แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมรายวิชาที่ออกตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานนโยบายและแผนงาน 2556

bananacool01 profile image bananacool01

รวมรายวิชาที่ออกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานนโยบายและแผนงาน และตำแหน่งอื่นๆ ในปี 2556
ช่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันนี้เรามาอัพเดทข่าวการเปิดรับสมัครสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลชนาดเบา 5 ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน 35 ตำแหน่ง พนักงานนโยบายและแผนงาน 35 ตำแหน่ง และ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50 ตำแหน่ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 125 อัตรา โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าวข้าง ต้น จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรกำหนด เป็นการสอบข้อเขียน 100 คะแนน และ การสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน หรือวิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด….
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง พนักงานนโยบายและแผนงาน 35 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน 35 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลชนาดเบา 5 ตำแหน่ง

รวม 125 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-15 สค 2556

การรับสมัคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สามารถซื้อและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 5 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เฉพาะวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 ณ ห้องประชุม 352 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตำแหน่งละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมสมัครสอบคืนไม่ว่ากรณีใดๆ

รายวิชาที่ออกสอบ ข้อสอบเก่า!! แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรกำหนดดังนี้

1. ประเมินความรู้ โดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือวิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1.1 ประเมินความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาณการณ์ทางด้านสาธารณะภัย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภาระกิจ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
1.2 ประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

2. ประเมินความรู้ความสามารถ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิญานไหวพริบ และบุคลิกภาพทั่วไป โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์หรือวิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ข้อสอบเก่า!! แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จำหน่าย E-Book!! แนวข้อสอบสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับการสอบประจำปี 2556

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี
จัดส่งทางอีเมลเป็น E-Book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!
ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

เนื้อหาของแนวข้อสอบประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- วัฒนธรรมองค์กรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- นโยบายและแผนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภาระกิจ ระเบียบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
แนวข้อสอบความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม  ประจำปี 2556
แนวข้อสอความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวข้อสอความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เลือกได้ตามที่สอบ
ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่ง พนักงานนโยบายและแผนงาน
ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลชนาดเบา

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม
ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ 
ข้อสอบเก่า!! แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความคิดเห็น