แบบฝึกการบวกเลขเรียงจำนวน

kroojee profile image kroojee

จงแสดงวิธีการหาคำตอบของเลขเรียงลำดับต่อไปนี้ ลงในสมุดคณิตศาสตร์และกระดานดำนอกห้องเรียน

แบบฝึกชุดนี้คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนการผ่านเกณฑ์ 35

๑.   ผลบวกของเลขเรียงลำดับตั้งแต่ 1+2+3 + ….345

๒.   ผลบวกของเลขเรียงลำดับตั้งแต่     300+301+302+ …+566

๓.   ผลบวกของเลขเรียงลำดับตั้งแต่ 601+603+605…..+777

๔.   ผลบวกของเลขเรียงลำดับตั้งแต่   800+802+804……900

๕.   ผลบวกของเลขเรียงลำดับตั้งแต่   651+653 +655+…..+999

๖.   ผลต่างของผลบวกเลขเรียงลำดับดังนี้

๖.๑ 406+407+408….+600  ๖.๒ 3+5+7……..543

 

ความคิดเห็น
guest profile image guest
1. วิธีทำ สูตร [ต+ป]*ท/2
ต=1
ป=345
ท=[ป-ต]+1/2=[345-1]+1=1,725
แทนค่า [ต+ป]*ท/2
= [1+345]*1,725/2
=346*1,725/2
=298,425

guest profile image guest
2.วิธีทำ สูตร [ต+ป]*ท/2
ต=300
ป=566
ท=[ป-ต]+1=[566-300]+1/2=1,335
แทนค่า [ต+ป]*ท/2
=[300+566]*1,335/2
=866*1,335/2
=5,783,552
guest profile image guest
2.วิธีทำ สูตร [ต+ป]*ท/2
ต=601
ป=777
ท=[ป-ต]+1=[777-601]+1/2=885
แทนค่า [ต+ป]*ท/2
=[601+777]*885/2
=1,378*885/2
=609,765
guest profile image guest
1.   1+2+3...345
      วิธีทำ    สูตร  (ต+ป)*ท/2
                  ต=1
                  ป=345
                  ท=( ป-ต )+1/2
                  ท=( 345-1 )+1/2
                  ท=( 345 )+1/2
                  ท= 172+1
                  ท= 173
        แทนค่า
                     ( ต+ป )*ท/2
                     =( 1+345)*173/2
                     = 346*173/2
                     =173*173
                     =19,929
guest profile image guest
1.   1+2+3...345
      วิธีทำ    สูตร  (ต+ป)*ท/2
                  ต=1
                  ป=345
                  ท=( ป-ต )+1/2
                  ท=( 345-1 )+1/2
                  ท=( 345 )+1/2
                  ท= 172+1
                  ท= 173
        แทนค่า
                     ( ต+ป )*ท/2
                     =( 1+345)*173/2
                     = 346*173/2
                     =173*173
                     =19,929
guest profile image guest
2.วิธีทำ สูตร [ต+ป]*ท/2
ต=800
ป=900
ท=[ป-ต]+1=[900-800]+1/2=100
แทนค่า [ต+ป]*ท/2
=[800+900]*100/2
=1,700*100/2
=85,000
guest profile image guest
2.   300+301+302+...566
      วิธีทำ    สูตร  (ต+ป)*ท/2
                  ต=300
                  ป=566
                  ท=( ป-ต )+1/2
                  ท=( 566-300 )+1/2
                  ท=( 866)+1/2
                  ท= 433+1
                  ท= 434
        แทนค่า
                     ( ต+ป )*ท/2
                     =( 300+566)*434/2
                     = 866*434/2
                     =433*434
                     =187,922
guest profile image guest
2.   300+301+302+...566
      วิธีทำ    สูตร  (ต+ป)*ท/2
                  ต=300
                  ป=566
                  ท=( ป-ต )+1/2
                  ท=( 566-300 )+1/2
                  ท=( 866)+1/2
                  ท= 433+1
                  ท= 434
        แทนค่า
                     ( ต+ป )*ท/2
                     =( 300+566)*434/2
                     = 866*434/2
                     =433*434
                     =187,922
guest profile image guest
2.วิธีทำ สูตร [ต+ป]*ท/2
ต=651
ป=999
ท=[ป-ต]+1=[999-651]+1/2=1,745
แทนค่า [ต+ป]*ท/2
=[651+999]*1,745/2
=1,650*1,745/2
=825
guest profile image guest
6.วิธีทำ สูตร [ต+ป]*ท/2
ต=406
ป=600
ท=[ป-ต]+1=[600-406]+1/2=975
แทนค่า [ต+ป]*ท/2
=[406+600]*975/2
=1,006*975/2
=1,478
guest profile image guest
2.   300+301+302+...566
      วิธีทำ    สูตร  (ต+ป)*ท/2
                  ต=601
                  ป=777
                  ท=( ป-ต )+1/2
                  ท=( 777-601 )+1/2
                  ท=( 176)+1/2
                  ท= 88+1
                  ท= 89
        แทนค่า
                     ( ต+ป )*ท/2
                     =( 601+777)*89/2
                     = 1,378*89/2
                     = 689*89
                     = 21,511
guest profile image guest
3.   601+603+605...777
      วิธีทำ    สูตร  (ต+ป)*ท/2
                  ต=601
                  ป=777
                  ท=( ป-ต )+1/2
                  ท=( 777-601 )+1/2
                  ท=( 176)+1/2
                  ท= 88+1
                  ท= 89
        แทนค่า
                     ( ต+ป )*ท/2
                     =( 601+777)*89/2
                     = 1,378*89/2
                     = 689*89
                     = 21,511
guest profile image guest
3.   601+603+605...777
      วิธีทำ    สูตร  (ต+ป)*ท/2
                  ต=601
                  ป=777
                  ท=( ป-ต )+1/2
                  ท=( 777-601 )+1/2
                  ท=( 176)+1/2
                  ท= 88+1
                  ท= 89
        แทนค่า
                     ( ต+ป )*ท/2
                     =( 601+777)*89/2
                     = 1,378*89/2
                     = 689*89
                     = 21,511
guest profile image guest
4.   800+802+804...900
      วิธีทำ    สูตร  (ต+ป)*ท/2
                  ต=800
                  ป=900
                  ท=( ป-ต )+1/2
                  ท=( 900-800 )+1/2
                  ท=( 100 )+1/2
                  ท= 50+1
                  ท= 51
        แทนค่า
                     ( ต+ป )*ท/2
                     =( 800+900)*51/2
                     = 1,700*51/2
                     = 850*51
                     = 46,350
guest profile image guest
4.   800+802+804...900
      วิธีทำ    สูตร  (ต+ป)*ท/2
                  ต=800
                  ป=900
                  ท=( ป-ต )+1/2
                  ท=( 900-800 )+1/2
                  ท=( 100 )+1/2
                  ท= 50+1
                  ท= 51
        แทนค่า
                     ( ต+ป )*ท/2
                     =( 800+900)*51/2
                     = 1,700*51/2
                     = 850*51
                     = 46,350
guest profile image guest
1.  1+2+3...345                แทนค่า  (ต+ป)*ท/2 
วิธีทำ   (ต+ป)*ท/2                     = (1+345)*173/2             
            ต = 1                             = (346*173)/2 
            ป =  345                        =  173*173                       
            ท= (ป-ต)+1/2                =  29,929
            ท= (345-1)+1/2
            ท= (344/2)+1
            ท= 172+1
            ท = 173 
guest profile image guest
 1. 1+2+3...345
 วิธีทำ  สูตร=(ต+ป)*ท/2
           ต=1
           ป=345
           ท=(ป-ต)/22+1=(345-1)/2+1=344/2+1=173
       แทนค่า
           (ต+ป)*ท/2
          = (1+345)*173/2
          =346*173/2
          29,929 
guest profile image guest
1.  1+2+3+...+345
วิธีทํา   สูตร=(ต+ป)*ท/2
           ต=1
           ป=345
           ท=(ป-ต)/2+1=345-1/2+1=344/2+1=173
           เเทนค่า
           (ต+ป)*ท/2
           =(1+345)*173
           =346*173/2
           =29,929
guest profile image guest

2. 300+301+302+...566
วิธีทำ   สูตร=(ต+ป)*ท/2
       ต=300
       ป=566
   ท=(ป-ต)/2+1=(566-300)/2+1=266/2+1=266/2+1=134
    แทนค่า
       (ต+ป)*ท/2
     =(300+566)*134/2
     =866*134/2
     =58,022 

guest profile image guest

2.  300+301+302+...+566
วิธีทํา  สูตร=(ต+ป)*ท/2
          ต=300
          ป=566
          ท=(ป-ต)/2+1=566-300/2+1=266/2+1=134
          เเทนค่า
          (ต+ป)*ท/2
          =(300+566)*134/2 
          =866*134/2
          =58,022

guest profile image guest

2.300+301+302...566          แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  (ต+ป)*ท/2                           = (300+566)*134/2
       ต= 300                                    = 866*134/2
       ป= 566                                    = 433*134
       ท= (ป-ต)+1/2                          = 58,022
       ท= (566-300)+1/2
       ท= (266/2)+1
        ท= 133+1
        ท= 134 

guest profile image guest

3.  601+603+605+...777
วิธีทำ   สูตร=(ต+ป)*ท/2
           ต=601
           ป=777
           ท=(ป-ต)/2+1=(777-601)/2+1=636/2+1=318
      แทนค่า
      (ต+ป)*ท/2
      =(601+777)*636/2
      =(1378*636/2
      =438204        

guest profile image guest

3.  601+603+605+...+777
วิธีทํา  สูตร=(ต+ป)*ท/2
          ต=601
          ป=777
          ท=(ป-ต)/2+1=777-601/2+1=176/2+1=89
          เเทนค่า
          (ต+ป*ท/2
          =(601+777)*89/2
          =1,378*89/2
          =58,741

guest profile image guest

3.  601+603+605+...+777
วิธีทํา  สูตร=(ต+ป)*ท/2
          ต=601
          ป=777
          ท=(ป-ต)/2+1=777-601/2+1=176/2+1=89
          เเทนค่า
          (ต+ป*ท/2
          =(601+777)*89/2
          =1,378*89/2
          =58,741

guest profile image guest

3.  601+603+605...777       แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  (ต+ป)*ท/2                       = (601+777)*89/2
         ต= 601                              = 1,378*89/2  
          ป= 777                             = 689*89
          ท= (ป-ต)/2+1                   = 61,321
           ท= (777-601)/2+1
           ท= (176/2)+1
           ท= 88+1
           ท= 89
     

guest profile image guest

1.  1+2+3+..345
วิธีทำ   สูตร=(ต+ป)*ท/2
            ต=1
            ป=345
       ท=(ป-ต)/2+1=(345-1)/2=344/2+1=173
      แทนค่า
        (ต+ป)*ท/2
      =(1+345)*173/2
      =346*173/2
      =29,929                     

guest profile image guest

4.   800+802+804+...900
วิธีทํา  สูตร=(ต+ป)*ท/2
          ต=800
          ป=900
          ท=(ป-ต)/2+1=(900-800)/2+1=100/2+1=51
          เเทนค่า
          (ต+ป)*ท/2
          =(800+900)*51/2
          =1,700*51/2
          =43,350

guest profile image guest

4.   800+802+804+...900
วิธีทํา  สูตร=(ต+ป)*ท/2
          ต=800
          ป=900
          ท=(ป-ต)/2+1=(900-800)/2+1=100/2+1=51
          เเทนค่า
          (ต+ป)*ท/2
          =(800+900)*51/2
          =1,700*51/2
          =43,350

guest profile image guest

4.  800+802+804...900       แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  สูตร = (ต+ป)*ท/2                =(800+900)*51/2
        ต= 800                                  = 1,700*51
        ป= 900                                  = 850*51 
        ท= (ป-ต)*ท/2                        = 43,3520
        ท= (900-800)/2+1
        ท= (100/2)+1
        ท= 50+1
        ท= 51        

guest profile image guest
1.  1+2+3+...+345
วิธีทํา   สูตร=(ต+ป)*ท/2
           ต=1
           ป=345
           ท=(ป-ต)/2+1=345-1/2+1=344/2+1=173
           เเทนค่า
           (ต+ป)*ท/2
           =(1+345)*173
           =346*173/2
           =29,929
guest profile image guest

2.300+301+302...566          แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  (ต+ป)*ท/2                           = (300+566)*134/2
       ต= 300                                    = 866*134/2
       ป= 566                                    = 433*134
       ท= (ป-ต)+1/2                          = 58,022
       ท= (566-300)+1/2
       ท= (266/2)+1
        ท= 133+1
        ท= 134 

guest profile image guest

3.  601+603+605...777       แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  (ต+ป)*ท/2                       = (601+777)*89/2
         ต= 601                              = 1,378*89/2  
          ป= 777                             = 689*89
          ท= (ป-ต)/2+1                   = 61,321
           ท= (777-601)/2+1
           ท= (176/2)+1
           ท= 88+1
           ท= 89
     

guest profile image guest

  

4.  800+802+804...900       แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  สูตร = (ต+ป)*ท/2                =(800+900)*51/2
        ต= 800                                  = 1,700*51
        ป= 900                                  = 850*51 
        ท= (ป-ต)*ท/2                        = 43,3520
        ท= (900-800)/2+1
        ท= (100/2)+1
        ท= 50+1
        ท= 51        

   

guest profile image guest
1.  1+2+3+...+345
วิธีทํา   สูตร=(ต+ป)*ท/2
           ต=1
           ป=345
           ท=(ป-ต)/2+1=345-1/2+1=344/2+1=173
           เเทนค่า
           (ต+ป)*ท/2
           =(1+345)*173
           =346*173/2
           =29,929
guest profile image guest

2.300+301+302...566          แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  (ต+ป)*ท/2                           = (300+566)*134/2
       ต= 300                                    = 866*134/2
       ป= 566                                    = 433*134
       ท= (ป-ต)+1/2                          = 58,022
       ท= (566-300)+1/2
       ท= (266/2)+1
        ท= 133+1
        ท= 134 

guest profile image guest

5.  651+653+655+...+999
วิธีทํา  สูตร=(ต+ป)*ท/2
          ต=651
          ป=999
          ท=(ป-ต)/2+1=(999-651)/2+1=348/2+1=175 
          เเทนค่า
          =(ต+ป)*ท/2
          =(651+999)*175/2
          =1,428*175/2 
          =126,700

guest profile image guest

4.  800+802+804+...900                   
วิธีทำ  สูตร=(ต+ป)*ท/2                
    ต=800
    ป=900
ท=(ป-ต)/2+1=(900800)/2+1=100/2+1=50
     แทนค่า
     =(ต+ป)*ท/2
     =(800+900)*50/2
     =1,700*50/2
     =43350            

guest profile image guest
3.  601+603+605...777       แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  (ต+ป)*ท/2                       = (601+777)*89/2
         ต= 601                              = 1,378*89/2  
          ป= 777                             = 689*89
          ท= (ป-ต)/2+1                   = 61,321
           ท= (777-601)/2+1
           ท= (176/2)+1
           ท= 88+1
           ท= 89
guest profile image guest

4.  800+802+804...900       แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  สูตร = (ต+ป)*ท/2                =(800+900)*51/2
        ต= 800                                  = 1,700*51
        ป= 900                                  = 850*51 
        ท= (ป-ต)*ท/2                        = 43,3520
        ท= (900-800)/2+1
        ท= (100/2)+1
        ท= 50+1
        ท= 51        

   

guest profile image guest

4.  800+802+804...900       แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  สูตร = (ต+ป)*ท/2                =(800+900)*51/2
        ต= 800                                  = 1,700*51
        ป= 900                                  = 850*51 
        ท= (ป-ต)*ท/2                        = 43,3520
        ท= (900-800)/2+1
        ท= (100/2)+1
        ท= 50+1
        ท= 51        

   

guest profile image guest

1.1+2+3+...345        
วิธีทำ(ต+ป)*ท/2
ต=1
ป=345
ท=(ป-ต)/2+1
ท=(345-1)+1
ท=344/2+1
ท=173
เเทนค่า
(ต+ป)*ท/2
=(1+345)*173
=346*173/2
=29,929

                                 
                                                                                                

guest profile image guest

1.1+2+3+...345        
วิธีทำ(ต+ป)*ท/2
ต=1
ป=345
ท=(ป-ต)/2+1
ท=(345-1)+1
ท=344/2+1
ท=173
เเทนค่า
(ต+ป)*ท/2
=(1+345)*173
=346*173/2
=29,929    

guest profile image guest

1.1+2+3+...345        
วิธีทำ(ต+ป)*ท/2
ต=1
ป=345
ท=(ป-ต)/2+1
ท=(345-1)+1
ท=344/2+1
ท=173
เเทนค่า
(ต+ป)*ท/2
=(1+345)*173
=346*173/2
=29,929    

guest profile image guest
2.   300+301+302...566
   วิธีทำ  (ต+ป)*ท/2
              ต=300
               ป=566
               ท=(ป+ ต)+1=(566-300)+1=266+1=133
               +1     2    =134
                   แทนค่า
                                     (ต+ป)*ท 

                                           2       
guest profile image guest
3.601+603...777
   วิธีทำ     (ต+ป)*ท/2
                  ต=601
                   ป=777
                   ท=(ป-ต)+1+(777-601)+1=176+1=88+2 
                   =89   2
          แทนค่า                  =689*98
           (ต+ป)*ท/2           =61,321
          =1,378*89/2     
guest profile image guest

     แก้ไขข้อสองใหม่
     2.300+301+302...566
  วิธีทำ  (ต+ป)*ท/2
              ต = 300
               ป =566
                ท= (ต+ป)+1=(566-300)+1=266+1=133
               +1     2   =134                           2
                 แทนค่า   
                               (ต+ป)*ท/2
           =(300+566)*134    =483*134
                      2
           =866*134                =58022   
                             

guest profile image guest

     4.800+802+804...900
วิธีทำ   (ต+ป)*ท
                     2
     ต= 800
      ป=900
       ท=(ป-ต)+1=(900-800)+1=100+1=50+1=51
                2                2                    2
แทนค่า 
          (ต+ป)*ท
         =(800+900)*51
                   2
          =1,700*51         =433,520 
           =850*51 
                    2

   

guest profile image guest

5.651+653+655...999
วิธีทำ  (ต+ป)*ท
                     2
         ต=651
         ป=999
          ท=(ป-ต)+1(999-651)+1=348+1=175
                   2               2                2    
      แทนค่า 
                (ต+ป)*ท
                     2
             =(651*999)*175   =126,700
              =1428*175
                          2   

guest profile image guest

6.1  406+407+408...600
       วิธีทำ   (ต+ป)*ท
                      2
                ต=406
                 ป=600
                  ท=(ป-ต)+1(600-406)+1=1006+1=504  
                           2                                  2
                  แทนค่า
                        (ต+ป)*ท
                             2
                       = (406+600)*504
                       =512,046*504                                                                      =100,566,000  
    
                    
         
                      
    
   
               

guest profile image guest

6.2   3+5+7...543
      วิธีทำ   (ป-ต)*ท
                         2
              ต=3
              ป=543
               ท=(ป-ต)+1=271+1=120=11
                          2                        2
               แทนค่า
                         ( ต+ป)*ท  
                     =271+11
                              2
                     =2581*11
                      =12,40             
  
   
               

guest profile image guest

6.2   3+5+7...543
      วิธีทำ   (ป-ต)*ท
                         2
              ต=3
              ป=543
               ท=(ป-ต)+1=271+1=120=11
                          2                        2
               แทนค่า
                         ( ต+ป)*ท  
                     =271+11
                              2
                     =2581*11
                      =12,40             
  
   
               

guest profile image guest

6.2   3+5+7...543
      วิธีทำ   (ป-ต)*ท
                         2
              ต=3
              ป=543
               ท=(ป-ต)+1=271+1=120=11
                          2                        2
               แทนค่า
                         ( ต+ป)*ท  
                     =271+11
                              2
                     =2581*11
                      =12,40             
  
   
               

guest profile image guest
1.  1+2+3+....345
     วิธีทำ    = (ต+ป)*ท
                          2
                    ต = 1
                     ป = 345
                    ท = (ป-ต)+1=(345-1)+1=344+1=173
                               2                               2
               แทนค่า
                          (ต+ป)*ท
                               2
                       =(1+345)*173
                        =346*173
                                  2
                       29,929
guest profile image guest
2.    300+301+302....566
  
     วิธีทำ    = (ต+ป)*ท
                          2
                    ต = 300
                     ป =566
                    ท = (ป-ต)+1=(566-300)+1=266+1=133
                   +1       2   =134
                    แทนค่า
                                   (ต+ป)*ท
                                       2    
                   =(300+566)*134=483*134
                              2
                   =866*134        =58,022
                           2
guest profile image guest
2.    300+301+302....566
  
     วิธีทำ    = (ต+ป)*ท
                          2
                    ต = 300
                     ป =566
                    ท = (ป-ต)+1=(566-300)+1=266+1=133
                   +1       2   =134
                    แทนค่า
                                   (ต+ป)*ท
                                       2    
                   =(300+566)*134=483*134
                              2
                   =866*134        =58,022
                           2
guest profile image guest
3.601+603...777
        วิธีทำ    (ต+ป)*ท
                             2
                ต = 601
               ป   =  777
                 ท     = (ป-ต)+1=(777-601)+1=176+12=88+1
                    =89       2              2                 2
                  แทนค่า    =689*89
                (ต+ป)*ท    =61,321
                       2                     
                   =1,378*89
                               2           
guest profile image guest
4.800+802+804....900
           วิธีทำ   (ต+ป)*ท
                          2
       ต =  800
         ป =  900
     ท = (ป-ต)+1=(900-800)+1=100+1=50+1=51
                                   2                2
    แทนค่า
          (ต+ป)*ท
            ( 800+900)*51
                    2
     =1700*51    =433,520
              =850*51
                 2


     
               
 
guest profile image guest
5.651+653+655+...999
      วิธีทำ   (ต+ป)*ท
                        2
             ต = 651
              ป =999
              ท = (ป-ต)+1=(999-651)+1=348+1=175
                         2              2                    2
                  แทนค่า
                         (ต+ป)*ท 
                              2    
               =(651*999)=175   =126,700
                          2
             =  1,428*175
                           2  


     
               
 
guest profile image guest
6.1 406+407+408....600 
วิธีทำ  (ต+ป)*ท
               2
    ต = 406
     ป = 600
       ท = (ป-ต)+1=(600-406)+1=1006+1=504
                  2                                     2
           แทนค่า
                  (ต+ป)*ท
                      2
             =(406+600)*504
               =512,064*504
                = 100,566,000
     
               
 
guest profile image guest

1.  1+2+3+...+345
วิธีทํา   สูตร=(ต+ป)*ท/2
           ต=1
           ป=345
           ท=(ป-ต)/2+1=345-1/2+1=344/2+1=173
           เเทนค่า
           (ต+ป)*ท/2
           =(1+345)*173
           =346*173/2
           =29,929

guest profile image guest

2.300+301+302...566          แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  (ต+ป)*ท/2                           = (300+566)*134/2
       ต= 300                                    = 866*134/2
       ป= 566                                    = 433*134
       ท= (ป-ต)+1/2                          = 58,022
       ท= (566-300)+1/2
       ท= (266/2)+1
        ท= 133+1
        ท= 134 

guest profile image guest
3.  601+603+605...777       แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  (ต+ป)*ท/2                       = (601+777)*89/2
         ต= 601                              = 1,378*89/2  
          ป= 777                             = 689*89
          ท= (ป-ต)/2+1                   = 61,321
           ท= (777-601)/2+1
           ท= (176/2)+1
           ท= 88+1
           ท= 89

guest profile image guest

  

4.  800+802+804...900       แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  สูตร = (ต+ป)*ท/2                =(800+900)*51/2
        ต= 800                                  = 1,700*51
        ป= 900                                  = 850*51 
        ท= (ป-ต)*ท/2                        = 43,3520
        ท= (900-800)/2+1
        ท= (100/2)+1
        ท= 50+1
        ท= 51        

   

 

guest profile image guest

1.  1+2+3+...+345
วิธีทํา   สูตร=(ต+ป)*ท/2
           ต=1
           ป=345
           ท=(ป-ต)/2+1=345-1/2+1=344/2+1=173
           เเทนค่า
           (ต+ป)*ท/2
           =(1+345)*173
           =346*173/2
           =29,929

guest profile image guest

2.300+301+302...566          แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  (ต+ป)*ท/2                           = (300+566)*134/2
       ต= 300                                    = 866*134/2
       ป= 566                                    = 433*134
       ท= (ป-ต)+1/2                          = 58,022
       ท= (566-300)+1/2
       ท= (266/2)+1
        ท= 133+1
        ท= 134 

guest profile image guest

 3.  601+603+605...777       แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  (ต+ป)*ท/2                       = (601+777)*89/2
         ต= 601                              = 1,378*89/2  
          ป= 777                             = 689*89
          ท= (ป-ต)/2+1                   = 61,321
           ท= (777-601)/2+1
           ท= (176/2)+1
           ท= 88+1
           ท= 89

guest profile image guest


5.651+653+655...999
วิธีทำ  (ต+ป)*ท
                     2
         ต=651
         ป=999
          ท=(ป-ต)+1(999-651)+1=348+1=175
                   2               2                2    
      แทนค่า .
                (ต+ป)*ท
                     2
             =(651*999)*175   =126,700
              =1428*175
                          2   

 

guest profile image guest

  

4.  800+802+804...900       แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  สูตร = (ต+ป)*ท/2                =(800+900)*51/2
        ต= 800                                  = 1,700*51
        ป= 900                                  = 850*51 
        ท= (ป-ต)*ท/2                        = 43,3520
        ท= (900-800)/2+1
        ท= (100/2)+1
        ท= 50+1
        ท= 51        

   

 

guest profile image guest
6.1 406+407+408....600 
วิธีทำ  (ต+ป)*ท
               2
    ต = 406
     ป = 600
       ท = (ป-ต)+1=(600-406)+1=1006+1=504
                  2                                     2
           แทนค่า
                  (ต+ป)*ท
                      2
             =(406+600)*504
               =512,064*504
                = 100,566,000


guest profile image guest
6.1 406+407+408....600 
วิธีทำ  (ต+ป)*ท
               2
    ต = 406
     ป = 600
       ท = (ป-ต)+1=(600-406)+1=1006+1=504
                  2                                     2
           แทนค่า
                  (ต+ป)*ท
                      2
             =(406+600)*504
               =512,064*504
                = 100,566,000


guest profile image guest
6.1 406+407+408....600 
วิธีทำ  (ต+ป)*ท
               2
    ต = 406
     ป = 600
       ท = (ป-ต)+1=(600-406)+1=1006+1=504
                  2                                     2
           แทนค่า
                  (ต+ป)*ท
                      2
             =(406+600)*504
               =512,064*504
                = 100,566,000


guest profile image guest
1. 1+2+3...345                แทนค่า  (ต+ป)*ท/2 
วิธีทำ  สูตร  (ต+ป)*ท/2               = (1+345)*173/2
      ต= 1                                     = (346*173)/2   
      ป= 345                                 = 173*173
      ท= (ป-ต)/2                           = 29,929
      ท= (345-1)/2+1
      ท= (344/2)+1
      ท= 172+1
      ท= 173  
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
kroojee Icon แบบฝึกภาษาไทย ชุด 2 20 อ่าน 2,877 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kroojee Icon แบบฝึกภาษาไทยครั้งที่ 1 คำซ้ำ 9 อ่าน 9,153 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kroojee Icon แบบทดสอบภาษาอังกฤษข้อ 1 10 อ่าน 1,345 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kroojee Icon แบบฝึกการบวกเลขเรียงจำนวน 72 อ่าน 7,913 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kroojee Icon แบบฝึกการบวกเรียงจำนวน 10 อ่าน 2,243 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kroojee Icon งานวิชาภาษาไทย ชิ้นที่ 1 34 อ่าน 4,162 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
guest Icon คำถามข้อที่ 1 19 อ่าน 1,479 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
kroojee Icon ทดสอบส่งไฟล์งาน 77 อ่าน 2,862 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา