การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning) : 3L, 3S+, 3P and 4M for Suckseed!

caicomputer profile image caicomputer

การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning) : 3L, 3S+, 3P and 4M for Suckseed!
แนวทางการจัดการเรียนการสอน..ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. การจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning)
2. การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning)
http://project-base-learn.blogspot.com
http://saint-nicholas.blogspot.com

Project Based Learning for English Language Learners Promo

Project Based Learning & iPad Integration ...ICT Solution for Learning

This is an example of Innovation... Learning Online Project+: 1 Learning Ukulele Online.. 싼야민공 วงถั่วเขียวต้ม(ด้วยสายฟ้า)น้ำตาล.. Sugar Boil(by Bolt)green Bean Band วงอูคูเลเล่อินเทนด์..กับซิงเกิ้ลแรกออนไลน์ The First Single Online: "Sniper's Love: รักแบบ..แอบซุ่ม" http://sugar4b.blogspot.comโครงการ(Project) โปรเจกต์ เป็นการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ปฎิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา สำรวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้คอยกระตุ้น แนะนำและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงงาน หมายถึงกระบวนการทำงานที่ผู้เรียนทำด้วยตนเองตามจุดประสงค์ที่กำหนด แล้วเสนอผลงานต่อผู้สอน โครงงานภาษาอังกฤษ...ประถมตอนปลาย
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 24 กล่าวว่า "การจัดกระบวนการเรียนรู้จะต้องจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น และให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา การจัดการเรียนรู้สามารถจัดได้ทุกสถานที่ และทุกเวลา" จะเห็นได้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานสอดคล้องและครองคลุมสาระสำคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทั้งหมดและยังนำไปใช้ในการเรียนรู้แบบบูรณาการได้เป็นอย่างดียิ่ง โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 1/7
 


โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 4/7
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้คิดและได้ลงมือปฎิบัติจริงด้วยตนเอง เป็นการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนโดยวิธีเรียนรู้ของตนเอง ทำให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งรู้จักวางแผนการทำงาน การลงมือปฎิบัติ ได้ตรวจสอบผลงานเพื่อการปรับปรุงงาน หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฎิบัติด้วยตนเอง Math Show ตอน พีทาโกรัส

โครงงานชนิดของคำ-ภาษาไทย
 

...ฝากให้เปลี่ยนตนเองสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข (Happy Learning) และการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning) ประเภทของโครงงาน แบ่งได้ 2 ประเภท ประเภทโครงงานแบ่งตามสาระการเรียนรู้ 2 ประเภท 1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นโครงงานที่ใช้เนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เป็นพื้นฐานในการทำโครงงาน โดยมีการบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมเข้าด้วยกัน
 

2. โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนสามารถกำหนดขึ้นมาตามความสนใจและความถนัด โดยเป็นการนำเอาความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มาบูรณาการด้วยกัน

ประเภทโครงงานแบ่งตามลักษณะการดำเนินงาน
1. โครงงานประเภทสำรวจข้อมูล รวบรวมข้อมูล
จุดประสงค์ เพื่อสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ แล้วนำมาจำแนกเป็นหมวดหมู่ และนำเสนออย่างมีระบบ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าวนั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ได้ผลดียิ่งขึ้น ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยในการทำโครงงานประเภทนี้ ผู้เรียนจะต้องใช้วิธีการต่างๆ ในการสำรวจรวบรวมข้อมูล เช่น การสัมภาษณ์ สอบถาม สำรวจ ตัวอย่างโครงงานประเภทนี้ ได้แก่.. - การสำรวจรูปทรงทางเรขาคณิตของใบพืชชนิดต่างๆ - การสำรวจสัตว์ในท้องถิ่น - การสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ - การสำรวจแหล่งอารยธรรมโบราณ - การสำรวจเส้นทางเดินทัพตามประวัติศาสตร์ไทย - การสำรวจภาษาถิ่นในชุมชน - การสำรวจพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

2. โครงงานประเภทศึกษาค้นคว้า จุดประสงค์ เพื่อแสวงหาความรู้จากแหล่งวิทยาการต่างๆ เช่น ห้องสมุด สำนักงาน สถาบัน เว็บไซต์ต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ในเรื่องนั้นๆ โดยตรง เป็นการฝึกฝนหาแนวทางในการแสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง ในเรื่องที่ยังไม่มีผู้ใดคิดมาก่อน เพื่อนำมาเทียบเคียงกับความรู้ที่ได้โดยตรงจาก หนังสือเรียน ตำราหรือเอกสารทางวิชาการ รวมทั้งเป็นการศึกษาค้นคว้าทดลองเพื่อค้นหาหรือ ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือทฤษฎี ซึ่งผลการศึกษาค้นคว้าทดลองอาจคลาดเคลื่อนไปครบถ้วน ตัวอย่างโครงงานประเภทศึกษาค้นคว้า + การศึกษาเส้นทางเดินของสุนทรภู่ตามนิราศ + การศึกษาค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เรื่องเจดีย์ยุทธหัตถี + การศึกษาค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เรื่องพันท้ายนรสิงห์ + การสืบค้นและศึกษาเรื่องอาหารจากกาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน + การศึกษาค้นคว้าตำรายาแผนโบราณ + การศึกษาค้นคว้าของเล่นพื้นบ้านภูมิปัญญาไทย + การพิสูจน์ความจริงของทฤษฎีทางเรขาคณิต

3. โครงงานประเภททดลอง
+ลักษณะของโครงงานประเภทนี้ ต้องมีการออกแบบการทดลอง เพื่อศึกษาผลของตัวแปร หรือตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม และมีการควบคุมตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ต้องการศึกษาที่จะส่งผล ให้การศึกษาคลาดเคลื่อน ขั้นตอนการทำโครงการประเภทนี้จะต้องมีการกำหนดปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ออกแบบการทดลอง ดำเนินการทดลองเพื่อหาคำตอบของปัญหา หรือตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ แปรผล และสรุปผล การทำโครงงานประเภททดลองนี้ ในบางครั้งอาจจำเป็นต้องทำการทดลองเพื่อ ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นเสียก่อน เพื่อให้ได้ข้อมูลบางประการมาใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ของการศึกษาค้นคว้าจริงต่อไป ตัวอย่างชื่อโครงงาน ประเภททดลอง +การเปลี่ยนเพศปลาหางนกยูงโดยใช้ไรแดง + การใช้เม็ดโฟมป้องกันหนอนผีเสื้อกินใบส้ม + การใช้สารสกัดจากใบมันสำปะหลังเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช + ถุงเพาะชำจากน้ำตะโก + ขิงชะลอการบูด + การทำกระดาษจากกาบกล้วย + เซลล์ไฟฟ้าพลังดิน + การลดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ 4. โครงงานสิ่งประดิษฐ์ จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จากการสังเกต วิเคราะห์เครื่องมือเครื่องใช้ หรือวิธีการในการจัดการต่างๆ แล้วพัฒนาหรือสร้างขึ้นใหม่ เพื่อสนองความต้องการของสังคม ตามความรู้ความสามารถที่มีอยู่ การพัฒนาหรือสร้างชิ้นงานนี้ มักจะเกิดขึ้นหลังจากทำโครงงาน สำรวจข้อมูล และโครงงานทดลองมาก่อน ตัวอย่างโครงงานสิ่งประดิษฐ์ + การประดิษฐ์เครื่องห่อผลไม้ + การสร้างหรือพัฒนาระเบียบวิธีจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล + เครื่องกลั่นน้ำพลังแสงอาทิตย์ + การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน + การประดิษฐ์เครื่องสูบน้ำพลังลม + เทคนิคการถนอมอาหารแบบพื้นบ้าน + เทคนิคการปลูกพืชสมุนไพร + นวัตกรรมในการลอกภาพเขียนโบราณ + เทคนิคการย้อมสีผ้าโดยใช้ภูมิปัญญาไทย
 
http://roborobo.co.kr/eng/

ขั้นตอนการทำโครงงาน ( 6 Step to do Project) การทำงานตามโครงงาน อาจแบ่งเป็นขั้นตอนใหญ่ๆ ได้ 6 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่
1: การคิดและเลือกหัวข้อเรื่องโครงงาน ( 1. Thinking and Choosing the Topic of the Project)

ขั้นที่ 2: ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ( 2. Search the Involve Ducuments)

ขั้นที่ 3: การเขียนเค้าโครงของโครงงาน ( 3. Write the Structure of Projects: Project Preview) ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้.. ส่งครูหรือที่ปรึกษา ดูความคิดเห็นผู้ปกครอง รอการอนุมัติว่า ต้องปรับปรุง หรือเพิ่มเติม หรือได้รับอนุมัติให้ทำหรือไม่?

ขั้นที่ 4: การปฏิบัติโครงงาน ( 4. Doing the Project) ขั้นที่

5: การเขียนรายงาน (ตามแบบที่กำหนดให้)…. เน้นพิเศษมีการเขียนบทคัดย่อโครงงาน... ( 5. Writing the Report of Project)

ขั้นที่ 6 : การนำเสนอผลงาน การแสดงผลงาน ( 6. Presentation the Project’s Product & Showing

การประเมินโครงงาน
การประเมินผลงานโครงงานของนักเรียนเป็นสิ่งสะท้อนถึงสิ่งต่อไปนี้
 1. ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 2. ด้านเนื้อหาสาระ (Contents)
3. กระบวนการทำงาน (Process of Doing)
 4. คุณภาพของโครงงาน (Quality of Project- Standard)
5. ทักษะในการสื่อสารในการนำเสนอผลงานโครงงานของนักเรียน ( Communication Skills in the Project’s Presentation)
6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องโครงงานของครู (Teacher’s the Activities of the Project-Based Learning)
 เพื่อให้ครูและนักเรียนได้เห็นปัญหา อุปสรรคของการทำงาน แล้วนำมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ในการทำโครงงานต่อไป..

การประเมินโครงงานอาจมีกรอบแนวทางในการประเมินดังนี้
1. ประเมินอะไร
+ การแสดงออกด้าน ความรู้ความคิด ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
+ กระบวนการเรียนรู้
+ กระบวนการคิด
+ กระบวนการดำเนินงาน
+ ผลงาน

2. ประเมินเมื่อใด
+ประเมินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงงาน
+ ประเมินระหว่างปฎิบัติงาน
+ ประเมินหลังเสร็จการทำโครงงาน

3. ประเมินจากอะไร?
+ผลงาน (เอกสาร / ชิ้นงาน)
+ แบบบันทึกกต่างๆ
+ แฟ้มสะสมผลงาน
+หลักฐานอื่นๆ (ภาพถ่าย, วีดีทัศน์, แถบบันทึกเสียง)

4. ประเมินโดยใคร
+ ตัวผู้ทำโครงงาน
+ เพื่อน
+ ครู-อาจารย์
+ ผู้ปกครอง
+ ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ (ที่ปรึกษา, ผู้ทรงคุณวุฒิ)

5. ประเมินโดยวิธีใด
+ การสังเกต
+ การสอบถาม
+ การสัมภาษณ์
+ การตรวจรายงาน
+ การตรวจผลงาน / ชิ้นงาน
+ การทดสอบ
+ การรายงานปากเปล่า
+ การจัดนิทรรศการ

ผลงานโครงการ และแฟ้มสะสมผลงานโครงงาน
 โดยปกติแฟ้มสะสมผลงานจะมีชื่อ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และรายละเอียดอื่นๆ ของเจ้าของแฟ้ม (ผู้ทำผลงานต่างๆ ที่บรรจุไว้ในแฟ้มนั้น) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ “ รับเข้าทำงาน ทำข้อตกลง หรือให้คะแนน ” การเก็บรายงานหรือโครงงาน ในแฟ้มผลงานสิ่งที่ใส่ในแฟ้มตามลำดับก่อนหลัง มีดังนี้
1. รายการของสิ่งต่างๆ ที่บรรจุในแฟ้ม (ตามลำดับก่อนหลัง)
2. เหตุผลที่เลือกงานนี้
3. คำอธิบายชี้แจงวิธีทำงาน (ทำอย่างไร? เช่น ค้นคว้าจากไหน? มีใครช่วยบ้าง)
4. ตัวรายงาน (แบบสังเขป) หรือแบบเต็ม) ดาวน์โหลด
 5. ใบประเมินตนเอง ดาวน์โหลด
6. ใบประเมินของกลุ่มเพื่อน (ถ้ามีหลายคนให้ใส่ไว้ทุกคน) ดาวน์โหลด
7. ใบความเห็นของผู้ปกครอง ดาวน์โหลด
8. ใบประเมินตนเอง ดาวน์โหลด โครงงาน
 
สิ่งที่ใส่ในแฟ้มตามลำดับก่อนหลัง ดังนี้
1. รายการของสิ่งต่างๆ ที่บรรจุในแฟ้ม (ตามลำดับก่อนหลัง)
 2. เหตุผลที่เลือกทำโครงการนี้ ประกอบตารางวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ
3. ใบความเห็น / คำแนะนำของอาจารย์ผู้สอน ดาวน์โหลด
4. ตัวโครงงาน และชิ้นงาน (ถ้ามีชิ้นงาน)
 5. วัสดุที่ใช้ประกอบโครงงาน (เช่น ภาพ แผนที่ แผนภูมิ)
สนใจลงโฆษณา ติดต่อ webmaster@bkk.social
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
BushfulMan Icon Thank You อ่าน 276 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
krunok14 Icon ขอบคุณค่ะ อ่าน 603 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
adda1234 Icon ขอแบ่งปัน อ่าน 678 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
guest Icon เดคูพาจ ปลีก-ส่ง อ่าน 997 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
runway Icon หางานชลบุรี 1 อ่าน 931 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา