หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท0808.4/ว 2589 ลว 3 สิงหาคม 2547

ความคิดเห็น
guest profile image guest
อยากทราบว่าเราจัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด และได้จัดอาหารและเครื่องให้เจ้าหน้าที่และนักกีฬาสามารถเบิกได้หรือไม่