[FREE!!] แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ข้อสอบ กปภ. พร้อมเฉลย คอมพิวเตอร์ ปี 2556 ชุดที่ 3

sheetram
[FREE!!] แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ข้อสอบ กปภ. พร้อมเฉลย คอมพิวเตอร์ ปี 2556 ชุดที่ 3
สอบการประปาส่วนภูมิภาค 56,สอบการประปา 2556,สอบการประปา 56,สอบการประปาส่วนภูมิภาค 2556,สอบการประปาส่วนภูมิภาค,แนวข้อสอบการประปาส่วนภุุมิภาค,ข้อสอบ กปภ,แนวข้อสอบ กปภ 2556
กปภ,ข้อสอบ กปภ,แนวข้อสอบ กปภ,สอบ กปภ,ข้อสอบการประปา,สอบการประปา,แนวข้อสอบการประปา,สอบการประปา 2556,สอบการประปา 56,สอบการประปาส่วนภูมิภาค 2556,สอบการประปาส่วนภูมิภาค 56,สอบการประปา 2556,สอบการประปา 56

21.การจัดกระดาษให้ห่างจากขอบกระดาษด้านซ้ายมือและขวามือว่าเป็นเท่าใด เป็นขั้นตอนใดในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 
ก. Text Entry                             ข. Editing 
ค. Print Formatting                  ง. Printing 
 
ตอบ ค. Print Formatting 
 
22. การสร้างแฟ้มจดหมาย 1 ฉบับ และสร้างแฟ้มฐานข้อมูลลูกค้าซึ่งมีลูกค้าหลาย ๆ คน โปรแกรมจะทำการพิมพ์จดหมายโดยการนำรายชื่อลูกค้าและรายละเอียดอย่างอื่นของลูกค้ามาผนวกกับแฟ้มจดหมาย ผลที่ได้จะได้จดหมายให้ลูกค้าของบริษัททั้งหมดโดยไม่ต้องเสียเวลาการพิมพ์จดหมายให้ลูกค้าแต่ละรายการเป็นการทำงานของโปรแกรมในข้อใดต่อไปนี้ 
ก. Thesaurus                           ข.Mail Merge 
ค. Spelling Checker                ง. Outliner 
 
ตอบ ข.Mail Merge โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) มีความสามารถพิเศษในการทำงานด้าน Mail Merge ซึ่งหมายถึง การสร้างแฟ้มจดหมาย 1 ฉบับ และสร้างแฟ้มฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อพิมพ์จดหมายให้ลูกค้าของบริษัททั้งหมด ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาจัดพิมพ์จดหมายให้ลูกค้าแต่ละราย 
 
23. ถ้าผู้จัดการบริษัทต้องการคำนวณหาปริมาณสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสมที่สุดที่ทำให้ระบบสินค้าคงคลังมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด ท่านคิดว่าโปรแกรมในข้อใดต่อไปนี้เหมาะสมที่สุด 
ก. Microsoft Word                      ข. Microsoft Excel
ค. Microsoft PowerPoint            ง. Microsoft Access 
 
ตอบ ข. Microsoft Excel ประโยชน์ของโปรแกรม Spreadsheet มีดังนี้ 
1. เตรียมการและจัดการวิเคราะห์ข้อมูลการเงินต่าง ๆ 
2. ทำการพยากรณ์ยอดขาย 
3. ควบคุมระบบสินค้าคงคลัง 
4. กำหนดราคาสินค้า โดยใช้ข้อมูลต้นทุนของสินค้าเป็นตัวกำหนด 
5. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลเป็นกราฟเพื่อช่วยในการตัดสินใจ เป็นต้น 
 
24. ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยทรัพยากรใดบ้าง 
ก. ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware) และส่วนของชุดคำสั่ง (Software) 
ข. Hardware, Software, People Ware และส่วนของข้อมูล 
ค. Man, Money, Material, Management, Information Process 
ง. การดำเนินงานขององค์กรโดยอาศัยระบบคอมพิวเตอร์ 
 
ตอบ ข. Hardware, Software, People Ware และส่วนของข้อมูล ระบบสารสนเทศ 
คือ ระบบการประมวลผลที่นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผล ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
คือ 1. Hardware ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และระบบสื่อสารข้อมูล 
2.Software ได้แก่ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) และโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) 
3. Data และ Information 
4. Procedures คือ วิธีการปฏิบัติงานและมาตรฐานการประมวลผลข้อมูล ซึ่งถูกกำหนดโดยนักวิเคราะห์ระบบ 
5. บุคลากร (People Ware) ได้แก่ ผู้ใช้ นักวิเคราะห์ ระบบ ผู้บริหาร เป็นต้น 
 
25. อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในข้อใดที่ทำหน้าที่แบ่งช่องสัญญาณในการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย 
ก. Modem                        ข. Router 
ค. Multiplexor                   ง. Hub 
 
ตอบ ค. Multiplexor Multiplexor เป็นอุปกรณ์พิเศษที่ทำหน้าที่แบ่งช่องสัญญาณในการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย โดยจะทำการแบ่งข้อมูลที่ส่งเข้ามาให้ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะได้รู้ว่าข้อมูลนั้นมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใด
 
26. การเลือกตัวกลางสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต้องการความเร็วสูง และไม่ต้องการให้มีสัญญาณรบกวน ดังนั้นควรเลือกตัวกลางแบบใดสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้ 
ก. คลื่นวิทยุ                                  ข. สายทองแดง 
ค. สายใยแก้วนำแสง                     ง. ไม่มีข้อใดถูก 
 
ตอบ ค. สายใยแก้วนำแสง สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) เป็นสายส่งข้อมูลที่ดีที่สุด โดยมีลักษณะเป็นแท่งแก้วคุณภาพสูง มีขนาดเล็ก มีลักษณะโปร่งใสจนมองผ่านได้ และสามารถหักงอได้ การทำงานจะใช้แสงเลเซอร์ในการส่งข้อมูล 
 
27. การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นการเชื่อมโยงแบบใด 
ก. Serial Interface                         ข. Synchronous 
ค. Parallel Interface                      ง. Asynchronous 
 
ตอบ ค. Parallel Interface การเชื่อมโยงแบบขนาน (Parallel Interface) เป็นการติดต่อสื่อสารที่ส่งข้อมูลครั้งละ 1 ไบต์ หรือ 1 ตัวอักขระโดยส่งทุก ๆ บิตไปพร้อมกัน ดังนั้นความเร็วในการปฏิบัติงานจึงเร็วกว่าการเชื่อมโยงแบบอนุกรม ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้การเชื่อมโยงแบบขนานนี้  เช่น เครื่องพิมพ์ ตัวขับจานแม่เหล็ก เป็นต้น 
 
28. อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในข้อใดที่ทำหน้าที่แบ่งช่องสัญญาณในการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย 
ก. Modem                        ข. Router 
ค. Switch                         ง. Multiplexor 
 
ตอบ ง. Multiplexor Multiplexor เป็นอุปกรณ์พิเศษที่ทำหน้าที่แบ่งช่องสัญญาณในการส่งข้อมูลระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย 
โดยจะทำการแบ่งข้อมูลที่ส่งเข้ามาให้ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะได้รู้ว่าข้อมูลนั้นมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใด 
 
29. การทำการค้าขายผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (M-Commerce) ใช้เทคโนโลยีใดในการดำเนินการ 
ก. WWW                              ข. FTP 
ค. E-mail                              ง. WAP
 
ตอบ ง. WAP ปัจจุบันอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือ ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการทำธุรกรรม ผ่านระบบเครือข่ายที่เรียกว่า WAP 
ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถทำการติดต่อซื้อขายได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น 
 
30. เหตุผลหลักที่ DOS ไม่เป็นที่นิยมใช้งาน 
ก. ไม่มีการทำการตลาด                                    ข. ขาดการพัฒนา 
ค. DOS ใช้ Command Interface                 ง. ราคาแพง 
 
ตอบ ค. DOS ใช้ Command Interface Command Interface เป็นตัวประสานงานกับผู้ใช้ที่ใช้อยู่บนระบบปฏิบัติการ DOS ซึ่งลักษณะการทำงานนี้ผู้ใช้เครื่องจะต้องใส่คำสั่งงาน โดยพิมพ์รหัสหรือคำสั่งงานลงไปเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ แต่ปัจจุบันตัวประสานงานชนิดนี้ไม่เป็นที่นิยมใช้กัน 
เนื่องจากผู้ใช้จะต้องจดคำสั่งงานค่อนข้างมาก
 
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
 
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) การประปาส่วนภูมิภาค‏ (กปน.) ใหม่ ปี 56 
จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
 
 
ทัแนวข้อสอบการประปา ข้อสอบ กปภ 2556 สอบการประปาส่วนภูมิภาค 
 
ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. ปี 2556 เพิ่ม !!
 
คู่มือเตรียมสอบการประปาส่วนภูมิภาค,แจกฟรีข้อสอบการประปา,สมัครสอบการ,กปภ,ข้อสอบ กปภ,แนวข้อสอบ กปภ,สอบ กปภ,ข้อสอบการประปา,สอบการประปา,แนวข้อสอบการประปา,สอบการประปา 2556,สอบการประปา 56,สอบการประปาส่วนภูมิภาค 2556,สอบการประปาส่วนภูมิภาค 56,สอบการประปา 2556,สอบการประปา 56,สอบการประปาส่วนภูมิภาค 2556,สอบการประปาส่วนภูมิภาค,แนวข้อสอบการประปาส่วนภุุมิภาค,แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค,ตัวอย่างข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค,ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค,ข้อสอบการประปา,ขอสอบประปา

 

เปิดดูรายละเอียด :-
เว็บไซต์ติดต่อ :http://www.sheetram.com/products-p-127-1-56-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ-การประปาส่วนภูมิภาค-กปภ.html
วันที่ประกาศ :20 สิงหาคม 2556
308463_resize__1_.jpg
Banner Ads
ความคิดเห็น