-ติว-แนวข้อสอบ-กระทรวงต่างประเทศ.html
วันที่ประกาศ :22 กรกฎาคม 2556


สนใจลงโฆษณา ติดต่อ webmaster@bkk.social
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา