โปรอินเตอร์ระบบเติมเงิน รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ระบบวันทูคอล AIS 3G

memee17 profile image memee17

*BBM Chat Unlimited 149 บาท(นอ้ งๆตอ้ งเตมิ เงนิ ในซมิ 160 บาท) กด *630*01*108751# โทรออก

HOT *BB UNLIMITED 799.-(860.-) กด*630*98*108751#โทร (แนะนํา BB unlimited เลน่ ไดท้ กุ อยา่ งทงั0 bbm,e-mail,facebook,internet,social network,wifi,3g/edge,LINE )

*BB Internet 300MB 500.-(535.-) กด*630*68*108751#โทร
(เลน่ ไดท้ กุ อยา่ ง ทงั0 e-mail,facebook,internet,social network,3g/edge 300 mb

บน internet LINE )

*BB CHAT + E-MAIL 300.-(321.-) กด*630*31*108751#โทร

(เลน่ไดเ้ฉพาะchatกบั E-mail,socialnetwork)

HOT * BB CHAT + FACEBOOK 300.-(321.-) กด*630*21*108751#โทร (เลน่ไดเ้ฉพาะchatกบั facebook,bbm,socialnetwork)

HOT *BB Internet 200MB 450.-(482.-) กด*630*61*108751#โทร (เลน่ ไดท้ กุ อยา่ งคบั ทงั2 e-mail,facebook,internet,social LINE network)

HOT BBM+Facebook 249.- <266.43> กด*630*09*108751# โทร
(เลน่ ไดท้ กุ อยา่ งคบั ทงั2 e-mail,facebook,internet,social network,3g/edge 10mb

บน internet LINE

+++สําหรับการใชง้านWifiของ3BBกรณุากด*389#เพอื*รับUsernameและ Password +++ ความเร็วสงู สดุ ในการใชบ้ รกิ าร 3G จะถกู ปรับลงเป็ น 384 Kpbs หลงั จากการใชง้ านครบ 3 GB +++กดตรวจสอบจํานวนขอ้ มลู ทใี4 ชไ้ ป *139*3#โทรออก

พเิ ศษสดุ ๆๆสาหรบั ลกู คา้ 1-2-CALL โทรฟรใี นเครอื ขา่ ย AIS ตวั เกา่

**คยุ ไมอ่ นั) กลางวนั คา่ บรกิ ารเดอื นละ 199 บาท กด *777*1*108751# โทร -- ตงั#แต่05.00-17.00.โทรฟรใีนเครอืขา่ยAISครัง$ละไมเ่กนิ 1ชว0ัโมงโทรนอกเวลา เครอื% ขา่ ยอนื% นาทแี รก 0.50 บาท นาทแี รก 3บาท

page6image11336 page6image11496

**คยุ ไมอ่ นั) กลางคนื คา่ บรกิ ารเดอื นละ 159 บาท กด *777*2*108751# โทร -- ตงั#แต่22.00-10.00.โทรฟรใีนเครอืขา่ยAISครัง$ละไมเ่กนิ 1ชวั0โมงโทรนอกเวลา เครื% ขา่ ยอนื' นาทแี รก 0.50 บาท นาทแี รก 3บาท

**โปร grammy music จา่ ยอาทติ ยล์ ะ 29 บาท กด*777*123*108751#โทร -- ตงั#แต่23.00-17.00.โทรในเครอืขา่ยAISชม.ละ1บาทครัง+ละไมเ่กนิ 1ชว3ัโมง (ถา้ เกนิ คดิ นาทลี ะ 1 บาท) โทรนอกเวลา เครอื4 ขา่ ยอนื4 นาทลี ะ 1 บาท สําหรับโปรคยุไมอ่นั+กลางวนั/กลางคนื/grammymusicผทู้ยี&งัไมเ่คยเปลย&ีนโปรโมชนั&

ฟรคีา่ธรรมเนยีมการเปลย/ีนโปรโมชน/ัในครงั4แรกภายใน30วนั ผทู้เี&คยเปลยี&นโปรโมชน&ัมาแลว้จะมคีา่ธรรมเนยีมการเปลยี0นโปรโมชน0ั30บาท

พเิ ศษสดุ ๆๆสาหรบั ลกู คา้ 1-2-CALL โทรฟรใี นเครอื ขา่ ย AIS

2100 ใหม่

 แพ็กเกจสุดคุ้มมากมาย เลือกได้ตามสไตล์คุณ จาก AIS 12-Call และแบบรายเดือน ชำระที่หน้าจอ

NEW ▪ Internet Package ไม่จำกัด 69 บาท ใช้อินเทอร์เน็ตได้ไม่จำกัดความเร็วสูงสุด 384 Kbps ความเร็วสุงสุด 1 GB นาน7 วัน *ใหม่ 69 บ./เดือน (+vat =73.83 ) Hot มาก 
สมัครกด *777*731*108751# โทรออก 

2. 3G2100 Internet Package วิธีการสมัครโปรเน็ต (ใหม่!! เน็ต X3 เท่า นาน 3 เดือน) 

▪ Internet Package 99 บาท 90 MB 99 บ./เดือน (+vat =105.93 ) กด *777*990*108751#โทรออก 

▪ Internet Package 199 บาท 900 MB ฟรีเน็ต X3 เท่า รวม 900 MBนาน3 เดือน199 บ./เดือน (+vat =212.93 )

สมัครกด *777*984*108751#โทรออก 

▪ Internet Package 299 บาท 500 MB ใช้งานความเร็วต่อเนื่อง 64 Kbps. เดือน299 บ./เดือน (+vat =319.93 )
กด*777*928*108751#โทรออก


HOT ▪ Internet Package ไม่จำกัด 399 บาท ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 1.5 GB ฟรี เน็ต 3GB รวม 4.5 GB นาน 3 เดือน (ฟรี AIS WiFi ไม่จำกัด) 399 บ./เดือน (+vat =426.93 ) ขายดีมาก 
สมัครกด *777*985*108751#โทรออก 

▪ Internet Package ไม่จำกัด 699 บาท ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 3 GB ฟรี เน็ต X3 รวม 9GB นาน 3 เดือน (ฟรี AIS WiFi ไม่จำกัด) 699 บ./เดือน (+vat = 747.93) 
สมัครกด *777*986*108751#โทรออก 

▪ Internet Package ไม่จำกัด 799 บาท ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 4 GB ฟรี เน็ต X3 รวม 12GB นาน 3 เดือน (ฟรี AIS WiFi ไม่จำกัด) 799 บ./เดือน (+vat =854.93 ) ขายดีมาก 
สมัครกด *777*987*108751#โทรออก 

▪ Internet Package ไม่จำกัด 1699 บาท ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 10 GB (ฟรี AIS Wifi ไม่จำกัด) 1699 บ./เดือน (+vat = 1817.93 ) แพ็กใหญ่สุด 
สมัครกด *777*995*108751#โทรออก 

3. แพ็กเสริมของคนชอบเน็ต เหมา เหมา 3G รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน 

** แพ็ก 79 บาท เล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ความเร็ว 512 Kbp 24 ชม. ความเร็วสุงสุด 1.5 GB

กดสมัคร *777*982*108751#โทรออก 
▪ แพ็ก 49 บาทเล่น เน็ตได้ไม่จำกัด นาน 24 ชม. กด *777*1*108751# โทรออก 

Hot Hot▪ แพ็ก 69 บาทเล่นเน็ตได้ไม่จำกัด (Social ) นาน 7วัน กด *777*731*108751# โทรออก 

▪ แพ็ก 249 บาทเล่นเน็ตได้ไม่จำกัดนาน 7วัน กด *777*74*108751# โทรออก 

▪ แพ็ก 99 บาทเล่นเน็ตได้ 1 GBนาน 15 วัน 
กด *777*782*108751# โทรออก 
▪ แพ็ก 150 บาทเล่นเน็ตได้ไม่จำกัดนาน 30วัน กด 1 GB กด*777*783*108751# โทรออก 


4. 3G2100 3G NETSIM Package แพ็กเกจหลัก วิธีการสมัครโปรเน็ตซิม 
สุดคุ้ม

▪ 3G NETSIM Package ไม่จำกัด 89 บาทต่อสัปดาห์ ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 300MB (ฟรี AIS Wifi ไม่จำกัด) 89 บ./สัปดาห์ (รวม vat) กด*777*3001*108751#โทรออก 

▪ 3G NETSIM Package 299 บาท 1GB 299 บ./เดือน (รวม vat) กด *777*3002*108751#โทรออก 


▪ 3G NETSIM Package จำกัดการใช้งาน 399 บาท ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 1.5 GB (ฟรี AIS Super WiFi ไม่จำกัด) 399 บ./เดือน (รวม vat) กด*777*3003*108751#โทรออก (แพ็คเกจนี่เล่นไม่จำกัดค่ะ)


▪ 3G NETSIM Package จำกัดการใช้งาน 499 บาท ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 3 GB (ฟรี AIS WiFi ไม่จำกัด)499 บ./เดือน (รวม vat) กด*777*3004*108751#โทรออก 
(เล่นเน็ตได้ไม่จำกัด 128 Kbps)

▪ 3G NETSIM Package จำกัดการใช้งาน 699 บาท ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 6 GB (ฟรี AIS Super WiFi ไม่จำกัด) 699 บ./เดือน (รวม vat) กด*777*3005*108751#โทรออก (แพ็คเกจนี่เล่นไม่จำกัดค่ะ 128 Kbps)

▪ 3G NETSIM Package จำกัดการใช้งาน 899 บาท ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 10 GB (ฟรี AIS WiFi ไม่จำกัด) 899 บ./เดือน (รวม vat) กด*777*3006*108751#โทรออก
(เล่นเน็ตไม่จำกัด ต่อเนื่องได้ 256 Kbps)


▪ 3G NETSIM Package ไม่จำกัด 1099 บาท ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 14 GB (ฟรี AIS Wifi ไม่จำกัด) 1,099 บ./เดือน (รวม vat)กด *777*3007*108751#โทรออก 
(เล่นเน็ตไม่จำกัด ต่อเนื่องได้ 256 Kbps)

แพ็กเกจดูบอล บนทือถือ พรีเมียร์ลีคสด...
299 บาท (319.93) / 1 เดือน ใช้งาน Mobile BPL
กด*909*11*108751#โทรออกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
www.facebook.com/PorAis12callGsm
www.putchakin3gais.blogspot.com

 

**คยุ ไมอ่ นั) กลางวนั คา่ บรกิ ารเดอื นละ 199 บาท กด *777*11*108751# โทร -- ตงั#แต่05.00-17.00.โทรฟรใีนเครอืขา่ยAISครัง$ละไมเ่กนิ 1ชวั0โมงโทรนอกเวลา เครอื% ขา่ ยอนื% นาทแี รก 0.50 บาท นาทแี รก 3บาท

**คยุ ไมอ่ นั) กลางคนื คา่ บรกิ ารเดอื นละ 159 บาท กด *777*12*108751# โทร -- ตงั#แต่22.00-10.00.โทรฟรใีนเครอืขา่ยAISครัง$ละไมเ่กนิ 1ั0โมงโทรนอกเวลา เครอ%ื ขา่ ยอน%ื นาทแี รก 0.50 บาท นาทแี รก 3บาท

ฟรคีา่ธรรมเนยีมการเปลย/ีนโปรโมชน/ัในครง4ัแรกภายใน30วนั ผทู้เ&ีคยเปลย&ีนโปรโมชน&ัมาแลว้จะมคีา่ธรรมเนยีมการเปลยี0นโปรโมชน0ั30บาท ความคิดเห็น
memee17 profile image memee17
 

Premier League Live (Live Steaming)

AIS Mobile Barclays Premier League” ครั้งแรกที่ให้เฉพาะลูกค้าเอไอเอสชมถ่ายทอดสด

ฟุตบอลพรีเมียร์ ลีกอังกฤษ ครบทั้ง 380 แมทช์ บนมือถือทุกประเภททั้ง Smart Phone และ

Feature Phone ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเครือข่ายคุณภาพ 3G 2100

Premier League Live Package 199 บาท *909*11*108751# โทร เริ่มวมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 56

Premier League Live Package 299 บาท *909*11*108751 # โทร เริ่มสมัครตั้งแต่ 1 ตุลาคม 56 เป็นต้นไป

  1. เมื่อสมัครแพ็กเกจตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป อัตราค่าบริการปกติ คือ 299 บาท ต่อเดือน

  2. ราคาแพ็คเกจดังกล่าวไม่รวมค่า 3G/EDGE+ ลูกค้าจะเสียค่าบริการดังกล่าวตามแพ็คเก็จการใช้งานของลูกค้า

3G Entertainment Package อินเตอร์เน็ตไม่จำกัด 299 บาท ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 500 MB (ฟรี e-magazine 10 เล่ม + ฟรี HD Movies 30 เรื่อง + ฟรีแพ็กเกจ GMMZ)299 ./เดือน(+vat = 319.93)

*777*924*108751#โทร

3G Entertainment Package อินเตอร์เน็ตไม่จำกัด 899 บาท ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 5 GB (ฟรี AIS & 3BB Wifi ไม่จำกัด + ฟรี e-magazine 10เล่ม + ฟรี HD Movies 30 เรื่อง + ฟรีแพ็กเกจ GMMZ)

899 ./เดือน(+vat =961.93 ) *777*926*108751#โทร

memee17 profile image memee17
3G Entertainment Package อินเตอร์เน็ตไม่จำกัด 299 บาท ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 500 MB (ฟรี e-magazine 10 เล่ม + ฟรี HD Movies 30 เรื่อง + ฟรีแพ็กเกจ GMMZ) 299 บ./เดือน(+vat = 319.93) 

*777*924*108751#โทร 
3G Entertainment Package อินเตอร์เน็ตไม่จำกัด 899 บาท ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 5 GB (ฟรี AIS & 3BB Wifi ไม่จำกัด + ฟรี e-magazine 10เล่ม + ฟรี HD Movies 30 เรื่อง + ฟรีแพ็กเกจ GMMZ) 899 บ./เดือน(+vat =961.93 ) 

*777*926*108751#โทร 

สมัครได้เฉพาะลูกค้าที่อัปเกรดเป็นผ 3G ใหม่เท่านั้น นะค่ะ 

Internet 3G2100 Package โปรเสริมค่ะ 3G ใหม่ 
(ยังไม่รวมภาษี 7% นะค่ะ) 

Internet Package 99 บาท ( 90 MB ) 
*777*990*108751# โทรออก 
Internet Package 199 บาท ( 300 MB Ebook ) *777*991*108751# โทรออก 
เล่นเน็ตไม่จำกัดทั้งเดือน 
Internet Package 399 บาท ( 1GB ) *777*992*108751#โทรออก 
Internet Package 599 บาท ( Unlimit 2GB Wifi Movie Ebook ) *777*993*108751#โทรออก 
Internet Package 799 บาท ( Unlimit 4GB Wif iMovie Ebook ) *777*994*108751#โทรออก 
memee17 profile image memee17
ดัน
memee17 profile image memee17
memee17 profile image memee17

memee17 profile image memee17

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
memee17 Icon สมัครเน็ต 89 บาท UL 512 Kbps *777*7009*108751#โทรออก อ่าน 39 8 เดือนที่ผ่านมา
8 เดือนที่ผ่านมา
memee17 Icon สมัครเน็ตAIS รายวัน โปรเน็ต4G อ่าน 56 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา