เกมตารางคำศัพท์

kroodee

สื่อ/อุปกรณ์การเรียนรู้

      1.  กระดานดำ

            2.  ชอล์ก

            3.  ใบงาน


ขั้นตอน

            1.  สร้างตารางขนาดใหญ่บนกระดานดำโดยมีลักษณะดังตารางข้างล่าง

 

 

s

d

g

m

l

a

1

2

3

4

5

c

6

7

8

9

10

v

11

12

13

14

15

r

16

17

18

19

20

i

21

22

23

24

25

 

            2.  แบ่งนักเรียนเป็น 2 ฝ่าย  ชาย หญิงก็ได้  ให้นักเรียนแต่ละฝ่ายคิดคำแล้วออกมาเขียนลงบนกระดานโดยมีทั้งหมด  25  ช่องดังรูป (ตอนเล่นไม่ต้องเขียนหมายเลขกำกับไว้)  โดยช่องที่ 1 ต้องเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีตัว a กับ s อยู่ในคำๆนั้น  (ดูจากตารางทางด้านบนและทางด้านซ้ายกำหนด) เช่น  อาจจะเป็นคำว่า  sad ที่แปลว่า เศร้า หรือ คำว่า say ที่แปลว่า พูด หรือเป็นคำอะไรก็ได้ที่มีตัว a  กับ s อยู่ในคำๆนั้น ถ้าฝ่ายชายลงคำศัพท์ในช่องนี้ได้  ครูลบคำศัพท์ออกแล้วเขียนเครื่องหมาย O ลงในช่องที่ 1  (แต่ถ้าฝ่ายหญิงลงได้  ครูลบคำศัพท์แล้วเขียนเครื่องหมาย X ลงในช่องที่ 1)

            3.  ในช่องที่เหลืออื่นๆ ก็ทำในลักษณะเดียวกัน เช่น ช่องที่ 24 นักเรียนต้องลงคำศัพท์ที่มีตัว m กับ i อยู่ในคำเดียวกัน เช่น  milk  แปลว่า นม หรือ mix แปลว่า  ผสม เป็นต้น  หรือในช่องที่ 13   นักเรียนต้องลงคำศัพท์ที่มีตัว g กับ v อยู่ในคำเดียวกัน เช่น  give แปลว่า ให้

            4.  ผลัดกันลงฝ่ายละ 1 คำจนครบทุกช่องหรือไม่สามารถลงได้แล้วหรือเป็นอันยุติเกม  ฝ่ายใดได้เครื่องหมายของตนมากที่สุดเป็นผู้ชนะในเกมนี้

 

หมายเหตุ : ตัวอักษรทั้ง 10 ตัวที่อยู่ทางด้านบนและด้านซ้ายสามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการโดยอาจจะให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการช่วยกันคิดได้

Adsense
ความคิดเห็น