คู่มือครูเขียนกิจกรรมเพื่อไปสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ มาตรฐาน

konteeQA profile image konteeQA

ตัวอย่างการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

และตัวอย่างกิจกรรมเพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานที่กำหนดไว้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๕ มาตรฐาน

(ฉบับปรับปรุงล่าสุด)

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๑๕ มาตรฐาน (ฉบับปรับใหม่)

ตัวอย่างแนวทางการ

กำหนดกิจกรรมเพื่อไปสู่        ๑๕ มาตรฐานที่กำหนดไว้

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

 มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย สม่ำเสมอ

๑.๒ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ          

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ

 

 

 มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย สม่ำเสมอ

๑.๒ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ          

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

๑.๖  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ

(ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา)

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

ดังตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- กิจกรรมการตรวจสุขภาพ

-     กิจกรรมรณรงค์เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย

-     โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

-     โครงการป้องกันไข้เลือดออก และโรคติดต่อต่างๆ

-     โครงการแข่งขันกีฬา

-     โครงการกายบริหารประกอบดนตรี

-     โครงการ To Be Number One

-     โครงการโรงเรียนสีขาว

-     กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

-     โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

-     โครงการอาหารกลางวัน

            ฯลฯ

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

๒.๑  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

๒.๒  เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

๒.๓  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

๒.๔  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

๒.๑  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

๒.๒  เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

๒.๓  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

๒.๔  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

(ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา)

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดังตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

-          โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

-          โครงการเข้าค่ายธรรมะ

-          กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

แต่ละศาสนา

-          โครงการศิษย์ลูก

-          โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง

-          โครงการเยี่ยมบ้าน

-          โรงเรียนวิถีพุทธ

-          การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา

-          การสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ

-          โครงการส่งเสริมความซื่อสัตย์

-          โครงการกีฬาภายใน

-          โครงการพี่ช่วยน้อง/เพื่อนช่วยเพื่อน

-  โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

-  กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน

-  โครงการกีฬาภายใน

             ฯลฯ

มาตรฐานที่  ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๓.๑  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว              

๓.๒  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

๓.๓  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

๓.๔  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

 

มาตรฐานที่  ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๓.๑  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว              

๓.๒  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

(ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา)

มาตรฐานที่  ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ดังตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

-  โครงการสำรวจและศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

-   การจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้นคว้า

  กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

-   ประกวดคำขวัญวันสำคัญต่างๆ

-    แนะนำหนังสือใหม่

-    โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

-    โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

              ฯลฯ

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล         

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

๔.๒ นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

๔.๓ กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล         

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

๔.๒ นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

๔.๓    กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

๔.๔    มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

(ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา)

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

ตัวบ่งชี้ดังตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด

- กิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน

-  กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว  เหตุการณ์

-  สถานการณ์ต่าง ๆ

-  โครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

-  การสอนที่เน้นทักษะ กระบวนการ

-  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

-  การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา

              ฯลฯ

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

๕.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

๕.๒  ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

๕.๓  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

๕.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

๕.๒  ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

๕.๓  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

(ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา)

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

ตัวบ่งชี้  ดังตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

-  โครงการสนับสนุนส่งเสริมการนำเสนอผลงานของผู้เรียนในรูปแบบ ต่าง ๆ

-  โครงการแข่งขันทักษะตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

-  โครงการวัดและประเมินผล

-  โครงการซ่อมเสริม

-  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

-  โครงการพัฒนาหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๖.๑  วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

๖.๒  ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง

๖.๓  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

๖.๔  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๖.๑  วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

๖.๒  ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง

๖.๓  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

๖.๔  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

(ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา)

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวบ่งชี้  ดังตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพการสอนแบบโครงงานในกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ

- โครงการจัดหารายได้                      ระหว่างเรียน

-  โครงการนัดนี้เพื่อน้อง

- โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์

- โครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

-  โครงการสหกรณ์โรงเรียน

- โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น (งานช่าง งานไฟฟ้า ช่างยนต์ เสริมสวย ตัดผม ดนตรี นวดแผนไทย)

- โครงการมัคคุเทศก์น้อย

                ฯลฯ

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๗.๑  ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๗.๒  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน                

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา     

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย

๗.๖  ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

 

 

 

๗.๗ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

๗.๙  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๗.๑ ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน                

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา     

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย

๗.๖  ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

 

 

 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

(ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา)

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ดังตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- งานวิจัยหรือรายงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน

-  การสอนตรงตามวุฒิการศึกษา

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามกลุ่มสาระอยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจ

- มีโครงการพัฒนาครูในรายวิชาที่สอนอย่างสม่ำเสมอ

- ครูมีการวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย ๑ เรื่อง/คน/ปี

- มีหลักฐานการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและมีแผนที่สนองตอบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล

- ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

- ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บ่งบอกถึงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

- ครูสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม

- ครูมีหลักฐานการวัดและประเมินผู้เรียน

- ครูมีบันทึกหลังสอน

                   ฯลฯ

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๘.๑  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

๘.๒  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ                             

๘.๓  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

๘.๔  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ

๘.๕  นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

๘.๖  ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๘.๑  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

๘.๒  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ                             

๘.๓  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

๘.๔  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ

 ๘.๕  นักเรียน ผู้ปกครองและ

        ชุมชนพึงพอใจผลการ

        บริหารการจัดการศึกษา

๘.๖   ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

(ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา)

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ดังตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- โครงการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการศึกษา

- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

-  โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร

-  โครงการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

-  งานวิจัยหรือรายงานพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

-  การประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

-  การมอบหมายงานสอนตรงตามวุฒิการศึกษา

 

-  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

-  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

-  การกำหนดการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา

-  โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม

                   ฯลฯ

 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

๙.๓  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

๙.๓  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

 

(ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา)

 

 

 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ดังตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

-  การประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

- การกำหนดการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา

- โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม

                   ฯลฯ

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

๑๐.๑  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

๑๐.๒  จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ

๑๐.๓  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

๑๐.๔   สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

๑๐.๕  นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

๑๐.๖  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

๑๐.๔  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

๑๐.๕ นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

๑๐.๖  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

(ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา)

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา

- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

    วิชาการและหลักสูตร

-    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

-    ประกาศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

-    หลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

-    หลักสูตรกลุ่มสาระ ฯ

-    รายงานวิจัย

-    รายงานโครงการ

-    รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมที่หลากหลาย

-    สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาการคิด

-    กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวน การคิด

-    กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน

-    กิจกรรมการสอนที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

-    กิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

-    กิจกรรม การสอนแบบค้นพบ

-    กิจกรรมการสอนที่เน้นกระบวนการทำงาน

-        กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว สถานการณ์ต่าง ๆ

-    กิจกรรมการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ

-    กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

-        กิจกรรม การสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ /ประสบการณ์จริง

-         กิจกรรมการสอนโดยใช้กรณีศึกษา

-         กิจกรรมการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการ ๙ ขั้น

-     กิจกรรมการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม

-    กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แบบสร้างองค์ความรู้

-    กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการวิจัย

-    แผนปฏิบัติการ/ โครงการที่ส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

-    โครงการนิเทศการสอนและติดตามตรวจสอบการนำผลไปปรับปรุงการสอน

-    จัดทำแผนนิเทศ

-    ประชุมชี้แจงและดำเนินการนิเทศ

-    การปฏิบัติงานตามแผนนิเทศ

-    การจัดทำเอกสารทบทวน ปรับปรุงการดำเนินงาน

-    การจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

            ฯลฯ

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ                                        

๑๑.๑  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

 

๑๑.๒  จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

๑๑.๓  จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ                                        

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

 

๑๑.๒ จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

(ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา)

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

ตัวบ่งชี้ดังตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

-   โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่

-   โครงการส่งเสริมสุขภาพ

-   โครงการความรู้เพื่อความปลอดภัย

-   โครงการอาหารกลางวัน

-   โครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้

-   โครงการแข่งขันกีฬา

-   โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ

-   โครงการห้องสมุด ๓ D

-   โครงการให้บริการสืบค้นข้อมูลทาง Internet 

-   โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี

-   โครงการซ่อมแซมห้องเรียน  และอาคารเรียน

-   โครงการปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

-   การปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานศึกษา

-   การปรับปรุง  พัฒนา  ห้องปฏิบัติการ

-   โครงการห้องเรียนสีเขียว

              ฯลฯ

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๑๒.๑    กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๑๒.๒    จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        

๑๒.๓    จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

 

 

๑๒.๔    ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๑๒.๕    นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๑๒.๖     จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๑๒.๑    กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๑๒.๒    จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        

๑๒.๓    จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

 

 

๑๒.๔    ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๑๒.๕    นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๑๒.๖     จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

(ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา)

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ดังตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

-    มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา

-    มีบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ

-    มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

-    มีแผนพัฒนาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา

-    มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศ

-    การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

-    การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

-    โครงการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูล

-    มีโครงสร้างระบบการบริหาร

-    มีคำสั่งมอบหมายงาน

-    มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

-    การประชุมเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

-    มีการกำหนดแนวการประเมินคุณภาพภายใน

-    มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงาน

-    มีรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี

-    และนำเสนอรายงานต่อต้นสังกัดและชุมชน

-    มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในของต้นสังกัดมาปรับปรุงและพัฒนา

                ฯลฯ

มาตรฐานด้านการสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

๑๓.๑  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                                   

๑๓.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่

          เกี่ยวข้อง

มาตรฐานด้านการสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                                   

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา)

มาตรฐานด้านการสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ดังตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- โครงการกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน

- โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยกย่องเชิดชูผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและผู้มีผลงานดีเด่น

- โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

- โครงการทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์

- โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ในโรงเรียนและชุมชน

- โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นของชุมชน

               ฯลฯ

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

๑๔.๑  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

๑๔.๒  ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

๑๔.๑  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา

๑๔.๒  ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา

(ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา)

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

ดังตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

-             หลักฐานการใช้แหล่งเรียนรู้และ    ภูมิปัญญาท้องถิ่น

-             การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  ผู้เรียนอย่างหลากหลาย

-      โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

-      ระบบข้อมูลสารสนเทศ

-       โครงการกิจกรรมแนะแนว

-      โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์

-      โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู้เรียน

-      ชุมนุมตามความสนใจ

-      กิจกรรมเสริมอัจฉริยภาพ

-      การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน

-      การจัดการแข่งขันศิลปะ ดนตรี  กีฬา

-       โครงการนิเทศภายใน

-      การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น

-      โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

-      การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

-      โครงการติดตามและประเมินผล และพัฒนาการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้

-      การสำรวจและสร้างแหล่งเรียนรู้ ความต้องการใช้สื่อ งานจัดทำงบประมาณการพัฒนาสื่อ

-      การส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม

-      โครงการ/กิจกรรม TO BE NUMBER ONE

-      โครงการ/กิจกรรมประกวด มารยาทไทย

-      กิจกรรมสำคัญทางประเพณี

-      การแต่งกายพื้นบ้าน

-      โครงการ/กิจกรรมครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะ วัฒนธรรม

-      โครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม

-      การสอนเพศศึกษา

-      กิจกรรมการวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่เกี่ยวข้องกับความรักชาติและค่านิยม

-      โครงการกีฬาภายใน

-      กิจกรรมการประกวดร้องเพลง

-      โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนมีความสามารถด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ

-      โครงการ/กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองสู่ชุมชน

-      กิจกรรมชุมนุม ดนตรี กีฬา ศิลปะนันทนาการ วิชาการ

-      การแข่งขันกีฬาภายนอก

-      ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

-      โครงการประชาธิปไตยในสถานศึกษา

-      โครงการเข้าค่าย

-      โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้

-      กิจกรรมเลือกตั้งประธาน/กรรมการนักเรียน/หัวหน้าชั้น/หัวหน้าสี

-      การพัฒนาสถานที่สำคัญในวันสำคัญต่าง ๆ

-      กิจกรรมแห่เทียน/ลอยกระทง

-      โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ปกครอง

-      โครงการจัดทำวารสารสื่อสารระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

-      โครงการเยี่ยมบ้าน

             ฯลฯ

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

๑๕.๑  จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

๑๕.๒  ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

 

 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

๑๕.๑  จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

๑๕.๒ ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

(ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา)

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

ดังตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

-   โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

-   โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

-   โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ฯลฯ

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

  โรงเรียนคณฑีพิทยาคม  ต.เทพนคร  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร

http://www.bkk2.in.th/KonteeQA/21437

 ความคิดเห็น
guest profile image guest
ขอบพระคุณนะคะ ที่เขียนงานเกี่ยวกับการทำงานด้านประกันคุณภาพเผยแพร่เป็นความรู้แก่ผู้ที่สนใจค่ะ
guest profile image guest
ขอบคุณค่ะที่ได้เขียนเผยแพร่ทำให้นึกงานที่จะเขียนโครงการกิจกรรมชัดขึ้นค่ะ

guest profile image guest
ขอบคุณคะ ได้ประโยชน์มากเลย