เผยแพร่ SAR ปีการศึกษา 2553 บทที่ 2

KonteeQA

บทที่ ๒

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

 

                                การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคณฑีพิทยาคมได้ดำเนินการจัดทำโครงการ/งาน/กิจกรรม  ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และกำหนดตัวชี้วัดวามสำเร็จดังต่อไปนี้

 

วิสัยทัศน์

 

                                โรงเรียนคณฑีพิทยาคม  เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยเน้นคุณธรรม

นำความรู้  นิยมความเป็นไทย  ยึดหลักประชาธิปไตย  และส่งเสริมความมีส่วนร่วมของชุมชน

 

พันธกิจ

 

                                ๑.  จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  ให้ผู้เรียนคิดเป็น 

ทำเป็น  แก้ปัญหาได้  และมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน

                                ๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  มีสุขภาพแข็งแรง  ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  และภูมิใจในความเป็นไทย

                                ๓.  ส่งเสริมให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

                                ๔.  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษา    

                                ๕.  ส่งเสริมให้ครูนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา

               

เป้าประสงค์

 

                                โรงเรียนมีระบบการบริการจัดการที่ดี  มีบุคลากรที่มีคุณภาพ  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นระเบียบวินัย 

โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓  โรงเรียน

ได้กำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม  และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ตามจุดเน้น/ภารกิจของโรงเรียน  และกำหนดเกณฑ์ที่หวังว่าจะทำให้บรรลุผลได้ในปีการศึกษานี้  รวมทั้งหมดจำนวน                ๑๘  มาตรฐาน  ๘๔  ตัวบ่งชี้ ดังนี้

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวัง

(ระบุเป็นร้อยละ)

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

๑.๑  มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้น

ของศาสนาที่ตนนับถือ

๘๖.๐๐

๑.๒  มีความซื่อสัตย์สุจริต

๘๔.๐๐

๑.๓  มีความกตัญญูกตเวที

๙๒.๐๐

๑.๔  มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม

๙๑.๐๐

๑.๕  ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า

๘๕.๐๐

๑.๖  ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย นิยมไทย

และดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

๘๘.๐๐

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๒.๑  รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงสิงแวดล้อม

๘๘.๐๐

๒.๒  เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม / โครงการอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม

๘๘.๐๐

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถ

                     ทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

๓.๑  มีทักษะในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ

๘๐.๐๐

๓.๒  เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน

๘๐.๐๐

๓.๓  ทำงานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง

๙๒.๐๐

๓.๔  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

๘๐.๐๐

๓.๕  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ

๙๐.๐๐

 


มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวัง

(ระบุเป็นร้อยละ)

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์

                     มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมี

                     วิสัยทัศน์

๔.๑  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่าง

เป็นระบบและมีการคิดแบบองค์รวม

๗๔.๐๐

๔.๒  สามารถคาดการณ์ กำหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้

๘๐.๐๐

๔.๓  ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ

๘๐.๐๐

๔.๔  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจิตนาการ

๘๐.๐๐

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

๕.๑  มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์

๖๕.๐๐

๕.๒  มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์

๕๐.๐๐

๕.๓   สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือนำเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ

๘๕.๐๐

๕.๔   สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

๗๔.๐๐

๕.๕   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

๘๕.๐๐

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

                    รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๖.๑  มีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล

๘๕.๐๐

๖.๒  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด

แหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆ ได้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา

๘๕.๐๐

๖.๓  มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้

และชอบมาโรงเรียน

๘๕.๐๐

มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

๗.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

๙๐.๐๐

๗.๒  มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

๘๕.๐๐

๗.๓  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ

ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

๘๕.๐๐

๗.๔  มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น

๘๙.๐๐

๗.๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น

 

 

๙๒.๐๐

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวัง

(ระบุเป็นร้อยละ)

มาตรฐานที่ ๘  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี

                     และกีฬา

๘.๑  ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ

๘๕.๐๐

๘.๒  ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี / นาฎศิลป์

๘๕.๐๐

๘.๓  ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา / นันทนาการ

๙๕.๐๐

มาตรฐานที่ ๙  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถ

                    ตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชน

                     ได้ดี และมีครูพอเพียง

๙.๑  มีคุณธรรมจริยธรรมและปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

๑๐๐.๐๐

๙.๒  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน  ผู้ปกครองและชุมชน

๙๕.๐๐

๙.๓  มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน

๙๕.๐๐

๙.๔  มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ  รับฟังความคิดเห็น

ใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง

๙๕.๐๐

๙.๕  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป

๑๐๐.๐๐

๙.๖  สอนตรงตามวิชาเอก – โท หรือตรงตามความถนัด

๑๐๐.๐๐

๙.๗  มีจำนวนพอเพียง ( หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน)

๑๐๐.๐๐

มาตรฐานที่ ๑๐   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่าง

                        มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑๐.๑  มีความรู้ ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๙๐.๐๐

๑๐.๒  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล

๙๐.๐๐

๑๐.๓  มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๙๘.๐๐

๑๐.๔ มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง

และผู้เรียน

๘๕.๐๐

๑๐.๕  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน

๘๕.๐๐

๑๐.๖  มีการนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

๘๕.๐๐

๑๐.๗  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน

๘๕.๐๐

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวัง

มาตรฐานที่ ๑๑  ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมี

                         ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

๑๑.๑  มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ดี

๑๑.๒  มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นำทางวิชาการ

ดี

๑๑.๓  มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ

ดี

๑๑.๔  มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ

ดี

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการ

                      บริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร

๑๒.๑  มีการจัดองค์กร โครงสร้าง และระบบการบริหารงานที่มีความ

คล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์

ดี

๑๒.๒  มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและ

ทันต่อการใช้งาน

ดี

๑๒.๓  มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ดีมาก

๑๒.๔  มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ดี

๑๒.๕  ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและ

การพัฒนาผู้เรียน

ดี

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้

                       สถานศึกษาเป็นฐาน

๑๓.๑  มีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา

ดี

๑๓.๒  มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม

ดี

๑๓.๓  มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา

ดี

๑๓.๔  มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

ดี

๑๓.๕  มีการตรวจสอบและถ่วงดุล

ดี

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้

                       ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๑๔.๑  มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น

ดี

๑๔.๒  มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ

ดี

๑๔.๓  มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง

ความถนัดและความสามารถของผู้เรียน

ดี

๑๔.๔  มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ดี

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวัง

๑๔.๕  มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน

ดี

๑๔.๖  มีระบบการนิเทศการสอนและนำผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม่ำเสมอ

ดี

๑๔.๗  มีการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน

ดี

มาตรฐานที่ ๑๕  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ

                       ผู้เรียนอย่างหลากหลาย

๑๕.๑  มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึง

ดี

๑๕.๒  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน

ดี

๑๕.๓  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและ

ความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

ดี

๑๕.๔  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม

ดี

๑๕.๕  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี / นาฎศิลป์และกีฬา/นันทนาการ

ดี

๑๕.๖  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาไทย

ดี

๑๕.๗  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

ดี

มาตรฐานที่ ๑๖  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ

                       ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม

                       ศักยภาพ

๑๖.๑  มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที่เหมาะสม

ดี

๑๖.๒  มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

ดี

๑๖.๓  มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ดี

๑๖.๔  มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว และสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี

ดี

๑๖.๕  มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

 

 

 

ดี

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวัง

มาตรฐานที่ ๑๗  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และ

                          ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

๑๗.๑  มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

ในท้องถิ่น

ดี

๑๗.๒  สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษา

ดี

มาตรฐานที่ ๑๘  สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กร

                       ทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐ

                       และเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน

๑๘.๑  เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน

ดี

๑๘.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น

มีทั้งหมด  ๑๐  โครงการ   และมีกิจกรรมย่อยรวมทุกโครงการ  ๘๕  กิจกรรมดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ร้อยละของครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้

กิจกรรมทัศนศึกษา/ดูงาน

ร้อยละของครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้

โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่บริการมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อ 

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้น ม. ๓ และ ม.๖

ร้อยละของผู้เรียนมีคามรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อ  มีแรงจูงใจ มีเป้าหมายในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖

ร้อยละของผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีอย่างต่อเนื่องในสถาบันการศึกษาของตนเองเมื่อนักเรียนจบการศึกษา 

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔

 

ร้อยละของผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน  ครู  และผู้อื่น  สามารถปรับตัว  ปรับสภาพจิตใจให้กับระบบของโรงเรียนใหม่

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

ร้อยละของครูที่ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะและผ่านเกณฑ์การประเมิน

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประชุม  เข้าร่วมประชุมกับครูที่ปรึกษา

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

๑๐

กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียน

ร้อยละของผู้เรียนใช้เวลาว่างในการ              ออกกำลังกาย

๑๑

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพของนักเรียน

ร้อยละของผู้เรียนมีการทดสอบสมรรถภาพ

๑๒

กิจกรรมพัฒนางานพยาบาล

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงและหายจากอาการเจ็บป่วยนั้น

ลำดับที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑๓

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและแนวทางการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

๑๔

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน

ร้อยละของผู้เรียนใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย มีความรักสามัคคีและกล้าแสดงออก

๑๕

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและแนวทางป้องกันยาเสพติด

 

  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

๑๖

กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

ร้อยละของผู้เรียนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ

 

๑๗

กิจกรรมการทำบุญเลี้ยงพระของนักเรียน

ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติศาสนาพิธี  ทำบุญ

เลี้ยงพระได้ถูกต้องตามประเพณี 

๑๘

กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

๑๙

 

กิจกรรมคณฑีใส่ใจมารยาทไทย

 

ร้อยละของผู้เรียนโรงเรียนคณฑีพิทยาคมสามารถฝึกปฏิบัติการไหว้แบบต่างๆ ได้ถูกต้อง

๒๐

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ร้อยละของผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีได้อย่างถูกต้อง

ดีงามน้อมระลึกถึงพระคุณมารดา 

มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

๒๑

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ร้อยละของนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  ได้ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีได้อย่างถูกต้อง  น้อมระลึกถึงพระคุณบิดา  มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

๒๒

กิจกรรมส่งเสริมงานประชาธิปไตย

ร้อยละของผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

๒๓

กิจกรรมส่งเสริมการออม

ร้อยละของนักเรียนมีความรับผิดชอบ  รู้จักใช้เงินเป็น  สามารถออมเงินไว้สำหรับตนเอง

ลำดับที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๒๔

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

ร้อยละของผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมทำบุญ

ตักบาตร

๒๕

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร

ร้อยละของผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม

ค่ายพุทธบุตร

๒๖

 

กิจกรรมวันไหว้ครู

 

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้มีความตระหนักในด้านคุณธรรม จริยธรรม

๒๗

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

ร้อยละของผู้เรียนได้ร่วมกันนำเทียน

จำนำพรรษาไปถวายวัดคณฑีศรีวชิราราม

๒๘

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ร้อยละของผู้เรียนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคล

โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการของนักเรียน

๒๙

กิจกรรมแข่งขันความสามารถทักษะทางวิชาการ

ร้อยละของผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกในด้านทักษะวิชาการและ  ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

๓๐ 

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้เรียนได้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์จำนวน  ๒  โครงงาน  มีโครงงานที่ดีในการส่งเข้าร่วม

การแข่งขันในระดับกลุ่ม  ระดับเขต  ปฏิบัติการ

๓๑

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ร้อยละของผู้เรียนได้รับทราบประวัติความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและรำลึกถึงผลงานของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้น

๓๒

กิจกรรมแข่งขันความสามารถด้านวิทยาศาสตร์

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน  เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

๓๓

กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ร้อยละของผู้เรียนได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขัน  มีชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถพัฒนาต่อไปให้สามารถเข้าแข่งขันได้

๓๔

กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนแข่งขันคณิตศาสตร์

ร้อยละของผู้เรียนมีประสบการณ์ในการเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๓๕

กิจกรรมแข่งขันหมากรุกไทย

ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ภูมิปัญญาไทย

ลำดับที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๓๖

กิจกรรมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์รูปทรงเรขาคณิต

ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์รูปทรงเรขาคณิต

๓๗

กิจกรรมวันสุนทรภู่

ร้อยละของผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับชีวิตและผลงานของสุนทรภู่

๓๘

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ

๓๙

กิจกรรมวันคริสต์มาส

ร้อยละของผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส

๔๐

กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน CrossWord Game, Spelling Bee, Multi Skill Competition ได้จัดทำโครงงานภาษาอังกฤษ

๔๑

กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี-นาฎศิลป์

ร้อยละของผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้านดนตรีและนาฎศิลป์  มีผลงานเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าประกวดกับหน่วยงานต่างๆ

๔๒

กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนแข่งขันทักษะการงานอาชีพ

ร้อยละของผู้เรียนเป็นผู้แสดงความสามารถทางด้านทักษะอาชีพ  ได้รับประสบการณ์ตรงจากการแข่งขันทักษะอาชีพผู้อื่นได้  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทำงาน่วมกับผู้อื่นได้

๔๓

กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

ร้อยละของผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะกีฬาสูงขึ้น  และได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา

๔๔

กิจกรรมส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านเมืองกำแพงเพชร

มีวัสดุการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียน  นักเรียนทุกคนสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีและนาฎศิลป์ได้

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๔๕

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

ร้อยละของผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

๔๖

กิจกรรมทันโลกวิทยาศาสตร์

ร้อยละของผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดป้ายนิเทศและได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์จาก

ป้ายนิเทศ

๔๗

กิจกรรมคิดดีรีไซเคิล

ขยะและสิ่งปฏิกูลในโรงเรียนมีปริมาณลดลง

ลำดับที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๔๘

กิจกรรมทัศนศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผู้เรียนได้ไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่  และรับประสบการณ์จริงในการเรียนรู้นอกห้องเรียน

๔๙

กิจกรรมทัศนศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  ๕๐  คน

๕๐

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย

นักเรียนชั้น ม.๑-ม.๖  ร่วมกิจกรรม

การเรียนการสอน

๕๑

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้มีการพัฒนาตนเอง  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  มีสื่อการเรียนการสอนใช้  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

๕๒

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาและมีความรู้ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

๕๓

กิจกรรมเรียนรู้สุโขทัยเมืองมรดกโลก

ร้อยละของผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในสุโขทัยเมืองมรดกโลก

๕๔

กิจกรรมเรียนดีมีวินัย

ร้อยละของผู้เรียนมีความรับผิดชอบและสนใจการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์

๕๕

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาศิลปะ

มีวัสดุอุปกรณ์การฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรม  นักเรียนทุกคนที่เรียนละใช้วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน้อยคนละ ๒ ชิ้นงาน

๕๖

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนดุริยางค์และดนตรีสากล

มีอุปกรณ์ดนตรีที่เพียงพอต่อความต้องการและการฝึกปฏิบัติ

๕๗

กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี/นาฎศิลป์

มีวัสดุการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผู้เรียนทุกคนสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีและนาฎศิลป์ 

 

ลำดับที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๕๘

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการจัดการและการทำงานให้สำเร็จ

๕๙

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

ร้อยละของผู้เรียนมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการฝึกทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

๖๐

กิจกรรมเรียนรู้กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก

ร้อยละของผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในกำแพงเพชรเมืองมรดกโลก

๖๑

กิจกรรมเข้าค่ายเพื่อทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ลูกเสือ-เนตรนารีสามัยรุ่นใหญ่จำนวน ๑๒๙ คน  สอบผ่านวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

๖๒

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ

ร้อยละผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ที่จัดทำขึ้น

๖๓

กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเข้าค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๖๔

กิจกรรมสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖  ได้รับการส่งเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โครงการส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้/สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๖๕

พัฒนางานห้องสมุด

ห้องสมุดมี สิ่งพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาห้องสมุด

๖๖

ส่งเสริมการอ่าน

ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม

๖๗

Knowledge  To  Go

ร้อยละของครูมีส่วนร่วมในกิจกรรม Knowledge  To  Go

๖๘

พัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

อาคารสถานที่ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

๖๙

ผลิตสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖

ร้อยละผู้เรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ มีส่วนร่วมในการใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ที่จัดทำขึ้น

๗๐

พัฒนาแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้เรียนที่ได้รับประโยชน์ในการปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

๗๑

ต้นไม้คุณธรรม

นักเรียนมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  กตัญญูกตเวที  เมตตากรุณา  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ละเสียสละเพื่อส่วนรวม  และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 

 

ลำดับที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๗๒

การจัดแหล่งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนอกห้องเรียน

๗๓

การจัดทำป้ายนิเทศกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนมีป้ายนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจำนวน  ๑  ป้าย

๗๔

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย

นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นและได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย

๗๕

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียน

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

๗๖

จัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนครบกลุ่มสาระการเรียนรู้

๗๗

พัฒนางานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ร้อยละของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์มีจำนวนเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

๗๘

ส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑-๒  มีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการนักเรียนอย่างเพียงพอ

ร้อยละของผู้เรียนได้ใช้อินเตอร์เน็ตในการเรียนสืบค้นข้อมูล

๗๙

พัฒนางานเทคโนโลยีการศึกษา

นักเรียน ครูและชุมชนใช้วัสดุอุปกรณ์ และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

๘๐

พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์

ครูและนักเรียนมีสื่ออุปกรณ์เพียงพอในการเรียนการสอน

๘๑

คลังข้อสอบ

มีคลังข้อสอบในรูปแบบของแผ่นบันทึกข้อมูล  จำนวน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

๘๒

ชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะ

โรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

๘๓

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานจำนวน ๒  ครั้ง/ภาคเรียน

๘๔

พัฒนางานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนและชุมชนให้การสนับสนุนส่งเสริม

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

ลำดับที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

โครงการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน

๘๕

วิทยากรท้องถิ่น

นักเรียนที่ ได้รับความรู้และทักษะจากวิทยากรในท้องถิ่น

 

 

Adsense
ความคิดเห็น