2,3 สมบัติของจำนวนจริง

modcute profile image modcute
สมบัติของจำนวนจริง มีทั้งหมด 11 ข้อ ทั้งสมบัติของการบวก การคูณ การลบ และการหาร 
สมบัติที่สำคัญคือ สมบัติปิด

ความคิดเห็น