แบบฟอร์มประเมินตนเองตาม ๑๕ มาตรฐาน

guest

การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๑๕ มาตรฐาน

คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูก P ในช่องระดับคุณภาพที่ตรงกับสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติ

ที่

รายการมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

 

มาตรฐานด้านผู้เรียน  มาตรฐานที่ ๑

 

 

 

 

 

๑.๑

นักเรียนออกกำลังการอย่างสม่ำเสมอ

 

 

 

 

 

๑.๒

นักเรียนมีส่วนสูงและน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

 

 

 

 

๑.๓

นักเรียนรู้โทษภัยของยาเสพติดและหลีกเลี่ยงได้

 

 

 

 

 

๑.๔

นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองและกล้าแสดงออก

 

 

 

 

 

๑.๕

นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ดีและให้เกียรติผู้อื่น

 

 

 

 

 

๑.๖

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา ศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานด้านผู้เรียน  มาตรฐานที่ ๒

 

 

 

 

 

๒.๑

นักเรียนเป็นคนดีของโรงเรียนและของพ่อแม่

 

 

 

 

 

๒.๒

นักเรียนมีความกตัญญูและเอื้อเฟื้อต่อผู้มีพระคุณ

 

 

 

 

 

๒.๓

นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้

 

 

 

 

 

๒.๔

นักเรียนมองเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานด้านผู้เรียน  มาตรฐานที่ ๓

 

 

 

 

 

๓.๑

นักเรียนแสวงหาความรู้จากห้องสมุดและแหล่งความรู้อื่นๆ

 

 

 

 

 

๓.๒

นักเรียนสามารถสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเองได้

 

 

 

 

 

๓.๓

นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเพื่อน

 

 

 

 

 

๓.๔

นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานด้านผู้เรียน  มาตรฐานที่ ๔

 

 

 

 

 

๔.๑

นักเรียนสามารถทำรายงานและนำเสนอความรู้

 

 

 

 

 

๔.๒

นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานทั่วๆไป

 

 

 

 

 

๔.๓

นักเรียนสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง

 

 

 

 

 

๔.๔

นักเรียนมีผลงานด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่

รายการมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

 

มาตรฐานด้านผู้เรียน  มาตรฐานที่ ๖

 

 

 

 

 

๖.๑

นักเรียนมีการวางแผนการทำงานและมุ่งมั่นดำเนินการจนเกิดความสำเร็จ

 

 

 

 

 

๖.๒

นักเรียนทำงานอย่างมีความสุขและภูมิใจในผลงานของตนเอง

 

 

 

 

 

๖.๓

นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

 

 

 

 

๖.๔

นักเรียนเป็นผู้ไม่ดูหมิ่นอาชีพสุจริตทุกประเภทและมองเห็นคุณค่าของงานอาชีพทุกอาชีพ

 

 

 

 

 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาระบบ

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม  ต.เทพนคร  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร

http://www.bkk2.in.th/KonteeQA/21437

Adsense
ความคิดเห็น