รายงานจำนวนเรื่องร้องเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ 2558

nitikornbanjan profile image nitikornbanjan

เรียน ผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้ใช้บริการในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น ทุกท่าน

       งานร้องเรียนร้องทุกข์ ขอรายงานจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดังนี้ 

       - เรื่องร้องเรียนทั่วไป                                           จำนวน   1    เรื่อง (ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว)

       - เรื่องร้องทุกข์                                                   จำนวน    3   เรื่อง (ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 1เรื่อง

      -  เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง               - ไม่มี  -

       ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ งานร้องเรียนร้องทุกข์ กองวิชาการและแผนงาน

 

                                                                          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

                                                                งานร้องเรียนร้องทุกข์ กองวิชาการและแผนงาน

                                                                                    เทศบาลตำบลบ้านจั่น

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
3 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา