เก็งข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีและสิ่งแวดล้อม)กรมวิชาการเกษตร

nasza profile image nasza
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์  ชุด 1

1.การศึกษาเกี่ยวกับธรณีภาคหมายถึงการศึกษาในข้อใด

ก  การศึกษาเกี่ยวกับโลกในส่วนที่เป็นของแข็งทั้งหมด

ข  การศึกษาเกี่ยวกับโลกในส่วนที่เป็นของเหลวทั้งหมด

ค  การศึกษาเกี่ยวกับโลกในส่วนที่เป็นของแข็งและของเหลวทั้งหมด

ง  การศึกษาเกี่ยวกับโลกในส่วนที่เป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมด

2.ข้อความในข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก  ชั้นหินไซมาส่วนใหญ่ประกอบด้วยซิลิกา และแมกนีเซียม

ข  ชั้นหินไซมามีอายุมากกว่าชั้นหินไซอัล

ค  ชั้นหินไซอัลมีเฉพาะเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีปเท่านั้น

ง  ชั้นหินไซมามีความหนาแน่นน้อยกว่าชั้นหินไซอัล

3. เหตุผลในข้อใดที่สนับสนุนทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป

ก  รูปร่างของทวีปที่สามารถสวมเข้ากันได้เกือบพอดี

ข  แร่ธาตุบางอย่าง ตัวอย่างหินที่อายุเท่ากัน

ค  ซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตเดียวกัน อายุเท่ากันของบริเวณที่สวมเข้ากันได้พอดี

ง  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ค

4. ในการศึกษาเกี่ยวกับธรณีวิทยา ภาคใดที่สำคัญที่สุดเนื่องจากมีผลกระทบถึงภาคอื่นๆได้ทุกภาค

ก  ธรณีภาค

ข  อุทกภาค

ค  ชีวภาค

ง  อากาศภาค

5. เหตุใดใจกลางโลกซึ่งมีอุณภูมิสูงถึง 5,000 องศาเซลเซียส จึงอยู่ในสภาพที่เป็นของแข็งได้

ก  เพราะแร่ธาตุภายในมีจุดหลอมเหลวสูงมาก

ข  เพราะได้รับแรงบีบอัดจากเปลือกโลก

ค  เพราะได้รับแรงบีบอัดจากชั้นแมนเทิล

ง เพราะได้รับแรงบีบอัดจากชั้นแมนเทิล และเปลือกโลก

6. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด

ก  ปัจจุบันทวีปต่างๆมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา

ข  ในอนาคตข้างหน้าแผนที่โลกจะต้องเปลี่ยนไปจากที่เป็นอยู่วันนี้แน่นอน

ค  มีแนวหินใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอ

ง  ทวีปบางทวีปเคลื่อนที่ห่างออกจากกันเรื่อยๆ

7. การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือโลกลักษณะใดที่ทำให้เกิดภูเขาไฟระเบิด

ก  แผ่นเปลือกโลกจะแยกจากกัน

ข  แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ชนกัน และเกยกัน

ค  แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่สวนกัน

ง  เกิดได้ทุกลักษณะ

8. เทือกเขาหิมาลัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกในลักษณะใด

ก  แผ่นเปลือกโลกจะแยกจากกัน

ข  แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ชนกัน และเกยกัน

ค  แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่สวนกัน

ง  เกิดจากทุกลักษณะ

9. ผลจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ทำให้เกิดรอยคดโค้ง ซึ่งรอยคดโค้งส่วนใหญ่จะเกิดในชั้นหินชนิดใด

ก  หินอัคนี

ข  หินตะกอน

ค  หินแปร

ง  เกิดกับหินทุกชนิด

10. ภูกระดึง จังหวัดเลยเกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกในลักษณะใด

ก  เกิดจากชั้นหินเกิดแรงกดดันจากด้านข้างทั้งสองด้าน

ข  เกิดเนื่องจากมีแรงดึงในชั้นหินในทิศทางตรงข้ามกัน

ค  เกิดจากแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่สวนทางกัน

ง  เกิดจากแผ่นเปลือกโลกดันตัวโก่งขึ้น

11.ในการหาอายุของชั้นหินนักวิทยาศาสตร์สามารถคำนวณได้จากสิ่งใด

ก  อัตราส่วนระหว่างปริมาณของธาตุกัมมันตรังสีกับปริมาณซากดึกดำบรรพ์

ข  อัตราส่วนระหว่างปริมาณของธาตุกัมมันตรังสีกับปริมาณสารที่แปรสภาพไปที่มีอยู่ในหิน

ค  อัตราส่วนระหว่างมวลและปริมาตรของสารกัมมันตรังสี

ง  อัตราส่วนระหว่างมวลของซากดึกดำบรรพ์ และมวลของธาตุกัมมันตรังสี

12.แหล่งที่มีโอกาสพบซากดึกดำบรรพ์ได้มากคือบริเวณใด

ก  ลำห้วย  บนยอดเขา

ข  ลำห้วย  เนินเขา

ค  ในแม่น้ำ  ในถ้ำ

[url]http://www.testthai1.com[/url]      จำหน่าย E-BOOK แนวข้อสอบรับราชการ  รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน 
ง  ในถ้ำ  บนยอดเขา

13. คำว่า “ 1 หน่วยดาราศาสตร์ ” หมายถึงข้อใด

ก  ระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก

ข  ระยะทางประมาณ 150 ล้านกิโลเมตร

ค  ระยะทางประมาณ 150 ล้านปีแสง

ง  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

14. ดาวฤกษ์แตละดวงจะมีสีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งใดของดาวฤกษ์นั้น

ก  ขนาดของดาวฤกษ์นั้น

ข  ระยะห่างระหว่างดาวฤกษ์กับโลก

ค  บรรยากาศรอบๆดาวฤกษ์นั้น

ง  อุณหภูมิของดาวฤกษ์นั้น
5. “ดาวเคราะห์แห่งพื้นน้ำ มีบริวาร 1 ดวง หมายถึงดาวเคราะห์ดวงใด

ก  โลก

ข  ดาวอังคาร

ค  ดวงอาทิตย์

ง  ระบบสุริยะ

16.โลกมีการเคลื่อนที่สำคัญ 2 อย่าง คือ หมุนรอบตัวเองรอบละ 1 วัน และโคจรรอบดวงอาทิตย์ รอบละ 1 ปี โดยแกนของโลกจะเอียงทำมุมกับระนาบวงโคจรรอบดวงอาทิตย์กี่องศา

ก  22.5  องศา

ข  23.5  องศา

ค  24.5  องศา

ง  25.5  องศา

17. “กลุ่มแก๊สและฝุ่นที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง รวมกันอยู่หนาแน่นมากเป็นปริมาณมหาศาล อยู่ระหว่างดาวฤกษ์ในกาแลกซี เป็นความหมายของสิ่งใด

ก  กาแลกซี

ข  ดาวหาง

ค  เนบิวลา

ง  ทางช้างเผือก

18.ในการหาพิกัดของดวงดาวเราต้องเริ่มต้นที่ทิศใดเสมอ

ก  ทิศเหนือ

ข  ทิศใต้

ค  ทิศตะวันออก

ง  ทิศตะวันตก

19. “สามเหลี่ยมหน้าหนาว ประกอบด้วยดาวที่สุกสว่าง 3 ดวง จากกลุ่มกาวอะไรบ้าง

ก  กลุ่มดาวนายพราน  กลุ่มดาวหมีใหญ่  กลุ่มดาวหมีเล็ก

ข  กลุ่มดาวหมีใหญ่  กลุ่มดาวเต่า  กลุ่มดาวสุนัขเล็ก

ค  กลุ่มดาวนายพราน กลุ่มดาวสุนัขเล็ก กลุ่มดาวหมีเล็ก

ง  กลุ่มดาวนายพราน กลุ่มดาวสุนัขเล็ก  กลุ่มดาวสุนัขใหญ่
20.ดวงดาวที่สุกสว่างที่สุดในท้องฟ้า คนไทยเรียกว่า ดาวโจร หมายถึงดาวดวงใด

ก  ซิริอุส

ข  โปรซิออน

ค  บีเทลจุส

ง  ไรเจล

21.ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการหาพิกัดดาว

   1. การบอกตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้าจะบอกความสูงด้วยมุมเงย

   2.  การบอกตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้าจะบอกทิศด้วยมุมเงย

   3.  การบอกตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้าจะบอกทิศด้วยมุมอาซิมุท

    4. การบอกตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้าจะบอกทิศด้วยมุมเงย

ก  ข้อ 1 และ 2

ข  ข้อ 2 และ 3

ค  ข้อ 1 และ 3

ง  ข้อ 3 และ 4

22.การวัดมุมราบมีวิธีการวัดอย่างไร

ก  วัดจากจุดทิศเหนือไปทางตะวันออก ในลักษณะตามเข็มนาฬิกา

ข  วัดจากจุดทิศเหนือไปทางตะวันตก ในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา

ค  วัดจากจุดทิศเหนือไปทางตะวันออก ในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา

ง  วัดจากจุดทิศเหนือไปทางตะวันตก ในลักษณะตามเข็มนาฬิกา

23.เมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบ ใน 1 ปี หรือ 365.25 วันมนุษย์บนโลกจะมองเห็นว่าดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาว 12 กลุ่ม กลุ่มดาวแต่ละกลุ่มอยู่ห่างกันประมาณกี่องศา ที่เราเรียกว่า 1 ราศี

ก  25  องศา

ข  30  องศา

ค  35  องศา

ง  40  องศา

24.เพราะเหตุใดในช่วงเดือนมกราคม ประเทศไทยจึงเป็นฤดูหนาว

ก  โลกหันซีกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุด

ข  โลกหันซีกใต้เข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุด

ค  โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุด

ง  โลกอยู่ใกล้ระยะเฉลี่ยระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์มากที่สุด

25.ถ้าเรายืนอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร จะมองเห็นดาวเหนืออยู่ในตำแหน่งใด

      1. อยู่ที่ขอบฟ้าในแนวทิศเหนือพอดี

      2. อยู่ตรงกับจุดเหนือศรีษะพอดี

      3. อยู่ที่มุมเงย 0 องศา

      4. อยู่ทิศเหนือมุมเงย 45 องศา

ก  1 และ 2

ข  2 และ 3

ค  1 และ 3

ง  3 และ 4 

26.ถ้าเดินทางจากกรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ 105 องศาตะวันออก เวลา 07.00 น. ไปทางตะวันออกโดยไม่หยุดพัก ถึงซานฟรานซิสโกซึ่งอยู่ลองจิจูดที่ 120 องศาตะวันตกเมื่อเวลา 15.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น การเดินทางครั้งนี้ใช้เวลานานเท่าไร

ก  20  ชั่วโมง

ข  21  ชั่วโมง

ค  22  ชั่วโมง

ง  23  ชั่วโมง
27.เวลาบนดวงจันทร์จะเท่ากับเวลา 30 วันบนโลกได้ในกรณีใด

ก  ดวงจันทร์ใช้เวลาหมุนรอบตัวเองมากกว่าหมุนรอบโลก

ข  ดวงจันทร์ใช้เวลาหมุนรอบตัวเองน้อยกว่าหมุนรอบโลก

ค  ดวงจันทร์ใช้เวลาหมุนรอบตัวเองเท่ากับหมุนรอบโลก

ง  สรุปไม่ได้

28.ดาวฤกษ์ A มีอุณหภูมิสูงกว่าดาวฤกษ์  B  และดาวฤกษ์  B  มีอุณหภูมิสูงกว่าดาวฤกษ์  C เราจะมองเห็นสีของดาวฤกษ์ A   B  และ  C  อย่างไรตามลำดับ

ก  ขาว  แดง  ส้ม

ข  แดง  ส้ม  เหลือง

ค  เหลือง  ส้ม  แดง

ง  เหลือง  แดง  ส้ม  

29.เมื่อลากเส้นจากจุดเหนือศรีษะถึงดาว A จะได้มุม  60  องศา และจุดที่ลากเส้นทำมุมกับทิศตะวันออกไปทางใต้ 20  องศา ดาว A อยู่ตำแหน่งใด

ก  มุมเงย  60  มุมอาซิมุท  100

ข  มุมเงย  60  มุมอาซิมุท  110

ค  มุมเงย  30  มุมอาซิมุท  100

ง  มุมเงย  30  มุมอาซิมุท  110

30.เหตุใดคนบนโลกจึงมองเห็นดาวศุกร์สว่างกว่าดาวดวงอื่นๆ

       1. เพราะดาวศุกร์มีขนาดใหญ่กว่าโลก

       2. เพราะดาวศุกร์อยู่ใกล้โลก

       3. เพราะดาวศุกร์มีอุณหภูมิสูงมาก

       4. เพราะดาวศุกร์อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลก

ก  1  และ  2

ข  2  และ  4

ค  3  และ  4

ง  2  เท่านั้น
31.ข้อใดเป็นผลจากเทคโนโลยีอวกาศ

       1.การสำรวจแหล่งแร่

       2.การผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลาเซลล์

       3.การสร้างเสื้อกันความร้อน

       4.การสร้างสถานีผลิตกำลังไฟฟ้านอกโลก

ก  1  และ  4

ข  1  และ  3

ค  2  และ  4

ง  2  และ  3 

32.วันที่ดวงจันทร์ขึ้นประมาณเที่ยงคืน และตกประมาณเที่ยงวัน คือวันใด

ก  ขึ้น  8  ค่ำ

ข  แรม  8  ค่ำ

ค  ขึ้น  15  ค่ำ

ง  แรม  15  ค่ำ

   จำหน่าย E-BOOK แนวข้อสอบรับราชการ  รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีและสิ่งแวดล้อม)กรมวิชาการเกษตร ใหม่ล่าสุดรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วยข้อสอบความรู้ทั่วไป 
- แนวข้อสอบเคมี

- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์การเกษตรเกษตร 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 087-0708815

สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณัฐพล จูมศิลป์   ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  [email=nas_za.za@hotmail.comความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
2 ปีที่ผ่านมา
Nasza Icon แนวข้อสอบ อบจ. จังหวัดพัทลุง อ่าน 338 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
Nasza Icon แนวข้อสอบ กรมอู่ทหารเรือ อ่าน 357 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา