ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549

edu_mn profile image edu_mn
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549
(มท 0808.2_ว223)  

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
edu_mn Icon พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ อ่าน 749 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
edu_mn Icon พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 อ่าน 2,243 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา