การเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีช่วยราชการ

guest

ขอเรียนถามเป็นข้อ ๆ ดังนี้ นะคะ
1.เดิมแรกบรรจุ ณ อ.เมือง จังหวัดตรัง ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ต่อมาสอบเปลี่ยนสายงานและได้ย้ายมาโดยมิได้เขียนคำร้อง ณ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ต่อมามีการแตกโครงสร้างให้มาปฏิบัติงาน ณ อ.กระทุ่มแบน โดยมิได้เขียนคำร้องเช่นกัน แต่มิได้เดินทางมารายงานตัวที่ อ.กระทุ่มแบน เนื่องจากมีคำสั่งฯ กรม ให้ช่วยราชการ ณ อ.เมือง โดยไม่มีเงื่อนเวลาเพราะในคำสั่งระบุว่าทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และปัจจุบันก็เบิกค่าเช่าบ้านที่เช่าอยู่ ณ อ.เมือง มาโดยตลอด แต่หากจะซื้อบ้านอยู่ ณ อ.เมือง จะเบิกค่าผ่อนชำระเงินกู้ได้หรือไม่ อย่างไร
2.ข้อนี้ถามเป็นความรู้ หากคำสั่งช่วยราชการ มีเงื่อนเวลา คือ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.54 - 31 ธ.ค. 55 การเบิกค่าเช่าบ้านจะเป็นอย่างไร หรือหากจะเบิกค่าผ่อนชำระเงินกู้ได้หรือไม่ อย่างไร

Adsense
ความคิดเห็น
guest
1. เมื่อมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ก็สามารถเช่าซื้อบ้านในท้องที่ที่ปฎิบัติงานได้ครับ
2. ไม่ว่าจะช่วยราชการโดยกำหนดเงื่อนเวลาหรือไม่กำหนด ก็ไม่เกี่ยว  เนื่องจากคุณได้ปฎิบัติราชการที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  ถ้าคุณยังอยู่ที่อำเภอเมือง คุณก็มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตลอดไปครับ ยกเว้น 1 ทางราชการจัดทีพักให้ 2. คุณมีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิของตนเองหรือคู่สมรสในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ครับผม
guest

เดิมรับราชการอยู่จังหวัดหนึ่งต่อมาย้ายตามคำร้องขอมาอยู่สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ต่อมาสำนักงานเกษตรจังหวัดตากให้ย้ายไปสำนักงานเกษตรอำเภอ ก โดยยังไม่ได้ไปรายงานตัวปฏิบัติงาน ก็ออกคำสั่งให้มาช่วยราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดตากโดยไม่ได้ร้องขอและไม่ได้กำหนดระยะเวลาเป็นเงื่อนไขข้าพเจ้าจะขอเบืกค่าเช่าซื้อบ้านที่ตัวจังหวัดได้หรือไม่

guest
ท่านย้ายตามคำร้องขอของตนเองมาที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก จึงไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านที่อำเภอเมืองจังหวัดตาก จนกว่าท่านจะเดินทางออกจากอำเภอเมืองจังหวัดตาก ไปอยุ่อำเภออื่น ปัจจุบันท่านยังอยู่อำเภอเมือง จังหวัดตาก จึงไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเหมือนเดิมครับ
guest

ขอถามเพิ่มเติมท่านคลังค่ะ หมายความว่าดิฉันจะต้องเดินทางไปรายงานตัวปฏิบัติงานที่อำเภอ ก ก่อน  แล้วค่อยมาช่วยราชการที่อำเภอเมืองใช่หรือไม่ จึงจะเกิดสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้

ขอบคุณค่ะ

guest
ถูกต้องครับ 
guest
ดิฉันรบกวนขอถามนะค่ะ ดิฉันขอย้ายตามคำร้องขอมาลงอำเภอ ก แต่ตอนหลังจังหวัดให้ไปช่วยราชการ แต่ยังให้ดิฉันอยู่ที่อำเภอเดิม ไปช่วยราชการแต่ชื่อ ดิฉันจะสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหมค่ะ
guest
ถ้าคุณยังอยู่อำเภอ ก ก็ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านครับ จนกว่าคุณจะย้ายออกจากอำเภอ ก จึงค่อยดูว่ามีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่
guest
ขอรบกวนสอบถาม กรณีนี้นะค่ะ
เดิมรับราชการสรรพากร และโอนไปรับราชการสำนักงานสรรพสามิต สาขาด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยไปรายงานตัววันที่ 1 ต.ค.2555 และมีคำสั่งช่วยราชการที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย อ.เมือง จ.เลย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2555 โดยมีระยะเวลา 6 เดือน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 โดยไม่มีการจัดบ้านพักราชการให้ ถามว่าสามารถเบิกค่าเช่าบ้าน อ.เมือง จ.เลย ได้หรือไม่? และหากไม่ได้เป็นเพราะระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปีหรือไม่ และหากในคำสั่งช่วยราชการระบุว่า ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่ระบะระยะเวลาสิ้นสุดไว้ จะสามารถเบิกได้หรือไม่ค่ะ? รบกวนด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
guest

การเดินทางไปชั่วราชการชั่วคราว ใช้พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สามารถเบิก ค่าเบี้ยเลี้่ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการมีกำหนด 6 เดือน ถือเป็นการไปราชการชั่วคราว
กรณีไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุด ถือเป็นการเดินทางไปราชการประจำ เบิกค่าเช่าบ้านได้

guest
ตอนนี้กะลังประสบปัญหานี้อยู่เช่นกันค่ะ  คำสั่งให้มาช่วยราชการ โดยขาดจากตำแหน่งเดิม มีระยะเวลา 1 ปี  ต้นสังกัดไม่ให้เบิกค่าเช่าซื้อจาก ธ.อาคารสงเคราะห์  โดยให้มาทำขออนุมัติเบิกใหม่ ณ หน่วยที่มาช่วยราชการ  แต่...งานการเงิน ไม่รู้ระเบียบเลยว่าจะทำอย่างไร วิธี และขันตอน ทำอย่างไร ตอนนี้หนูก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไร ได้แต่ถือเอกสารที่ต้นสังกัดเคยอนุมัติ วิ่งไปวิ่งมา จนท.การเงินก็บอกว่าต้องปรึกษาระเบียบกะกระทรวงการคลัง แต่ตอนนี้หนูเดือดร้อนมาสามเดือนแล้วค่ะ มีวิธีไหนบ้างค่ะ
guest
ขั้นตอนการขอเบิกค่าเช่าบ้าน คุณต้องทำเรื่องขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านท่ี่ต้นสังกัดที่เบิกเงินเดือน คือ ที่เดิม โดยปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 15 และ ข้อ 16
คุณทนเดือดร้อนมาต้ั้ง 3 เดือน น่าจะถามตั้งแต่เดือนแรกแล้ว
ถ้ายังไม่เข้าใจก็ถามมาใหม่นะ
guest
คือว่าที่ต้นสังกัดเดิม คือ...ส่งเรื่องกลับมาไม่ให้เบิก เพราะว่ามีคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการ  โดยขาดจากตำแหน่งเดิม เป็นระยะเวลา 1 ปี   เค้าบอกว่าผิดระเบียบค่ะ  พอมายื่นหน่วยที่มาช่วยราชการ เค้าบอกว่า ขอศึกษาระเบียบก่อน  แล้วที่นี้...จะร้องเรียนหน่วยไหนได้ค่ะ  ขอบคุณค่ะ  อยากได้เบอร์โทรศัพท์ปรึกษาได้มั้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ
guest
การเบิกค่าเช่าบ้านต้องเบิกที่สำนักเบิกเงินเดือน ตอนนี้เงินเดือนคุณอยู่สังกัดเดิม การเบิกค่าเช่าบ้านจึงต้องเบิกที่เดิม โดยปฎิบัติตามข้อ 15 และข้อ 16
คุณก็ถ่ายระเบียบแนบไปให้ด้วยซิครับว่าข้อ 15 และข้อ 16 เขียนไว้อย่างไร
ข้อ 15 (2) ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ โดยไม่เปลี่ยนสำน้กเบิกเงินเดือน (เวลาขอความดีความชอบเดือน มีนาคม กับ กันยายน ต้องขอที่ไหน คำสั่งเลื่อนเงินเดือนออกที่ไหน ที่นั่นคือสำนักเบิกเงินเดือน)
ถ้าคุณได้รับคำสั่งเลื่อนเงินเดือนจากสังกัดเดิม ก็เป็นไปตามข้อ 15(2)
ข้อ 16 ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 เขียนไว้ชัดเจน
การรับรองตามแบบ 6005 ที่ทำใหม่ ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการประจำสำนักงานที่ไปปฎิบัตราชการเป็นผู้รับรอง หรือข้าราชการระดับ 8 ขึ้นไปรับรองตนเองได้
การอนุมัติในแบบ 6005 และ 6006 เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการประจำสำนักงานที่เบิกเงินเดือน
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการประจำสำนักงานที่ไปปฎิบัติราชการ

การที่การเงินบอกว่าไปเกิน 1 ปี ถือเป็นการไปปฎิบัติราชการประจำ จึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน แต่ไม่ได้หมายความว่า ต้องเบิกที่ปฎิบัติราชการ ถ้าเป็นการไปช่วยราชการ ต้องปฎิบัติตามข้อ 15 16 ข้างต้น
ว่าแต่คุณนะ ทำตามที่บอกในข้อ 15 และ 16 หรือยัง
1. ทำเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการที่ไปปฎิบัติราชการ รับรองและแต่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
2. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ก็ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการประจำสำนักงานที่เบิกเงินเดือนอนุมัติ

ขอดูคำสั่งด้วยครับ จะได้ตอบได้อย่างชัดเจน
guest

สวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับความรู้ระเบียบค่าเช่าบ้าน แต่หนูไม่สามารถแนบไฟล์คำสั่งไปให้ได้เพราะ ไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะ ทำงัยดีค่ะ ต้องขอประทานโทษด้วยค่ะ

guest

ส่ง mail มาให้ผม somjate_m@cgd.go.th ถ้าส่งตอนนี้ คงตอบได้เช้านี้ เพราะผมต้องไปราชการตอน 12.00 น. ถ้าไม่ทัน ก็ปีหน้าจะดูให้นะครับ

              Happy  new  year   2013

                            

guest

ผมดูคำสั่งแล้ว เป็นการไปช่วยราชการ จึงต้องทำเรื่องขอเบิกตามที่ผมแนะนำครับ

guest
มีเรื่องรบกวนสอบถาม ขออนุญาตส่งเมลถามนะค้ะ
ขอบคุณค่ะ
guest
มีเรื่องรบกวนสอบถาม ขออนุญาตส่งเมลถามนะค้ะ
ขอบคุณค่ะ
guest
ขอเรียนถามจนท.บอกว่าเบิกค่าเช่าบ้านไม่จำเป็นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบีัยนบ้านก็ได้ ไม่ทราบว่ามีระเบียบ กฎหมายใดที่เกี่ยวข้อง อยากทราบว่า้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
guest
การมีชื่อในทะเบียนบ้าน ไม่ได้ยืนยันว่าผู้นั้นได้พักอาศัยอยู่ในบ้านน้ั้นจริงแต่ประการใด ข้าราชการหลายคนย้ายไปรับราชการที่อื่น ไปพักอาศัยในท้องที่ที่ทำงาน แต่ชื่อยังอยู่ในทะเบียนบ้านของที่เดิมเป็นส่วนมาก
ฉนั้น การมีชื่อในทะเบียนบ้าน จึงไม่ใช่สาระสำคัญ พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ได้กำหนดไว้ แต่ถ้าผู้มีอำนาจอนุมัติต้องการให้มีชื่อในทะเบียนบ้านก็สามารถทำได้
guest

ณ ตอนนี้บรรจุที่ อบต.ก แล้วยังไม่ได้มีการโอนย้ายไปที่ไหน แต่ ณ วันนี้ได้ไปช่วยราชการที่ต่างอำเภอแต่จังหวัดเดียวกัน สามารถเบิกค่าที่พักได้หรือไม่ เพราะว่าสถานที่ไปช่วยราชการห่างจากที่ อบต.ก ประมาณ 35 กิโลเมตรได้ค่ะ

guest
ต้องดูว่าคุณไปช่วยราชการลักษณะอะไร ถ้าเป็นการไปช่วยราชการลักษณะชั่วคราว คุณใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  กรณีไปช่วยราชการในลักษณะประจำ คุณสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้  คุณทราบหรือไม่ว่าคุณไปราชการในลักษณะใด  ถ้าไม่ทราบ กรุณาดูในคำสั่ง ว่าคำสั่งสั่งว่าอย่างไร เช่น ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะม่ีคำสั่งเปล่ี่ยนแปลง หรือต้ังแต่วันที่.... ถึงวันที่..............   คุณช่วยเขียนมาให้ผมทราบ ผมจะได้ตอบให้อย่างถูกต้อง
guest
ขอถามประเด็น กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือน โดยคำสั่งมีผลวันที่ ๑ ก.ค.๕๖ และพร้อมกับมีคำสั่งไปช่วยราชการอีกจังหวัดหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค.๕๖ ซึ่งมีผลวันเดียวกัน ขอทราบว่าสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ 

guest
 คำสั่งให้ช่วยราชการมีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ ต้องแจ้งให้ชัดเจนครับ ถึงจะตอบได้อย่างถูกต้อง
guest
คำว่า หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หมายถึงใคร  ใช้ระเบียบอะไร
guest
ต้องไปอ่านคำนิยามของระเบียบนั้น ๆ ครับ ไม่ทราบว่าเป็นระเบียบอะไร
guest
ขอสอบถามค่ะ กรณีแรกบรรจุ ที่ อำเภอ ก จังหวัด ก ยังไม่มีบ้านเปนของตัวเอง
แล้วต่อมาขอย้ายไปช่วยราชการที่  จังหวัด ข ( ที่อยู่ตามทะเบียนคือ จังหวัด ข แต่เปนบ้านของมารดา) 
กำหนดระยะเวลา 1  ปี เมื่อครบกำหนด ได้กลับมาอยู่ที่ อำเภอ ก จังหวัด ก  ที่เดิม
อยากทราบว่าจะสามารถเบิกค่าเช่าบ้าน หรือ เมื่อสร้างบ้านที่ จังหวัด ก จะเบิกเงินได้ไหม
guest
แล้วอยากถามอีกเรื่อง ช่วงที่ขอไปช่วยราชการที่จังหวัด ข เราไม่มีสิทธเบิกค่าเช่าบ้าน
แต่ ช่วงเดือน ตค-มค 55 บ้านที่เราอาศัย เกิดน้ำท่วม จนต้องไปเช่าบ้าน อยู่
เพราะที่ทำงานไม่มีบ้านพักข้าราชการ
กรณีนี้ สามารถเบิกค่าเช่า ช่วงเวลาดังกล่าวได้หรือไม่
guest
ข้อที่ 1 เดิมใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านเพื่อผ่อนชำระเงินกู้ โดยกู้ซื้อคอนโด ที่ กทม. และปฏิบัติงานที่ กทม. แต่ตั้งแต่ กพ. 56 ได้ขอไปช่วยราชการเพื่อดูแลพ่อแม่ ที่ จ.ตรัง ตั้งแต่วันที่ 1 กพ.56-31 มค.57 ขอถามว่า ขณะนี้จะยังใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านหลังที่เคยใช้อยู่ได้หรือไม่
ข้อที่ 2 หากวันข้างหน้ามีการโอนไปปฏิบัติงานที่ จ.ตรัง ซึ่งมีบ้านพ่อแม่ตั้งอยู่ จะยังใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านเพื่อผ่อนชำระเงินกู้บ้านหลังเดิมได้หรือไม่
ขอบคุณค่ะ...........คนตรัง
guest
รบกวนถามครับ ผมรับราชการตำรวจ บรรจุ  ที่ สภ.ก  ต่อมาย้ายมาช่วยราชการ ที่ สภ.ข  แต่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน
ผมมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้ไหมครับ
guest
ขอโทษนะครับ ผมไม่รู้ว่า สภ.ก หมายถึงอะไร สภ.ข หมายถึงอะไร ผมสรุปให้คุณเข้าใจง่าย ๆ คือ ถ้าคุณย้ายต่างท้องที่ คือ จากอำเภอหนึ่งไปอีกอำเภอหนึ่งและไม่ติดมาตรา 7(1)-(3) ตุณมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านครับ
guest
รบกวนสอบถามค่ะ คุณสมเจตน์คือดิฉันโอน จากพนักงานส่วนท้องถิ่นมาพลเรือนเมื่อ 2 ตุลาคม 56 และได้เช่าบ้านไว้คนละเขตอำเภอกับที่ปฏิบัติงาน แต่การเดินทางไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายที่จะมาปฏิบัติงาน นะค่ะ ไม่ทราบว่าสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ 
 
ปฏิบัติอำเภอเมือง แต่เช่าบ้านอำเภอบางพลี การเดินทางใช้เวลาประมาณ ครึ่ง-1 ชม.นะค่ะ ไม่ทราบว่าเบิกได้หรือไม่
guest
คุณต้องไปดูที่สิทธิคุณก่อนนะครับ คุณไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน เพราะติดมาตรา 7/1 เนื่องจากคุณโอนมาวันที่ 2 ต.ค. ซึ่งกฎหมายมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ต.ค. 2556 ครับ เสียใจด้วยนะครับ
guest
แต่คุณเจตน์ค่ะ ดิฉันได้โทรไปกรมบัญชีกลาง เค้าบอกว่าดิฉันยังได้สิทธิ์อยู่นะค่ะ  มาตรา7/1 คือที่ ขรก.ส่วนอื่นโอนมาใช่ไหมค่ะ
guest
รบกวนสอบถามค่ะ คุณสมเจตน์คือดิฉันโอน จากพนักงานส่วนท้องถิ่นมาพลเรือนเมื่อ 2 ตุลาคม 56 และได้เช่าบ้านไว้คนละเขตอำเภอกับที่ปฏิบัติงาน แต่การเดินทางไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายที่จะมาปฏิบัติงาน นะค่ะ ไม่ทราบว่าสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ 
 
ปฏิบัติอำเภอเมือง แต่เช่าบ้านอำเภอบางพลี การเดินทางใช้เวลาประมาณ ครึ่ง-1 ชม.นะค่ะ ไม่ทราบว่าเบิกได้หรือไม่
guest

ขอโทษครับ ผมดูผิดไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 ตุลาคม ไม่ใช่วันที่ 1 ต.ค.  ฉนั้นมีผลบังคับใช้วันที่ 10 ต.ค. 2556  คุณจึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่  กรณีที่ถามแล้วแต่หัวหน้าส่วนราชการครับ ถ้าไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางไปปฎิบัติราชการ สามารถเช่าได้ครับ เพื่อนผมทำงานกรุงเทพฯ เช่าบ้านอยู่อยุธนายังได้เลยครับ นั่งรถไฟมาทำงานถึงก่อนคนอยู่กรุงเทพฯ อีก  ไม่มีข้อห้ามครับ