สรุปรวมข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ 1,2 พนักงานส่วนท้องถิ่น

sobdaidee profile image sobdaidee

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ

1. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ให้

    กระทำได้

ก. 1ปี                                                   ข. 2ปี

ค.3ปี                                                    ง. 4ปี

ตอบ   ค. 3ปี       

2.   ผู้สั่งซื้อและผู้สั่งจ้างพิจารณายกเลิกการประกวดราคาได้กรณีใด

ก.อบต.มีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในเอกสารประกวดราคา

ข.ไม่มีผู้เสนอราคา

ค.มีผู้เสนอราคาแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ


3.   ร่างสัญญาที่จัดทำขึ้นใหม่ซึ่งไม่อาจทำสัญญาตามตัวอย่างที่อธิบดีกำหนดต้องร่างสัญญานั้นให้ใคร

     พิจารณาก่อ

.นายอำเภอ

.ผู้ว่าราชการจังหวัด

อัยการจังหวัด

นิติกร

ตอบ   คอัยการจังหวัด


4. การพัสดุตรงกับความหมายในข้อใด

.การจัดทำเอง

.การซื้อการจำหน่าย

การจ้างการจ้างเหมา

ถูกทุกข้อ

ตอบ   งถูกทุกข้อ


5.   โดยวิธีกรณีพิเศษให้ประธานกรรมการบริหารสั่งซื้อจากผู้ขายได้โดยตรงในกรณีใด

การซื้อจากส่วนราชการ

การซื้อครั้งหนึ่งมีจำนวนราคาไม่เกิน10,000บาท

การซื้อพัสดุเร่งด่วนหากล่าช้าอาจจะเสียหาย

การซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล

ตอบ   กการซื้อจากส่วนราชการ


6.   ผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดหาของ อบต.คือใคร

.ผู้สั่งจ้าง

นายอำเภอ

ประธานกรมการบริหาร

เลขานุการ อบต.

ตอบ   คประธานกรมการบริหาร


7.   ถ้าผู้เสนอราคาหลายรายเสนอราคาเท่ากันคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะทำอย่างไร

ก.ให้จับฉลากเลือกผู้เข้าเสนอราคา

ข.ให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา

.ให้กำหนดการซื้อการจ้างใหม่เพื่อคัดเลือกผู้เสนอราคาให้ได้

ให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาคัดเลือก

ตอบ   ข.ให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา


8.   อบต.ต้องการซื้อพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ อบต.จะซื้อพัสดุโดยวิธีใด

วิธีตกลงราคา

.วิธีสอบราคา

.วิธีประกวดราคา

.วิธีพิเศษ

ตอบ   ง.วิธีพิเศษ


9.   หลักประกันซองที่มีวงเงินค่างานก่อสร้างไม่เกิน10ล้านบาทให้ใช้หลักประกันใด

ใบหุ้นสามัญ

.หน่วยลงทุน

เช็คธนาคาร

.หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน

ตอบ   ง.หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน


10.   ประกาศการประกวดราคามีสาระสำคัญเรื่องใด

รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดราคา

.กำหนดวันเวลารับซองปิดการรับซอง

ถูกทุกข้อ

ตอบ   งถูกทุกข้อ


11.   ผู้มีความอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นตามระเบียบนี้คือ

ก.นายกรัฐมนตรี

ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ง.คณะรัฐมนตรี

ตอบ   ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย


12.   การส่งประกาศประกวดราคาไปที่ใดที่ต้องส่งเอกสารประกวดราคาไปพร้อมกัน

. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ที่ว่าการอำเภอ

ศาลากลางจังหวัด

ถูกทุกข้อ

ตอบ   งถูกทุกข้อ


13.   การรับเอาพัสดุโดยมีเงื่อนไขหรือภาระติดพันจะรับเอาพัสดุได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากใคร

ก. นายอำเภอ

ข. สภา อบต.

ค. นายก อบต.

ง. ปลัด อบต.

ตอบ   ข. สภา อบต.


14.   การสั่งซื้อจากเงินอุดหนุนเงินกู้ภายในประเทศซึ่งไม่ใช่วิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษผู้ว่าราชการจังหวัด

        มีอำนาจใจวงเงินเท่าใด

ก. ไม่เกิน1ล้านบาท

ข. 1ล้านบาทแต่ไม่เกิน2ล้านบาท

ค. 2ล้านแต่ไม่เกิน4ล้านบาท

ง. 4ล้านบาทขึ้นไป

ตอบ   ค. 2ล้านแต่ไม่เกิน4ล้านบาท


15.   กรณีมีผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ทั้งผู้ผลิตคนไทยและผู้ผลิตจากแหล่งนอกประเทศท่านจะเลือกผู้เสนอ    

     ราคารายใด

ก. บริษัท ก.เป็นผู้ผลิตของคนไทยเสนอราคาต่ำกว่าผู้ผลิตต่างชาติไม่เกินร้อยละสิบ

ข. บริษัท ข.เป็นผู้ผลิตต่างชาติเสนอราคาต่ำกว่าผู้ผลิตในประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้า

ค. บริษัท ค.เป็นกิจการที่ผลิตในประเทศไทยเสนอราคาต่ำสุดในบรรดาผู้เสนอราคารายอื่น

ง. บริษัท ง.เป็นกิจการต่างชาติเสนอราคาต่ำกว่าผู้เสนอราคาที่เป็นของคนไทยทุกราย 

ตอบ   ค. บริษัท ค.เป็นกิจการที่ผลิตในประเทศไทยเสนอราคาต่ำสุดในบรรดาผู้เสนอราคารายอื่น


คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1,2
รายละเอียดในไฟล์ E-book และหนังสือ ประกอบด้วย  
   


- แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบัญ
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบเก่าเจ้าพนักงานพัสดุ _ท้องถิ่น
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
- แนวข้อสอบว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538
- แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน อปท
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807  (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือภาค +VCD ติวภาค ก   ราคา 679 บาท
ส่ง EMS  เป็นหนังสือ 2 เล่มภาค ก+ข +VCD คณิศาสตร์+ภาษาไทย+ MP3 พรบ.ท้องถิ่น  ราคา 1500 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
สาขามหาสารคาม ชื่อบัญชี สุวัชร  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nokkaten_maree@hotmail.com


ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
10 เดือนที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา