พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

guest profile image guest

พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมาย ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ “ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น
“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า
(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

มาตรา ๕ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้น มิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๖ ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะถ้านำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๗ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๘ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๙ ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๐ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๑ ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

มาตรา ๑๒ ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
(๑) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือในภายหลัง และไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
(๒) เป็นการกระทำโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
ถ้าการกระทำความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี

มาตรา ๑๓ ผู้ใดจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔)

มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๑๔

มาตรา ๑๖ ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่ง เป็นการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระทำไม่มีความผิด ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือ บุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย

มาตรา ๑๗ ผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ
(๑) ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ
(๒) ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ
จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร

หมวด ๒
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดและหาตัวผู้กระทำความผิด
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้
(๒) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
(๔) ทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่
(๕) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
(๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นให้ด้วยก็ได้
(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทำการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว
(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จำเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียดแห่งความผิดและผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๙ การใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ
(๘) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้อง ทั้งนี้ คำร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระทำหรือกำลังจะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เหตุที่ต้องใช้อำนาจ ลักษณะของการกระทำความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำความผิดและผู้กระทำความผิด เท่าที่สามารถจะระบุได้ ประกอบคำร้องด้วยในการพิจารณาคำร้องให้ศาลพิจารณาคำร้องดังกล่าวโดยเร็วเมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้ว ก่อนดำเนินการตามคำสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสำเนาบันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทำให้ต้องใช้อำนาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ ณ ที่นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสำเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระทำได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการดำเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ
(๘) ส่งสำเนาบันทึกรายละเอียดการดำเนินการและเหตุผลแห่งการดำเนินการให้ศาลที่มีเขตอำนาจภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือดำเนินการ เพื่อเป็นหลักฐานการทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๘ (๔) ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจการของเจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจำเป็น การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจากจะต้องส่งมอบสำเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดมอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึดหรืออายัดไว้เกินสามสิบวันมิได้ ในกรณีจำเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านั้น ให้ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันได้อีกไม่เกินหกสิบวัน เมื่อหมดความจำเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ตามที่กำหนดไว้ในภาคสองลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคำร้อง พร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอำนาจขอให้มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการระงับการทำให้แพร่หลายนั้นเอง หรือสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์รวมอยู่ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอให้มีคำสั่งห้ามจำหน่ายหรือเผยแพร่ หรือสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นระงับการใช้ ทำลายหรือแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ หรือจะกำหนดเงื่อนไขในการใช้ มีไว้ในครอบครอง หรือเผยแพร่ชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์ดังกล่าวก็ได้ชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดคำสั่งที่มีผลทำให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกทำลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขัดข้อง หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามคำสั่งที่กำหนดไว้ หรือโดยประการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้ เว้นแต่เป็นชุดคำสั่งที่มุ่งหมายในการป้องกันหรือแก้ไขชุดคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ให้แก่บุคคลใดความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระทำเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่
โดยมิชอบ หรือเป็นการกระทำตามคำสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาลพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๔ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๕ ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อ้างและรับฟังเป็นพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจมีคำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น

มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้ ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง ความในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ให้บริการประเภทใด อย่างไร และเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

มาตรา ๒๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๐ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทและปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๒๘ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอำนาจรับคำร้องทุกข์หรือรับคำกล่าวโทษ และมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในการจับ ควบคุม ค้น การทำสำนวนสอบสวนและดำเนินคดีผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ บรรดาที่เป็นอำนาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรัฐมนตรีมีอำนาจ ร่วมกันกำหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดำเนินการตามวรรคสอง

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง บัตรประจำตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วนสำคัญ ของการประกอบกิจการ และการดำรงชีวิตของมนุษย์ หากมีผู้กระทำด้วยประการใด ๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานตามคำสั่งที่กำหนดไว้ หรือทำให้การทำงานผิดพลาดไปจากคำสั่งที่กำหนดไว้ หรือใช้วิธีการใด ๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือทำลายข้อมูลของบุคคลอื่น ในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ หรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน สมควรกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ที่มา http://www.cowboythai.com/forum/index.php?topic=1443.msg9206;topicseen

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ webmaster@bkk.social
ความคิดเห็น
guest profile image guest


***********อ่านสักนิดก่อนคิดจะโพส...............................................................................คำถามเหล่านี้เจอทุกวันเลย
***********อ่านสักนิดก่อนคิดจะโพส...............................................................................คำถามเหล่านี้เจอทุกวันเลย
***********อ่านสักนิดก่อนคิดจะโพส...............................................................................คำถามเหล่านี้เจอทุกวันเลย


ผู้ใช้งาน,WM และ หน่วยงานรัฐ มาช่วยกันตอบคำถามเหล่านี้  ที่เว็บพันทิป


ส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ หรือไม่เคยรู้เลยว่ากฎหมายการโพสต์ ข้อความ หรือ รูปภาพทาง WEB นั้นมีอยู่จริงๆครับ
ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน น้องๆลองอ่านดูนะครับ ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะ เพื่อ WEB จะได้อยู่กับพวกเรา
ไปอีกนาน...แสนนาน รักทุกคนในเกาะครับ (ความรู้อยู่รอบตัวเรา)

ตอบข้อสงสัยเบื้องต้นเกี่ยวกับการโพสต์ภาพและข้อความในเว็บบอร์ด โดยนักกฎหมาย

จากที่ทางพันทิปได้นำคำถาม, ข้อสงสัยเกี่ยวกับการโพสต์ภาพและข้อความในเว็บไซต์ ที่หลายๆ
ท่านฝากไว้ในกระทู้ ไปสอบถามกับนักกฎหมาย ได้คำตอบเบื้องต้นจากนักกฎหมาย
ทีมนักวิจัยกองทุนศาสตราจารย์คนึง ฤาไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเสนอให้ทุกท่านทราบ
ดังที่ได้รวบรวมไว้ในกระทู้นี้ หากมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้เลยนะคะ

ทำอย่างไรจึงจะรอด

ถาม : ไม่เอ่ยชื่อบุคคลโดยตรงแต่เอ่ยชื่อหน่วยงานจะรอดตัวหรือไม่ ?
ตอบ : การไม่เอ่ยชื่อบุคคลโดยตรงแต่เอ่ยชื่อหน่วยงาน ตามกฎหมายอาญานั้น
การกล่าวถึงผู้อื่นหมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลด้วย ถ้าชื่อหน่วยงานนั้นเป็นนิติบุคคล
และการกล่าวถึงชื่อหน่วยงานบนเว็บไซต์ โดยทำให้ชื่อหน่วยงานนั้นเสียชื่อเสียง
ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ก็ ผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามมาตรา 328

ถาม : ไม่เอ่ยชื่อบุคคลโดยตรงและไม่เอ่ยชื่อหน่วยงานแต่ฟังแล้วรู้จะรอดตัวหรือไม่ ?
ตอบ : การไม่เอ่ยชื่อบุคคลโดยตรงและไม่เอ่ยชื่อหน่วยงานแต่ฟังแล้วรู้ว่าหมายถึงใคร
ถ้าการกระทำนั้นทำให้บุคคลนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง บนเว็บไซต์
ก็ผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเช่นกัน

ความไม่เข้าใจเรื่องการโพสต์ภาพ

ถาม : ภาพตัดต่อดาราเพื่อแซว แต่ไม่ได้ทำให้เสียหาย เช่นทำเป็นรูป กระพริบตา ทำได้ไหม ?
ตอบ : การที่จะพิจารณาว่าภาพตัดต่อจะทำได้หรือไม่ จะต้องพิจารณาว่า
การกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ดาราคนนั้นหรือไม่ หากทำให้รูปเพียงกระพริบตา
ก็คงไม่ทำให้เสียหาย แต่หากทำให้หน้าอกหรือสะโพก เคลื่อนไหว เห็นว่าน่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย
โดยบุคคลทั่วไปอาจจะเข้าใจว่า ดาราผู้นั้นมีพฤติกรรมเยี่ยงนั้นหรือ เสนอรูปแบบเช่นนั้นต่อประชาชน
และการที่จะพิจารณาว่าเสียหายหรือไม่
มิใช่ผู้โพสต์ตัดสินจะต้องพิจารณษจากระดับวิญญูชนโดยทั่วไปว่าการกระทำดังกล่าวก่อให
้เกิดความเสียหายหรือไม่

ถาม : หากนำภาพพริตตี้มาลง แล้วมีคนเอาไปตัดต่อ เจ้าของจะต้องผิดไปด้วยไหม ?
ตอบ : ประเด็นนี้ควรจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 หากรูปดังกล่าวนำมาจากนิตยสาร, สิ่งพิมพ์หรือสิ่งต่างๆ
การนำรูปดังกล่าวมาโพสต์จะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในรูปถ่าย เนื่องจากมีการนำไปทำซ้ำ ดัดแปลง
และเผยแพร่ต่อประชาชนและหากมีการนำรูปดังกล่าวมาตัดต่อก้ต้องมาพิจารณาว่าการตัดต่อด
ังกล่าวจะก่อให่เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่ถูกนำรูปมาตัดต่อหรือไม่
กรณีที่ 2 หากเป็นการที่ถ่ายเอง แล้วนำมาโพสต์ หากภาพดังกล่าวเป็นภาพปกติ การนำภาพมาโพสต์สามารถกระทำได้
แต่หากนำไปตัดต่อ ก็ต้องพิจารณาว่าก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่ หากภาพดังกล่าวเป็นภาพถ่ายใต้กระโปรง
หรือใช้กล้องที่สามารถถ่ายทะลุเสื้อมาโพสต์ ผู้โพสต์จะผิดฐานทำให้แพร่หลาย วัตถุ
หรือสิ่งลามกส่วนประเด็นต่อมา หากมีคนนำภาพไปตัดต่อเห็นว่า
ผู้โพสต์มิน่าจะต้องรับผิดในผลของผู้กระทำการตัดต่อในภายหลังด้วย

ถาม : โพสต์รูปล้อเลียน บุคคล ได้หรือไม่ ?
ตอบ : กรณีรูปล้อเลียน จะต้องพิจารณาว่า การกระทำดังกล่าว น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง
ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชังหรือไม่ หากมีพฤติการณ์ข้างต้นก็ต้องรับผิดฐานหมิ่นประมาท

ถาม : ภาพล้อเลียน สินค้า โพสต์ได้ไหม ?
ตอบ : หากภาพนั้นเป็นงานซึ่งได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์แล้วผู้ใดนำมาทำเป็นภาพล้อเลียนสินค้านั้น
อาจจะถือว่าเป็นการดัดแปลงภาพนั้น ซึ่งตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ คำว่า ดัดแปลง หมายความว่า
ทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม
หรือจำลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระสำคัญโดยไม่มีลักษณะของการจัดทำงานขึ้นใหม่ ทั้งนี้
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งจะถือเป็นความผิดตามมาตรา 28 แห่งพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์
แต่ถ้าผู้อื่นรู้แล้วว่างานนั้นเป็นภาพล้อเลียน แล้วนำไปโพสต์หรือนำไปส่งต่อให้ผู้ผู้อื่น
ผู้นั้นอาจมีความผิดตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 28 หรือมาตรา 31 ด้วยก็ได้ สำหรับความผิดทางแพ่งนั้น
ก็เป็นความผิดฐานละเมิดตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้
และสำหรับความผิดทางอาญาอาจจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 328 แห่งประมวลกฎหมายอาญาก็เป็นได้
เพราะการโพสต์ถือเป็นการโฆษณาด้วยภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆ
หรือการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น เป็นต้น

ถาม : โพสต์ภาพในภาพยนตร์พวกโปสเตอร์หรือภาพที่เขาปล่อย ทีเซอร์หนังตามเว็บไซต์ภาพยนตร์ต่างๆ ได้ไหม ?
ตอบ : หากโปสเตอร์ภาพยนตร์หรือภาพทีเซอร์หนังเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
และมีคนนำมาโพสต์โดยไม่ได้รับอนุญาต จะถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา 28 แห่งพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์
เพราะการนำมาโพสต์ถือว่าเป็นการทำซ้ำ จากคำนิยามตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ทำซ้ำ หมายความว่า
การคัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใดๆ เลียนแบบทำสำเนา จากต้นฉบับ จากสำเนา
หรือจากโฆษณาในส่วนอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สำหรับความผิดทางแพ่งนั้น
ก็เป็นความผิดฐานละเมิดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ทำให้เขาเสียหายแก่ทรัพย์สินก็เป็นได้
ทำให้คนดูหนังซื้อโปสเตอร์หนังจากเขาน้อยลงตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ถาม : ภาพตามนิตยสาร ภาพดาราที่ถ่ายแบบ หรืออยู่ในชุดปกติ ?
ตอบ : ภาพที่นำมาโพสต์นั้นถึงแม้จะเป็นภาพปกติที่มิใช่เป็นภาพลามกอนาจารก็อาจจะเป็นความผิ
ดตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ไ
ด้ กล่าวคือ การที่นำภาพมาโพสต์ถือว่าเป็นการทำซ้ำ จากคำนิยามตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ทำซ้ำ หมายความว่า
การคัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใดๆ เลียนแบบทำสำเนา จากต้นฉบับ จากสำเนา
หรือจากโฆษณาในส่วนอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สำหรับความผิดทางแพ่งนั้น
ก็เป็นความผิดฐานละเมิดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพนั้น ทำให้คนซื้อหนังสือเขาน้อยลง
อันเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ถาม : ภาพผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างการฟ้องด้วยภาพตามหน้าหนังสือพิมพ์โพสต์บ้างได้ไหม ?
ตอบ : ในทางแพ่ง ผู้กระทำอาจมีความผิดฐานละเมิดตามมาตรา 420 ได้
เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำโดยจงใจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิของผู้กระ
ทำผิดกฎหมาย
ถึงแม้ผู้นั้นจะเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย แต่ผู้นั้นก็ยังมีสิทธิตามกฎหมายทุกประการเช่นเดียวบุคคลทั่วไป
ในทางอาญา ผู้กระทำอาจมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 326 และมาตรา 328 ได้
เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม
โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้กระทำผิดกฎหมายนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชังได้
แต่อย่างไรก็ตามผู้กระทำอาจจะอ้างว่า
การโพสต์ภาพของผู้กระทำนั้นเป็นไปโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สาธารณะตามมาตรา 329 (1)
เพื่อยกเว้นความรับผิดของตนได้ เช่น ผู้กระทำผิดนั้นอาจจะเป็นอาชญากรหรือผู้ร้ายในคดีสำคัญ
จึงต้องประกาศให้ผู้อื่นรับรู้เพื่อจะได้ระมัดระวังตัว เป็นต้น

ถาม : ภาพอาหารที่เสียมีสิ่งแปลกปลอมเจือปนจากบริษัทผู้ผลิต
หรือภาพอุปกรณ์ที่เสียหายตั้งแต่ซื้อมาจากโรงงานร้านค้าโพสต์ได้ไหม ?
ตอบ : ในทางแพ่ง ผู้กระทำอาจมีความผิดฐานละเมิดตามมาตรา 420 ได้
เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำโดยจงใจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบร
ิษัทผู้ผลิตหรือร้านค้าได้ในทางอาญา ผู้กระทำอาจมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 326 และมาตรา 328 เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นการใส่ความบริษัทผู้ผลิตหรือร้านค้าต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้บริษัทผู้ผลิตหรือร้านค้านั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชังได้

แต่อย่างไรก็ตามผู้กระทำอาจจะอ้างว่า การโพสต์ภาพของผู้กระทำนั้น เป็นไปโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สาธารณะ
หรือติชมด้วยความเป็นธรรมตามมาตรา 329 (1) , (2) เพื่อยกเว้นความรับผิดของตนได้ เช่น
อาหารดังกล่าวนั้นมีสารปนเปื้อน หรือ อุปกรณ์นั้นมีความชำรุดบกพร่องก่อนที่จะซื้อ
จึงต้องประกาศให้ผู้อื่นรับรู้เพื่อจะได้ระมัดระวังในการบริโภค
หรือการเลือกซื้ออุปกรณ์จากบริษัทผู้ผลิตหรือร้านค้านั้น เป็นต้น

ถาม : ภาพบุคคลทั่วไป เพื่อนๆ ที่ไป meeting ที่คาดหน้ากันแล้วโพสต์ได้ไหม/ ไม่คาดโพสต์ได้ไหม ?
ตอบ : ในทางแพ่ง ผู้กระทำอาจมีความผิดฐานละเมิดตามมาตรา 420 ได้
เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำโดยจงใจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิของบุคคลทั่วไป/ เพื่อนๆได้
ในทางอาญา ผู้กระทำอาจมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 326 และมาตรา 328
เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นการใส่ความบุคคลทั่วไป/ เพื่อนๆ ต่อบุคคลที่สาม
โดยประการที่น่าจะทำให้บุคคลทั่วไป/ เพื่อนๆนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชังได้
แต่อย่างไรก็ตามผู้กระทำอาจจะอ้างว่า การโพสต์ภาพของผู้กระทำนั้นเป็นไปโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สาธารณะ
หรือติชมด้วยความเป็นธรรมตามมาตรา 329 (1) , (2) เพื่อยกเว้นความรับผิดของตนได้ เช่น
การโพสต์ภาพเพื่อนโดยสุจริตเพื่อติชมด้วยความเป็นธรรมตามปกติของเพื่อนในกลุ่ม เป็นต้น
หรือผู้กระทำอาจจะได้รับความยินยอมจากบุคคลทั่วไป/ เพื่อนๆ
ก็สามารถนำมาใช้เป็นข้อเว้นความรับผิดได้เช่นกัน

ถาม : ภาพที่ได้จากเว็บที่ไม่ได้เขียนข้อความสงวนลิขสิทธิ์ โพสต์ได้ไหม ?
ตอบ : ไม่ได้ เพราะงานอันมีลิขสิทธิ์กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครอง แม้ไม่ได้เขียนข้อความสงวนไว้

ถาม : ถ่ายภาพดาราจากที่สาธารณะใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ดารา
หรือผู้ถ่ายและสามารถนำไปทำการค้าต่อได้หรือไม่ ?
ตอบ : งานภาพถ่าย ได้แก่
งานสร้างสรรค์ภาพที่เกิดจากการใช้เครื่องมือบันทึกภาพโดยให้แสงผ่านเลนซ์ไปยังฟิล์มหรือกระจก
และล้างด้วยน้ำยาซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือด้วยกรรมวิธีใดๆ อันทําให้เกิดภาพขึ้น
หรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างอื่น ทั้งนี้ไม่ว่างานจะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่
ก็ถือได้ว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ภาพถ่ายเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ
ซึ่งผู้ถ่ายภาพมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะ (๑) ทําซ้ำหรือดัดแปลง (๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน (๓)
ให้เช่าต้นฉบับหรือสําเนางาน (๔) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น (๕)
อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (๑) (๒) หรือ (๓) โดยจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้
แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะกําหนดในลักษณะที่เป็นการจํากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้
ยกเว้นแต่งานนั้นจะกระทำโดยการรับจ้างบุคคลอื่น ให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีีลิขสิทธิ์ในงานนั้น
เว้นแต่ผู้สร้างสรรค์และผู้ว่าจ้างจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น
อย่างไรก็ดีผู้ถ่ายภาพสามารถที่จะให้มีการอ้างอิงชื่อของตน ในฐานะผู้สร้างสรรค์
และมีสิทธิที่จะป้องกันไม่ให้มีการบิดเบือนหรือกระทำการอย่างใดๆ
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สร้างสรรค์ซึ่งสิทธิทั้งสองประการนี้
เป็นสิทธิของผู้สร้างสรรค์แต่การกระทำดังกล่าวนั้นจะต้องดูว่า
๑) กระทบถึงสิทธิส่วนบุคคลของดาราคนนั้นหรือไม่
๒) ภาพนั้นทำให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงกับดาราคนนั้นหรือไม่

ถาม : สแกนรูปจากหนังสือมาลงเว็บ ได้ไหม ?
ตอบ : ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ มาตรา ๔ "ทำซ้ำ" หมายความรวมถึงการคัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใดๆ เลียนแบบ
ทำสำเนา ทำแม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพจากต้นฉบับ จากสำเนา
หรือจากการโฆษณาในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
สำหรับสนส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใดไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ
โดยไม่มีลักษณะอันเป็นการจัดทำงานขึ้นใหม่ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน"ดัดแปลง"
หมายความว่า ทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
หรือจำลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระสำคัญโดยไม่มีลักษณะงานที่จัดขึ้นใหม่
ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน"เผยแพร่ต่อสาธารณชน" หมายความว่า
ทำให้ปรากฏต่อสาธารณะชนโดยการแสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลง การทำให้ปรากฏด้วยเสียงและหรือภาพ
การก่อสร้าง การจำหน่าย หรือโดยวิธีอื่นใดซึ่งงานที่ได้จัดทำขึ้น มาตรา ๒๗
การกระทำอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕)
ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้() ทำซ้ำหรือดัดแปลง()
เผยแพร่ต่อสาธารณชนข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๒๗
"การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพรบ.นี้หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์
และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของเกินสมควร
มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่งการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
วรรคหนึ่งมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้ (๑) วิจัยหรือศึกษางานนั้นอันมิใช่กระทำเพื่อหากำไร (๒)
ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท (๓) ติชม
วิจารณ์ หรือแนะนำผลงาน โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น (๔)
เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชน โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้นมาตรา 33 การกล่าว
คัด ลอก เลียนหรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดยมีการรับรู้
ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้ปฏิบัติตามมาตรา 32
วรรคหนึ่งกล่าวโดยสรุปข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์๑. การวิจัยหรือการศึกษาที่เป็นส่วนตัวและการกระทำใดๆ
เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน ซึ่งมักใช้กับงานประเภทวรรณกรรม
เช่นการถ่ายสำเนาบทความเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย๒.การติชม
วิจารณ์และการเสนอรายงานข่าว แต่ต้องตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า การวิจารณ์นั้นๆ
จะต้องมีชื่อเรื่องว่าอะไรและใครเป็นคนประพันธ์ ๓. การบริหารราชการแผ่นดิน
ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หากการลอกเลียนหรือกระทำซ้ำนั้นเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน เช่นการทำสำเนาเพื่อใช้ในการพิจารณาคดีของศาล ๔.กรณีอื่นๆ เช่น
การทำซ้ำโดยบรรณารักษ์ห้องสมุดเพื่อประโยชน์ในการใช้ห้องสมุด หรือเพื่อใช้ในการวิจัยและการศึกษา
กล่าวโดยสรุป ถ้าเป็นการสแกนรูปจากหนังสือมาเพื่อใช้ส่วนตัว เพื่อความบันเทิง
หรือเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยนั้นไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทย
เว้นแต่คุณจะเอารูปดังกล่าวไปทำซ้ำ เผยแพร่ต่อสารธารณชน ขาย ให้เช่า เพื่อแสวงหากำไร
กรณีนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งการสแกนรูปจากหนังสือมาโพสลงเวปนั้นถือได้ว่าเป็นการนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาเผยแพร่ต่อสาธาร
ณชนซึ่งไม่สามารถทำได้

ถาม : รูปจากเว็บที่ขายภาพ หากซื้อแล้ว นำมาลงได้ไหม ?
ตอบ : จะเห็นได้ว่าภาพดังกล่าวก็เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ หากคุณนำภาพดังกล่าวมาลงเว็บ
ก็ถือได้ว่าเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนถือได้ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ยกเว้นแต่ภาพที่เขาให้ download
ฟรีก็อาจถือได้ว่าเขาให้ความยินยอมเอาไว้ล่วงหน้าก่อนก็น่าที่จะทำได้

ถาม : รูป Capture จาก CD / DVD / รายการทีวีลงได้ไหม ?
ตอบ : ไม่ได้ หากงานดังกล่าวเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์

ถาม : ภาพจากเว็บแฟนคลับดาราต่างๆ ที่ตั้งใจให้เผยแพร่อยู่แล้ว โพสต์ได้ไหม ?
ตอบ : ได้ เพราะเจ้าของงานให้ความยินยอมแล้ว

ถาม : ข้อความที่เป็นภาพซึ่งสแกนมาจากหนังสือพิมพ์ หรือ cap
ข้อความจากเว็บข่าวหรือเว็บทั่วไปเป็นไฟล์ภาพโพสต์ได้ไหม
ตอบ : ได้ เพราะข่าวสารไม่เป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ ฉะนั้น จะทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างไรก็ได้

ถาม : ภาพจากหนังฮอลลีวู้ด ที่ได้มาจากเว็บต่างๆ โพสต์ได้ไหม ?
ตอบ : ต้องดูว่าเป็นภาพแบบไหนและโพสต์เพื่ออะไรจึงจะตอบได้อย่างชัดเจนว่าผิดอะไร แต่ถ้าโพสต์เฉยๆ
ก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และถ้าภาพนั้นมีลักษณะที่อาจทำให้ผู้อื่นเสียหาย ถูกดูหมิ่น
หรือถูกเกลียดชัง ก็จะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วย

ถาม : ภาพสาวๆ ใส่ชุด บิกินนี่ จากประเทศต่างๆ ?
ตอบ : กรณีที่ 1 ถ้าภาพนั้นเป็นภาพจากนิตสารต่างๆ ซึ่งภาพเหล่านั้นเป็นงานลิขสิทธิ์
ถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ในกรณีที่ 2 ภาพนั้นเป็นภาพส่วนตัว นำมาโพสต์โดยไม่ขออนุญาตเจ้าของภาพ
เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของเขาเช่นกัน

ถาม : รถชนกันสภาพรถไม่ใช่ภาพศพที่น่าเกลียดน่ะ ?
ตอบ : ถ้าไม่ใช่ภาพศพ แต่เป็นแค่ภาพรถชนสามารถทำได้

ถาม : ภาพพายุคลื่นลมแรงซัดเรือแพจมคว่ำ ?
ตอบ : ได้

ถาม : ภาพไฟไหม้บ้านเรือนตึกรามบ้านช่อง ?
ตอบ : โพสต์ได้เพราะเป็นภาพรายงานเหตุการณ์ทั่วไป

ถาม : ภาพคนพิการคนยากจนคนสิ้นไร้ไม้ตอกที่มาขอความช่วยเหลือ (ของจริงๆ น่ะ) ?
ตอบ : ต้องพิจารณาจากความยินยอมของคนพิการคนยากจนคนสิ้นไร้ไม้ตอกนั้น
ถ้าเขายินยอมก็สามารถนำภาพนั้นมาโพสต์ได้ ถ้าเขาไม่ยินยอม เพราะเขาอาจไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นสภาพของเขา
ก็ไม่สามารถที่จะนำภาพเขามาโพสต์นั้นได้ ซึ่งเป็นสิทธิส่วนตัวของเขา

อื่นๆ

ถาม : หากพันทิปจะปกป้องสมาชิก โดยไม่ยอมเช็ค ไอพี ให้กับตำรวจ จะได้หรือไม่ ?
ตอบ : ไม่ได้ เพราะพันทิปมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือกับตำรวจ เพื่อหาบุคคลผู้กระทำความผิดมาลงโทษ
มากกว่าการปกป้องสมาชิก แต่พันทิปจะให้ไอพีกับตำรวจ ก็ต่อเมื่อมีหมายจากศาลมาขอตรวจค้นเสียก่อน

ถาม : โพสต์กันในคลับเล็กๆ ถือเป็นที่รโหฐานได้ไหม ?
ตอบ : คลับเล็กๆ ในที่นี้ ถ้าหมายถึงกลุ่มเพื่อนในเมล์ของเราเอง
ไม่น่าจะถือเป็นที่รโหฐานในความหมายตามกฎหมายอาญา เพราะที่รโหฐานตามกฎหมายอาญานั้นหมายถึง
ที่ส่วนตัวของบุคคลตามสถานที่จริงๆ ในโลก ไม่ใช่สถานที่ในโลกของอินเทอร์เน็ต
เพราะกฎหมายอาญามิอาจตีความขยายได้

ถาม : เว็บต้องเขียนประกาศสงวนลิขสิทธิ์หรือไม่ หรือเป็นโดยอัตโนมัติ ?
ตอบ : ไม่ต้องเพราะลิขสิทธิ์จะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
การจดทะเบียนเป็นเพียงวิธีการประกาศแจ้งสิทธ์ต่างรัฐ
และเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์พยานหลักฐานว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

ถาม : คนโพสต์อยู่ต่างประเทศจับได้ไหม ?
ตอบ : หากความผิดดังกล่าว ผลน่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ถึงแม้จะกระทำยังต่างประเทศ
กฎหมายถือว่าทำในประเทศดังนั้นเมื่อผู้ต้องหา เดินทางมาในประเทศ เจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมได้ เว้นแต่
ผู้นั้นมีเอกสิทธิความคุ้มกันทางการทูต หากผู้นั้นอยู่ต่างประเทศ
จะต้องพิจารณาว่ามีสนธิสัญญาระหว่างไทยกับรัฐนั้นว่า จะอนุญาตให้รัฐนั้นช่วยจับกุมผู้กระทำความผิด
แล้วดำเนินคดีในรัฐนั้น หรือส่งตัวมาดำเนินคดีในประเทศไทย

ถาม : เว็บอยู่ต่างประเทศจับได้ไหม ?
ตอบ : จับได้หากผลแห่งความเสียหาย นั้นน่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ตามที่กล่าวมาแล้วในข้อก่อนหน้านี้
guest profile image guest
***************ขั้นตอนการติดตามผู้กระทำผิดทาง Internet *******************


สันติบาล/ตำรวจไอที  แจ้งเรื่องขั้นตอนการติดตามหาผู้กระทำผิดทาง Internet

สำหรับน้อง ๆ ที่มันส์มือ นักเลง keyboard ด่าคนอื่นทางเน็ต ช่อโกงทรัพย์ผู้อื่น ลงรูปตัดต่อ หรือกระทำผิดใด ๆ ผ่านทาง Internet โดยชะล่าใจว่า ไม่มีใครจะตามเอาเรื่องได้ คิดผิดแล้ว

สมมุติว่า
A = นักเลง keyboard
B = ผู้เสียหายที่ถูก A ด่าอย่าเจ็บแสบสะท้านทรวง

เนื้อเรื่อง
A ตั้งกระทู้ โพสด่า B อย่างเสีย ๆ หาย ๆ ให้ร้ายว่าความ พร้อมลงรูปของ B เป็นการประจานซ้ำ

ขั้นตอนการติดตามหาตัวก็ทำง่าย ๆ
1.นาย B ไปแจ้งความที่ สน.ใกล้บ้าน เพื่อขอ เสาเนาใบบันทึกแจ้งความ
2.นาย B นำเสาเนาใบบันทึกแจ้งความไปแจ้งความจำนงต่อเวปไซท์นั้นเพื่อขอ log file หมายเลข IP ในเวลานั้น
3.นาย B นำ logfile และหมายเลข IP นั้น ไป แจ้งที่ กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ
4.ทางเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องจะประสานงานกับ ISP เพื่อสืบค้นว่า หมายเลข IP นี้ ใช้งานเวลานี้ มาจากที่ใดในประเทศไทย
5.ทางเจ้าหน้าที่ประสานกับตำรวจท้องที่ ไปตรวจยังบ้านเลขที่ดังกล่าว
5.1.หากเป็นร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต ทางตำรวจจะขอดู Log file เพื่อตรวจสอบว่าใครเป็นคนใช้
6.ทราบชื่อ ผู้กระทำผิดแล้ว ดำเนินการออกหมายเรียกเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหา
7.นาย A หน้าซีดมือสั่น เพราะตำรวจ ถือหมายเรียก ยืนอยู่หน้าบ้าน

หากเป็นคดีเล็ก ๆ หมิ่นประมาทประชาชนธรรมดา นาย A จะมีเวลา นอนตีพุงสบายใจ 2-3 เดือน
หากเป็นคดีใหญ่ ๆ หมิ่นเบื้องสูง นาย A จะมีเวลาร่ำลาญาติ ไม่เกิน 3 อาทิตย์
guest profile image guestข้อความนี้....ปริ้นออกมา..ให้ลูกหลานได้อ่าน คนรอบตัวได้ดู  นักเลงคีย์บอร์ดได้เห็น

9. ถาม : ในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการอย่างไร

ตอบ : หากเกิดกรณีที่เชื่อว่ามีการกระทำผิดตามพ.ร.บ. เจ้าหน้าที่มีอำนาจอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ การใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ต้องขออนุญาตศาล

1. มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้

2. เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

การใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องขออนุญาตศาล (พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องส่งสำเนาบันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทำให้ต้องใช้ อำนาจตามที่ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตแล้วให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบ คอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน)

4. ทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่

5. สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

6. ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นให้ด้วยก็ได้

7. ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทำการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว

8. ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จำเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียดแห่งความผิดและผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

10. ถาม : หากได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะมีขั้นตอนในการสืบสวนอย่างไร

ตอบ : หากคุณได้เข้าแจ้งความแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

1. เมื่อได้รับการร้องทุกข์หรือตรวจพบว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกับผู้ดูแลเว็บไซต์ เพื่อขอหมายเลข IP Address และวันเวลาที่พบการกระทำความผิด

2. เมื่อทำการตรวจหมายเลข IP Address แล้วพบว่าเป็นของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) รายใด เจ้าหน้าที่จะทำหนังสือสอบถามข้อมูลจราจรและข้อมูลผู้ใช้บริการ

3. หลังจากนั้นจะมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีรายชื่อปรากฏมาให้ปากคำ

11. ถาม : ถ้าหากคุณเป็นผู้เสียหายจะต้องทำอย่างไร

ตอบ : หากคุณกลายเป็นผู้เสียหาย แนะนำว่าให้คุณจดจำ URL (Uniform Resource Locater) ที่พบว่ามีการกระทำความผิด และให้คุณรวบรวมพยานหลักฐานที่สามารถหาได้ เช่น จัดพิมพ์รายละเอียดต่างๆ จดจำวันเวลาและสถานที่ที่พบว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น แล้วให้รีบไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจในท้องที่ที่ความผิดเกิดขึ้น

12. ถาม : หากต้องการศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ไหน และมีหน่วยงานใดบ้างที่ดูแลรับผิดชอบ

ตอบ : สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพ.ร.บ.นี้ได้จากเว็บไซต์ของหลากหลายหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบ อาทิ

1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : http://www.mict.go.th

2. ศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี (High-Tech Crime Center) : http://htcc.police.go.th

3. กองบัญชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : http://ict.police.go.th

4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ : http://www.royalthaipolice.go.th

5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ : http://www.dsi.go.th/dsi/index.jsp

6 .เว็บไซต์ NECTEC เพื่อประชาคมความรู้ (NECTEC PEDIA) : http://wiki.nectec.or.th/nectecpedia/index.php

อ้างอิง

เอกสารคำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
โดย นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4
ประกอบการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ 772/2550
คำถามเกี่ยวกับ พรบ.ความผิดคอมพ์

ติดตามเต็มๆ  ทุกข้อได้ที่  http://ictip.mict.go.th/documents/faq/default.php
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
BushfulMan Icon Thank You อ่าน 276 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
krunok14 Icon ขอบคุณค่ะ อ่าน 603 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
adda1234 Icon ขอแบ่งปัน อ่าน 679 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
guest Icon เดคูพาจ ปลีก-ส่ง อ่าน 998 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
runway Icon หางานชลบุรี 1 อ่าน 933 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา