ค่าเล่าเรียนบุตร

guest profile image guest
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของระดับอนุบาลสามารถเบิกได้ไหมคะ
ความคิดเห็น
guest profile image guest

ไม่ได้ครับ  เบิกได้เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น

guest profile image guest

ค่าศึกษาบุตร เช่น เรียนวุฒิ ป.ตรี 4 ปี แต่ปีสุดท้าย(ปีการศึกษา 2544 นับถึงเมษายน 2554 ยังไม่จบ และวิชาที่ไม่จบต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ พร้อมนักศึกษาในปีการศึกษาใหม่ เพียงแค่หนึ่งวิชา สามารถนำค่าธรรมเนียมการศึกษา มาเบิกได้อีกหรือไม่ เด็กอายุ 22 ปี